Οργάνωση και Λειτουργία Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής Στρατού Ξηράς

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή"
1.  
  Το Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής (ΣΕΠ) έχει ως αποστολή, στην ειρήνη και στον πόλεμο, την επαύξηση της μαχητικής ισχύος και ετοιμότητας του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) με τη συνεχή αξιοποίηση και εκμετάλλευση των επιστημών διοικήσεως και ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφορικής, και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας
Άρθρο 2 "Συγκρότηση"
1.  
  Το ΣΕΠ συγκροτείται από την Διεύθυνση Έρευνας και Πληροφορικής (ΔΕΠΛΗ) στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και από διευθύνσεις, γραφεία, τμήματα έρευνας και πληροφορικής και μονάδες στο ΓΕΣ, στους σχηματισμούς, στις μονάδες και τις λοιπές υπηρεσίες του ΣΞ, που οργανώνονται και επανδρώνονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς οργανώσεως και λειτουργίας τους
Άρθρο 3 "Επάνδρωση του ΣΕΠ"
1.  
  Στο ΓΕΣ, στους σχηματισμούς, στις μονάδες και στις υπηρεσίες του ΣΞ και στις θέσεις του ΣΕΠ που προβλέπονται από τους πίνακες οργανώσεως και υλικού (που), τοποθετείται στρατιωτικό προσωπικό με κατάλληλα προσόντα
Άρθρο 4 "Προέλευση αξιωματικών"
1.  
  Οι μόνιμοι αξιωματικοί του ΣΕΠ προέρχονται: α. Από μετάταξη, μετά από διαγωνισμό και σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, κατωτέρων αξιωματικών αποφοίτων Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) όλων των Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ των οποίων οι αξιωματικοί δεν προέρχονται από μετάταξη. β. Από προαγόμενους σε αξιωματικούς μόνιμους υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του ΣΕΠ.
Άρθρο 5 "Επετηρίδα - αρχαιότητα"
1.  
  Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα του ΣΕΠ. Η μεταξύ τους αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση τις χρονολογίες ονομασίας τους σε μονίμους αξιωματικούς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 22 του Ν. 2439/96, και όταν αυτές συμπίπτουν διατηρείται η προ της μετατάξεως μεταξύ τους αρχαιότητα.
2.  
  Οι υπαξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα του ΣΕΠ. Η μεταξύ τους αρχαιότητα ρυθμίζεται με βάση τις χρονολογίες μονιμοποιήσεώς τους και όταν αυτές συμπίπτουν με βάση τον αριθμό μητρώου τους.
Άρθρο 6 "Χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας"
1.  
  Οι αξιωματικοί του ΣΕΠ μέχρι και του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς εκστρατείας και σε θέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προβλέπονται από τους ΠΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2439/96. Για τον βαθμό που συντελείται η μετάταξη, στο χρόνο διοίκησης συμπεριλαμβάνεται και αυτός που είχαν συμπληρώσει πριν την μετάταξη.
2.  
  Οι Συνταγματάρχες συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας όταν έχουν οκτώ έτη συνολικής υπηρεσίας σε θέσεις του ΣΕΠ συμπεριλαμβανομένου και αυτού που είχαν συμπληρώσει πριν την μετάταξή τους
Άρθρο 7 "Φοίτηση σε σχολεία"
1.  
  Το προσωπικό του ΣΕΠ για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων φοιτά στα σχολεία που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του Ν. 1394/83. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσεως για προαγωγή.
2.  
  Οι αξιωματικοί του ΣΕΠ, σε αριθμό που θα καθορίζεται κατ έτος με διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ μετά εισήγηση του διευθυντή της ΔΕΠΛΗ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες, μπορούν να εξειδικεύονται, επιμορφώνονται ή μετεκπαιδεύονται
 1. Σε άλλα σχολεία Όπλων και Σωμάτων και επιμορφώσεως του ΣΞ, στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου και στην Σχολή Εθνικής Άμυνας ή σε αντίστοιχες σχολές των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της αλλοδαπής
 2. Σε σχολές και τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο 8 "Συμπλήρωση κενών θέσεων"
1.  
  Η συμπλήρωση των εκάστοτε κενών θέσεων μονίμων αξιωματικών του ΣΕΠ γίνεται με διαγωνισμό και με τη διαδικασία που καθορίζεται με το παρόν διάταγμα
2.  
  Ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και οι θέσεις που θα πληρωθούν ορίζονται με διαταγές του αρχηγού του ΓΕΣ
3.  
  Κάθε διαγωνισμός διενεργείται από εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ, αποτελούμενη από:
 1. Ένα Συνταγματάρχη Όπλου ή του ΣΕΠ με πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε μία από τις θετικές επιστήμες, ως πρόεδρο
 2. Έναν ανώτερο αξιωματικό Όπλου ή Σώματος ή καθηγητή ΑΣΕΙ με πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική
 3. Έναν ανώτερο αξιωματικό Όπλου ή Σώματος ή καθηγητή ΑΣΕΙ με πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε μία από τις θετικές επιστήμες
 4. Έναν ανώτερο αξιωματικό Όπλου ή Σώματος ή καθηγητή ΑΣΕΙ με πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε μια των επιστημών διοικήσεως
 5. Ένα δικαστικό λειτουργό του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
4.  
  Στο διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν μέρος κατώτεροι αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ όλων των Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, που:
 1. Συμπληρώνουν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια υπηρεσίας αξιωματικού
 2. Έχουν, με άδεια της, υπηρεσίας, αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα προγραμματιστών - αναλυτών σχολής προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλης ισότιμης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στους τομείς των επιστημών διοικήσεως και ελέγχου, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφορικής, και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας ή άλλων συναφών με αυτές επιστημών που θα καθορίζονται σαφώς με την διαταγή προκηρύξεως του διαγωνισμού.
 3. Οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με άδεια της υπηρεσίας ή να έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ισότιμοι των αντιστοίχων της ημεδαπής.
5.  
  Η προκήρυξη του διαγωνισμού γνωστοποιείται με εγκύκλιο διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ, μετά εισήγηση του διευθυντού της ΔΕΠΛΗ, και περιλαμβάνει:
 1. τον αριθμό των μετατακτέων κατά επιστημονικό τομέα
 2. Τα μαθήματα και τη συγκεκριμένη ύλη που θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, με υπόδειξη των καταλλήλων βοηθημάτων για την προετοιμασία τους.
 3. Άπαντες θα εξετάζονται στα μαθήματα των μαθηματικών, της πληροφορικής και της διοίκησης επιχειρήσεων.
 4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες στις εξετάσεις που δεν θα κατέχουν πανεπιστημιακούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
 5. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο 1ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΣ οι σχετικές αιτήσεις, οι προτάσεις των διοικητών και τα λοιπά προβλεπόμενα από το παρόν δικαιολογητικά των υποψηφίων.
 6. Κάθε εκπρόθεσμη αίτηση απορρίπτεται.
 7. Τον τόπο και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
6.  
  Οι αναφορές δηλώσεως συμμετοχής υποβάλλονται από τους υποψήφιους στην μονάδα ή υπηρεσία που είναι τοποθετημένοι
7.  
  Οι διοικητές των υποψηφίων συντάσσουν πρόταση που περιλαμβάνει και τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2439/96 βαθμολογούμενα ουσιαστικά προσόντα επί της οποίας γνωματεύει το αμέσως προϊστάμενο κλιμάκιο και την υποβάλλουν απ ευθείας στο 1ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΣ.
8.  
  Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο αποκλείει αιτιολογημένα τους μη καταλλήλους για συμμετοχή στο διαγωνισμό αξιωματικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των διοικητών τους και τα στοιχεία των ατομικών φακέλλων τους, και συντάσσει σχετικό πίνακα ο οποίος κοινοποιείται με διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ στις μονάδες των υποψηφίων. Η διαταγή αυτή αποτελεί και τη διαταγή προσκλήσεως των υποψηφίων για συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
9.  
  Ο διαγωνισμός διενεργείται εγγράφως στα μαθήματα και στην ύλη που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη από την επιτροπή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
10.  
  Για κάθε μάθημα, προ της ενάρξεως της εξετάσεως, προετοιμάζονται από την επιτροπή τρία (3) θέματα, που μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός ζητήματα, απο τα οποία δίδεται για ανάπτυξη μόνο ένα (1) θέμα μετά κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων
11.  
  Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε χαρτί, τον τύπο του οποίου καθορίζει η επιτροπή, σφραγισμένο με την σφραγίδα του ΓΕΣ και με αδιαφανές επικάλυμμα το οποίο επικολλά ο διαγωνιζόμενος με το πέρας της εξετάσεως του μαθήματος αφού αναγράψει τα στοιχεία του κάτω απ αυτό. Ο χρόνος διάρκειας της εξετάσεως καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή.
12.  
  Τα γραπτά με το πέρας της εξετάσεως συναθροίζονται, μονογράφονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ή την επιτροπή επιβλέψεως, εφόσον έχει συγκροτηθεί τέτοια με την διαταγή συγκροτήσεως της εξεταστικής επιτροπής, και στην συνέχεια βαθμολογούνται. Η κλίμακα βαθμολογίας καθορίζεται από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Οι βαθμολογίες αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και μονογράφονται από κάθε μέλος. Η βαθμολογία κάθε μέλους, με αρχή το μέλος με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο του εξεταζόμενου μαθήματος και με την αντίστροφη σειρά αυτής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από δύο (2) μονάδες από το μέσο όρο της βαθμολογίας των προηγουμένων μελών.
13.  
  Τα βαθμολογηθέντα γραπτά από κάθε μάθημα παραδίδονται σε τριμελή επιτροπή αποκαλύψεως των γραπτών και εξαγωγής τελικών αποτελεσμάτων που συγκροτείται από ανώτερους αξιωματικούς με την ίδια διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ που συγκροτείται και η εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή αποκαλύπτει τα ονόματα των διαγωνισθέντων και συντάσσει χωριστούς για κάθε μάθημα πίνακες μέσων όρων βαθμολογίας των μελών της εξεταστικής επιτροπής, ένα γενικό πίνακα επιτυχόντων κατά κατηγορία θέσεων και κατά σειρά επιτυχίας και ένα γενικό πίνακα αποτυχόντων με τις βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα με βάση τα εξής:.
 1. Υποψήφιος που έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας κάτω του δώδεκα (12) σε ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα χαρακτηρίζεται ως αποτυχών
 2. Οι μέσες βαθμολογίες που έλαβε ο εξεταζόμενος στα μαθηματικά πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή δέκα (10) και στα άλλα μαθήματα με το συντελεστή οκτώ (8)
14.  
  Ο πρόεδρος της επιτροπής αποκαλύψεως των γραπτών και εξαγωγής των αποτελεσμάτων υποβάλλει στο 1 ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΣ του πίνακες βαθμολογίας και τους γενικούς πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων με όλα τα λοιπά δικαιολογητικά εντός δύο (2) ημερών από το πέρας των εξετάσεων
15.  
  Ο γενικός πίνακας επιτυχόντων κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ισχύει μέχρις ότου μεταταγούν στο ΣΕΠ ισάριθμοι με τις προκηρυχθείσες θέσεις αξιωματικοί
16.  
  Ο γενικός πίνακας επιτυχόντων γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα που προκαλούνται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τριάντα (30) ημερών από:
 1. Της κυρώσεως των πινάκων για τους επιτυχόντες που κατέχουν τους πανεπιστημιακούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που καθορίζονται από την προκήρυξη των εξετάσεων
 2. Της αποκτήσεως πανεπιστημιακών ή μεταπτυχιακών τίτλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής για τους επιτυχόντες που δεν κατέχουν παρομοίους τίτλους σπουδών, όπως καθορίζεται από την προκήρυξη των εξετάσεων
17.  
  Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν συμπληρώνονται οι οργανικές θέσεις του ΣΕΠ με τους προβλεπόμενους βαθμούς, αυτές μπορούν να καλύπτονται με επιτυχόντες αξιωματικούς των αμέσως κατωτέρων βαθμών και σε αδυναμία θεωρούνται προσωρινά ως γενικές θέσεις Όπλων -Σωμάτων και επανδρώνονται μετά πρόταση του διευθυντή της ΔΕΠΛΗ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 9
1.  
  Αρχικά, το ΣΕΠ θα επανδρωθεί με μετάταξη:
 1. Μονίμων αξιωματικών όλων των Όπλων και Σωμάτων μέχρι του βαθμού του Ταξιάρχου
 2. Μονίμων υπαξιωματικών και ειδικότερα από τα Όπλα οι τεχνικοί και από τα Σώματα τόσο οι διοικητικοί όσο και οι τεχνικοί
2.  
  Η μετάταξη θα γίνει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3.  
  Δικαίωμα μετατάξεως θα έχουν οι μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί οι οποίο φοιτούν ή έχουν, με άδεια της υπηρεσίας, αποφοιτήσει επιτυχώς από τμήμα προγραμματιστών - αναλυτών σχολής προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών των ΕΔ ή άλλης ισότιμης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με εξειδίκευση στην πληροφορική ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη στατιστική ή στην επιχειρησιακή έρευνα ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων ή ψηφιακών επικοινωνιών. Οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με άδεια της υπηρεσίας ή να έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ισότιμοι των αντιστοίχων της ημεδαπής.
4.  
  Ειδικότερα οι προς μετάταξη αξιωματικοί με το βαθμό του ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη ή συνταγματάρχη πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου θα πρέπει, κατά την δημοσίευση του παρόντος, να υπηρετούν σε φορείς πληροφορικής ή ερευνών του ΣΞ ή να έχουν προηγούμενη συνεχή υπηρεσία στους εν λόγω φορείς τουλάχιστον δύο (2) ετών κατά την τελευταία δεκαετία
5.  
  Με εγκύκλιο διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ προσκαλούνται οι επιθυμούντες να μεταταγούν στο ΣΕΠ αξιωματικοί και υπαξιωματικοί να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις. Η διαταγή περιλαμβάνει:.
 1. Τον αριθμό των αξιωματικών και υπαξιωματικών που θα μεταταγούν κατά βαθμό και εξειδίκευση
 2. Τους τίτλους σπουδών και τον χρόνο υπηρεσίας που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
 3. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο 1ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΣ οι σχετικές αιτήσεις, οι προτάσεις των διοικητών και τα λοιπά προβλεπόμενα από το παρόν δικαιολογητικά των υποψηφίων.
 4. Κάθε εκπρόθεσμη αίτηση απορρίπτεται.
6.  
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους επιθυμούντες την μετάταξη αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στην μονάδα ή υπηρεσία που είναι τοποθετημένοι
7.  
  Οι διοικητές συντάσσουν πρόταση για κάθε αξιωματικό ή υπαξιωματικό, που έχει υποβάλλει αίτηση μετατάξεως, που περιλαμβάνει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και βαθμολογούμενα ουσιαστικά προσόντα, επί της οποίας γνωματεύει το αμέσως προϊστάμενο κλιμάκιο και την υποβάλλουν απ αυθείας στο 1ο Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΣ
8.  
  Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο συντάσσει για τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς γενικούς πίνακες κατά βαθμό, κατά κατηγορία θέσεων και κατά σειρά αξιολογήσεως των καταλλήλων για μετάταξη με βάση τα ακόλουθα:
 1. Τις θέσεις που πρέπει να πληρωθούν για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΕΠ
 2. Τις προτάσεις των διοικητών των υποψηφίων προς μετάταξη
 3. Τους τίτλους σπουδών και τις εξειδικεύσεις των υποψηφίων
 4. Τα στοιχεία των ατομικών φακέλων τους
 5. Τον χρόνο υπηρεσίας, την εμπειρία και την απόδοση των υποψηφίων σε σχετικές με την εξειδίκευσή τους θέσεις έρευνας και πληροφορικής
 6. Τον αριθμό των υποψηφίων κατά βαθμό και τάξη για την απρόσκοπτη εξέλιξη αυτών που τελικά θα μεταταγούν στο ΣΕΠ
9.  
  Οι γενικοί πίνακες αξιολογηθέντων ως καταλλήλων για μετάταξη, κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ισχύουν μέχρις ότου μεταταγούν στο ΣΕΠ, με την σειρά αξιολογήσεως, ισάριθμοι με τις προκηρυχθείσες θέσεις αξιωματικοί και υπαξιωματικοί
10.  
  Η μετάταξη, των επιλεγέντων αξιωματικών και υπαξιωματικών, στο ΣΕΠ γίνεται με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός τριάντα (30) ημερών από της κυρώσεως των πινάκων καταλλήλων για μετάταξη
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 8 του Ν. 2439/96, «περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης των Μονίμων Αξιωματικών» των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 219).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την με αριθμ. 4/97 απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 166/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-25 Οργάνωση και Λειτουργία Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής Στρατού Ξηράς
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1394 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016