Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Σερρών (Διάταγμα 9/12/47 - ΦΕΚ 277/Α/1947), διαρθώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων. β. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού γ. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων, ανήκουν: Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά την Βιομηχανία, το Εμπόριο, την βιοτεχνία και τα Επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητηρίου. Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανία. Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας του εμπορίου και της βιομηχανίας. Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στο Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η καταγραφή των επιτοπίων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών κ.λπ. Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού, ανήκουν: ­ Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. ­ Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. ­ Η μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. ­ Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. ­ Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. ­ Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. ­ Η μέριμνα για την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. ­ Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. ­ Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. ­ Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. ­ Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. ­ Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. ­ Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. ­ Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. ­ Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ­ Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κ.λ.π.). ­ Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. ­ Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. ­ Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. ­ Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανήκουν: ­ Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. ­ Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. ­ Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστικών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. ­ Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. ­ Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. ­ Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. ­ Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιμών. ­ Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ­ Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραμματισμού τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους αναδιαρθρώνονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός Θέσεις τρείς (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδ. Πληροφορικής Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Θέσεις πέντε (5) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Θέση μία (1) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Θέση Μία (1) ­ Μία (1) θέση ΥΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. Η θέση αυτή είναι μόνιμη και ιδρύθηκε με το Ν. 1882/90 άρθρο 44 και της ΚΥΑ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.12/86 2651/30.7.90. ­ Μία (1) θέση προσωρινη καθαρίστριας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1746/88.
Άρθρο 4 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Ως προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικου δικαίου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81/Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92).
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Σερρών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Κατηγορίας ΔΕ
2.  
  Των Τμημάτων του εν λόγω Επιμελητηρίου πλην του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3.  
  Του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 6 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 και 4 του παρόντος. Από την δημοσίευση του παρόντος καταργούνται η ΚΥΑ 199446/11956/71 (ΦΕΚ 821/Β/71) «Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις αριθ. 547/95 & 196/97 γνωμοδοτ. του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/Α/87) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Σερρών.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παραγρ. 1 και 36 παραγρ. 15 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Τις αριθ. 5/22.12.92 και 3/2.7.96 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών.
 • Το άρθρο 1 παραγρ. 1 εδαφ. α΄ (2) του Π.Δ., 343/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κ.λπ. στο Υπουργείο Εμπορίου» (ΦΕΚ 135/Α), το άρθρο 3 παραγρ. 2 εδάφ. β΄ (7) του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α).
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την αριθ. 114/4.10.96 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη» (ΦΕΚ 924/Β/96).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β/96).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-09 Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/115
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1971/199446/11956 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/199446_11956 1971
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1746 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1746 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εµπορίου. 1990/343 1990
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία