ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αθήνα, 16 Μαίου 1997

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 121/Α*) και προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α*).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "1) Η περίπτωση β* της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 351/1991 τροποποιείται ως εξής: β) Μία (1) θέση Διευθυντού του Νομικού Γραφείου πληρούμενη με ανάθεση καθηκόντων σε ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή καθηγητή του Τμήματος Νομικής της οικείας Σχολής του [...]"
2.  
  Η περίπτωση στ* της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 351/1991 αντικαθίσταται ως εξής:«
 1. Σαράντα πέντε (45) θέσεις πληρούμενες με διορισμό μετακλητών υπαλλήλων ή με απόσπαση κάθε κλάδου και κατηγορίας δημοσίων και δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Από τις ανωτέρω θέσεις εκείνες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι οργανικά ενιαίες και διαρθρώνονται στους βαθμούς Δ - Α. Μία από τις θέσεις αυτές με βαθμό Α` της κατηγορίας ΠΕ ορίζεται με αποδοχές Γενικού Διευθυντού Υπουργείου.
 2. Από τις ανωτέρω θέσεις δύο θέσεις ανήκουν στην κατηγορία ΥΕ, είναι οργανικά ενιαίες και διαρθρώνονται στους βαθμούς Ε - Β. Οι υπηρετούντες μετακλητοί υπάλληλοι που διορίστηκαν με την παλαιά βαθμολογική κλίμακα, κατατάσσονται αυτοδικαίως στις προβλεπόμενες από το άρθρο 34 του Ν. 2190/1994 βαθμούς, ανάλογα με το βαθμό που κατέχουν, ως εξής:
 3. στο βαθμό Α* οι με βαθμούς 1ο - 6ο, στο βαθμό Β* οι με βαθμό 7ο, στο βαθμό Γ* οι με βαθμούς 9ο ή 8ο, στο βαθμό Δ* οι με βαθμό 10ο και στο βαθμό Ε* οι με βαθμό 12ο ή 11ο».
 4. Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ‘Αρθρο 2 Το άρθρο 9 του Π.Δ. 351/1991 αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 9 "Διευθυντές Γραφείων - Αναπλήρωση"
1.  
  Οι Διευθυντές των Γραφείων της Προεδρίας της Δημοκρατίας ορίζονται ως κατωτέρω και αναπληρώνονται σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο αυτή και την επόμενη:
 1. Του Ιδιαιτέρου Γραφείου Προέδρου υπάλληλος με βαθμό Α*
 2. Του Νομικού Γραφείου ο κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. β* δικαστικός λειτουργός εν ενεργεία ή εν συντάξει ή καθηγητής Πανεπιστημίου και εν ελλείψει, εκείνος από τους υπηρετούντες στην Προεδρία της Δημοκρατίας δικαστικούς λειτουργούς, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
 3. Με όμοια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Διευθυντού του Γραφείου αυτού.
 4. Του Διπλωματικού Γραφείου ο ανώτερος και επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετούν στην Προεδρία της Δημοκρατίας και αναπληρώνεται από τον επόμενο στην ιεραρχία
 5. Του Στρατιωτικού Γραφείου ο κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. ε* ανώτατος αξιωματικός και αναπληρώνεται σύμφωνα με τον στρατιωτικό κανονισμό.
 6. Του Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων υπάλληλος με βαθμό Α*
 7. Του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων υπάλληλος με βαθμό Α*
2.  
  Οι θέσεις των Διευθυντών των Γραφείων Ιδιαιτέρου, Διοικητικών Υποθέσεων και Οικονομικών Υποθέσεων μπορεί να καλύπτονται κα με ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους του αυτού ή ανωτέρω βαθμού όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. ζ*. Οι Διευθυντές των τριών αυτών Γραφείων αναπληρώνονται από τον επόμενο στην ιεραρχία υπάλληλο του Γραφείου τους ή από άλλον, του αυτού κατά προτίμηση βαθμού, οριζόμενο από το Γενικό Γραμματέα». Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργανώσεως και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α*).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 7 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α*).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α*) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α*).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, ΦΕΚ 154/Α*) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (138Α).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β*/7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την 142/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/351 1991
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995