Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός με έδρα το Φανάρι Ροδόπης οποίος υπάγεται στο Υπολιμεναρχείο Πόρτο Λόγους. Η περιφέρεια αρμοδιότητάς του εκτείνεται από Κολώνες Μεταξά Βιστωνικού κόλπου μέχρι βραχονησίδες Μερμήγκια Νομού Ροδόπης.
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ ύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού Φαναρίου που ιδρύεται με το Διάταγμα αυτό περιλαμβάνει: (α) Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, τον νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ αυτόν Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές ΛΣ που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με εγκλήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού. (β) Την βεβαίωση φαρικών τελών και υγειονομικών δικαιωμάτων καθώς και την βεβαίωση και είσπραξη κατά τις ισχύουσες διατάξεις των λιμενικών δικαιωμάτων. (γ) Τη σύνταξη στατιστικών δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά και την εποπτεία της πλοηγικής υπηρεσίας για τα θέματα της οποίας αναφέρεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δια της Λιμενικής Αρχής Πόρτο Λάγους ή απ ευθείας εφόσον η υπηρεσία διαταχθεί ειδικά, ενώ, ειδικά για θέματα διαχείρισης της πλοηγικής υπηρεσίας, υπάγεται απ ευθείας στο ΥΕΝ. (δ) Την εκτέλεση των εκδιδομένων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαταγών για τη στρατολογία των ναυτικών και την πολεμική χρησιμοποίηση των λιμένων. (ε) Την άσκηση της διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (στ) Την διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων εφόσον έχει συγκροτηθεί στην έδρα του Λιμενικού Σταθμού τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ζ) Τον έλεγχο των πλοίων, πλοιαρίων, λέμβων και πλωτών ναυπηγημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα εγχειρίδια ασφάλειας ναυσιπλοΐας και τις οδηγίες της Προϊσταμένης Λιμενικής Αρχής και της Διεύθυνσης του ΥΕΝ που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων. (η) Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση ναυτολογίων των Ελληνικών πλοίων όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί ΝΑΤ καθώς και τη διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα των πλοίων αυτών. (θ) Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στο Φανάρι και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση. (ι) Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης. (ια) Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μετά την ένταξη στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος. (ιβ) Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ αυτόν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Φαναρίου υπάγεται στη Λιμενική Αρχή Πόρτο Λάγους αναφέρεται σ αυτήν για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές της. Όταν δίδεται σχετική ειδική διαταγή αναφέρεται απευθείας στο ΥΕΝ και κοινοποιεί τις αναφορές του στην Προϊσταμένη Λιμενική Αρχή, σε επείγουσες δε περιπτώσεις υποβάλλει τις αναφορές του εκτός από τη Λιμενική Αρχή Πόρτο Λάγους και στο ΥΕΝ.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από τη Λιμενική Αρχή Πόρτο Λάγους και οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από την πάγια προκαταβολή αυτής
3.  
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού στρατωνίζεται στο οίκημα όπου είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός εφόσον επαρκεί ο χώρος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: (α) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2329/95 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) και άλλες διατάξεις» (172/Α). (β) Του άρθρου 20Α του Ν. 1558/85 (Α/137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α/154) και το γεγονός ότι από την έκδοση του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού 1.500.000 δρχ. περίπου ετησίως η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΕΝ από τους ΚΑΕ 0813, 0831, 0824, 0832 και 0899. (γ) Του άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/87 (Α/195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις». (δ) Το άρθρο 2 του Π.Δ. 373/95 (Α/201) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους». (ε) Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α/247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λ.π.». (στ) Την ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β). (ζ) Την 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β). 2. Την με αριθ. 66/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία