ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/69

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαναφορά της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) στο Δημόσιο Τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΠΑ) επαναφέρεται ολικά στο δημόσιο τομέα, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1992 (Α 65), όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α 101). Οι διατάξεις του Π.Δ. 139/1992 «Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) από το δημόσιο τομέα» (Α 69) καταργούνται στο σύνολό τους.
Άρθρο 2
1.  
    Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 178), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α 70).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α.Ν. 1558/1985 (Α 137) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ).
  • Την αριθμ. 601/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1256 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία