Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)».

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνιστάται Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Α -Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού. β. Τμήμα Β - Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αυτής ανήκουν τα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
 1. Τμήμα Α - Δημιουργία, τήρηση, κίνηση και παρακολούθηση των Λογαριασμών αρμοδιότητας της Δ/νσης αυτής. - Συντονισμός των εκροών του Κεντρικού Λογαριασμού του Δημοσίου.
 2. Κατάρτιση κυλιόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. - Έκδοση πράξεων καθορισμού ορίου πληρωμών, παρακολούθηση και έλεγχος αυτών.
 3. Παρακολούθηση της καθημερινής ταμιακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα:.
 4. Τμήμα Β - Διαχείριση των διαχρονικών ανοιγμάτων μεταξύ εισροών και εκροών του Ελληνικού Δημοσίου και εκμετάλλευση της ρευστότητας που δημιουργείται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια βάση, από:
 5. Ανάλυση της κίνησης του Λογαριασμού «200 - Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. - Μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα βεβαιούμενα και ανείσπρακτα χρέη προς το Δημόσιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
 6. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω υπηρεσίας διαπραγμάτευσης (DΕΑLΙΝG RΟΟΜ) και συστημάτων διαπραγμάτευσης (DΕΑLΙΝG SΥSΤΕΜS). - Παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς διατραπεζικής αγοράς. - Παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς προς την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών. - Παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσιονομικών και νομισματικών μεγεθών.
 7. Εντολές πραγματοποίησης των πράξεων που αφορούν στα παραπάνω θέματα και κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου και των συμβαλλομένων Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπου αυτό κρίνεται ή ορίζεται απαραίτητο από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. - Μέριμνα για τις σχέσεις του Δημοσίου με την Τράπεζα της Ελλάδας και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο καταστατικό τους και τη σχετική νομοθεσία που διέπει αυτά. - Μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων επί θεμάτων της Δ/νσης αυτής.
 8. Συνεργασία με Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.
Article 2
1.  
  Η Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου (αρ. 5 Ν. 2343/95) υπάγεται στο Διοικητικό Τομέα Θησαυροφυλακείου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συγκροτείται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις: α. Δημοσίου χρέους. β. Λογαριασμών του Δημοσίου. γ. Κίνησης κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών. δ. Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.
Article 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π .Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερία της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Ανάκληση της απόφασης ΕΝΠΘ 448/9/7.5.90 περί εγκρίσεως ιδρύσεως και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας CRΕDΙΤΟ ΙΤΑLΙΑΝΟ. (Συνεδρίαση 573/29.3.96 θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το από 20.3.96 (ΑΠ 15743) έγγραφο της τράπεζας CRΕDΙΤΟ ΙΤΑLΙΑΝΟ που εδρεύει στη Γένοβα, με το οποίο αναφέρει ότι προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας του στην Ελλάδα, β) την απόφ. ΕΝΠΘ 448/9/7.5.90, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του παραπάνω γραφείου στην Αθήνα, αποφάσισε: να ανακαλέσει την παραπάνω απόφασή της (ΕΝΠΘ 448/9/7.5.90). Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ο Πρόεδρος Ακριβές Αντίγραφο.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθ. 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 6, παρ. 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43). β) του άρθ. 5 παρ. 3 του Ν. 2343/95 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α211). γ) του άρθρ. 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ. (Α 154).
 • Την αριθμ. 2083471/10333/0004/22.12.95 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα (Β 1067).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ./τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 350.000 δρχ. για κάθε οικονομικό έτος που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23/110 ΚΑΕ 0237).
 • Την 116/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2083471/10333/0004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2083471_10333_0004 1995
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Title Ref.Number Date
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013