ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/80

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Π.Δ. 56/89, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 35/93, αντικαθίσταται ως εξής: «1Υπηρεσιών 1Η Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) διαρθρώνεται ως εξής: Διοικητής ΥΠΑ Υποδιοικητής ΥΠΑ Γραφείο Διοικητή Γραφείο Υποδιοικητή Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων 10Διεύθυνση Αερολιμένων 11Διεύθυνση Εναέριας Κυκλοφορίας 12Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών 13Διεύθυνση Ηλεκτρονικών 14Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 15Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 16Διεύθυνση Διοικητικού 17Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης 18Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού 19Διεύθυνση Επιθεώρησης 20Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 21Διεύθυνση Εκπαίδευσης 22Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων 23Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 24Τμήμα Εκσυγχρονισμού Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας 25Ειδικές Υπηρεσίες 2Οι Διευθύνσεις Επιθεώρησης, Νομικών Υποθέσεων, Ασφάλειας Αερολιμένων, καθώς και το Τμήμα Εκσυγχρονισμού Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας, υπάγονται απ ευθείας στη Διοίκηση. 3Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ λειτουργεί επίσης Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες γι αυτή κάθε φορά διατάξεις » Άρθρο 2 Μετά το άρθρο 15γ του Π.Δ. 56/89, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 35/93, προστίθεται άρθρο 15δ ως εξής: Άρθρο 15δ Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων 1.Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων έχει τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Μέτρων Ασφάλειας Αερολιμένων. 2)Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Μέτρων Ασφάλειας Αερολιμένων. 3)Τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων και Συστημάτων Ασφάλειας Αερολιμένων. 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων αναλυτικά κατά τμήμα είναι: 1)Τμήμα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Μέτρων Ασφάλειας Αερολιμένων: Οργάνωση και σχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας στα πολιτικά Αεροδρόμια. Παρακολούθηση - Εφαρμογή -Εφαρμογή απαιτήσεων ΙCΑΟ. Εκπόνηση μελετών και καθορισμός απαιτήσεων, σχετικών με τα μέτρα ασφάλειας στους αερολιμένες. Οργάνωση εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Καθορισμός απαιτήσεων εκπαίδευσης του προσωπικού της ΥΠΑ και του Προσωπικού εδάφους αεροπορικών εταιρειών, ιπταμένου προσωπικού ιδιωτικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας σε πολιτικά αεροδρόμια, καθώς και των λοιπών φορέων που ασκούν δραστηριότητες σε πολιτικά αεροδρόμια. Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς ξένων κρατών σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς και εισαγωγής τεχνογνωσίας όπου απαιτείται. 2)Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Μέτρων Ασφάλειας Αερολιμένων: Επιθεωρήσεις στα πολιτικά Αεροδρόμια της χώρας, για τη διαπίστωση εφαρμογής μέτρων ασφάλειας, συνεργασία με Διεύθυνση Αερολιμένων σε θέματα παρεχομένων διευκολύνσεων. Καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας. Έγκριση προγραμμάτων ασφαλείας αεροπορικών εταιρειών, που χρησιμοποιούν πολιτικά αεροδρόμια. Έγκριση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - φορέων για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε πολιτικά αεροδρόμια. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση αδειών εργασίας και εισόδου στους αερολιμένες. 3)Τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων και Συστημάτων Ασφάλειας Αερολιμένων. Σχεδιασμός και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων ασφαλείας στα πολιτικά αεροδρόμια. Καθορισμός σχετικών απαιτήσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας. Άρθρο 3 Το άρθρο 20 του Π.Δ. 56/89 αντικαθίσταται ως εξής: «20Διάρθρωση και Αρμοδιότητες ΣΠΟΑ 1Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας έχει τα ακόλουθα τμήματα: Τμήμα Επιμόρφωσης Αερολιμενικών (Α/Λ), Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.), Τηλεπικοινωνιακών (Τ/Η). Τμήμα επιμόρφωσης Ηλεκτρονικών (Η/Κ) Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας Τμήμα Γενικής Επιμόρφωσης Τμήμα Πτυχίων και αδειών Τμήμα Γραμματείας και Μέριμνας. 2Οι αρμοδιότητες της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας, στην οποία δυνατόν να επιμορφώνονται και αλλοδαποί, ανάγονται στα κατωτέρω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: Τμήμα επιμόρφωσης Α/Λ, ΕΕΚ, Τ/Η: Παροχή εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα του οικείου κλάδου. Μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων και για την κανονική εφαρμογή και εκτέλεσή τους. Σύνταξη έκθεσης - αξιολόγησης κάθε προγράμματος. Εισήγηση για τον ορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκτίμηση των αναγκών σε συγγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων, διενέργεια εξετάσεων, έκδοση αποτελεσμάτων και χορήγηση των σχετικών τίτλων, όπου απαιτείται. Τμήμα Επιμόρφωσης Ηλεκτρονικών (Η/ΚΛ): Οι αναφερόμενες στο τμήμα (α) του άρθρου αυτού αρμοδιότητες, σε θέματα του κλάδου Ηλεκτρονικών. Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας αερολιμένων: Παροχή εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ασφάλεια των αερολιμένων, στο προσωπικό της ΥΠΑ και άλλους φορείς. Τμήμα Γενικής Επιμόρφωσης: Παροχή εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης (εκτός των αντικειμένων που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας αερολιμένων) στο προσωπικό των λοιπών κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων της ΥΠΑ. Μέριμνα για την έκδοση των οικείων αναλυτικών προγραμμάτων και για την κανονική εφαρμογή και εκτέλεσή τους. Σύνταξη έκθεσης εκτέλεσης - αξιολόγησης κάθε προγράμματος. Εισήγηση για τον ορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκτίμηση των αναγκών σε προγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων, διενέργεια εξετάσεων, έκδοση αποτελεσμάτων και χορήγηση σχετικών τίτλων, όπου απαιτείται. Τμήμα Πτυχίων και Αδειών: Διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, πλην των υπαλλήλων της ΥΠΑ, που καλύπτονται από τα τμήματα α και β, έκδοση αποτελεσμάτων και χορήγηση κάθε είδους πτυχίων και σχετικών τίτλων πολιτικής αεροπορίας. Τήρηση Μητρώου και λοιπών στοιχείων. Τμήμα Γραμματείας και Μέριμνας: Διαχειριστική και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Σχολής. Χειρισμός θεμάτων διοίκησης του προσωπικού ΣΠΟΑ. Μέριμνα για απόκτηση αναγκαίου εκπαιδευτικού εξοπλισμού και την εκτύπωση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εγχειριδίων. Προμήθεια των απαραιτήτων βιβλίων και συγγραμμάτων. Οργάνωση, λειτουργία, ενημέρωση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Σχολής » Άρθρο 4 Μετά την παράγραφο 16α του άρθρου 94 του ΠΔ 56/ 89, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 35/93, προστίθεται η παράγραφος 16β ως εξής: «16β) Της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών » Άρθρο 5 1.Η περιπτ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΠΔ 56/89 αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Ειδικών Συστημάτων και Εξοπλισμού Αερολιμένων » 2.Η περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 56/89 αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Ειδικών Συστημάτων και Εξοπλισμού Αερολιμένων. Προγραμματισμός των εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών συστημάτων και παρακολούθηση εφαρμογής του. Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού αυτών. Καθορισμός διαδικασιών και παραμέτρων λειτουργίας τους. Εκτίμηση απαιτούμενου εξοπλισμού για την καλή λειτουργία των παραπάνω συστημάτων και εποπτεία για την καλή λειτουργία και απόδοση αυτών. Παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων. 3Στο τέλος της περίπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 15α του Π.Δ. 56/89, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 35/93, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι παραπάνω αρμοδιότητες δεν αφορούν σε θέματα ασφάλειας αερολιμένων » Άρθρο 6 1.Το Τμήμα Ασφάλειας της Δ/νσης ΠΣΕΑ, που προβλεπόταν στο άρθρο 30 του Π.Δ. 647/81 «Περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών» και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 104 του Π.Δ. 56/89, καταργείται. 2.Η περίπτωση (β) της παραγράφου 15 του άρθρου 94 του Π.Δ. 56/89 καταργείται. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/ 137) και 29 Α αυτού όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α).
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 238) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ Α 35).
  • Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του Ν. 2366/95 (ΦΕΚ 256 Α) «περί ρύθμισης θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
  • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 327.600 δρχ. για το τρέχον έτος, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικού φορέα 39/120 και κωδικού Αριθμού Εξόδου 0237 «Επίδομα θέσης Ν. 1586/86 και Ν. 1566/85». Για κάθε ένα δε από τα επόμενα οικονομικά έτη η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 436.800 περίπου και θα αντιμετωπισθεί από τις γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό Υ.Π.Α. από τους οικείους φορείς.
  • Τη με αριθ. 70/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586/86Ν.1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586_86Ν_1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
(2) Μετονομασία συνοικισμού «Πλακωτό» της Κοινότητας Καρίτσας - Δολόπων της Επαρχίας και του Νομού Καρδίτσας. 1997/179 1997
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 1999/150 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/72 (ΦΕΚ Α΄ 182) «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 115/96 (ΦΕΚ Α΄ 85). 1999/35 1999
Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες και Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης Ασφαλείας του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2005/165 2005