ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Διάταγμα 18.11.1946 ΦΕΚ 337/Α/1946) διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής:"
1.  
 1. Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
 2. Τμήμα Μητρώου
 3. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
 4. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών
2.  
  Αυτοτελή Γραφεία:
 1. Γραφείο Τύπου Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων
 2. Νομικών Υποθέσεων
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Δ/σης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων, ως εξής:"
1.  
 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων, ανήκουν:
 2. Η μελέτη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα της περιφέρειας και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων.
 3. Η εισήγηση σε σχέδια νόμων, π. διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν τα επαγγέλματα.
 4. Η μέριμνα για τον καθορισμό των θεμάτων και σχετικών εισηγήσεων του Επιμελτητηρίου σε τυχόν συνέδρια των Επαγγελματιών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
 5. Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, η επεξεργασία και ανάλυση αυτών και η κατάρτιση μελετών επίθεμάτων αναγομένων στα επαγγέλματα, τις υπηρεσίες και την εν γένει οικονομία της χώρας.
 6. Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν για τα επαγγέλματα.
 7. Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων.
 8. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου και για την ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελμάτων.
 9. Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού ως και σε εμπορικές αποστολές.
 10. Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
 11. Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων.
 12. Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών, κ.λ.π.
 13. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου, ανήκουν:
 14. Η τήρηση του μητρώου των μελών του Επιμελτητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.
 15. Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάπτυξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές.
 16. Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
 17. Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.
 18. Κάθε σχετική εργασία για την διενέργεια δειγματοληψιών και πραγματογνωμοσυνών κατά τις κείμενες διατάξεις.
 19. Η θεώρηση το ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
 20. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ανήκουν:
 21. Η μέριμνα για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για τη σύνθεση και τις μεταβολές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 22. Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού.
 23. Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 24. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 25. Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 26. Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία.
 27. Η μέριμνα για τη φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας.
 28. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
 29. Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
 30. Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου.
 31. Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού.
 32. Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.
 33. Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 34. Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκασταστάσεων και μηχανημάτων κ.λ.π.).
 35. Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας.
 36. Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας.
 37. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα αυτού του Τμήματος, ανήκουν:
 38. Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών, όλων των Τμημάτων, της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας καθώς και τεχνικής υποστήριξης και ασφαλείας του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού
2.  
 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιότητα του γραφείου, υπάγονται:
 2. Η προβολή του έργου του Επιμελητηρίου δια του τύπου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.
 3. Η επιμέλεια για τις εκδόσεις του Επιμελητηρίου και η αποστολή αυτών στα μέλη και τους Οργανισμούς του Εσωτερικού και εξωτερικού.
 4. Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων τύπου, επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του επιμελητηρίου.
 5. Η παρακολούθηση του ημερήσιου τύπου και περιοδικού οικονομικού τύπου και η ενημέρωση των Υπηρεσιών για δημοσιεύματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους.
 6. Η μέριμνα για την λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιμελητηρίου και του εμπλουτισμού της με νέες εκδόσεις και γενικά έντυπο υλικό.
 7. Η επιμέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου για την υποδοχή και φιλοξενία των ξένων αποστολών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και Γραφεία του Επιμελητηρίου.
 8. Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου.
 9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιότητα αυτού του Γραφείου ανήκουν:
 10. Η γνωμοδότηση επί παντός νομικού ζητήματος.
 11. Ο Χειρισμός των δικαστικών υποθέσεων του Επιμελητηρίου.
 12. Η δια του Νομικού Συμβούλου εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου, κατόπιν εντολής.
 13. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των Πράξεων της Διοικήσεως που έχουν σχέση με τα Επιμελητήρια.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά Κατηγορίας και Κλάδους, ορίζονται ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού έξι (6) θέσεις Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Δύο (2) θέσεις Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (Ειδικότητας Πληροφορικής μία (1) θέση Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού δέκα (10) θέσεις επί των οποίων: τρείς (3) θέσεις ειδικότητας Εισπράκτορα. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων δύο (2) θέσεις εκ των οποίων ειδικότητας δακτυλογράφων - στενογράφων Ελληνικής, θέση μία (1) και ειδικότητας ξενογλώσσων δακτυλογράφων - στενογράφων μία (1) θέση. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων μία (1) θέση ειδικότητας δύο ξένων γλωσσών (αγγλικής - γερμανικής ή γαλλικής) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ μιία (1) θέση (ειδικότητας χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή) Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών δύο (2) θέσεις Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας δύο (2) θέσεις. Μία θέση προσωρινή κλάδου ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού για εργασίες βοηθητικών εργασιών και εργασίες φύλακα που προήλθε από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 και 3 του Ν. 1476/84.
Άρθρο 4
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 - 5 του Ν. 1746/88. Μία θέση καθαρίστριας προσωρινή. Η θέση αυτή έχει μετατραπεί σε προσωρινή από εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 1746/88.
Άρθρο 5
1.  
  Προσωπικό με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1943/91: Ειδικοί Επιστήμονες: Θέση μία (1) Οικονομολόγου, Ειδικός σε θέματα Μικροοικονομίας και Μακροοικονομίας και με άριστη γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας (αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής).
Άρθρο 6 "Προσωπικό με Σχέση Έμμισθης Εντολής"
1.  
  Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα περί Δικηγόρων
Άρθρο 7 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει των Κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (πλην της ειδικότητας Εισπρακτόρων)
2.  
  Των Τμημάτων, πλην του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, καθώς και του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων, προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή του Κλάδου ΔΕ Η/Υ και εν ελλείψει ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, πλην της ειδικότητας Εισπρακτόρων
4.  
  Του Γραφείου Νομικών υποθέσεων προΐσταται Δικηγόρος με έμμισθη εντολή
Άρθρο 8 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 18986/893/77 ΦΕΚ 214/Β/11.3.77 «περί οργανώσεως των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης» καθώς και άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει άλλως τα της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, καθώς και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού, καταργούνται με την δημοσίευση του παρόντος Π. Διατάγματος. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις αριθ. 498/1995, 442/96 & 198/97 γνωμοδοτ. του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29α το Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παράγρ. 1 και 36 παράγρ. 15 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Τις αριθ. 202/2.12.1992 και 237/10.6.1996 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την αριθ. 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» (ΦΕΚ 924/Β/96).
 • Το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α 201).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β/96).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-09 Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/115
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1977/18986/893 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/18986_893 1977
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία