Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 το κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 377/89 (Α166) Τμήμα Πολτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών το Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κατατέμνεται στα Τμήματα:.
 1. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και
 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
2.  
  Τα νέα Τμήματα διέπονται ως προς την οργάνωση, την διοίκηση, την λειτουργία τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό, από τις διατάξεις των Ν. 1268/82 (Α 87) και 2083/92 (Α159), όπως ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή κάθε Τμήματος είναι: α) Του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Η μελέτη και ερεύνα της Πολιτικής Επιστήμης και της Πολτικής Ιστορίας με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, της Θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες, της Θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Πολτικής Ιστορίας, της Συγκρότησης και Λειτουργίας Θεσμών και της Θεωρίας των Πολιτικών Κομμάτων. β) Του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, στους Οργανισμούς και στην Ευρώπη ειδικότερα, στη Διπλωματική Ιστορία, στην Ιστορία Διεθνών Σχέσεων, στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και την Εξωτερική Πολιτική, στις Στρατηγικές Σπουδές, στην Πολιτική και τις Διακρατικές Σχέσεις ιδίως δε στις σχέσεις της Ελλάδος με τα κράτη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.
Άρθρο 3 "Σπουδές και Τίτλοι Σπουδών"
1.  
  Καθένα από τα νέα Τμήματα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ορίζεται σε οκτώ (8)
Άρθρο 4 "Ισοτιμία Τίτλων"
1.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών με ειδίκευση τις Πολιτικές Επιστήμες
2.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών με ειδίκευση τις Διεθνείς Σπουδές
Άρθρο 5 "Κατανομή Προσωπικού"
1.  
  Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό, οι βοηθοί, οι επιστημονικοί συνεργάτες και το ειδικό διοικητικό τεχνικό προσωπικό που έχει διοριστεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών κατανέμεται και εντάσσεται στα νέα Τμήματα με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από δήλωση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συγκλήτου. Με την πράξη κατανομής μεταφέρονται ταυτόχρονα και οι θέσεις που κατέχουν τα μέλη του παραπάνω προσωπικού.
2.  
  Το διοικητικό προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του στη γραμματεία του Τμήματος Πολιτική Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών μετά την παύση λειτουργίας του Τμήματος τοποθετείται, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, στις γραμματείες των νέων Τμημάτων. Οι κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. του κατατεμνόμενου Τμήματος κατανέμονται στα νέα Τμήματα με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
Άρθρο 6 "Κατάταξη φοιτητών"
1.  
  Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών κατατάσσονται υποχρεωτικά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 σε ένα από τα δύο νέα Τμήματα μετά από δήλωσή τους και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης κατατάσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
2.  
  Οι φοιτητές που κατατάσσονται σε ένα από τα νέα Τμήματα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διατηρούν την εκπαδευτική τους κατάσταση τόσο σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών, όσο και σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών. Η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος ρυθμίζει με απόφασής της, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπει από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 σε σχέση με την εκπαιδευτική κατάσταση των φοιτητών λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στο σπουδών. Ειδικώς για τους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 ως προς την κατάταξή τους στα νέα Τμήματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (Α 157).
Άρθρο 7 "Αυτοδύναμη λειτουργία"
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία των νέων Τμημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2454/ 1977 (Α7) ο προγραμματισμός, η προκήρυξη, και η πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται μετά την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2083/92 (Α 159), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 6 του Ν. 2188/94.
2.  
  Σύσταση των Τομέων των Τμημάτων γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α 87), όπως ισχύει.
Άρθρο 8 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο η προκήρυξη των θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (Α 159), όπως ήδη ισχύει.
2.  
  Η εκλογή των εννέα (9) πρώτων μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος γίνεται από ειδικά εκλεκτορικά σώματα, στα οποία μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη αυτά είναι λιγότερα από ένδεκα συμπληρώνεται το σώμα των εκλεκτόρων από μέλη Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκρότηση των σωμάτων εκλεκτόρων γίνεται με πράξη του Πρύτανη ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου. Σε κάθε τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά σώματα εκλεκτόρων με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικά αντικείμενα είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Κατά τα λοιπά για τη συπλήρωση των θέσεων Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.(Α 159).
Άρθρο 9 "Σύσταση Γραμματείας"
1.  
  Σε καθένα από τα νέα Τμήματα λειτουργεί γραμματεία η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Τμήμα
Άρθρο 10
1.  
  Ίδρυση θέσεων Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. Ιδρύονται στα νέα Τμήματα θέσεις ΔΙδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) ως εξής: Δ.Ε.Π. Ε.Δ.Τ.Π. ΑΤ ΑΡ ΜΕ α) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 3 1 1 1 β) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 4 1 1 1.
Άρθρο 11 "Συγκρότηση"
1.  
  Τα Τμήματα που συγκροτούν το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι τα ακόλουθα: α) Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης β) Γενικό Τμήμα Δικαίου γ) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης δ) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ε) Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στ) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ζ) Τμήμα Κοινωνιολογίας η) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας θ) Τμήμα Ψυχολογίας
Άρθρο 12 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Η κατανομή του Προσωπικού, των φοιτητών και των μονάδων στα νέα Τμήματα και η εκλογή των οργάνων διοίκησης στα Τμήματα που εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τη λήξη του Ακαδημαϊκού έτους που παύει η λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
2.  
  Η διαδικασία πλήρωσης δέσεων Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. που έχουν προκηρυχθεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά με τα ίδια όργανα εκλογής.
3.  
  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β7/151/14.6.1994 (Β 482) όπως τροποποιήθηκε με την Β7/295/7.6.1996 (Β 482), μετά την παύση λειτουργίας του Τμήματος εντάσσεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Οι υποψήφιοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο ίδιο Τμήμα και δεν ολοκληρώνουν τη σχετική διαδικασία μέχρι την έναρξη λειτουργίας των δύο νέων Τμημάτων, εντάσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κατατεμνόμενου Τμήματος, ύστερα από δήλωσή τους και ανάλογα με το αντικείμενο της διατριβής τους, σε ένα από τα νέα Τμήματα και συνεχίζουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της διατριβής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 2083/92 (Α 159).
4.  
  Στο κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 289/1989 (Α 128) και της απόφασης του Υποουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/739/1992 (Β 762), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, μετά την παύση της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, συμμετέχει στη διοίκηση του το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στην προσωρινή διοίκηση του Ινστιτούτου συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη της θητείας.
5.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος ή εωσότου εκδοθεί με απόφαση της Συγκλήτου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α87) όπως το τελευταίο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α 173) και β) του άρθρου 1 παρ. 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολτικών Επιστημών (συνεδριάσεις 18.1.1996 και 6.2.1997).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) αν και ζητήθηκε η γνώμη του με τα αριθ. πρωτ. Β1/32/1.3.1995 και Β1/94/21.3.1996 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (Α87).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 60.000.000 δρχ. η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το οικονομικό έτος 1997 η δαπάνη που προκαλείται από την καταβολή της αποζημίωσης Προέδρου Τμήματος και επιδόματος ευθύνης προϊσταμένου Γραμματείας Τμήματος ανέρχεται σε τετράμηνη βάση στο ποσό των 220.000 δρχ. και θα αντιμετωπισθεί από τον Φ. 19.110 Κ.Α.Ε. 5173 στον οποίο οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Για την επόμενη πενταετία 1998 - 2002 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή της επιπλέον δαπάνης στον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. του Φ. 19.200 και Κ.Α.Ε. της κοινής ομάδας 0200 έως 0300. (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α 38).
 • Την αριθμ. 183/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/2454 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2454 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/289 1989