Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής Εκλογικής Νομοθεσίας προς την 94/80/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 368 της 31.12.1994 σελ. 38) για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.
Άρθρο 2 "Ορισμός Εννοιών"
1.  
  Κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται ως: α. «κύριος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης», οι δήμοι και οι κοινότητες του ελληνικού Κράτους. β. «δημοτικές και κοινοτικές εκλογές», οι εκλογές με καθολική, μυστική και άμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. γ. «κράτος μέλος κατοικίας», το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο πολίτης της Ένωσης χωρίς να έχει την ιθαγένειά του. δ. «κράτος μέλος καταγωγής», το κράτος μέλος του οποίου ο πολίτης της Ένωσης είναι υπήκοος. ε. «εκλογέας», για την εφαρμογή του παρόντος είναι κάθε πολίτης της Ένωσης που χωρίς να έχει την ελληνική ιθαγένεια κατοικεί εντός της ελληνικής Επικράτειας και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. στ. «εκλόγιμος», για την εφαρμογή του παρόντος είναι κάθε πολίτης της Ένωσης που χωρίς να έχει την ελληνική ιθαγένεια είναι εκλόγιμος για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. ζ. «εκλογικός κατάλογος», ο επίσημος κατάλογος όλων των εκλογέων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε ορισμένο δήμο ή κοινότητα ή ενορία όπου συντρέχει περίπτωση, ο οποίος καταρτίζεται και ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. η. «ημέρα αναφοράς», η ημέρα ή οι ημέρες κατά τις οποίες οι πολίτες της Ένωσης υποχρεούνται να πληρούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι. θ. «υπεύθυνη δήλωση», η πράξη που προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο και το ακριβές περιεχόμενο της οποίας συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Άρθρο 3 "Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋποθέσεις"
1.  
  «Οι εκλογείς», μπορούν να ασκούν στην Ελλάδα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα επόμενα άρθρα
2.  
  «Οι εκλογείς», ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν είτε στην Ελλάδα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερους από ένα δήμους ή κοινότητες κατά τις Ίδιες εκλογές στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.
3.  
  Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Η έρευνα για την διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, στοιχειώδης για τους «εκλογείς» και επαρκής για τους «εκλόγιμους», ανατίθεται για μεν τους πρώτους στην οικεία εφορευτική επιτροπή, κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν, για δε τους δεύτερους στο αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφίων όργανο.
4.  
  «Οι εκλογείς», πρέπει:
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους και να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο.
 2. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ενεργείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως και 19 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 92/1994), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν διετή μόνιμη κατοικία στο δήμο ή στην κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων επιθυμούν να εγγραφούν.
 3. Η διετία της μόνιμης κατοικίας αποδεικνύεται με βεβαίωση της αστυνομικής αρχής στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα.
 4. Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί από αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 92/1994) και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής τους.
5.  
  «Οι εκλογείς» που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 92/1994) προκειμένου να εγγραφούν σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας. Οι εκλογείς αυτοί δεν υποβάλλουν το πιστοποιητικό του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.
6.  
  «Ο εκλογέας» πρέπει επίσης
 1. Να υποβάλει την προβλεπόμενη από την τρίτη περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, βεβαίωση
 2. Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα προσδιορίζεται η ιθαγένειά του και ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος - μέλος καταγωγής.
 3. Στην ίδια δήλωση προσδιορίζεται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα και η ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκλογικό κατάλογο των οποίων είναι γραμμένος, τελευταία, στο κράτος μέλος καταγωγής, καθώς επίσης και η διεύθυνση της κατοικίας του στην Ελλάδα.
 4. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους να προσκομίσει ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 5. Να δηλώσει την ημερομηνία από την οποία κατοικεί στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στον οικείο δήμο ή κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων επιθυμεί να εγγραφεί και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο σε αυτούς
7.  
  Κάθε «εκλογέας» διαγράφεται με αίτησή του από τους οικείους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Επίσης διαγράφεται εφόσον εκλείψουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τα οριζόμενα για τους Έλληνες εκλογείς ή τους εκλογείς του κράτους - μέλους καταγωγής του. Η διαγραφή ενεργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
8.  
  Κάθε «εκλογέας», εφόσον μετοικήσει σε άλλο δήμο ή κοινότητα δικαιούται να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους αυτών με τις Ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 4 (εδαφ. α), 5 και 6 (εδαφ. α) του παρόντος άρθρου.
9.  
  Για τους «εκλογείς» συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, κοινότητα και ενορία, στους οποίους αναγράφονται για κάθε εκλογέα: το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, το όνομα του συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, η ακριβής ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (ενδεικτικά), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα (δήμος ή κοινότητα ή συνοικισμός, οδός και αριθμός), καθώς και το κράτος - μέλος καταγωγής του. Ο νομός ή αντίστοιχο διοικητικό διαμέρισμα, ο δήμος ή η κοινότητα και η ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκλογικό κατάλογο των οποίων είναι γραμμένος, τελευταία, στο κράτος - μέλος καταγωγής.
10.  
  Οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους Έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο, καθώς και στην παράγραφο 4 (εδαφ. α), του παρόντος άρθρου. Οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι βάσει οποιασδήποτε πράξεως του αρμοδίου κατά την οικεία Εθνική νομοθεσία οργάνου ή αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους - μέλους καταγωγής τους, αποκλείονται του δικαιώματος αυτού κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Ελλάδα.
11.  
  Οι «εκλογείς» δεν μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της κοινότητας. Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα του Προέδρου και τους Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής των νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων και των Συμβουλίων περιοχής, συνδέσμων και ιδρυμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
12.  
  Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε «εκλόγιμος» οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται:
 2. (1) Η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια.
 3. (2) Ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του.
 4. (3) Ότι στο κράτος - μέλος καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. (4).
 5. Ότι δεν είναι υποψήφιος για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος, αλλά και ούτε στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ή κοινότητα, ούτε σε άλλο συνδυασμό του ίδιου δήμου ή της ίδιας κοινότητας.
 6. (5) Ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες. (6)Η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους.
 7. Σε περίπτωση αμφιβολιών περί την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης α (3) της παρούσης παραγράφου (ο «εκλόγιμος» οφείλει να υποβάλει) βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους καταγωγής του ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές.
 8. Εάν δεν προσκομισθεί η βεβαίωση, η υποψηφιότητα, κηρύσσεται απαράδεκτη.
 9. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου), επικυρωμένο από δημόσια, Νομαρχιακή, Δημοτική ή Κοινοτική αρχή
Άρθρο 4
1.  
  «Οι εκλογείς» ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο Νομάρχης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 92/1994).
2.  
  Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο και έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ)
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού
4.  
  Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των Π.Δ/των 92/1994 και 410/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν.
5.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδιο για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος
6.  
  Η Ελλάδα γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε περίπτωση στην οποία επέρχεται θεσμική μεταβολή των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταβολή της ονομασίας τους άλλη εκτός από αυτή που αναφέρεται στο παράρτημα της Οδηγίας
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκαν, από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥRΑΤΟΜ» «(Α/70), με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101), με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992» «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 130) και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α 261). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (Α 136). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992» Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 245/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 1994/92 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις. 2010/3838 2010
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. 2014/4242 2014
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ[...]" 2002/130 2002