Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπρουγείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 60/Α/6.5.1987).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 102/1987 (ΦΕΚ 60/Α/6.5.1987) αναφέρεται η φράση «Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», νοείται το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Επίσης, όπου αναφέρεται η λέξη «Νομαρχία», νοείται η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Article 2
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 102/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο και με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος, είναι 1 «Προϊσταμένη Αρχή» ή « Εποπτεύουσα Αρχή» για τα έργα των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Εκτελέσεως Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή η Τεχνική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον κρίνεται επαρκής με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ή και χωρίς αυτή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται από το Νομάρχη Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί αποτεδήποτε και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 2 Για έργα προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μέχρι ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών, Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία αυτού εφόσον είναι επαρκής Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η Τεχνική Υπηρεσία κρίνεται επαρκής για τα συγκεκριμένα έργα, εφόσον είναι στελεχωμένη με διπλωματούχους μηχανικούς ή τεχνολόγους μηχανικκούς ειδικότητας αντίστοιχης με το είδος των εκτελούμενων έργων Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση .
Article 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του Π.Δ. 102/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Έργα ή εργασίες συντήρησης, που η συνολική δαπάνη του καθενός δεν υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, εκτελούνται με αυτεπιστασία ή με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν στοιχεία που καθορίζονται με τη σχετική απόφαση .
Article 4
1.  
  Επέκταση διατάξεων του παρόντος σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Οι διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 2229/94, καθώς και των εκτελεστικών αυτού προεδρικών διαταγμάτων και του Π.Δ. 102/1987, όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν Π.Δ., εφαρμόζονται ανάλογα και στα έργα που εκτελούνται από Ν.Π.Ι.Δ. και γενικώς κοινωφελή ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όταν τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Article 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τα έργα για τα οποία θα υπογραφεί εργολαβική σύμβαση μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Την παρ. 3 του άρθρου 19 και την παρ. 2 το άρθρου 2 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α/84), όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138/Α/94).
 • Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
 • Τις αριθμ. 527/96 και 176/97 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/102 1987
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label