ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/144

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ. 154/96 (ΦΕΚ 115/Α) «Διορισμός και Τοποθέτηση Εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 2 του Π.Δ. 154/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
1.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τέλος Μαΐου κάθε σχολικού έτους γνωστοποιεί στον ημερήσιο τύπο και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις περιοχές κατά κλάδο και ειδικότητα όπου θα γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική δήλωση. Στην πιο πάνω ανακοίνωση ορίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής στους πίνακες διοριστέων για την πρόσκληση των ενδιαφερομένων που μπορούν να διαφοροποιούνται για τους διορισμούς σε δυσπρόσιτα σχολεία.
2.  
  Στην ίδια ανακοίνωση τάσσεται προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στις αρμόδιες κατά περίπτωση Δ/νσεις Εκπ/σης. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής η δήλωση δεν επιτρέπεται να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί. Μαζί με τις δηλώσεις και μέσα στην οριζόμενη προθεσμία οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον αναφέρονται σε θέματα που έχουν προκύψει μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ή σε θέματα που προϋπήρχαν αλλά για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή αυτών και με την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία μπορεί και στις δύο περιπτώσεις, να τα κάνει δεκτά χωρίς να ανακοπεί η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διορισμών.
3.  
  Οι υποψήφιοι για διορισμό στη Β/θμια Εκπ/ση καθώς και οι υποψήφιοι των κλάδων Αγγλικής, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής της Α/θμιας Εκπ/σης έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι 30 περιοχές διορισμού ή δυσπρόσιτα σχολεία κατά σειρά προτίμησης διατηρώντας παράλληλα και το δικαίωμα τους να δηλώσουν και όλες τις λοιπές περιοχές καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία, με σχετική σημείωση στο ειδικό μέρος της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν ως υποψήφιοι και για διορισμό κατά περιοχές και για διορισμό στα δυσπρόσιτα σχολεία. Οι υποψήφιοι για διορισμό στην Α/θμια Εκπ/ση (δάσκαλοι και Νηπ/γοί) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού και μέχρι 30 δυσπρόσιτα σχολεία κατά σειρά προτίμησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.
4.  
  Ως περιοχές διορισμού για τους Εκπ/κούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης νοούνται οι περιοχές μετάθεσης κάθε βαθμίδας εκπ/σης
5.  
  Ο ορισμός των δυσπρόσιτων σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης που θα πληρωθούν με πτυχιούχους Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Σχολών Νηπ/γών καθώς και Παιδαγωγικών Τμημάτων αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ. 6 του Ν. 2233/94 (ΦΕΚ 141 Α) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο και η περαιτέρω κατανομή των θέσεων αυτών κατά ειδικότητα και κατηγορία διορισμού (κατά περιοχές ή σε δυσπρόσιτα σχολεία) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις εκπ/κές ανάγκες και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πρόσληψης, οσάκις αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι 15 Ιουλίου. Εάν κατά την μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων διαπιστωθεί ότι οι κενές θέσεις στα δυσπρόσιτα σχολεία, λόγω προτιμήσεων των ενδιαφερομένων, δεν καλύπτονται, οι θέσεις αυτές προσαυξάνονται ισόποσα στην άλλη κατηγορία διορισμού (κατά περιοχές).
7.  
  Οι εκπ/κοί διορίζονται με βάση τη δήλωση προτίμησης και τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων α) κατά περιοχές και τίθενται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και β) στα δυσπρόσιτα σχολεία με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81.
8.  
  Οσάκις είναι δυνατή η κάλυψη κενής οργανικής θέσης από διάφορες ειδικότητες του ίδιου κλάδου ή από την ίδια ειδικότητα διαφορετικών κλάδων για τον καθορισμό της σειράς διορισμού των υποψηφίων γίνεται ενοποίηση των οικείων επετηρίδων
9.  
  Οι διορισμοί του εκπ/κού προσωπικού της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
10.  
  Η περί διορισμού απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποιείται στους διορισμένους με σχετική ανακοίνωση στο ημερήσιο τύπο. Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται οι διοριζόμενοι να προσέλθουν εντός της υπό των διατάξεων της αριθμ. Δ2/20690/6.8.87 απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71/88), προβλεπόμενες προθεσμίες για να ορκισθούν και για να αναλάβουν υπηρεσία προσκομίζοντας τα από το νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
11.  
  Όσοι παραλείπονται από τους διορισμούς είτε διότι δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης, είτε διότι στις Δ/νσεις Εκπ/σης που δήλωσαν ότι επιθυμούν να διορισθούν, διορίσθηκαν άλλοι υποψήφιοι, που προηγούνται στους πίνακες διοριστέων, διατηρούν τη σειρά τους για επόμενους διορισμούς
12.  
  Όσοι διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, καθώς επίσης όσοι αναλαμβάνουν υπηρεσία αλλά παραιτούνται μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του διορισμού τους, διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους παραπάνω πίνακες, αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ημερομηνία. Οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1566/1985.
Άρθρο 2 "Τοποθέτηση Νεοδιοριζομένων Το άρθρο 3 του Π.Δ. 154/96 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 Ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.
2.  
  Σε περίπτωση που οιο ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών
3.  
  Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν. 2413/1996.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρ. 15 (ΚΕΦ. Α΄ παρ. 10, κεφ. Β΄ παρ. 10 και κεφ. Δ΄ παρ. 5) και 12 παρ. 3 και 13 παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητος των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 227/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/Δ2/20690 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/Δ2_20690 1987
ΝΟΜΟΣ 1981/1143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1143 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία