ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/146

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.57 Β.Δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α, 106).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις των περιπτ. α και στ. της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του Β.Δ. 13/15.6.57 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του Π.Δ. 428/76 (Α, 163) τροποποιούνται ως ακολούθως: 1 1 Εκ παγίας κρατήσεως έξι (6) επί τοις εκατό επί του βασικού μισθού των μετόχων ως ούτος προσδιορίζεται εις την παράγραφον 2 του παρόντος Η κράτησις αυτή καταβάλλεται από της χρονολογίας ενάρξεως μέχρι της χρονολογίας λήξεως της εν τω Ταμείω ασφαλίσεως του Μετόχου».« 2 Εκ κρατήσεως δέκα (10) επί τοις εκατό επί του ποσού του εξαγομένου εκ του πολλαπλασιασμού του συντελεστού του ποσού του βαθμού επί του βασικού ποσού, των εξόδων μετακινήσεως κατά την δικαιολόγησιν των οδοιπορικών εξόδων, λόγω μεταθέσεως των μετόχων γενικώς επί αποζημιώσεως εκτός έδρας κατά την υπό τούτων εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, επί αποζημιώσεως λόγω μεταβατικής υπηρεσίας και επί πάσης χρηματικής αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας ή αποζημιώσεως λαμβανομένης υπό των μετόχων, λόγω συμμετοχής των εις Επιτροπάς, Συμβούλια ή Καθηγεσίαν».« 2 Ως μισθός, επί του οποίου υπολογίζεται η εις το εδάφιον α της προηγουμένης παραγράφου οριζομένη παγία κράτησης, νοείται ο εκάστοτε ισχύων βασικός μισθός του βαθμού εις τον οποίον ανήκει μισθολογικώς έκαστος μέτοχος σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 1481/84, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΤΑ Ειδικώς δια τους Δοκίμους των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας η κράτησις υπολογίζεται επί του βαθμού του οποίου τας αποδοχάς λαμβάνουν ούτοι .
Άρθρο 2
1.  
  Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του από 13/15.6.57 Β.Δ/τος όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 312/87 (Α, 149) τροποποιείται ως ακολούθως: Ως βαθμός για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος θεωρείται ο βαθμός με τον οποίο συνταξιοδοτήθηκε ο μεριδιούχος από το Ταμείο και για όσους συνταξιοδοτηθούν από την επόμενη της δημοσιεύσεως και εφεξής ο βαθμός της μισθολογικής προαγωγής
Άρθρο 3
1.  
  Το εδάφιο α της παρ. 1Α, ο τίτλος του κεφαλαίου Β και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α του κεφαλαίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του από 13/15.6.57 Β.Δ/τος όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα, τροποποιούνται ως εξής: Α. Μερίδια που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης Κάθε μέτοχος ή μεριδιούχος δικαιούται τόσα μερίδια, όσα και τα έτη ασφάλισης στο Ταμείο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα 40 έτη, χωρίς δικαίωμα αναδρομικών διαφορών για τους ήδη μεριδιούχους». «Β. Μερίδια που αντιστοιχούν στο βαθμό εξόδου α) Τα μερίδια που δικαιούνται οι Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Μέτοχοι του Ταμείου ανάλογα με το βαθμό ή το Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) που φέρουν κατά την αποχώρησή τους, από την Υπηρεσία, καθορίζονται ως εξής .
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2066/52 (Α, 99) «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» όπως αυθεντικά ερμηνεύθηκε με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/54 (Α, 78).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 και 3 του Ν. 2084/92 (Α, 165), όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 2335/95 (Α, 185).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α, 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α, 154).
 • Την αρ. 80078/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β, 924).
 • Την από 23/2/22.8.1995 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογσιμού του Ταμείου, αλλά αντίθετα επέρχεται αύξηση εσόδων, μείωση του αναλογιστικού ελλείμματος σύμφωνα με την από 24.10.1996 αναλογιστική μελέτη.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην 100/19.6.1996 συνεδρίαση του της ΚΗ περιόδου.
 • Την 52/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/428 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/312 1987
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/13 1957
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία