ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/134

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α/1996).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 100/1996 (ΦΕΚ 78-Α/1996) «Η εξέταση του ειδικού μαθήματος της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου (DΙCΤΕΕ) μπορεί να γίνεται και σε διδακτήρια που δεν έχουν οριστεί ως εξεταστικά κέντρα γενικών εξετάσεων.» μετά τη λέξη διδακτήριο, προστίθεται η φράση «ή σε άλλους χώρους». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1771/88 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71 τ.Α/88).
  • Την διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38-Α), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.
  • Την 246/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-12 Τροποποίηση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α/1996).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/121
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 1996/100 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία