ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Μύρινας Λήμνου, Χίου και Ρόδου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Ιδρύονται αντίστοιχα από ένας Σταθμός Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας, στις Λιμενικές Αρχές Αλεξανδρούπολης, Μύρινας Λήμνου, Χίου και Ρόδου. 2.Οι αρμοδιότητες των πιο πάνω Σταθμών καθορίζονται από το άρθρο 15 παρ. 2 και 3 του Ν. 743/77 (Α 319). Άρθρο δεύτερο. Το διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του Ν. 743/77 (Α 319) «περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
  • Την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Το γεγονός ότι από την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας - πλην του ΠΣΚΡ Ρόδου που ο εξοπλισμός του θα καλυφθεί από τα υφιστάμενα αποθέματα του ΥΕΝ - προκαλείται δαπάνη μόνο για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού τους η οποία και χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 75% από πιστώσεις Κοινοτικού Προγράμματος ΙΝΤΕRRΕG ΙΙ, (ΣΑΕ 089/2/Τροπ. 00/24.5.96 του ΥΠΕΘΟ - ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 9689502).
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας αριθ. 19/1997, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/743 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία