ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Π.Δ/τος 415/94 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 415/94 (ΦΕΚ 236/Α/94), α/α 18: Νευρολογία, αντικαθίσταται ως εξής: Νευρολογία:Απαιτείται άσκηση 5 ετών από τα οποία: α) Παθολογία: 9 μήνες β) ψυχιατρική: 6 μήνες γ) Κλινική Νευρολογία: 36 μήνες (υποχρεωτικά 3 μήνες τουλάχιστον εξωτερικά ιατρεία). δ) Κλινική Νευροφυσιολογία: 6 μήνες (Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Ηλεκτρονευσταγμογραφία). ε) Νευροανοσολογικά, Νευρογενετικά, Νευροαπεικονιστικά, Νευροχημικά Εργαστήρια: 2 μήνες στ) Εντατική Θεραπεία: 1 μήνας.
Άρθρο 2
1.  
  Οι γιατροί που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τοποθέτησή τους εκτός και εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος οπότε εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α/83), το οποίο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ Α`/34/94).
 • Τις γνωμοδοτήσεις αριθμ. 14 της 117ης/5.10.95 και 8 της 124ης/25.7.96 Ολομελείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δρχ. 570.000.000 περίπου, ετησίως (Ν. 2469/1997).
 • Την αριθ. 1107147/1239/006Α/96 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς» (ΦΕΚ 922/Α/7.10.1996).
 • Την αριθμ. 113/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας. 1994/415 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία