ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/148

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 108/83 (ΦΕΚ 49/83 τ. Α`) «Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστατεύτων παιδιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα εδάφια α` και β` του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 147/89 (ΦΕΚ Α` 70/89) «Περί τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 108/83 (ΦΕΚ Α` 49/83) «Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστατεύτων παιδιών», αντικαθίστανται ως ακολούθως: Για τα παιδιά που διαβιούν με τους γονείς τους, καθώς και για τα παιδιά που διαβιούν με συγγενείς τους κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε, μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, για οικογένεια μέχρι τριών μελών, το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών το μήνα, που αυξάνεται για κάθε επί πλέον μέλος κατά επτά χιλιάδες (7.000) δραχμές.
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφιο γ` του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 147/89 (ΦΕΚ Α` 70/89) «περί τροποποιήσεως το Π.Δ/τος 108/83 (ΦΕΚ Α` 49/83)» «Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστατεύτων παιδιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 417/90 (ΦΕΚ Α` 162/30.11.90), τροποποιείται ως εξής: Το ποσό της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για κάθε ενισχυόμενο παιδί που μένει με την οικογένειά του ή σε συγγενική οικογένεια που έχει το βαθμό συγγενείας που αναφέρεται στο εδάφιο β` του ιδίου άρθρου του Π.Δ. 147/89 (ΦΕΚ Α` 70/89), αυξάνεται από δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 108/83 (ΦΕΚ Α` 49/83) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι ετήσιες αναθεωρήσεις των αποφάσεων έγκρισης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης των επιδοτουμένων, θα γίνονται με την προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών στην Υπηρεσία, χωρίς τη διεξαγωγή Κοινωνικής έρευνας, εκτός αν η Κοινωνική Υπηρεσία κρίνει την διεξαγωγή αναγκαία, λόγω της αδυναμίας διαμορφώσεως κρίσεων ως προς την αναθεώρηση, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Δ/τος αυτού αρχίζει από 1.7.1997. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του Ν. 4051/60 (ΦΕΚ Α` 68/60) «Περί ενισχύσεως απροστατεύτων παιδιών». β) Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδ. στ`) του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α` 137/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του άρθρου 29Α` του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α` 137/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α` 154/92) και της παρ. 2α του άρθρ. 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α` 38/97), με τα οποία καθορίζεται ο έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. δ) Των άρθρων 1, 5 και 7 του Π.Δ/τος 437/85 (ΦΕΚ Α` 157/85) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β` 922/7.10.96).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, όπως προκύπτει και από την υπ’ αριθ. οικ. ΔΥ 5α/οικ. 7800/97 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 2.500.000.000 δραχμών σε ετήσια βάση και για το οικονομικό έτος 1997 στο ποσό ύψους 1.250.000.000 δραχμών περίπου. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Φ. 220 και ΚΑΕ 2721 «επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους» του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 1997 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στο Φ. 084 ΚΑΕ 2274 του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Διοικήσεων της χώρας.
 • Την αριθ. 597/4.12.1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1960/4051 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4051 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/108 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/147 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/417 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία