ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/125

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΤΕ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΤΕ) Α.Ε. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α 28). β) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1721/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 50.000.000 δραχμών για κάθε οικονομικό έτος, η οποία για τα επόμενα πέντε έτη θα καλυφθεί από το κεφάλαιο «Δαπάνες λειτουργίας ΑΤΕ» Α.Κ. 1811/212 του προϋπολογισμού της ΑΤΕ Α.Ε.
  • Την 200/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1721 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία