Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου υπάγονται: α) το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο εντάσσεται το υφιστάμενο Γραφείο του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, β) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στο οποίο εντάσσονται τα υφιστάμενα Γραφεία της Γραμματειακής Εξυπηρέτησης Υπουργικού Συμβουλίου, της Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης και το Πρωτόκολλο, όπως λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) το Γραφείο Νομοθετικού Έργου, στο οποίο εντάσσονται τα υφιστάμενα Γραφεία Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και Προεδρικών Διαταγμάτων και Διακίνησης Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, και Δοκιμίων φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δ) το Γραφείο Υποστήριξης του συντονισμού του κυβερνητικού έργου
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου υπάγεται το Γραφείο Τηλεπικοινωνιών καθώς και η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ν.Ε.), ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
3.  
  Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταφέρεται οποιαδήποτε από τις υπαγόμενες σ αυτόν υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου"
1.  
  Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην ΕτΚ
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου:
 1. Είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού στη διεκπεραίωση των εντολών του, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του, και ιδίως εκείνων που αφορούν τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς
 2. Ασκεί καθήκοντα γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και Επιτροπές εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα
 3. Κατευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το έργο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, ως και της Γραμματέας των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και Επιτροπών
 4. Ενημερώνει τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
 5. Συνεργάζεται άμεσα με τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, το Γενικό Γραμματέα της Βουλής, τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων και τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου
3.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται:
 1. Να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα στους προϊσταμένους των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου
 2. Να κατανέμει τις θέσεις και να καθορίζει την σύνθεση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και να ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των γραφείων της Γενικής Γραμματείας
 3. Να συνιστά με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση άλλης εργασίας και νομοπαρασκευαστικού ή άλλου έργου συναφούς με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.
 4. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου, η αμοιβή ή αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης των μελών και των γραμματέων των επιτροπών ή ομάδων εργασίας.
 5. Να αναθέτει σε ερευνητικά κέντρα ή σε ιδιώτες ειδικούς επιστήμονες ή σε γραφεία μελετών και οργάνωσης, τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη μελετών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, που έχουν άμεση σχέση με τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των αναγκών ου ή στη βελτίωση της αποδοτικότητάς του
4.  
 1. Η θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλης θέσης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων
 2. Η θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.
 3. Η αναστολή της άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Για τα μέλη του διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου ισχύει η διάταξη του άρθρου 62 παράγραφος 3 εδάφιο β του «Κώδικα περί Δικηγόρων».
 5. Επιτρέπεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να κατέχει, μετά από προηγούμενη άδεια του Πρωθυπουργού, θέση συμβούλου ή να μετέχει σε κάθε είδους συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα και των Τραπεζών, των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Κράτος.
5.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δίδει τον όρκο της υπηρεσίας ενώπιον του Πρωθυπουργού. Σε περίπτωση παραίτησης της Κυβέρνησης ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να παραμείνει στη θέση του έως την ορκωμοσία του νέου Πρωθυπουργού. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο 4 "α) Ελέγχει τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων των σχεδίων Νόμων τα οποία καταθέτει στη Βουλή και των Προεδρικών Διαταγμάτων που αποστέλλονται από τα Υπουργεία, τα οποία και προωθεί για την υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συντάσσει σε συνεργα [...]"
3.  
  Το Γραφείο Νομοθετικού Έργου διαβιβάζει όλα τα προς επεξεργασία σχέδια νόμων στην Κ.Ε.Ν.Ε. και συνεργάζεται με αυτήν και με τυχόν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για θέματα της αρμοδιότητάς του.
4.  
  Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Γραφείου, είναι δυνατόν να ανατίθενται σχετικά καθήκοντα και σε δικαστικούς λειτουργούς ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τους όρους του νόμου
Άρθρο 5 "Γραφείο Υποστήριξης του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου"
1.  
  Ιδρύεται Γραφείο Υποστήριξης του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου ως ιδιαίτερη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Υποστήριξης του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου ανήκει η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και η υποστήριξη του έργου του και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, για τον αποτελεσματικό συντονισμό της λειτουργίας τους, ως και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και εισηγήσεων
3.  
  Το Γραφείο Υποστήριξης του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου μεριμνά για την προπαρασκευή των φακέλων και τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα στα οποία προεδρεύει ο Πρωθυπουργός. Επίσης παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντάσσει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις.
Άρθρο 6
1.  
  Ιδρύεται Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ως ιδιαίτερη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ανήκει:
 1. Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Υπουργικού Συμβουλίου και ειδικότερα για:
 2. i) τον καθορισμό των λεπτομερειών της ορκωμοσίας των μελών της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, i) τη διοικητική προπαρασκευή των θεμάτων που πρόκειται να εισαχθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση ή λήψη αποφάσεων, iii) την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου στους Υπουργούς και στους Υφυπουργούς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου, iν) την τήρηση συνοπτικών πρακτικών των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και τη χορήγηση των ζητουμένων αποσπασμάτων των αποφάσεών του, ν) τη σύνταξη των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μέριμνα για την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη και την υπογραφή τους από τα μέλη της Κυβέρνησης, νi) τη μέριμνα για την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη, την προσυπογραφή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και την υπογραφή και προσυπογραφή των ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, από τους Υπουργούς, νii) την κοινοποίηση επισήμων αντιγράφων των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου στους αρμόδιους Υπουργούς και τη μέριμνα για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, νiii) το χειρισμό των ζητημάτων πρωτοκόλλου κατά τη συμμετοχή των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών στις εθνικές εορτές ή στις επίσημες τελετές
 3. Η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων στα οποία μετέχει ο Πρωθυπουργός και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, και ειδικότερα για:
 4. i) τη σύγκληση των ανωτέρω συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, εκτός όσων η σύγκληση ρυθμίζεται διαφορετικά από το νόμο, ii) την τήρηση των πρακτικών των συζητήσεων και την παροχή της αναγκαίας γραμματειακής υποστήριξης στα ανωτέρω συλλογικά κυβερνητικά όργανα, iii) τη σύνταξη των πράξεων, αποφάσεων, εισηγήσεων και συμπερασμάτων των ανωτέρω συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και τη μέριμνα για την υπογραφή τους και την κοινοποίησή τους στους αρμόδιους Υπουργούς και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
 5. Την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης στα μέλη των διυπουργικών συμβουλίων και επιτροπών και τη σύγκληση των διυπουργικών συσκέψεων.
 6. Τη διοικητική προπαρασκευή των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο των συζητήσεων των συσκέψεων αυτών, την καταγραφή των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν και τη σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων ή αποφάσεων. δ)Ή τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου.
 7. Ειδικότερα μεριμνά για:
 8. i) την τήρηση του αρχείου αντιγράφων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Δοκιμίων και Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που διακινούνται από τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, ii) την τήρηση στοιχείων όσων έχουν διατελέσει ή διατελούν μέλη της Κυβέρνησης και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, iii) την ευρετηρίαση και τεκμηρίωση των Νόμων, των Προεδρικών Διαταγμάτων Κανονιστικού Περιεχομένου, των Αποφάσεων του Πρωθυπουργού, των Κανονιστικών Υπουργικών Αποφάσεων μείζονος ενδιαφέροντος και των Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, iν) την αρχειοθέτηση των Αποφάσεων του Πρωθυπουργού και των πρακτικών και των αποφάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και επιτροπών.
 9. Η μέριμνα για την τήρηση του Πρωτοκόλλου της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας, για τον εξοπλισμό της Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου και για την επικοινωνία της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου με Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα και το κοινό
 10. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού
 11. Η μέριμνα για την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ειδικότερα:
 12. i) Η επεξεργασία, κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. ii) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών και της κίνησης των πιστώσεών των. iii) Η εντολή και η εκκαθάριση, αφενός των αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και αυτού του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού περιλαμβανομένων και των οδοιπορικών εξόδων και αποζημιώσεων για εκτός έδρας κίνηση ή κίνηση στην αλλοδαπή για υπηρεσιακούς λόγους και αφετέρου κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. iν) Η αποζημίωση των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας που συνιστώνται από τον Πρωθυπουργό ή το Υπουργικό Συμβούλιο. ν) Η τήρηση του μητρώου μισθοδοσίας. νi) Η μέριμνα για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. νii) Η έκδοση εντολών πληρωμής προς τους υπολόγους και ο εν γένει έλεγχος των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών. νiii) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών η εκτέλεσης εργασιών. ix) Η προμήθεια του πάγιου και αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. x) Η παρακολούθηση της διάθεσης και η εν γένει διαχείριση του υλικού τούτου. xi) Η μέριμνα για την κατάρτιση των συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών. xii) Η εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. xiii) Η μέριμνα για την καλύτερη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και για τη συντήρηση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών και του εξοπλισμού τους.
Άρθρο 7
1.  
  Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα είναι αρμόδιο για την οργάνωση, το συντονισμό και την ενότητα των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου
2.  
  Ειδικότερα στο Ιδιαίτερο Γραφείο ανήκει:
 1. η οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου με τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, το Προεδρείο και τη Γενική Γραμματεία της Βουλής, την Κοινοβουλευτική Ομάδα των κομμάτων, τη Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, τις δικαστικές και δημόσιες αρχές και τους πολίτες,
 2. η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα και η υποβοήθησή του στην άσκηση των καθηκόντων του και την επιτέλεση της αποστολής του,
 3. ο προγραμματισμός και η οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
 4. η παρακολούθηση των εργασιών και των συζητήσεων της Ολομέλειας των Τμημάτων και των Επιτροπών της Βουλής,
 5. η παρακολούθηση του ημεδαπού και αλλοδαπού Τύπου και των λοιπών μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η ενημέρωση για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
Άρθρο 8 "α) Μία (1) θέση προϊσταμένου του Γραφείου Νομοθετικού Έργου, ο οποίος πρέπει να είναι Σύμβουλος ή πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., με γνωστι [...]"
2.  
  Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 παρ. 1 (γ) του Ν. 1299/ 1982 πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που μεταφέρθηκαν με τους κατέχοντες τις θέσεις αυτές, στη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου ως θέσεις ειδικών συμβούλων, με το άρθρο 2ης υπ αριθμ. Υ 174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β 204), υπάγονται στο Γραφείο Νομοθετικού Έργου, προσαυξάνοντας τις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι ήδη κατέχοντες τις θέσεις αυτές διατηρούν και στο Γραφείο Νομοθετικού Έργου το νομοθετικό καθεστώς που είχαν στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, ισχύει δε και γι αυτούς η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.
3.  
  0 διορισμός και η παύση του προσωπικού της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Η πλήρωση:
 1. της θέσης του προϊσταμένου του Γραφείου Νομοθετικού Έργου γίνεται με ανάθεση καθηκόντων σε δικαστικό μεν λειτουργό παράλληλα με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων του, σε Νομικό δε Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Πανεπιστημιακό λειτουργό, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων του ή αποκλειστικά
 2. των θέσεων προϊσταμένου Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Ιδιαίτερου Γραφείου Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και Γραφείου Υποστήριξης του Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου γίνεται είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση από θέση του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή με διάθεση προσωπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, παράλληλα ή μη με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους, είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου
 3. των θέσεων του εδαφίου στ της παρ. 1 του παρόντος, με απόσπαση από θέση του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή διορισμό.
5.  
  Οι έχοντες το δικαίωμα άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος κατά τον χρόνο πρόσληψής τους, το διατηρούν και μετά την πρόσληψη, χωρίς να αναστέλλεται ή άσκησή του
6.  
 1. Ως αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι εκάστοτε πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
 2. Οι αποδοχές του προσωπικού που υπηρετεί με ανάθεση καθηκόντων ορίζονται με την πράξη διορισμού προκειμένου για πανεπιστημιακούς και δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε ποσοστό μέχρι 40% των αποδοχών τους, και σε κάθε άλλη περίπτωση ποσοστό μέχρι 50% των αποδοχών τους
 3. Με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών από την υπηρεσία από την οποία έχει αποσπασθεί
 4. Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου και των προϊσταμένων του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, του Γραφείου Υποστήριξης του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου και του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ορίζονται για τους κατόχους τίτλων σπουδών διδακτορικού διπλώματος στο 95%, για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στο 90% και για τους κατόχους τίτλου σπουδών Ανωτάτης Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. στο 85% του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό ειδικών θέσεων.
 5. Όσοι εκ των άνω προϊσταμένων υπηρετούν με απόσπαση επιλέγουν μεταξύ των αποδοχών που προβλέπονται στο εδάφιο αυτό και εκείνων της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί.
Άρθρο 9
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων και η διενέργεια των αντιστοίχων δαπανών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ως κύριο διατάκτη.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου ανήκει η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων της και των κτιρίων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του περιβάλλοντος αυτά χώρου και των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
3.  
  Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος κατά την προηγούμενη παράγραφο διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας, όπως και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου
4.  
  Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου ενεργείται από ξεχωριστή σ αυτήν Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων. Ο έλεγχος των δαπανών αυτών ενεργείται από μονομελές κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 10
1.  
  Όλες οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις θέσεις προσωπικού της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και οι υπηρετούντες στις θέσεις αυτές εντάσσονται αυτοδικαίως και με το ίδιο καθεστώς στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η παρ. 5 του άρθρου 8 ισχύει και για το εντασσόμενο Προσωπικό.
2.  
  Ο υπηρετών Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου εντάσσεται αυτοδικαίως στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.
3.  
  Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς το Διάταγμα αυτό. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
4.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο1 "Τίτλος - Σκοπός"
1.  
  Συνιστάται Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία εντάσσεται η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου
2.  
  Η Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη απ ευθείας στον Πρωθυπουργό
3.  
  Η Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου είναι επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο και στα λοιπό συλλογικά κυβερνητικά όργανα και Επιτροπές, εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των Οργάνων αυτών και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και αυτές που αναλαμβάνει με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού εξυπηρετείται από την συνιστώμενη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τα θέματα κατάστασης προσωπικού και οικονομικής μέριμνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 7 παρ. 3 και 4,13, 24, 29, 29Α και 32 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν (Α 137). β) Του άρθρου 37 του Ν. 1968/1991 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α 150).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ανερχόμενη α) για το τρέχον έτος στο ποσό των δραχμών 50.000.000, η οποία θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με μεταφορά των αντιστοίχων κονδυλίων και β) για κάθε επόμενο έτος δραχμές 76.000.000 για την οποία θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.
 • Το πρακτικό επεξεργασίας 168/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-04-23 Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/70
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/174 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1299 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1299 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991