Τροποποίηση του Π.Δ. 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΦΕΚ 138Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρκεια εισαγωγής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 250.1992 (ΦΕΚ 138Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εισαγωγική επιμόρφωση για τους υποψηφίους για διορισμό εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα εκατό τουλάχιστον διδακτικών ωρών
2.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 250/1992 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Κατ’ εξαίρεση με την Υπουργική Απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ορίζονται ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εισαγωγικής επιμόρφωσης εντός του μηνός Ιουνίου του διανυομένου σχολικού έτους
Άρθρο 2 "Δικαίωμα συμμετοχής και διαδικασία πρόσκλησης στην εισαγωγική επιμόρφωση"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 250/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προηγούνται οι υποψήφιοι για διορισμό που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό έλλειψης εισαγωγικής επιμόρφωσης καλούνται με απόλυτη προτεραιότητα για παρακολούθηση του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης του παρόντος και διορίζονται σύμφωνα με τη σειρά διορισμού τους, ανεξαρτήτως, εάν έχουν καταληφθεί από το όριο ηλικίας
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 250/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Με βάση την Υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ως το τέλος Απριλίου κάθε έτους δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και ανακοινώνονται με τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο αριθμός των εκπαιδευτικών κατά κλάδο και βαθμίδα εκπαίδευσης που θα προσκληθούν σε κάθε ΠΕΚ για εισαγωγική επιμόρφωση καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εισαγωγικής επιμόρφωσης .
3.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 250/1992 αντικαθίσταται ως εξής: α΄ Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς, είναι υποχρεωμένοι χωρίς άλλη ειδοποίηση ή πρόσκληση να παρουσιασθούν στο ΠΕΚ που έχει ορισθεί γι’ αυτούς κατά την ημερομηνία έναρξης της εισαγωγικής επιμόρφωσης
4.  
  Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 2 του Π.Δ. 250/1992 καταργούνται.
Άρθρο 3 "Πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης Το άρθρο 5 του Π.Δ. 250/1992 τροποποιείται ως προς το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:"
1.  
  Το πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης καταρτίζεται από το συντονιστικό συμβούλιο κάθε ΠΕΚ υποβάλλεται, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και περιλαμβάνει, ως γενικό πλαίσιο, τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
 1. Σχολείο και Κοινωνία Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός, ιστορία του σχολείου, λειτουργίας του σχολείου (διδασκαλία, κοινωνικοποίηση, επιλογή) εκπαίδευση και κοινωνία, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κ.λπ.).
 2. Εκπαιδευτικός και μαθητής.
 3. Κοινωνική προέλευση, εκπαίδευση - επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή, θεωρίες και διδασκαλία μάθησης, ψυχική εξέλιξη του παιδιού, και του εφήβου, σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή κ.λπ.
 4. Μεθοδολογία της διδασκαλίας.
 5. Διδακτικές αρχές και διδακτικά πρότυπα, δομικά στοιχεία μεθόδευσης της διδασκαλίας, διεύθυνση τάξης.
 6. Άσκηση στην εφαρμογή και στη χρήση τεχνικών ενεργοποίησης της μάθησης, εποπτικά μέσα διδασκαλίας. διδακτική μεθοδολογία επιμέρους μαθημάτων, ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων και άσκηση στην παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας, αντιμετώπισης μαθησιακών δυσχερειών κ.λπ.
 7. Επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας (Αναλυτικό Πρόγραμμα και σχολικά βιβλία), σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαιδευτικοί σκοποί και διδακτικοί στόχοι κ.λπ.
 8. Εκπαιδευτική αξιολόγηση.
 9. Στόχοι διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης, αξιολόγηση μέσων της διδασκαλίας, αξιολόγηση προγραμμάτων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή κ.λπ.
 10. Η εκπαίδευση σήμερα.
 11. Τεχνολογικά επιτεύγματα και εκπαίδευση, ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.
 12. Η κατανομή των διδακτικών ωρών στις παραπάνω θεματικές περιοχές δεν είναι ισομερής, ενώ η Τρίτη θεματική περιοχή πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την πρώτη φάση της εισαγωγικής επιμόρφωσης.
2.  
  Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρέχει γενικές οδηγίες προς τα ΠΕΚ για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών
Άρθρο 4 "Τελική Διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 2 περίπτωση στ΄ και των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α) και του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α).
 • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 937 Β΄).
 • Την αριθμ. 2/4.3.97 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38) και το γεγονός ότι από το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν δημιουργούνται πρόσθετες δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 232/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. 1992/250 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 1999/45 1999