Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Δ ΚΥΘΗΡΩΝ
2.  
  Η ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137).
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται οκταετής
5.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α) Α/Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 1. Α/Δ ΑΡΑΞΟΥ
6.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α) Α/Δ ΣΚΙΑΘΟΥ
 1. Α/Δ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
7.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ α) Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 1. Α/Δ ΣΗΤΕΙΑΣ
8.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ α) Α/Δ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 1. Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ γ) Α/Δ ΧΙΟΥ δ) Α/Δ ΣΑΜΟΥ ε) Α/Δ ΙΚΑΡΙΑΣ
9.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ α) Α/Δ ΡΟΔΟΥ
 1. Α/Δ ΚΩ γ) Α/Δ ΜΥΚΟΝΟΥ δ) Α/Δ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ε) Α/Δ ΣΥΡΟΥ
 2. Α/Δ ΠΑΡΟΥ
 3. Α/Δ ΝΑΞΟΥ
 4. Α/Δ ΜΗΛΟΥ
 5. Α/Δ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
 6. Α/Δ ΚΑΣΟΥ
 7. Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ
 8. Α/Δ ΛΕΡΟΥ
 9. Α/Δ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
10.  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 1. Α/Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. Α/Δ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Μελετών και Προγράμματος. Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει η αξιολόγηση του βαθμού πληρότητας των μελετών των έργων, η επισήμανση προς την ΥΠΑ των αναγκών συμπλήρωσης των μελετών, καθώς και η προετοιμασία των έργων για δημοπράτηση. Η εκπόνηση των Μελετών και η ιεράρχηση τους ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο ίδιο τμήμα ανήκει επίσης η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή των ετήσιων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων έργων των Α/Δ αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων, η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων, οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική ενέργεια. β) Τμήμα κατασκευών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων. γ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα έργα της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων συνιστώνται Τμήματα Κατασκευής Έργων, ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Θεσσαλονίκης, Α/Δ Καστοριάς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
 2. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Καβάλας, με έδρα την Καβάλα
 3. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα
 4. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Αράξου, Α/Δ Ζακύνθου, με έδρα την Πάτρα
 5. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Αγχιάλου, Α/Δ Σκιάθου, με έδρα το Βόλο
 6. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα
 7. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Ηρακλείου, Α/Δ Σητείας, με έδρα το Ηράκλειο
 8. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Μυτιλήνης, Α/Δ Λήμνου, Α/Δ Χίου, με έδρα τη Μυτιλήνη
 9. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Σάμου, Α/Δ Ικαρίας, με έδρα τη Σάμο
 10. Τμήμα Κατασκευής Α/Δ Ρόδου, Α/Δ Κω, Α/Δ Αστυπάλειας, Α/Δ Κάσου, Α/Δ Καστελόριζου, Α/Δ Λέρου, Α/Δ Καλύμνου, με έδρα τη Ρόδο
 11. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Σύρου, Α/Δ Μυκόνου, με έδρα τη Σύρο
 12. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Πάρου, Α/Δ Νάξου, με έδρα την Πάρο
 13. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Μήλου, με έδρα τη Μήλο
 14. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Σαντορίνης, με έδρα τη Σαντορίνη
 15. Τμήμα Κατασκευής Έργων Α/Δ Κυθήρων, με έδρα τα Κύθηρα
2.  
  Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ μπορεί να ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα των έργων στην αρμοδιότητα άλλης Διευθύνουσας Υπηρεσίας από τις ανωτέρω, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον με την ανάθεση αυτή καθίσταται ευχερέστερη η διοίκηση και επίβλεψη του τμήματος αυτού
3.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό μελέτης, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/77 που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94.
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων και γραφείων Μελετών και Κατασκευών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ των Σχολών που προβλέπονται να πληρούν θέσεις του αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Ο ορισμός των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται είτε με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, είτε με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 1994.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Κατασκευών και Μελετών και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών
Άρθρο 5 "Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μονίμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής"
1.  
  Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικού επιστημονικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν την εκτέλεση (μελέτη -κατασκευή) των έργων των ανωτέρω Αεροδρομίων ασκούνται από την ΕΥΔΕ μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α 245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α’ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α’ 138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 596/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994