ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/113

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Αθήνα, 16 Μαίου 1997

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7.12.92 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των Κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές - καμποτάζ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 165 παρ. 6 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ. 187/73) και προκειμένου αυτό να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του αριθ. 3577/92 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Το δικαίωμα διενέργειας περιηγήσεων μεταξύ Ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, επεκτείνεται στα επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 650 (GΤ), που είναι νηολογημένα στα νηολόγια των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν τη σημαία τους, υπό τον όρο ότι τα σκάφη αυτά τηρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στα εν λόγω Κράτη - Μέλη».
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 του Ν. 438/76 και προκειμένου αυτό να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του αριθ. 3577/92 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«.
2.  
  Το άρθρο 13 του Ν. 438/76 και προκειμένου αυτό να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του αριθ. 3577/92 Κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«.
3.  
  Το δικαίωμα εκτέλεσης τουριστικών πλόων θαλάσσιας αναψυχής και περιήγησης μεταξύ Ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, επεκτείνεται στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 650 (GΤ), ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών, που είναι νηολογημένα στα νηολόγια των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν τη σημαία τους, υπό τον όρο ότι τα σκάφη αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στα εν λόγω Κράτη - Μέλη»
4.  
  Κατ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η εκτέλεση τουριστικών πλόων θαλάσσιας αναψυχής και περιήγησης μεταξύ Ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, στα παγγελματικά τουριστικά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 650 (GΤ), ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών, που είναι νηολογημένα στα νηολόγια των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν τη σημαία τους, υπό τον όρο ότι τα σκάφη αυτά τηρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στα εν λόγω Κράτη - Μέλη». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 4 του Ν. 1338/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70 Α), τις διατάξεις του άρθρου 65 τοΝ. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α) και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ουδεμία επιβάρυνση προκύπτει σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 167/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/438 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/3577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3577 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία