ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/153

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κερκύρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κερκύρας, που συστάθηκε με το Β.Δ. της 19.11.1945 (Α 305) και ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π. Δ/γμα 297/1989 (Α 137) τροποποιείται ως εξής: Εισφορές α) Δρχ. δύο χιλιάδες (2.000) που καταβάλλονται από κάθε ασκούμενο δικηγόρο πριν εγγραφεί στο οικείο βιβλίο του Δικηγορικού Συλλόγου β) Δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) που καταβάλλονται από κάθε Δικηγόρο που διορίζεται για πρώτη φορά στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας ως εγγραφή στο Ταμείο Προνοίας γ) Δρχ. ένα εκατομμύριο (1.000.000) που καταβάλλονται από κάθε μετατιθέμενο ή αναδιοριζόμενο στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας Δικηγόρο Εξαιρούνται όσοι αναδιορίζονται μετά την άρση των λόγων ανικανότητας δ) Δρχ. είκοσι χιλιάδες (20.000) για την αναγνώριση γάμου και ε) Δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) για την αναγνώριση κάθε τέκνου του μετόχου 2) Οι περιπτώσεις 2,3 και 4 του κεφαλαίου Α της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου τροποποιούνται ως εξής:« 2 Στην έφεση που κατατίθεται κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων ή των Πρωτοβάθμιων κάθε φύσης Διοικητικών Επιτροπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, σε κάθε αίτηση και σε κάθε παράσταση σε Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Αναθεώρησης και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ως και σε κάθε παράσταση στο Τριμελές ή Πενταμελές Διοικητικό (Φορολογικό) Εφετείο δρχ. 200. 3 Σε κάθε αίτηση αναίρεσης ή αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων των Δευτεροβαθμίων Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων και κάθε Διοικητικών Δικαστηρίων ή Διοικητικών Επιτροπών διαφόρων Οργανισμών δρχ. 300. 4 Στο πρωτότυπο κάθε αίτησης ή προσφυγής ή παρέμβασης ή τριτανακοπής και σε κάθε άλλη αίτηση που δεν κατονομάζεται με ειδική αναφορά στο παρόν και απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στον Πρόεδρο αυτού δρχ. 400 3) Οι διατάξεις των κεφαλαίων Β, Γ και Δ του ιδίου άρθρου τροποποιούνται ως εξής «Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Διαδικασία στο Ειρηνοδικείο 1 Στο πρωτότυπο κάθε αγωγής, αίτησης, κλήσης, ανακοίνωσης με προσεπίκληση, παρέμβασης, ανακοπής κ.λπ. που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο ή στον Ειρηνοδίκη, σε κάθε παράσταση δικηγόρου με οποιαδήποτε ιδιότητα προς συζήτηση υπόθεσης ή προς αναβολή αυτής οποιασδήποτε διαδικασίας κατά τη δόση όρκου στο Ειρηνοδικείο ή στον Ειρηνοδίκη ή στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου και σε κάθε αγωγή κλήση που γράφεται για πρώτη φορά στο πινάκιο ή επανεγγράφεται στο πινάκιο μετά από αναβολή δρχ. 200. 2 Στο πρωτότυπο έφεσης κατά κάθε απόφασης Ειρηνοδικείου δρχ. 200. 3 Για την έκδοση απογράφου εκτελεστής απόφασης Ειρηνοδικείου δρχ. 200. 4 Σε κάθε αίτηση αναίρεσης ή αναψηλάφισης κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκου δρχ. 400. 1 Διαδικασία στο Πρωτοδικείο 1 Στο πρωτότυπο κάθε αγωγής, έκθεσης, αίτησης, κλήσης, ανακοίνωσης, παρέμβασης, ανακοπής κάθε φύσης κ.λπ. που απευθύνεται στο Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο οποιασδήποτε διαδικασίας και Εισηγητή Πτωχεύσεων για την παράσταση προς συζήτηση υπόθεσης ή προς αναβολή αυτής οποιασδήποτε διαδικασίας, ή κατά τη δόση όρκου, την διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης ενώπιον των παραπάνω Δικαστηρίων και σε κάθε άλλη παράσταση ή αίτηση ή προσφυγή που δεν κατονομάζεται ειδικά και η οποία απευθύνεται στο Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο ή στον Εισηγητή ή στον Δικαστή κατά τη διαιτητική διαδικασία ή τον Γραμματέα αυτών ως και σε κάθε δικόγραφο που γράφεται στο πινάκιο ή επανεγγράφεται σε αυτό, δρχ. 200. 2 Στο πρωτότυπο έφεσης κατά των αποφάσεων του Μονομελούς ή Πολυμελούς Πρωτοδικείου δρχ. 300. 3 Στο πρωτότυπο αίτησης, αναίρεσης, ή αναψηλάφισης κατά αποφάσεων του Μονομελούς ή Πολυμελούς Πρωτοδικείου δρχ. 500. 4 Στο πρωτότυπο αίτησης του Εισηγητή για τη διεξαγωγή απόδειξης και σε κάθε παράσταση ενώπιον του εισηγητή προς διεξαγωγή μαρτυρικών αποδείξεων ή διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης και σε κάθε αναβολή αυτών δρχ. 200. 5 Σε κάθε απόγραφο εκτελεστής απόφασης του Μονομελούς ή Πολυμελούς Πρωτοδικείου οποιασδήποτε διαδικασίας δρχ. 200. 1 Διαδικασία στο Εφετείο 1 Στην κατάθεση ή εγγραφή οποιουδήποτε δικογράφου στο πινάκιο του Εφετείου ή επανεγγραφή του δρχ. 400. 2 Σε παράσταση που απευθύνεται στους Γραμματείς του Πολιτικού Εφετείου που υπογράφεται από δικηγόρο δρχ. 200. 3 Σε παράσταση στο Εφετείο ή στον Πρόεδρο αυτού δρχ. 400. 4 Σε απόγραφο εκτελεστής απόφασης Εφετείου δρχ. 400. 5 Σε πρωτότυπο αναψηλάφισης ή αναίρεσης των αποφάσεων του Εφετείου δρχ. 500. 1 Ποινικές Διαδικασίες 1 Στο πρωτότυπο μήνυσης, έγκλησης ή κάθε άλλης αίτησης που απευθύνεται σε Δικαστική Ποινική Αρχή δρχ. 100. 2 Σε παραστάσεις στο στάδιο της προανάκρισης ή στην υποβολή υπομνήματος δρχ. 200. 3 Σε παραστάσεις στον Ανακριτή, σε υποβολή υπομνήματος ή αίτησης οποιουδήποτε διαδίκου σε παράσταση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών δρχ. 200. 4 Στην παράσταση στο Συμβούλιο Εφετών στην υποβολή αίτησης ή υπομνήματος ενώπιον αυτού δρχ. 400. 5 Στην παράσταση στο Πταισματοδικείο δρχ. 100. 6 Στην παράσταση στο Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο δρχ. 200. 7 Στην παράσταση στο Τριμελές Εφετείο δρχ. 400. 8 Στην παράσταση στο Πενταμελές Εφετείο δρχ. 600. 9 Σε κάθε αίτηση στο Γραμματέα του Πταισματοδικείου δρχ. 100, στο Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών δρχ. 200, και στο Γραμματέα της Εισαγγελίας Εφετών δρχ. 300. 10 Για την έκδοση εκτελεστού απογράφου ποινικής απόφασης Πταισματοδικείου δρχ. 100, Τριμελούς Ποινικού Εφετείου δρχ. 400, Πενταμελούς Ποινικού Εφετείου ή Κακουργιοδικείου δρχ. 600 Δ. ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Σε κάθε μετάφραση εγγράφου δρχ. 200. 2 Σε κάθε αντίγραφο που εκδίδεται από Δικηγόρο σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα Δικηγόρων δρχ. 100. 3 Σε κάθε εξώδικη δήλωση ή γνωστοποίηση ή πρόσκληση, σε κάθε επιταγή προς εκτέλεση εκτελεστού τίτλου, σε κάθε εντολή προς εκτέλεση τίτλων, σε κάθε εντολή προς Συμβολαιογράφο προς ενέργεια πλειστηριασμού στις αναγγελίες πιστωτών που εκδίδονται στο Υποθηκοφυλακείο ή στον υπάλληλο επί του πλειστηριασμού σε κάθε περίπτωση παράστασης ενώπιον Συμβολαιγράφου, σε κάθε παράσταση σε περίληψη εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης, σε κάθε αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα ως και στην κοινοποίηση κάθε εγγράφου που δεν αναφέρεται ειδικά παραπάνω δρχ. 100. 4 Στην παράσταση σε συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου δρχ. 500 .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει την πρώτη του επομένου της δημοσιεύσεως αυτού μηνός. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Την 144/1997 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Την από 7.7.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κερκύρας.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά τις 4/4.12.1996 και 7/30.1.1997 συνεδριάσεις του της ΚΘ Περιόδου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 67/Α/75).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 εδ. στ, 24 παρ. 1 και 2 εδ. γ και 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 1558/8 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Την 80078/4.10.1996 (Β 924/8.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Την αναλογιστική μελέτη, που συνέταξε η Εταιρεία ΡRUDΕΝΤΙΑL ΕΠΕ τον Δεκέμβριο του 1995 καθώς το από 14.2.1996 σημείωμα της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-06-25 Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κερκύρας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078/4.10.1996(Β924 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078_4_10_1996(Β924 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΝΟΜΟΣ 2008/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1558 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/297 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/297 1989
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία