Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθορίζεται ο σκοπός και αντικαθίσταται η διδακτέα ύλη του μαθήματος «Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας» της Α τάξης του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 108/1987 «Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων» (ΦΕΚ 63 τ.Α), ως εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι ο προσανατολισμός των μαθητών στο να σκεφτούν πάνω σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τους, ανακαλύπτοντας τις οικονομικές τους διαστάσεις, η εξοικείωση με οικονομικούς όρους και έννοιες, η προετοιμασία (δηλαδή η δημιουργία προσλαμβανουσών παραστάσεων) για μαθήματα οικονομικού περιεχομένου που ακολουθούν σε επόμενες τάξεις. Επομένως, ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός: Το μάθημα πρέπει να λειτουργήσει ως μάθημα γενικού ενδιαφέροντος, με στόχο να διευκολύνει το μαθητή να κατανοήσει πτυχές του κοινωνικού του περίγυρου, και ως μάθημα προσανατολισμού και προετοιμασίας. Β. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενότητα αυτή αποτελείται από υλικό περιγραφικό, το οποίο περιέχει στατιστικά στοιχεία (εξέλιξη εισοδήματος, δείκτες ανεργίας, εξέλιξη ελλείμματος δημόσιου προϋπολογισμού, ισοζυγίου πληρωμών, δείκτη τιμών καταναλωτή, δείκτη χρηματιστηρίου, ισοτιμίας νομισμάτων κ.λ.π.) με μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, σύντομα κείμενα από τον τύπο, τίτλους ειδήσεων κ.λ.π. και έχει σκοπό να δημιουργήσει ερεθίσματα στους μαθητές, να περιγράψει την ευρύτητα των θεμάτων που καλύπτει η πολιτική οικονομία και να επιμείνει στις επιπτώσεις που έχουν οι εξελίξεις αυτές στην καθημερινή ζωή μας. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ Μερικές ενότητες 2.1.Ο κόσμος των εμπορευμάτων. Η σημασία των εμπορευμάτων στην οργάνωση της καθημερινής ζωής. Παραδείγματα εμπορευμάτων (αγαθών και υπηρεσιών). 2.2.Χαρακτηριστικά στοιχεία του εμπορεύματος: χρηστικές αξίες - αξίες ανταλλακτικές. Η διπλή φύση των εμπορευμάτων - Ικανοποίηση αναγκών και αντικείμενο συναλλαγής. Παραδείγματα για το ότι το εμπόρευμα πρέπει να ικανοποιεί κάποια ανάγκη (οποιαδήποτε ανάγκη) και να γίνεται αντικείμενο ανταλλαγής. 2.3.Αυτοκατανάλωση - Ιστορική διάσταση στην παραγωγή εμπορευμάτων - Η αύξηση της σημασίας των εμπορευμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Η παραγωγή εμπορευμάτων χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (αύξηση της εμπορευματοποίησης - υπηρεσίες που παράγονται στο πλαίσιο της οικογένειας και αντικαθίστανται από εμπορεύματα - διασκέδαση). Παραδείγματα από την κοινωνική ανθρωπ/γία. Μη εμπορευματικές κοινωνίες. 2.4.Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπορευμάτων - Η αλληλεξάρτηση στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Η παραγωγή εμπορευμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες συνεπάγεται τη δημιουργία ποικίλων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των εμπορευμάτων στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Παραδείγματα για την αλληλεξάρτηση στην παραγωγή και στην κατανάλωση. 2.5.Από την αλληλεξάρτηση των εμπορευμάτων στην αλληλεξάρτηση των ατόμων: οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων ως σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων που παράγουν τα άτομα. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπορευμάτων-αντικειμένων δηλώνει και υποκρύπτει τις ποικίλες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ατόμων-μελών μιας κοινωνίας. Παραδείγματα για τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ατόμων, όπως αυτές προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση των εμπορευμάτων. Τα ίδια παραδείγματα όπως και πιο πάνω αλλά με τα άτομα στο προσκήνιο. Πρώτη νύξη για την αλληλεξάρτηση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. 2.6. Το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας - Ο κοινωνικός χαρακτήρας του αντικειμένου. Η Πολιτική Οικονομία προσπαθεί να ερμηνεύσει φαινόμενα που εμπλέκουν τα άτομα σε σύνθετες σχέσεις αλληλεξάρτησης - Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας σημαίνει σχέσεις ισότητας και συνεργασίας αλλά και σχέσεις εξουσίας και δύναμης. Προσέγγιση με όρους σύνθετους και περισσότερο αφηρημένους από ό,τι στις προηγούμενες ενότητες. Τα είδη των αλληλεξαρτήσεων (ισότητα-συνεργασία και εξουσία-επιβολή» με παραδείγματα. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Μερικές ενότητες 3.1.Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων. Η διπλή φύση του εμπορεύματος. Εισαγωγική προετοιμασία για την ανάλυση της ανάγκης. 3.2.Ανάγκες και επιθυμίες. Η διάκριση μεταξύ οικονομικών αναγκών και επιθυμιών. Προσεκτική διάκριση με παραδείγματα που στοχεύουν να δείξουν ότι στην Πολιτική Οικονομία δε μας ενδιαφέρουν οι επιθυμίες, αλλά οι ανάγκες που εκδηλώνονται ως αγοραίες ανάγκες, παραδείγματα βασικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν - αναγκών που αναγνωρίζονται ως ανάγκες, αν και είναι εξεζητημένες, επειδή έχουν ενεργό ζήτηση. Ταξινόμηση από τους μαθητές των οικονομικών αναγκών τους σε αντιδιαστολή προς τις επιθυμίες τους. 3.3.Είδη και ταξινόμηση των αναγκών. Βασικές και άλλες ανάγκες. Ανάγκες της κατανάλωσης (άμεση ικανοποίηση ανθρώπινων επιθυμιών) και ανάγκες της παραγωγής. Οι βασικές διακρίσεις των αναγκών. Ο τρόπος που ικανοποιούνται ακόμη και οι απολύτως βασικές ανάγκες έχει μια πολιτιστική - κοινωνική διάσταση. Παραδείγματα: Ζητείται από τους μαθητές να ταξινομήσουν διάφορες ανάγκες. 3.4. Ο τρόπος ικανοποίησης των αναγκών - Η έννοια του «αγαθού». Είδη αγαθών. (Αγαθά μιας χρήσης - διαρκή αγαθά. Αγαθά για κατανάλωση - αγαθά για παραγωγή. Ατομικά αγαθά - συλλογικά-δημόσια αγαθά. Ελεύθερα αγαθά.). Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Η έννοια του αγαθού και οι διακρίσεις μεταξύ αγαθών. Παραδείγματα. Ζητείται από τους μαθητές να ταξινομήσουν διάφορα αγαθά. Συζήτηση για το δημόσιο αγαθό «περιβάλλον» και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. 3.5.Το καταναλωτικό πρότυπο - καταναλωτισμός -μόδα - διαφήμιση - μίμηση. Οι αλλεξαρτήσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων κατά την ικανοποίηση των αναγκών. Ο μηχανισμός δημιουργίας επιβολής ενός καταναλωτικού προτύπου. Παραδείγματα και συζήτηση. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μερικές ενότητες 4.1.Η σύγχρονη επιχείρηση. Ο ρόλος της επιχείρησης ως μονάδας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Παραδείγματα διάφορων μορφών επιχειρήσεων σήμερα. Αντιπαραβολή με μονάδες παραγωγής άλλων εποχών. Άσκηση: Καταγραφή επιχειρήσεων της περιοχής. 4.2. Μορφές επιχειρήσεων. (Νομικές Μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Περιορισμένης Ευθύνης, ΑΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί). Παραδείγματα.4.3. Τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης (Αγροτικές, Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές - Εμπορικές κ.λπ.). Οι διάφοροι τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Παραδείγματα. Άσκηση ταξινόμησης από κοινού (στην τάξη) των επιχειρήσεων της περιοχής. Σχηματισμός πίνακα με κατανομή συχνοτήτων. 4.4. Το κίνητρο της παραγωγής (κέρδος). Μορφές παραγωγής που δε στοχεύουν στο κέρδος. Το κέρδος αποτελεί στόχο και κίνητρο για τη δραστηριοποίηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αναφορά σε άλλα κίνητρα. Αντιδιαστολή με κίνητρα άλλων μορφών επιχειρήσεων ή μορφών παραγωγής. Παραδείγματα για το κίνητρο της ποιότητας του προϊόντος, την καλλιτεχνική εργασία, την παραγωγή στη συντεχνία, την βιοποριστική παραγωγή του αυτάρκους αγροτικού νοικοκυριού. 4.5.Η παραγωγή. Έννοια. Μέσα Παραγωγής. Κεφαλαιουχικός Εξοπλισμός. Πρώτες Ύλες. Εργασία. Φυσικοί Πόροι. Η Τεχνολογία. Η έννοια της παραγωγής και οι παράγοντες που ενεργοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Παράδειγμα ενός προϊόντος (π.χ. ψωμιού) σε φυσικές μονάδες. 4.6.Η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής. Παράδειγμα σε χρηματικές αξίες. 4.7.Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης. Ιδιοκτήτες - Διευθυντικά στελέχη - Επόπτες παραγωγής - Εργαζόμενοι στην παραγωγή. Τομείς ευθύνης. Τμήματα παραγωγής. Λογιστήριο. Πωλήσεις - Παραγγελίες. Αποθήκη. Διεύθυνση - Δημόσιες σχέσεις. Ο εσωτερικός καταμερισμός εργασιών μιας σύγχρονης επιχείρησης. Επίσκεψη σε μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα της περιοχής και μετά συζήτηση στην τάξη. 4.8. Η εργασία στη σύγχρονη επιχείρηση. Είδη εργασίας (Αυταπασχόληση - Μισθωτή εργασία - Το διευθυντικό δικαίωμα). Επαγγέλματα και ειδικότητες. Ο ρόλος της τεχνολογίας. Σύνδεση της νομικής μορφής της επιχείρησης με το είδος της εργασίας και τον εσωτερικό καταμερισμό της εργασίας. Ιστορικά παραδείγματα για την οργάνωση των παραγωγικών μονάδων. Εργασία με εναλλαγή καθηκόντων. - Εξειδικευμένη εργασία. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ: Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΙΜΕΣ Μερικές ενότητες 5.1. Η έννοια της ανταλλαγής. Γενίκευση της έννοιας. Παιγνίδι στην τάξη με ανταλλαγή κάποιων ειδών. Πραγματική ανταλλαγή χρήσιμων ειδών που θα τα φέρουν οι μαθητές από το σπίτι. 5.2.Είδη ανταλλαγής. Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Η διαφορά ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και η διαφορά ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελικών χρηστών (καταναλωτών). Παραδείγματα συναλλαγής μαθητών με επιχειρήσεις της περιοχής. Χρησιμοποίηση της καταγραφής των επιχειρήσεων της περιοχής για συζήτηση της σχέσης ανταλλαγών μεταξύ τους. 5.3.Η τιμή - Αντιπραγματισμός. Η έννοια της τιμής ως σχέσης ανταλλαγής μεταξύ δύο εμπορευμάτων. Παράδειγμα δυσκολίας αντιπραγματισμού και διευκόλυνσης με τον καθορισμό τιμής. Αξιοποίηση της ενότητας (2.5). Η τιμή και το χρήμα. Εγχρήματη οικονομία. Η έννοια της χρηματικής τιμής και ο ρόλος του χρήματος ως γενικού μέσου συναλλαγών. 5.4.Η διαμόρφωση της τιμής: Προσφορά και ζήτηση. Ο μηχανισμός προσδιορισμού των τιμών. Παραδείγματα - Παιγνίδι. 5.5.Τιμή και έσοδα της επιχείρησης. Η έννοια του συνολικού εσόδου της επιχείρησης. Παραδείγματα. 5.6.Έσοδα, κόστος και κέρδος. Η έννοια του κέρδους. Παράδειγμα. Συσχέτιση με το παράδειγμα που έχει παρουσιασθεί στην ενότητα για την παραγωγή. 5.7.Μορφές αγοράς: Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο. Οι βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς και οι επιπτώσεις στην τιμή. Αναφορά στη σημερινή αγορά και εντοπισμός των χαρακτηριστικών των μορφών αγοράς. Μελέτη των μορφών αγοράς με βάση την καταγραφή των επιχειρήσεων της περιοχής από τους μαθητές. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ: ΤΟ ΧΡΗΜΑ Μερικές ενότητες 6.1.Οι ιδιότητες του χρήματος: Μέσο συν/γών. Μέσο αποθησ/ρισης. Μέσο μέτρησης. Παραδείγματα: Αξιοποίηση παραδειγμάτων προηγούμενων ενοτήτων. 6.2.Είδη χρήματος. Το μεταλλικό χρήμα. Τραπεζογραμμάτιο. Πιστωτικό χρήμα. Πλαστικό χρήμα. Οι μορφές εμφάνισης του χρήματος μέσα από ιστορική αναδρομή. Παρουσίαση διάφορων ειδών χρήματος και τρόπου χρήσης. 6.3.Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος. Κεντρική Τράπεζα - Εμπορικές Τράπεζες. Οι διαφορετικοί ρόλοι των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επίσκεψη σε τράπεζα. 6.4.Δανεισμός και αποταμίευση. Η έννοια του επιτοκίου και του τόκου. Ο ρόλος του τόκου ως κόστους για τον δανειζόμενο και ως οφέλους για το δανείζοντα. Παραδείγματα. 6.5.Είδη δανείου και μορφές αποταμίευσης. Ιστορική προσέγγιση.Παραδείγματα καθημερινήςζωής. 6.6.Το χρηματιστήριο. 6.7.Το συνάλλαγμα. Ο ρόλος του συναλλάγματος και της διαμόρφωσης ισοτιμιών. Ιστορική προσέγγιση από τα νομίσματα των πόλεων -Κανόνας χρυσού - ως το ΕCU. ΕΝΟΤΗΤΑΕΒΔΟΜΗ: ΗΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μερικές ενότητες 7.1.Η έννοια του εισοδήματος. Η έννοια του εισοδήματος ως αμοιβής για την παραγωγή. Παράδειγμα. 7.2.Είδη εισοδήματος - Μισθός - Κέρδος - Τόκος -Ενοίκιο. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. 7.3.Εισοδήματα που δε συνδέονται με την παραγωγή -Μεταβιβαστικές πληρωμές. Η διάκριση μεταξύ εισοδήματος και μεταβιβαστικής πληρωμής. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ: ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μερικές ενότητες 8.1.Μορφές εργασίας - Μισθωτή εργασία. Οι μορφές εργασίας και ο ρόλος της μισθωτής. Επανάληψη - εμβάθυνση. Εργοδότες - Εργαζόμενοι - Διευθυντικό δικαίωμα. Οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών - εργαζομένων μισθωτών στη σύγχρονη επιχείρηση. Αναφορά των μαθητών στη σχέση εργασίας των γονέων τους. Παιχνίδι ρόλων μέσα στην τάξη. 8.2.Η πολιτική προσλήψεων - κριτήρια προσλήψεων -πολιτικές για το εργατικό δυναμικό. Η διαδικασία αναγγελίας θέσεων εργασίας. Εφημερίδες αγγελιών. Επισήμανση των προσόντων που ζητούν οι επιχειρήσεις. 8.3.Εργασιακές δεξιότητες - Επαγγέλματα - Επαγγελματική κατάρτιση. Η ευρύτητα των εργασιακών ικανοτήτων που απαιτούνται από τη σύγχρονη επιχείρηση. Επίσκεψη σε εργοστάσιο ή άλλη μεγάλη επιχείρηση με στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικής εργασίας. 8.4. Εργατικά συνδικάτα. Ενώσεις εργοδοτών. Συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η εκπροσώπηση των εργατών και εργοδοτών. Συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώματα. 8.5.Οι εργασιακές σχέσεις και οι διαπραγματεύσεις στην επιχείρηση. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών στο επίπεδο της επιχείρησης (θέματα: αύξηση μισθών, αποφυγή απολύσεων, υγιεινή και ασφάλεια, τεχνολογία, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση). Χρήση λογοτεχνικών κειμένων (π.χ. Δ. Χατζή «Το Διπλό Βιβλίο» ή Κ. Ντίκενς «Δύσκολοι Καιροί»). ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΤΗ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μερικές ενότητες 9.1. Η έννοια των Εθνικών λογαριασμών και των συνολικών μεγεθών. Η χρησιμότητα των Εθνικών λογαριασμών και των συνολικών μεγεθών. Στατιστικές. 9.2. Εθνικό Προϊόν - εθνικό Εισόδημα - Εθνική Δαπάνη. Η μέτρηση των συνολικών μεγεθών από διαφορετικές οπτικές.Παρουσίαση Εθνικών λογαριασμών. 9.3.Καθαρά και ακαθάριστα μεγέθη. Η έννοια της ακαθάριστης επένδυσης. 9.4.Εθνικό Προϊόν και οικονομική ευημερία. Η σχέση μεταξύ της αύξησης της παραγωγής και της κοινωνικής ευημερίας. Προβληματισμός των μαθητών για το κατά πόσον το επίπεδο και οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ αντιστοιχούν στην ευημερία των κατοίκων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΤΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μερικές ενότητες 10.1. Οι επεμβάσεις του Κράτους στην οικονομική ζωή. Τα αίτια των επεμβάσεων του κράτους στην οικονομική ζωή. Δημόσια αγαθά. Ανάπτυξη. Κατανομή Εισοδήματος. Παραδείγματα από τον ημερήσιο τύπο με ζητήματα οικονομικής πολιτικής. 10.2.Μέσα επεμβάσεων του Κράτους. Δημόσιες υπηρεσίες - Δημόσια έσοδα - Δημόσιες δαπάνες - Διοικητικές ρυθμίσεις. Ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει το κράτος για να πετύχει το αποτέλεσμα που επιδιώκει. Καταγραφή δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή και συζήτηση για τους σκοπούς εκάστης. 10.3.Οι δημόσιες δαπάνες. Οι βασικές κατηγορίες των δημόσιων δαπανών. Παρουσίαση στοιχείων από τον Προϋπολογισμό του Κράτους. 10.4.Ο Δημόσιος Προϋπολογισμός. Η έννοια του Προϋπολογισμού ως οικονομικής, νομικής και πολιτικής πράξης. Παρουσίαση στοιχείων από τον Προϋπολογισμό του Κράτους. 10.5.Τα Δημόσια Έσοδα. Οι κατηγορίες εσόδων του κράτους. Παρουσίαση στοιχείων από τον Προϋπολογισμό του Κράτους. 10.6.Ο Δημόσιος Δανεισμός. Ο ρόλος του δημόσιου δανεισμού και τα είδη του. Παρουσίαση στοιχείων από τον Προϋπολογισμό του Κράτους. 10.7.Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις: ρόλος και κατηγορίες. Τα αίτια που οδηγούν το κράτος να αναλάβει επιχειρηματική δράση. Παραδείγματα. (Το παράδειγμα της τηλεόρασης είναι χρήσιμο για την κατανόηση της αντιδιαστολής μεταξύ ιδιωτικής και κρατικής επιχείρησης). ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Μερικές ενότητες 11.1.Η οικονομική ζωή αλλάζει. Η ζωή και οι οικονομικές δραστηριότητες συνεχώς μεταβάλλονται. Παραδείγματα αλλαγών (αστικοποίηση, μείωση θνησιμότητας, επικοινωνία - συγκοινωνία κ.λ.π.). 11.2. Οι αλλαγές στην παραγωγική ικανότητα - Παράγοντες (εργατικό δυναμικό, συσσώρευση κεφαλαίου, τεχνολογία). Οι τάσεις για αύξηση της παραγωγής διαχρονικά και οι παράγοντες που συντελούν σ αυτήν. Διάκριση μεταξύ αύξησης των συντελεστών και βελτίωσης της ποιότητας. 11.3.Ανάπτυξη και υποανάπτυξη: διεθνή και περιφερειακά προβλήματα. Η ανάπτυξη δεν είναι μια ενιαία και συμμετρική διαδικασία, αλλά συχνά δημιουργεί φαινόμενα καθυστέρησης ή οπισθοχώρησης. Αναφορές στον Τρίτο Κόσμο - Ευρωπαϊκή Ένωση - Περιοχές Ελλάδας. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΗ: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Μερικές ενότητες 12.1.Εργατικό δυναμικό και ανεργία. Είδη ανεργίας. Στατιστικές. 12.2. Συνέπειες της ανεργίας στο κοινωνικό σύνολο και στο άτομο. 12.3.Πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας -Εφαρμοζόμενα μέτρα. Επίσκεψη σε τοπική υπηρεσία του ΟΑΕΔ. 12.4.Πληθωρισμός: Έννοια και επιπτώσεις. Το παράδειγμα του «καλαθιού της νοικοκυράς», για να δειχτεί η αύξηση των τιμών. 12.5.Άνιση διανομή εισοδήματος και φτώχια. Η ύπαρξη ανισοτήτων στη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου. 12.6.Οικονομία και περιβάλλον. Οι συγκρούσεις συμφερόντων για τη χρήση του περιβάλλοντος. Χρήση καθημερινού Τύπου. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Μερικές ενότητες 13.1.Σκοποί της Ένωσης - ιστορικό - Κράτη Μέλη -Όργανα. Βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 13.2. Οι οικονομικές επιπτώσεις της Ένωσης. Ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων και πολιτών, νομισματική ενοποίηση, κοινή εξωτερική πολιτική (δασμολόγιο). Βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις. 13.3.0 κοινοτικός προϋπολογισμός. Έσοδα - Δαπάνες. Τα διαρθρωτικά ταμεία. Βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 13.4. Πολίτες της Ευρώπης (;) Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα κατά την ενοποίηση. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από το σχολικό έτος 1996-1997. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της περ. δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της περ. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α).
  • Την με αριθμό 19/1995 πρόταση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού [άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α), το οποίο προσετέθη στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ.Α)].
  • Την με αριθμό 24/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/108 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία