Μετατροπή του Οργανισμού ΥδρεύσεωςΘεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Διάρκεια - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός Περιοχή αρμοδιότητας"
1.  
  Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία, η οποία ανήκει εξολοκλήρου στο Κράτος και υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 και του Ν. 2190/1920. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 2414/1996 ή άλλων ειδικών διατάξεων.
2.  
  Εγκρίνεται το καταστατικό της συνιστώμενης, με την μετατροπή αυτή Ανώνυμης Εταιρίας, το οποίο έχει ως ακολούθως: Αυτή μπορεί να παραταθεί με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης, μετά από απόφαση της γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
3.  
  Η επωνυμία της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρίας ορίζεται «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Τα στοιχεία «Ο.Υ.Θ. Α.Ε.» αποτελούν διακριτικό τίτλο που ανήκει αποκλειστικά στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία μπορεί να αναγράφεται σε μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα, προκειμένου να συναλλαγή της Εταιρίας με αλλοδαπούς.
4.  
  Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Θεσσαλονίκη
5.  
  Από την Εταιρεία μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, συνεργεία πρακτορεία και γραφεία αυτής σε οποιοδήποτε μέρος της περιοχής της αρμοδιότητας της, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ρυθμίζουν και τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών
6.  
  Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση ενάγεται ενώπιον του δικαστηρίου της έδρας αυτής
7.  
  Σκοπός του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. είναι η ύδρευση της περιοχής αρμοδιότητας αυτού.
 1. Για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού, στην Εταιρία ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα της μελέτης, της εκτέλεσης σε όλες τις φάσεις, συντήρησης, επέκτασης και ανανέωσης όλων των απαραίτητων κάθε φορά έργων για την εξασφάλιση της Ύδρευσης της περιοχής ευθύνης αυτής με νερό κάθε χρήσης καθώς και η λειτουργία διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων; ύδρευσης.
 2. Στην αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνοντα και τα έργα υδροσυλλογής. αποθήκευσης και μεταφοράς νερού που βρίσκονται εκτός της περιοχής ευθύνης αυτής, όπως της Αραβησσού, Νάρρες και ποταμού Αλιάκμονα.
9.  
  Περιοχή αρμοδιότηταςτης συνιστώμενηςεταιρίας είναι η κατάτη δημοσίευση του παρόντος περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Υδρευσης Θεσσαλονίκης (Διοικητικά όρια των Δήμων Θεσ/νίκης. Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης. Συκεών, Αγίου Παύλου. Πολίχνης, Ευόσμου. Σταυρούπολης, Μενεμένης, Ελευθερίου Κορδελιού. Τριανδρίας, Πανοράματος, καθώς και η Βιομηχανική Περιοχή Θεσ/νίκης).
Άρθρο 2 "Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι"
1.  
  Κεφάλαιο είναι το καθαρό ποσό σε δραχμές, το οποίο θα προκύψει μετά την κατά την παρ. 2 του παρόντος απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας για το οποίο θα εκδοθούν 1.500 ονομαστικές μετοχές στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας 100 εκατομ δρχ. Εκάστη.
2.  
  Η απογραφή, η αποτίμηση και η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως αναγράφονται στο άρθρο 10. διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Π.) με βάση τις τρέχουσες αξίες όπως αυτές προσδιορίζοντας από την προσφορότερη και πλέον δόκιμη μέθοδο της λογιστικής εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιέχει περιγραφή των αποκτωμένων από τον Ο.Υ.Θ. Α.Ε. ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μαζί με την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ε.Δ. 533/1963 <<Περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του ΝΔ 4201/1961» «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα θεωρημένα από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία Βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου. 4 Οι Ορκωτοί Λογιστές της παραγράφου 2 του παρόντος μέσα στην οριζόμενη προθεσμία υποβάλλουν έκθεση εκτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων και της προκυπτούσης καθαρής θέσεως του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. βάσει των συντεταγμένων οικονομικών καταστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή. Βεβαιώνει με ειδική απόφασή του το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τις αναπροσαρμοσμένες από την έκθεση εκτιμήσεως οικονομικές καταστάσεις.Η παραπάνωαπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιεί το παρόν καταστατικό ως προς το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 αυτού μετοχικό κεφάλαιο και δημοσιεύεται με εντολή του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκειται σε έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης, μπορεί να διατίθενταιαδιαίρετες ονομαστικέςμετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μέχριτου ενόςτρίτου ι1/3)αυτών στουςΟργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. υπό τον περιορισμό ότι ο καθένας από αυτούς δεν θα μπορεί να αγοράσει περισσότερες μετοχές του ποστοστού 5% του προς διάθεση ποσοστού αυτού. Το ποσοστό διάθεσης θα είναι ανάλογο με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου. 5 Με τον παραπάνω· τρόπο μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την έκδοσηνέων μετοχών.Με τιςίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο τρόπος της διάθεσής τους. κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 7. Οι μετοχές του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. 8. Περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών μεταξύ των ΟΤΑ γίνεται υπο τους περιορισμούς των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου. 9. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ειδικώς οριζομένου από το Δ.Σ. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν με μηχανικό μέσο. Ο κάθε τίτλος μπορεί να παριστάνει περισσότερες από μία μετοχές σύμφωνα με όσα ορίζοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 10.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 3 "Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Εκπροσώπηση Σύγκλιση - Απαρτία"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο μετά τη σύνταξη του ισολογισμού από την Εταιρεία και μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, έκτακτα δε οποτεδήποτε
2.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σαυτήν
3.  
  Κ Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων
 1. Έγκρισης των ετήσιων εκθέσεων οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας α οποίες περιλαμβάνουν Απολογισμό Εσόδων - Εξόδων και Ισολογισμό χρήσεως
 2. Διάθεσης των ετήσιων κερδών
 3. Εκλογής ελεγκτών για έκτακτο έλεγχο πάσης φύσης και καθορισμό της αμοιβής τους
 4. Προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού
4.  
  Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης ή από αντιπροσώπους τους, εγγράφως εξουσιοδοτουμένους απ αυτούς
5.  
  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι μέτοχοι της Εταιρείας παρίστανται με ένα εκπρόσωπο ο καθένας, οριζόμενο με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου
6.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση κατά τις προβλεπόμενες από το καταστατικό και το νόμο περί Α.Ε. περιπτώσεις. 7 Το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα ( 10) ήμερες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού ορίζον ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση. Την ίδια υποχρέωση έχει και όταν τη σχετική αίτηση υποβάλλει το Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνήσεως του τη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συγκαλέσει το Δημόσιο δια του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, με δήλωση κοινοποιούμενη στην Εταιρεία.
8.  
  Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
9.  
  Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των Κυριακών και εξαιρετέων, η δε σχετική πρόσκληση περιλαμβάνουσα τον τόπο. τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:.
 1. Στο τεύχοςΑνώνυμων Εταιρειώνκαι ΕταιρειώνΠεριορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
 2. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατάτην κρίσητου ΔιοικητικούΣυμβουλίου, έχειευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη τη χώρα. που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα. γ] Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς,κάθε ημέρα,τουλάχιστον από τρία (3)έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα.
 3. δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαίαεφημερίδα απόεκείνες που εκδίδονται στη Θεσ/νίκη.
10.  
  Μέσα στην ίδια προθεσμία η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας -Θράκης
11.  
  Η κατά την παρ. 9 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των εξομοιούμενων μ αυτήν δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών ως ανωτέρω.
12.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
13.  
  Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο κατ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
14.  
  Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
15.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 4 "Κατάθεση μετόχων - Δικαίωμα ψήφου μετόχου Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά"
1.  
  Μέτοχος, για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ αυτήν οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
2.  
  Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5ι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
3.  
  Οι Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς τις διατάξεις των προηγούμενων παρ. 1 και 2 μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.
4.  
  Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού ίων μετόχων
5.  
  Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη
6.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 3 ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού καθώς και τις προτάσεις του Δημοσίου ή των Ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται πατά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και επί προτάσεων συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης εφόσον αυτές προταθούν πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γίνουν αποδέκτες. 7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις τηςΣυνέλευσης καταχωρίζονταισε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρουσιάσθηκαν ηαντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 5 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Ο Ο.Υ.Θ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται: α) Από τέσσερις εκπροσώπους του Δημοσίου, οι οποίοι ορίζονται με τους αντίστοιχουςαναπληρωτές τους.μεκοινήαπόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης. Στους εκπροσώπους του Δημοσίου περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας.
 1. Από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στον Ο.Υ.Θ. Α.Ε. οι οποίοι εκλέγονται με τους αντιστοίχους αναπληρωτές τους, με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
 2. Την ευθύνη για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων την έχει το Δ.Σ. του Οργανισμού με τη συμμετοχή. των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων.
 3. Γ) Από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
 4. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 5. Η ίδια ως άνω προθεσμία ισχύει και για την πρόταση των εκπροσώπων των εργαζομένων.
 6. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.
2.  
  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας.
3.  
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
4.  
  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας
5.  
  Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε ή αποχώρησε ή απεβίωσε ή εξέλιπε διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού
6.  
  Τα καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί η υπάλληλος του Ο.Υ.Θ. Α.Ε που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.
7.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους ες αίματος ή αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρίας ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με τον Ο.Υ.Θ. Α.Ε.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτικήανάπτυξης τηςΕταιρίας, ενώεποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας αυτής.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως:
 1. Εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους.
 2. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως. πέντε (5·) ετών. το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.
 3. Επίσης εγκρίνει την αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Ε.Σ. που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ. 3 του Ν. 2414/1996.
 4. Υποβάλλει για έγκριση από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, καθώς και την τυχόν αναθεώρηση και αναμόρφωση του Ε.Σ.
 5. Εγκρίνει και υποβάλει στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα των εκτελουμένων έργων.
 6. Με βάση την πορεία των εσόδων και τις τυχόν παρουσιαζόμενες ανάγκες, μπορεί κατά m διάρκεια του οικονομικού έτους, να τροποποιείται ο προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο. το οποίο αποφασίζει και για τη χορήγηση έκτακτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.
 7. Αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του Ε.Σ. για την ανάθεση της σύνταξης μελετών και κατασκευής έργων καθώς και για την πραγματοποίηση προμηθειών ύψους άνω των 10 εκατομ. δρχ.
 8. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά για δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς καθώς και για την σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυνάμενο να εκχωρεί για την ασφάλεια τους ενόλω ή εν μέρει της Εταιρείας κ.α να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων αυτής.
 9. Εγκρίνει και υποβάλει στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις όπως το σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ)
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του. μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικό εξουσιοδοτημένο από Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλος της Εταιρίας που τελεί με οποιαδήποτε σχέση μ αυτήν. α) εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και β) μπορούν σε περίπτωση προφανούς κίνδυνου από την αναβολή και χωρίς απόφασητου ΔιοικητικούΣυμβουλίου να εγείρουν και αντικρούουν αγωγέςκαιασκούνένδικα μέσα ναδιορίζουν πληρεξούσιους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Δ.Σ. για έγκριση.
5.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραφεί τις συμβάσεις της Εταιρείας δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος της αρμοδιότητας αυτής σε μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Εταιρείας για θέματα μικρότερης σημασίας.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει να εκπληρώσει μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου τους στόχους που έχουν καθοριστεί με το υπογραφόμενο κατά το άρθρο 4 του Ν. 2414/1996 Συμβόλαιο Διαχείρισης.
7.  
  Μεταξύ του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταρείας και του δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 2414/1996.
Άρθρο 7
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση εάν υπάρχουν διορισμένα τα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα επτά (7) μέλη του
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος η ο Αντιπρόεδρος αυτού
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία (1) φορά τουλάχιστον τον μήνα στην έδρα της Εταιρείας
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου σε τόπο και χρόνο που ορίζεται απ αυτόν. Η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται, με απόδειξη, από υπάλληλο της Εταιρείας σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες κατά την εκτίμηση του προέδρου, περιπτώσεις, η πρόσκληση στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίας.
5.  
  Οι αποφάσειςτου Συμβουλίουοι οποίεςπρέπει ναείναιειδικά αιτιολογημένες λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών επικρατούσης σε περίπτωση ισοψηφίας της ψήφου του προέδρου. Εάνυπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες οι ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μια από τις επικρατέστερες.
6.  
  ΟιαποφάσειςτουΣυμβουλίουδιατυπώνονται σεπρακτικά ταοποία υπογράφονται υποχρεωτικά από τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση καθώς και το Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων μελών, γίνεται ρητή μνεία για την απουσία η το κώλυμα τακτικού μέλους και για τη συμμετοχή του αναπληρωματικού καταχωρίζεται δε σ αυτά και η γνώμη των μειοψηφούντων μελών.
Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες αυτών"
1.  
  Συνιστάται μια (1) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία πληρούται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 2414/1996.
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.
3.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο όργανο διαχείρισης, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της Επιχείρησης και των αποφάσεων ίου Δ.Σ. για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με το Συμβόλαιο Διαχείρισης. Στο πλαίσιο που καθορίζεταιστο προηγούμενο εδάφιο ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και ιδίως μεριμνά: α ) Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί η εταιρεία. 6) Την κατάρτιση και υποβολή στο Δ.Σ. για έγκριση του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, γ) Τησύνταξη δύοτουλάχιστον μήνεςπριν απότην έναρξητουοικονομικού έτους του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, δ) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναθεωρήσεων η αναμορφώσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, ε) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας εντός των τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, στ) Τηνκατάρτιση τουσυστήματος ΔεικτώνΕξυπηρέτησης καιαποτελεσματικότητας.
4.  
  Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει όλη την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και εποπτεύει τις διεξαγόμενες εργασίες κάθε υπηρεσίας έχων την διοίκηση του προσωπικού αυτής, εισηγείται δε προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακόλουθων θεμάτων:
 1. Εκπονήσεις μελετώνκατασκευής έργωνκαιανάθεσηςπρομηθειών κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 2. β) Εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων η κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρία, γ) Άσκησηςαγωγών ή παραίτησης απόασκηθείσες αγωγέςήσυμβιβασμούήπαραίτησηςαπόένδικαμέσακαισυμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων.
 3. δ) Σύναψης δανείων.
5.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται γιο την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού
6.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για:
 1. την εκτέλεση συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 10.000.C00 δρχ. επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Δ.Σ.
 2. την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό της Εταιρείας θέσεις, καθώς και τη χορήγηση, άδειων σ αυτό
7.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτού στους Γενικούς Δ/ντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας
8.  
  Το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ελλείποντα, απόντα η κωλυόμενο. αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο οριζόμενος απ αυτόν Γενικός Διευθυντής και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας η κωλύματος αυτού ο οριζόμενος απ αυτόν Διευθυντής.
9.  
  Το Διευθύνοντα Σύμβουλο επικουρούν στο έργο του οι Γενικοί Δ/ντές, οι οποίοι είναι ανώτατα στελέχη της Επιχείρησης εκτός οργανικών θέσεων προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.
10.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.
11.  
  Η αναγκαιότητα διορισμού των Γενικών Δ/ντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους.
Άρθρο 9 "Συμβούλιο Διεύθυνσης"
1.  
  Στο Συμβούλιο Δ/νσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και οι Γενικοί Δ/ντές ή αν υπάρχει μόνο ένας Γενικός Δ/ντής αυτός και οι Διευθυντές ή σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Διευθυντές
2.  
  Κύρια αποστολή του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της Εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθεια ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιοχρηματικό όριοκαιηάσκηση κάθεάλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί του ΔΣ 3 Με απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.
Άρθρο 10
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος οπουδήποτε αναφέρεται Οργανισμός Ύδρευσης Θεσ/νίκης νοείται εφεξής ο Οργανισμός Ύδρευσης Θεσ/νίκης Α.Ε. ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτού.
2.  
  Ο Ο.Υ.Θ. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Υ.Θ. και η υποκατάσταση αυτή εξομοιούται με καθολική διαδοχή, Στα βιβλία των μεταγραφών σημειούται ατελώς, προκείμενου περί ακινήτων η επερχόμενη με το παρόν καθολική διαδοχή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
3.  
  Οι εκκρεμείς δίκες του Ο.Υ.Θ. δεν διακόπτονται βίαια λόγω της διαδοχής αυτής, αλλά συνεχίζονται από τον Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και κατά του Ο.Υ.Θ. Α.Ε., ο οποίος νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά προς τούτο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
Άρθρο 11 "Περιουσία της Εταιρείας 1.Όλα τα έργα ύδρευσης τα οποία έχουν εκτελεσθεί ή εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν από τον Ο.Υ.Θ. βάσει εγκεκριμένων μελετών. όλες οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις υδρεύσεως και μονάδες επεξεργασίες νερού καθώς και κάθε κινη [...]"
2.  
  Για την προστασία κάθε περιουσιακό του στοιχείου εφαρμόζονται οι σχετικές για την προστασία δημοσίων κτημάτων διατάξεις
Άρθρο 12 "Πόροι της Εταιρείας"
1.  
  Οι πόροι της Εταιρείας είναι: α) Η αξία του καταναλισκόμενου νερού β.) Η δαπάνη νέων παροχετεύσεων νερού και το τέλος σύνδεσης γι Η εγγύηση κατανάλωσης νερού και χρήσης υδρομετρητή δ) Η δαπάνη μεταφοράς παροχών νερού.
 1. Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών υδρομετρητών ή άλλων εργασιών στ) Η δαπάνη κατασκευής δικτύου υδρεύσεως εκτός συμβατικής ζώνης ζ) Ειδικά τέλη και εισφορές
 2. Οι πρόσοδοι από την περιουσία η το τίμημα από την εκποίηση αυτής θ) Δάνεια, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις
2.  
  Τα κατά τις κείμενες διατάξεις έσοδα του Ο.Υ.Θ. από τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν εφεξής έσοδα του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσ/νίκης Α.Ε.
3.  
  Η σύναψη δανείων από τον Ο.Υ.Θ. Α.Ε. γίνεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες πηγές της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 13 "Διαχείριση - Διαχειριστικός Έλεγχος"
1.  
  Η διαχείριση της Εταιρείας ενεργείται βάσει ίδιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Ο Ο.Υ.Θ. Α.Ε. έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία. διατάκτης δε των δαπανών της είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος μαζί με το Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών η οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
2.  
  Το οικονομικό έτος της διαχείρισης της Εταιρείας αντιστοιχεί με το ημερολογιακό έτος, μετά τη λήξη του οποίου κλείνονται οι ετήσιοι Λογαριασμοί και ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης. Ειδικά για το κατά τη δημοσίευση του παρόντος έτος ισχύει η παρ. 1 του επόμενου άρθρου.
3.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού
4.  
  Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι προτείνοντα από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και διορίζονται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης στην αρχή κάθε οικονομικού έτους
5.  
  Για τον έκτακτο έλεγχο, πέρα από του προβλεπόμενου στα εδάφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 3. εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996.
Άρθρο 14
1.  
  Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση, αρχομένη από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1997.
2.  
  Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ αυτών. σύμφωνα με τα άρθρα 42α. 42β. 42γ. 42δ. 42ε. 43. 43β. 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν
 1. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία, σε ολόκληρη τη χώρα. κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. β)ιΣεμίαημερήσιαοικονομικήεφημερίδα πουπληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.του αρθρ.του Κ.Ν. 2190/1920.
 2. Η δημοσίευση γίνεται με τη μορφή και στην έκθεση που προβλέπεται από το άρθρ. 43β του παραπάνω Νόμου.
 3. γ) Στο ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το αρθρ. 76 παρ. 1 εδαφ. β του Κ.Ν. 2190/1920.
 4. δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στη Θεσ/νίκη.
 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρ. 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
 6. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού.
 7. τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων
 8. το προσάρτημα Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπωςορίζουν τα αρθρ. 3ό. 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν μεαπόλυτη σαφήνειατην πραγματικήεικόνα τηςπεριουσιακής διάρθρωσης,τηςχρηματοοικονομικήςθέσης καιτωναποτελεσμάτωνχρήσης της Εταιρείας. 4.
 9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τιςοικονομικές καταστάσεις,που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 5.
 10. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
 11. Επιπλέον στην έκθεση αυτήν αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 περ. β. του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 6.
 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της Εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης>> και τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
7.  
  Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης
8.  
  Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική ΓενικήΣυνέλευση υποβάλλεταιστην αρμόδιαεποπτική αρχήαντίγραφο τωνπρακτικών τηςΓενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. 9. Καθαρά κέρδη τηςΕταιρείας είναιαυτά πουπροκύπτουν μετάτηναφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδητων εξόδων και ζημιών, των κατά νόμο αποσβέσεων τόκων, δανείων, των δαπανών των έργων και κάθε άλλου βάρους. Τα καθαρά κέρδη κατανέμονται ως εξής:.
 1. Πέντε τοις εκατό (5%.) των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.
 2. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.
 3. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο. η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.
 4. Ποσοστό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να διατίθεται για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
 5. Από το ποσοστό αυτό το μεν αναλογούν στο δημόσιο αποδίδεται σαυτό ως έσοδο δημοσίων επενδύσεων, το δε αναλογούν στους Ο.Τ.Α. αποδίδεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα.
 6. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για την ενίσχυση του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού του Ο.Υ.Θ.
Άρθρο 15 "Κανονισμός υδροληψίας - Τιμολόγιο"
1.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, καταρτίζεται ο Κανονισμός Υδροληψίας της Εταιρείας με τον οποίο ρυθμίζοντα τα θέματα της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, της διανομής του νερού, της διαδικασίας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, της διακοπής των συνδέσεων, των διακλαδώσεων του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα και οι υπόχρεοι καταβολής των κάθε μορφής τελών εγγυήσεων και δικαιωμάτων ύδρευσης, οι υποχρεώσεις αυτών και οι αντίστοιχες κυρώσεις καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης. Μέσα στα πλαίσια του Κανονισμού αυτού καταρτίζεται και ο προβλεπόμενος από το όρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2414/1996 Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, με το οποίο μεταξύ των άλλων καθορίζεται και η διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της Εταιρείας των προβλεπομένων από το Χάρτη Υποχρεώσεων και όρων.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται σε έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης καθορίζεται η τιμή του νερού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκτελουμένων από τον Ο.Υ.Θ. Α.Ε. εργασιών για λογαριασμό τρίτων, καθώς και οι εγγυήσεις για κατανάλωση νερού και χρήση υδρομέτρου.
3.  
  Μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφάσεις, εξακολουθούν να εφαρμόζονται ο ισχύον Κανονισμός υδροληψίας και το ισχύον τιμολόγιο.
Άρθρο 16
1.  
  Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος ύδρευσης εκτελούνται από τον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσ/νίκης Α.Ε.
2.  
  Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. με τρίτους (όπως η κατασκευή έργων, η ανάθεση προμηθειών) καθορίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Μέχρι τη δημοσίευση του κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχετικές διατάξεις για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 17
1.  
  Με κανονισμό που συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρηση - εργαζόμενοι) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση, καθορίζονται:
 1. Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. και ο τρόπος λειτουργίας του.
 2. Τα θέματα της λειτουργίας της διαχείρισης της Εταιρείας με βάση τις γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές
 3. Η πρόσληψη και το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, τα προσόντα, η εξέλιξη, ο πειθαρχικός έλεγχος, η απόλυση, η αποχώρηση και η υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα.
 4. Ειδικά ως προς τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού θα εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 2190/1994.
 5. Ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρείας και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας με την επιφύλαξη της αρχής να μη καθίσταται χειρότερη η θέση των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλων
2.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού της Εταιρείας καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γι αυτές διατάξεις
3.  
  Μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω κανονισμού και την υπογραφή της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται ο υφιστάμενος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Οργανισμός Υπηρεσιών και οι ισχύουσες διατάξεις για τη μισθοδοσία του Προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και την υπαλληλική εξέλιξη σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Άρθρο 18
1.  
  Το προσωπικό του Ο.Υ.Θ. Α.Ε. συνδέεται μ αυτόν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
2.  
  Το κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν μόνιμο προσωπικό του Ο.Υ.Θ. εντάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις που ιδρύονται με τον κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου κανονισμό.
3.  
  Το λοιπό προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στον Ο.Υ.Θ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου κανονισμό, ανάλογα με τα απαιτούμενα απ αυτόν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υποκείμενο σε όλες τις απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. Α του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΦΕΚ 135/Α) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 64/1997 «Παράταση της προθεσμίας για την μετατροπή της ΔΕΗ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΦΑ, ΕΠΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΟΤ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΟΥΘ, ΟΑΘ σε Ανώνυμες Εταιρείες» (ΦΕΚ 60/Α/ 21.4.97). β. Του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών».
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσ/νίκης, που διατυπώθηκε στη με αρ. 333/20.11.1996 πράξη του.
 • Το Ν. 1558/85 άρθρο 29Α, το Ν. 2081 /92 άρθρο 27 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το άρθροπαρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» και το γεγονός ότι δεν προκαλείται εκ των διατάξεων του διατάγματος δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αρ. 253/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4201 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4201 1961
Παράταση της προθεσμίας για την μετατροπή της ΔΕΗ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΦΑ, ΕΛΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΟΤ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΟΥΘ, ΟΑΘ σε Ανώνυμες Εταιρείες. 1997/64 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία