ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/131

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χαρακτηρισμός Κοινότητας Θερμών Νιγρίτας Σερρών ως Λουτρόπολης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Χαρακτηρίζεται ως Λουτρόπολη η Κοινότητα Θερμών Νιγρίτας Σερρών, στα Διοικητικά όρια της οποίας συμπεριλαμβάνεται η ομώνυμη Ιαματική Πηγή τουριστικής σημασίας. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50 (ΦΕΚ 255/50) «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 1624/51 (ΦΕΚ 7/51), τα Ν.Δ. 4109/60, 201/74, το Ν. 2160/93 και ισχύει σήμερα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1698/1919 «περί οργανώσεως της λειτουργίας του κατά Ν. 241 αυτοτελούς Γραφείου Ξένων και Εκθέσεων» (ΦΕΚ 11/19).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 προστεθέντος διά του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την με αριθ. 14/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θερμών Νιγρίτας.
 • Την με αριθ. 914/7.12.93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ.
 • Το Π.Δ. 459/13.11.93 «περί ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 193/Α/93).
 • Το Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) «περί συγχώνευσης των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το Π.Δ. 377/96 (ΦΕΚ /Α/25.9.96) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθ. 301/1994 και 160/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-09 Χαρακτηρισμός Κοινότητας Θερμών Νιγρίτας Σερρών ως Λουτρόπολης
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/115
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1919/1698 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/1698 1919
ΝΟΜΟΣ 1951/1624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1624 1951
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4109 1960
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/201 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/201 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1565 1950
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία