Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) με αντικειμενικά κριτήρια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) ενεργούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, του άρθρου 3 του παρόντος.
2.  
  Κάθε υπάλληλος συγκεντρώνει ορισμένες μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην περίπτωσή του και τους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) των κριτηρίων αυτών
Άρθρο 2 "Οι ανωτέρω μεταθέσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:"
1.  
  Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου για τους κατωτέρω λόγους:
 1. Υγείας
 2. Συνυπηρέτησης ή συγκατοίκησης
 3. Σπουδών
 4. Λοιπούς λόγους εξυπηρέτησης του υπαλλήλου
2.  
  Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
Άρθρο 3 "Κριτήρια μεταθέσεων και συντελεστές βαρύτητας (μόρια) αυτών."
1.  
  Για τις μεταθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω κριτήρια, που εκτιμώνται με ανάλογους συντελεστές βαρύτητας (μόρια) ως ακολούθως: Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης
 1. Η συνολική δημόσια πραγματική υπηρεσία, που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας, η οποία εκτιμάται με συντελεστή 1 για κάθε έτος υπηρεσίας.
 2. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται των μεταθέσεων και εκφράζεται σε έτη και μήνες.
 3. Χρόνος Ίσος ή μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών υπολογίζεται σαν πλήρες έτος, ενώ χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται σαν πλήρης μήνας.
 4. Στην αντίθετη περίπτωση ο χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας κατά περιοχή.
 6. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, οι περιοχές της χώρας όπου λειτουργούν Υπηρεσίες του ΟΔΔΥ διακρίνονται σε δύο ζώνες, ανάλογα με το βαθμό προβληματικότητας κάθε περιοχής, ο οποίος προσδιορίζεται με μόρια κάθε ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:.
2.  
  Ζώνη Β: Η μείωση των μορίων στο μισό ισχύει και για όσους από τους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα συμπληρώσουν μετά απ αυτή, συνεχή πενταετή υπηρεσία στον νομό που υπηρετούν. Η υπηρεσία του υπαλλήλου στους ανωτέρω νομούς εκτιμάται με τους ακόλουθους συντελεστές (μόρια):.
 1. Ένα (1) για κάθε έτος υπηρεσίας στους νομούς της Α Ζώνης
 2. Δύο (2) για κάθε έτος υπηρεσίας στους νομούς της Β Ζώνης.
 3. Χρόνος υπηρεσίας μέχρι και επτά (7) μηνών εκτιμάται με το μισό του οικείου συντελεστή.
 4. Χρόνος μεγαλύτερος των επτά (7) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.
 5. Ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 6. Ο χρόνος υπηρεσίας σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στη μονάδα αυτή μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης του υπαλλήλου απ αυτήν.
 7. Η οικογενειακή κατάσταση, η οποία εκτιμάται με συντελεστή τρία (3) για το σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.
 8. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει υπαλλήλους-γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα (1) για κάθε τέκνο.
 9. Ως τέκνα για τον υπολογισμό μορίων θεωρούνται και τα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 10. Η ηλικία του υπαλλήλου.
 11. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των ετών 40, 41-50, 51 -60, η οποία εκτιμάται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3) αντίστοιχα.
 12. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στα κριτήρια γ και δ ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
 13. Η συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση, η οποία εκτιμάται με συντελεστή εννέα (9) και λαμβάνεται υπόψη, αν ο άλλος σύζυγος υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή άλλο φορέα του Δημοσίου τομέα ή κατά την τελευταία διετία εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι επαγγελματίας.
 14. Η ιδιότητα ως υπαλλήλου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή άλλου φορέα του Δημοσίου Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας, ενώ η ιδιότητα ως εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα ή ως επαγγελματία, με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επιμελητηρίου.
 15. Η απαιτούμενη διετία πρέπει να έχει συμπληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της κατάρτισης του πίνακα μεταθέσεων.
 16. Η εντοπιότητα.
 17. Το κριτήριο της εντοπιότητας εκτιμάται με συντελεστή πέντε (5).
 18. Ως εντοπιότητα νοείται η καταγωγή του υπαλλήλου από περιοχή του νομού στον οποίο υπηρετεί ή ζητεί να μετατεθεί ή η εγγραφή του στο Δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας του νομού αυτού, καθώς και η συνεχής υπηρεσία του πέραν της 15ετίας σε υπηρεσίες του ίδιου Νομού.
 19. Η εγγραφή στο Δημοτολόγιο ως αποδεικτικό στοιχείο της εντοπιότητας πρέπει να έχει γίνει προ πενταετίας τουλάχιστον που υπολογίζεται κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
3.  
  Στις μεταθέσεις με αίτηση, ο υπάλληλος, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο άθροισμα, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και τους συντελεστές προηγείται των λοιπών υπαλλήλων που ζητούν μετάθεση. Στις μεταθέσεις χωρίς αίτηση, ο υπάλληλος που συγκεντρώνει μικρότερο άθροισμα προηγείται των λοιπών υπαλλήλων.
Άρθρο 4
1.  
  Υπάλληλος που ο ίδιος ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο του πάσχει από κάποιο από τα δυσίατα νοσήματα, που αναφέρονται στο άρθρο 109 του Π.Δ. 611 /77 (Υπαλληλικός Κώδικας), ή από νόσο η οποία απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση μετατίθεται κατά προτεραιότητα μετά από αίτησή του που υποβάλλεται οποτεδήποτε.
2.  
  Η αίτηση συνοδεύεται από Κοινή γνωμάτευση Δ/ντή και Επιμελητή Κλινικής Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος για το είδος της νόσου και βεβαίωση - γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ότι, στο νομό που υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει κατάλληλη μονάδα Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, για την αντιμετώπιση της νόσου
3.  
  Οι μεταθέσεις για τους ανωτέρω λόγους υγείας είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και πραγματοποιούνται μέσα σ ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης
Άρθρο 5
1.  
  Μετάθεση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση επιτρέπεται όταν ο ή η σύζυγός του υπηρετεί ή εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση σε φορέα του δημόσιου τομέα ή είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή επαγγελματίας ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο ή η σύζυγος του υπαλλήλου απαιτείται να εργάζεται για δύο τουλάχιστον έτη στο νομό, για τον οποίο ζητείται η μετάθεση. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή του ασφαλιστικού φορέα ή του αρμόδιου Επιμελητηρίου.
2.  
  Μετάθεση για συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση επιτρέπεται όταν η υπηρεσία, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί ο υπάλληλος, έχει την έδρα της στο νομό όπου υπηρετεί ή εργάζεται ο ή η σύζυγός του και υπάρχουν κενές θέσεις
Άρθρο 6
1.  
  Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται σε κενές οργανικές θέσεις, με αίτηση του υπαλλήλου, λόγω φοιτήσεως του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), προς απόκτηση πρώτου πτυχίου σπουδών
2.  
  Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάθεση λόγω σπουδών υποβάλλονται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής στη Σχολή και εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τον Οκτώβριο
3.  
  Μετά το τέλος της φοίτησης, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη αν παραταθεί πέρα από τα έτη σπουδών, όπως αυτά προβλέπονται για κάθε Σχολή, συν ένα, ο υπάλληλος μετατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος.
Άρθρο 7 "Μεταθέσεις για λοιπούς λόγους."
1.  
  Ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει τη μετάθεσή του για διαφόρους λόγους, όπως λόγοι υγείας, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 4, λόγοι οικογενειακοί, οικονομικοί και άλλοι. Οι μεταθέσεις στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις.
Άρθρο 8
1.  
  Για τη διενέργεια μεταθέσεων, η Δ/νση Διοίκησης καταρτίζει εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους τους κατωτέρω πίνακες:
 1. Πίνακες κενών οργανικών θέσεων.
 2. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τις κενές οργανικές θέσεις κάθε υπηρεσίας κατά κλάδο.
 3. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.
 4. Ως κενές θέσεις για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. νοούνται οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτος, πλέον των θέσεων των αποχωρούντων κατά τη διάρκεια του επομένου έτους, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας.
 5. Πίνακες μεταθέσεων υπαλλήλων.
 6. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους κατά κλάδο καθώς και τις μονάδες μετάθεσης που συγκεντρώνει καθένας εξ αυτών συνολικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.
 7. Η εγγραφή των υπαλλήλων στους πίνακες μεταθετέων γίνεται κατ αύξουσα σειρά των συνολικών μονάδων μετάθεσης που συμπληρώνει ο υπάλληλος.
 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο συνολικό αριθμό μονάδων μετάθεσης, γίνεται κλήρωση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
 9. Για τους υπαλλήλους που εξαιρούνται από τις μεταθέσεις γίνεται σχετική παρατήρηση στους ανωτέρω πίνακες με παραπομπή στις διατάξεις που προβλέπουν την εξαίρεση.
 10. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στους υπαλλήλους εντός του πρώτου 10ημέρου του Φεβρουαρίου.
 11. Κατά των πινάκων μεταθετέων δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση οι υπάλληλοι.
 12. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει υποχρεωτικά περί της τύχης της ένστασης εντός δέκα (10) ημερών και ενημερώνεται σχετικά ο υπάλληλος.
 13. Εάν η ένσταση κατά των πινάκων αυτών αναφέρεται σε λανθασμένο υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης και διαπιστωθεί η ορθότητά της από τη Δ/νση Διοίκησης, τότε η σχετική διόρθωση γίνεται οίκοθεν απ αυτήν και η προθεσμία ασκήσεως της ενστάσεως για τους θιγόμενους από την διόρθωση αρχίζει από τη γνωστοποίησή της σ αυτούς.
 14. Οι πίνακες μεταθετέων καθίστανται οριστικοί την 31η Μαρτίου κάθε έτους.
 15. Μεταβολή μετά την οριστικοποίησή τους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου.
2.  
  Μετά την κοινοποίηση των πινάκων μεταθετέων από το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετάθεσης, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που γίνονται οι μεταθέσεις, συμπληρώνει διετή συνεχή υπηρεσία στο νομό που υπηρετεί. Προκειμένου περί νεοδιοριζομένων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2085/92, όπως αυτές ισχύουν. Αιτήσεις μετάθεσης υπαλλήλων που δεν έχουν συμπληρώσει τα ελάχιστα όρια παραμονής στην υπηρεσία που υπηρετούν, ως και αιτήσεις που υποβάλλονται σε διαφορετική από την οριζόμενη ανωτέρω προθεσμία, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.  
  Η Δ/νση Διοίκησης φροντίζει για την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εντός των μηνών Απριλίου και για την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων μετάθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες, το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους
4.  
  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει μέχρι 15 Μαΐου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων, με την εξής σειρά:
 1. Μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου:
 2. 1)Για συνυπηρέτηση ή συγκατοίκηση. 2)Για λοιπούς λόγους εξυπηρέτησης του υπαλλήλου.
 3. Μεταθέσεις χωρίς αίτηση του υπαλλήλου για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων βάσει του πίνακα μεταθετέων.
 4. Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται κατά ζώνη.
Άρθρο 9
1.  
  Για τις μεταθέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, που γίνονται σε θέση Προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και για την τοποθέτηση αυτών συνεκτιμώνται τα αντικειμενικά κριτήρια, που καθιερώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, όπως επίσης και οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε θέσης.
2.  
  Κατά τις τοποθετήσεις των νεοδιοριζομένων υπαλλήλων, που γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνονται υπόψη και από τα κριτήρια μεταθέσεων και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος, αυτά της οικογενειακής κατάστασης και της εντοπιότητας.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι θέσεις των βαθμών Δ μέχρι και Α θεωρούνται κατά κατηγορία ως ένας βαθμός
4.  
  Οι μεταθέσεις χωρίς αίτηση διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Αυγούστου πλην των περιπτώσεων κάλυψης κενής οργανικής θέσης λόγω θανάτου, παραίτησης ή παρατεταμένης απουσίας υπαλλήλου πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση έναρξης ή παύσης λειτουργίας υπηρεσιακής μονάδας.
5.  
  Οι προθεσμίες που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης είναι αποκλειστικές.
Άρθρο 10
1.  
  Από τις μεταθέσεις εξαιρούνται: α) Οι υπάλληλοι που προστατεύονται από τις διατάξεις του Νόμου περί Συνδικαλιστικών Ελευθεριών και διευκολύνσεων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, χωρίς αίτησή τους. Η απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας γίνεται με βεβαίωση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 1. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή άγαμο τέκνο τους πάσχει από νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος Π. Δ/τος, χωρίς αίτησή τους.
 2. Για την εξαίρεση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ.
 3. Υπάλληλοι που οι ίδιοι ή σύζυγος ή τέκνο τους έχουν σωματική αναπηρία 67% και άνω, χωρίς αίτησή τους.
 4. Για την εξαίρεση απαιτείται η υποβολή σχετικής απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 5. Οι υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών προ της παρόδου 5ετίας από τη μετάταξή τους (Ν. 2116/93).
 6. Υπάλληλοι που διανύουν την τελευταία 2ετία πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους από την υπηρεσία
 7. Υπάλληλοι που δεν συμπληρώνουν στον τόπο που υπηρετούν τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος χρόνο.
 8. Υπάλληλοι για τους οποίους προβλέπεται εξαίρεση μεταθέσεων από σχετική διάταξη νόμου
2.  
  Οι μεταθέσεις αναστέλλονται προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους στις εξής περιπτώσεις: α) Για τις γυναίκες υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της άδειας κυήσεως και λοχείας. Για την αναστολή απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικ/κών που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
 1. Για υπαλλήλους που έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια ή παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια ή το πρόγραμμα
Άρθρο 11 "Τελικές διατάξεις."
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 του Ν. 2247/94 «ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων» (ΦΕΚ 182). β) Του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 «ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την απόφαση αριθ. 411/24.1.96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 58/Β/29.1.96).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/ τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Ο.Δ.Δ.Υ.
 • Την 424/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/411 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/411 1996
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία