ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/93

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-04-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 10/1994 «Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον ΕΟΤ (ΦΕΚ 5Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα 10/1994 (ΦΕΚ Α 5/31.1.1994) «Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον ΕΟΤ».
2.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 6 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137). β) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118). γ) Του άρθρου 2 του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α 76). δ) Του Π.Δ. 459/1993 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 193). ε) Του Π.Δ. 207/1989 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 98). στ) Του Π.Δ. 27/1.2.96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19). ζ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. η) Του Π.Δ. 29/1.2.1996 «Διορισμός Υπουργού Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 20/1.2.96).
  • α) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. β) Τη γνωμοδότηση 166/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/207 1989
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον Ε.Ο.Τ. 1994/10 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών. 1996/29 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία