ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/75

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-04-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-04-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Χίο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1996 - 97 τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία των τετραταξίων εκκλησιαστικών Λυκείων [...]"
1.  
  Του κλάδου ΔΕ2 (Γραμματέων) κατά μία (1)
2.  
  Του κλάδου ΔΕ3 (Οικονομικών) κατά μία (1)
3.  
  Του κλάδου ΠΕ6 (Αγγλικών) κατά μία (1)
4.  
  Του κλάδου ΠΕ16 (Μουσικών) κατά μία (1). Β. Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό:.
5.  
  Του κλάδου ΥΕ6 (Καθαριστριών κατά τρεις (3)
6.  
  Του κλάδου ΥΕ7 (Μαγείρων) κατά δύο (2). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 2 και 1 του άρθρου 3 του Ν. 476/1976 «Περί Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (308 Α).
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 69 του Ν. 1566/1985«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (167 Α).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154/10.9.1992).
 • Την αριθ. 6/22.11.1994 γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (θέμα 14ο).
 • α) Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 30.000.000 δρχ. περίπου για το οικονομικό έτος 1996 και 90.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. β) Η ανωτέρω δαπάνη για το έτος 1996 θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 1996. Για τα επόμενα θα εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των οικείων ετών.
 • Την αριθ. 50/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-04-05 Ίδρυση Εκκλησιαστικού Λυκείου στη Χίο.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/59
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/476 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία