ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/127

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/96).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» προστίθεται περίοδος ως εξής: Με απόφαση του προέδρου του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου και ειδικά για το μάθημα της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) η ως άνω επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» μπορεί να εδρεύει σε Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Κ.) της Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται το μάθημα αυτό .
2.  
  Τα εδάφια α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ίδιου Π.Δ. αντικαθίστανται ως ακολούθως:«.
 1. Για όλα τα ειδικά μαθήματα, πλην των μαθημάτων της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) και των Ιταλικών, από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» που εδρεύει στο Βαθμολογικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων Αθήνας
 2. Τα μαθήματα της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) και των Ιταλικών στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Μ.) που για την περίπτωση αυτή θεωρείται ως επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» και οι εισηγητές της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου (DΙCΤΕΕ) και των Ιταλικών ασκούν καθήκοντα εξεταστών-βαθμολογητών κατά περίπτωση».
 3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1771/88 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71 τ.Α’/88).
 • Τη διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.
 • Την 242/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-09 Τροποποίηση του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/96).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 1996/100 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ. Α~/96). 1999/117 1999