ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/120

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Άρθρο 1 να έχει συμβληθεί και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.). 2.Ο εφοπλιστής ή πλοιοκτήτης δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές στις οποίες ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας φόρτωσης οχημάτων καθορίζεται με βάση το χρόνο άφιξής τους στην αποβάθρα σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών λιμένα που εκδίδονται κατά την διαδικασία του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40 Α) εξαιρείται από τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 2 κρατήσεις, εκδίδουν και διαθέτουν στο κοινό απευθείας ή μέσω τρίτων που ασκούν νόμιμα πρακτορεία, εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων εντός του αριθμού που έχει κατανεμηθεί από τον εφοπλιστή ή πλοιοκτήτη για το λιμένα, στον οποίο εδρεύουν. Η πρόσβαση γίνεται με μόνιμη (σταθερή ζεύξη) ή μη μόνιμη σύνδεση (μέσω επιλογής DΙΑL UΡ) με τον κεντρικό υπολογιστή του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. 2.Σε περίπτωση μη μόνιμης σύνδεσης διατίθεται τοπικό ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο συνδέεται περιοδικά και αυτόματα με τον κεντρικό υπολογιστή του Η.Σ.Κ.Θ. Ε.Ε.Α., ανάλογα με την παρουσιαζόμενη κίνηση, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ενημέρωση του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. μέχρι τον απόπλου του πλοίου. Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των κρατήσεων καθώς και όλα τα στοιχεία των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων του Παραρτήματος που έχουν διαχειρισθεί οι υπεύθυνοι κατά λιμένα ναυτικοί πράκτορες και αφορούν συγκεκριμένο πλοίο-δρομολόγιο. 3.Τα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων είναι έγκυρα μόνο όταν έχουν εκδοθεί μέσω του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., φέρουν υποχρεωτικά κωδικό του συστήματος μοναδικό για συγκεκριμένο σκέλος του δρομολογίου του πλοίου και αναγραφή όλων των στοιχείων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 4.Σε λιμένες με ιδιαίτερα μικρή επιβατική κίνηση μπορούν οι ναυτικοί πράκτορες, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να εξαιρούνται από την υποχρέωση σύνδεσης με το σύστημα. 5.Οι υπεύθυνοι ναυτικοί πράκτορες υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή, εντός οκτώ (8) ωρών από τον απόπλου του πλοίου από το λιμένα που βρίσκεται η έδρα τους, ενυπόγραφη και σφραγισμένη με την σφραγίδα τους συγκεντρωτική μηχανογραφική κατάσταση σε τέσσερα (4) αντίγραφα με τον αριθμό των εκδοθέντων (με ανάλυση τυχόν εκδοθέντων ομαδικών) εισιτηρίων, κατά θέσεις, λιμένες προορισμού και κατηγορίες εκπτώσεων, καθώς επίσης μηχανογραφική κατάσταση εκδοθεισών αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων κατά λιμένες προορισμού και κατηγορίες οχημάτων. 6.Η οριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμία των οκτώ (8) ωρών από της 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997 περιορίζεται σε μία (1) ώρα. Άρθρο 3 Πρόσβαση σε πληροφορίες του ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) 1.Οι εφοπλιστές ή πλοιοκτήτες παρέχουν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) κάθε διευκόλυνση για την άμεση σύνδεση του με το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και την πρόσβαση του στα στοιχεία του παραρτήματος για όλα τα εκτελούμενα και εκτελεσθέντα δρομολόγια για κάθε πλοίο και λιμένα προσέγγισης. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. τηρεί ιστορικά αρχεία εκδοθέντων εισιτηρίων και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων για όλα τα δρομολόγια. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται στο Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. για ένα (1) έτος τουλάχιστον, στη συνέχεια φυλάσσονται σε κατάλληλα μαγνητικά μέσα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και είναι στη διάθεση του ΥΕΝ, όταν ζητηθούν. 2.Οι εφοπλιστές ή πλοιοκτήτες διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, στο ΥΕΝ εντός δώδεκα (12) ωρών, το αργότερον, από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, αρχείο με τη δομή και τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα για όλα τα εισιτήρια επιβατών και τις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης πλήρων στοιχείων, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των αρχείων τους οφειλόμενης σε ενδεχόμενη βλάβη του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., διαβιβάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία και ενημερώνεται σχετικά το ΥΕΝ τηλεομοιοτυπικά (FΑΧ) περί του γεγονότος αυτού καθώς και του προβλεπόμενου χρόνου αποκατάστασης της βλάβης εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας των δώδεκα (12) ωρών, το αργότερον, από τον απόπλου του πλοίου. Τα πλήρη στοιχεία του αντίστοιχου δρομολογίου, διαβιβάζονται αμέσως μετά την αποκατάσταση της βλάβης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) Άρθρο 4 Προαπαιτούμενα του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. 1. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. είναι οι εξής : α) Μέσω κατάλληλων διατάξεων (σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης, γεννήτριες, δεύτερο πανομοιότυπο σύστημα κ.λπ.) διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του. β) Η σύνθεση του εξοπλισμού του εξασφαλίζει αποδεκτούς χρόνους απόκρισης σε κάθε φάση της λειτουργίας του. γ) Πλαισιώνεται από σύστημα διαχείρισης δικτύου για να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις εξωγενών παραγόντων στη λειτουργία του. δ) Διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή ή και απώλεια καθώς και από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις ή και αλλοιώσεις. 2. Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που θα ενεργοποιούνται προσωρινά, όταν ανυπέρβλητοι εξωτερικοί παράγοντες το επιβάλλουν (πτώση γραμμής επικοινωνίας, κ.λπ.), διασφαλίζουν την ασφαλή ολοκλήρωση δοσοληψιών που ενδεχόμενα διεκόπησαν και τη συνέχιση των διαδικασιών ασφαλούς κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.ΕΑ. ενημερώνεται άμεσα για τυχόν δοσοληψίες που πραγματοποιήθηκαν προσωρινά με εναλλακτικές μεθόδους. Άρθρο 5 Πληροφοριακά στοιχεία του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 1.Δρομολόγια-Ναυλολόγια 1)Στοιχεία που αφορούν σε γραμμές και δρομολόγια, όπως αυτά καθορίζονται από τις αρμόδιες Αρχές. 2)Στοιχεία που αφορούν τα ναυλολόγια και τις ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων. 3)Στοιχεία που αφορούν ειδικά τέλη και επιβαρύνσεις που ισχύουν ανά δρομολόγιο (Παραμετρικός ορισμός ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ τρίτων). 4)Κατανομή στους υπεύθυνους ναυτικούς πράκτορες προσέγγισης του πλοίου, του αριθμού οχημάτων κατά κατηγορία και του αριθμού επιβατών κατά θέσεις, ημερησίων και νυχτερινών πλόων, χειμερινής και θερινής περιόδου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 5)Παρουσίαση της κατάστασης των κρατήσεων και των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων για κάθε πλοίο και λιμένα προσέγγισης. 2.Ναυτιλιακές εταιρείες 1)Γενική περιγραφή της εταιρείας (επωνυμία, νομική μορφή, στοιχεία έδρας, Α.Φ.Μ.). 2)Περιγραφή των κατά λιμένα υπευθύνων ναυτικών πρακτόρων. 3)Περιγραφή όλων των προσώπων (υποπράκτορες) που ασκούν νόμιμα πρακτορεία και διαθέτουν στο κοινό εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων. 4)Διαχείριση των δρομολογίων. 5)Διαχείριση του τύπου εισιτηρίου που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 6)Πλήρης περιγραφή κάθε πλοίου της εταιρείας τόσο των γενικών του στοιχείων (όνομα, αριθμός νηολογίου, στοιχεία Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας κ.λπ.) όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό (θέσεις και θαλαμίσκοι, όπως διακρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αριθμός αυτών, κατηγορίες - τύποι οχημάτων και αριθμός κ.λπ.). 3.Επιβάτες-Οχήματα 1)Στοιχεία επιβάτη: Το σύστημα έχει τη δυνατότητα μελλοντικής τήρησης του ονοματεπωνύμου του επιβάτη καθώς και άλλων στοιχείων αυτού όπως φύλο, κατηγορία ως προς την ηλικία (ενήλικας-παιδί-βρέφος), και στοιχείων που τυχόν δηλώνονται από τον επιβάτη (άτομο με ειδικές ανάγκες, συνοδός βρέφους ηλικίας μέχρι δώδεκα μηνών, φροντίδες που πρέπει να παρασχεθούν στον επιβάτη σε επείγουσες καταστάσεις κ.λπ.). 2)Στοιχεία δρομολογίου: ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, λιμένες προορισμού, όνομα πλοίου. 3)Στοιχεία θέσης και ενδιαίτησης. 4)Στοιχεία οχημάτων: κατηγορία, τύπος (εργοστάσιο κατασκευής), διαστάσεις, αριθ. κυκλοφορίας. 5)Ειδικό καθεστώς εκπτώσεων. Άρθρο 6 Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλάχιστον, απαιτήσεις ως προς τη διαδικασία κράτησης θέσεων: 1.Επιλογή θέσης, θαλαμίσκου, κλίνης ανάλογα με τον επιβάτη (φύλο, ειδικά χαρακτηριστικά κ.λπ.), για συγκεκριμένο δρομολόγιο και συγκεκριμένο πλοίο. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα και επακριβώς το είδος της θέσης και θαλαμίσκου που επιθυμεί, στα πλαίσια της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου πλοίου για συγκεκριμένο δρομολόγιο. 2.Κράτηση με προθεσμία για οριστικοποίηση. 3.Κράτηση με επιστροφή. 4.Τροποποίηση της κράτησης. 5.Ακύρωση της κράτησης. 6.Αυτόματος υπολογισμός του ναύλου, αναλυτικού και συνολικού, για κάθε κράτηση που πραγματοποιείται. 7.Τήρηση και διαχείριση καταστάσεων αναμονής επιβατών και οχημάτων. 8.Έκδοση καταστάσεων κρατήσεων θέσεων και θαλαμίσκου. 9.Έκδοση καταστάσεων κρατήσεων για οχήματα. 10.Έκδοση καταστάσεων διαθέσιμων θέσεων επιβατών και οχημάτων. Άρθρο 7 Έκδοση - εκτύπωση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων 1.Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. διαχειρίζεται μία αποθήκη αριθμημένων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων από την οποία αυτά εκδίδονται ή εκτυπώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2.Τα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με λογικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται επ αυτών. Ε3. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλάχιστον, απαιτήσεις ως την προς έκδοση - εκτύπωση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων: α) Υποστήριξης χειρογράφων εισιτηρίων. β) Εξασφάλισης ασφαλούς έκδοσης-εκτύπωσης από σημεία άμεσα συνδεδεμένα με το σύστημα. 1)Εξασφάλισης ασφαλούς έκδοσης από σημεία μη άμεσα συνδεδεμένα με το σύστημα. 2)Ακύρωσης των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 3)Παρακολούθησης και ελέγχου ανά υπεύθυνο κατά λιμένα πράκτορα των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων. 4)Παρακολούθησης και ελέγχου ανά υπεύθυνο κατά λιμένα πράκτορα των εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που ακυρώνονται. Άρθρο 8 Άρθρο 9 1.Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος σύστημα (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) ελέγχεται από ειδικές επιτροπές, διετούς θητείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. 2.Για τη διενέργεια των κατά τα ανωτέρω ελέγχων οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές, εφόσον προσκληθούν εγγράφως από την αρμόδια αρχή, υποβάλλουν εντός της οριζομένης κάθε φορά προθεσμίας η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, αναλυτικά στοιχεία του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. με υπόμνημα των διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε ζητηθεί και έχει σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος. 3.Εφόσον από τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώνονται ελλείψεις ή αντικανονικότητες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές είναι υποχρεωμένοι να τις αποκαθιστούν εντός της τασσόμενης κάθε φορά προθεσμίας. 4.Τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις εξαίρεσης, κατ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, εξετάζονται από τις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτροπές οι οποίες εισηγούνται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για την έκδοση ή όχι της απαιτούμενης απόφασης. Άρθρο 10 1.Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων επί (εντός) των δρομολογημένων επιβατηγών πλοίων. 2.Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου επιβάτη ή απόδειξης μεταφοράς οχήματος με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο ή απόδειξη μεταφοράς λόγω αλλαγής θέσης κατά τη διάρκεια του πλού ή λόγω δήλωσης ανακριβών στοιχείων κατά την έκδοση του αρχικού εισιτηρίου ή αποδείξεως μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και με ευθύνη του πλοιάρχου ή του ορισθέντος απ αυτόν Οικονομικού Αξιωματικού ή Λιμενική Αρχή αποβίβασης του επιβάτη ή εκφόρτωσης του οχήματος αντίστοιχα. Άρθρο 11 Άλλες Διατάξεις Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 229/95 (ΦΕΚ 130 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2.Η χορήγηση της άδειας επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των υποπαραγράφων γ,ε και στ της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για μικρούς επαρχιακούς λιμένες στους οποίους δεν είναι ευχερής η εφαρμογή των διατάξεων αυτών λόγω μη προσφοράς υποψηφίων πρακτόρων που έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 427/95 (ΦΕΚ 245 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το π.δ. 118/96 (ΦΕΚ 87 Α). Άρθρο 13 Κυρώσεις Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 180 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο Δωδέκατο του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α). Άρθρο 14 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος το ακόλουθο παράρτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΕΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. (Τα στοιχεία πρέπει να είναι κωδικοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 928. Όλα τα πεδία είναι αλφαριθμητικά σταθερού μήκους) ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του, αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 179 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 159 Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
  • Την υπ αριθμ. 173/97/08-4-97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973