Μετατροπή του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (Ο.Α.Θ.) σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Διάρκεια - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός Περιοχή αρμοδιότητας"
1.  
  Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία δια μετατροπής του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Αποχετεύσεως Περιοχής Θεσσαλονίκης», ανήκουσα εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 και του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της εταιρίας που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφελείας.
2.  
  Εγκρίνεται το καταστατικό της συνιστώμενης, με την μετατροπή αυτή Ανώνυμης Εταιρίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:
3.  
  Η επωνυμία της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας ορίζεται: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Ο.Α.Θ. ) Α.Ε. Τα στοιχεία Ο.Α.Θ. Α.Ε. αποτελούν διακριτικό τίτλο που ανήκει αποκλειστικάστο ιδρυόμενομε τοπαρόν νομικόπρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, απαγορευομένης της χρήσης αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία δύναται να αναγράφεται μεταφρασμένη στην οικεία ξένη γλώσσα, προκειμένου για συναλλαγή της εταιρείας με αλλοδαπούς.
4.  
  Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Θεσσαλονίκη
5.  
  Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία της σε οποιοδήποτε μέρος της περιοχής της αρμοδιότητάς της, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ρυθμίζουν και τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας τους
6.  
  Η εταιρία σε κάθε περίπτωση ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της
7.  
  Σκοπός της εταιρίας είναι η κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και αντλιοστασίων, η εκτέλεση έργων διευθετήσεως χειμάρρων αντιπλημμυριακής προστασίας και η συντήρηση της περιφερειακής τάφρου της περιοχής πόλης Θεσσαλονίκης. Επίσης η συντήρηση και αποδοτική λειτουργία των σταθμών επεξεργασίας υγρών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
8.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο περιοχή Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τις περιοχές τωνΔήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων. Καλαμαριάς, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών. Αγίου Παύλου. Μενεμένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Πυλαίας, Ιωνίας, Ελευθερίου -Κορδελιού. Ευόσμου, Πανοράματος. Ωραιοκάστρου και των Κοινοτήτων Ευκαρπίας και Καλοχωρίου.
9.  
  Η περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού δύναται να επεκτείνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων των αναφερομένων στο άρθρο 1 του ΠΔ 848/1976
Άρθρο 2 "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο μετά τη σύνταξη του ισολογισμού από τον Οργανισμό και μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, έκτακτα δε οποτεδήποτε
2.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται σαυτήν Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, περιέχον περιγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Οργανισμού, μαζί με την προβλεπόμενη από το Νόμο περίληψη, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου ύστερα από θεώρηση της από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης
 1. Έγκρισης τωνετήσιων εκθέσεωνοικονομικής κατάστασηςτου Οργανισμούοι οποίεςπεριλαμβάνουν ΑπολογισμόΕσόδων Εξόδων και Ισολογισμό χρήσεως, β) Διάθεσης των ετήσιων κερδών, γ) Εκλογής ελεγκτών για έκτακτο έλεγχο πάσης φύσης και καθορισμό της αμοιβής τους.
 2. δ) Απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίουκαι των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.
 3. ε) Διορισμού εκκαθαριστών, στ) Προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, ζ.) Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 4.
 4. Το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο από τους ΥπουργούςΟικονομικών και Μακεδονίας Θράκηςή από αντιπροσώπους τους, εγγράφως εξουσιοδοτουμένους απ αυτούς.
4.  
  Οι Ορκωτοί Λογιστές της παραγράφου 2 του παρόντος, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία υποβάλλουν έκθεση εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και της προκυπτούσης καθαρής θέσεως του Ο.Α.Θ. Α.Ε. βάσει των συντεταγμένων οικονομικών καταστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή, βεβαιώνει με ειδική απόφασή του το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τις αναπροσαρμοσμένες από την έκθεση εκτιμήσεως οικονομικές καταστάσεις. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιεί το παρόν καταστατικό ως προς το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 αυτού μετοχικό κεφάλαιο και δημοσιεύεται με εντολή του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
5.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού με την έκδοση νέων μετοχών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο τρόπος της διάθεσης τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές του Ο.Α.Θ. Α.Ε είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.
6.  
  Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο Βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ειδικώς οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν με μηχανικό μέσο. Ο κάθε τίτλος μπορεί να παριστάνει περισσότερες από τη μία μετοχές σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.  
  Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται, είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Εκπροσώπηση Σύγκλιση - Απαρτία.
8.  
  Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριναπό τηνοριζόμενη γιατη συνεδρίασηαυτής. υπολογιζομένων και των εξαιρετέων η δε σχετική πρόσκληση περιλαμβάνουσα τον τόπο τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματατης ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σεεμφανή θέσητου καταστήματοςτου Οργανισμού και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 6) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη, γ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα, δ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε ημέρα, τουλάχιστον επί τρία (3) έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα.
9.  
  Μέσα στην ίδια προθεσμία η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας -Θράκης
10.  
  Η κατά την παρ. 9 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των εξομοιούμενων μ αυτήν δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών ως ανωτέρω.
11.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχο εκπροσωπούντες το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
12.  
  Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20.) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο κατ αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
13.  
  Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν και ο τελευταίος αυτός κωλύεται, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί το πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
14.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 4 "Ελεγκτές - Λύση της εταιρείας και εκκαθάριση της περιουσίας"
1.  
  Οι ελεγκτές της εταιρείας θα είναι δύο (2) και θα ορίζονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση
2.  
  Οι δύο (2) ελεγκτές τηςπρώτης εταιρικής χρήσης θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης
3.  
  Τα δικαιώματα και οιυποχρεώσεις τωνελεγκτών ορίζονται στοΝ. 2190/1920.
4.  
  Η εταιρεία λύεται:
 1. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό χωρίς να παραταθεί προηγουμένως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
 2. όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
 3. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5.  
  Οι εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, πλην της πτώχευσης οπότε χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το διορισμό των εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση
Άρθρο 5 "Κατάθεση μετοχών - Δικαίωμα ψήφου μετόχου Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά"
1.  
  Μέτοχος, για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφουσ αυτήν οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πουλειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
2.  
  Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
3.  
  Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς τις διατάξεις των προηγούμενων παρ. 1 και 2 μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.
4.  
  Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετόχων
5.  
  Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη
6.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 3 ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού καθώς και τις προτάσεις του Δημοσίου ή των Ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται πατά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση και επί προτάσεων σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης εφόσον αυτές προταθούν πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γίνουν αποδεκτές.
7.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 6 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Ο Ο.Α.Θ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται:.
 1. Από τέσσερις εκπροσώπους του Δημοσίου, οι οποίοι ορίζονται με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης.
 2. Στους εκπροσώπους του Δημοσίου περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας. β.) Από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στον Ο.Α.Θ. οι οποίοι εκλέγονται, με τους αντιστοίχους αναπληρωτές τους, με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 3. Από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
 4. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον Ο.Α.Θ. και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
 5. Η ίδια ως άνω προθεσμία ισχύει και για την πρόταση των εκπροσώπων των εργαζομένων.· Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.
2.  
  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143Α). Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας.
3.  
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
4.  
  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας
5.  
  Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε ή αποχώρησε ή απεβίωσε ή εξέλιπε διανύει του υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου. Μέχρι την αναπλήρωση του ελλείποντος μέλους το Δ.Σ. λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη.
6.  
  Τα καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί η .υπάλληλος του Ο.Α.Θ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού.
7.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι του 3ου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρίας ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με τον Ο.Α.Θ.
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ο.Α.Θ. και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του. αποφασίζει δε για κάθε σχετικό θέμα γενικώς, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού για του οποίο συστήθηκε η Εταιρία και επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της και ιδίως: α.) Συντάσσει το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) κατά το άρθρο 3 του Μ. 2414/96. όπως εκάστοτε αυτό ισχύει που καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Α.Θ. Α.Ε. και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους. β.) Συντάσσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του. Επίσης εγκρίνει την αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Ε.Σ. που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 3 του Ν. 2414/1996. γ.) Υποβάλλει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για έγκριση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης, ως και τηντυχόν αναθεώρησηκαιαναμόρφωσητου Επιχειρησιακού Σχεδίου.
 1. Συντάσσει και υποβάλλει, στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρίας το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα των εκτελουμένων έργων.
 2. Με βάση την πορεία των εσόδων και τις τυχόν παρουσιαζόμενες ανάγκες, μπορεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, να τροποποιείται ο προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και για τη χορήγηση έκτακτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.
 3. Αποφασίζει μέσα στα πλαίσια του Ε.Σ. για την ανάθεση της σύνταξης μελετών και κατασκευής έργων καθώς και για την πραγματοποίηση προμηθειών ύψους άνω των 20.000.000 δρχ.
 4. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά για δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς καθώς και για την σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυνάμενο να εκχωρεί για την ασφάλεια τους ενόλω ή εν μέρει της Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινήτων αυτής
 5. Συντάσσει και υποβάλλει στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται απόγενικές ήειδικές διατάξειςόπως τοσύστημα ΔεικτώνΕξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ). 3.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του. μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο υπάλληλο της Εταιρίας.
4.  
  Ο Ο.Α.Θ. εκπροσωπείται κατά τη σύναψη κάθε δικαιοπραξίας ή άλλης έννομης σχέσης καθώς και ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή αρχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο. Κατόπιν δε απόφασης του Δ.Σ. και από άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος, δύνανται σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα. να διορίζουν πληρεξούσιους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συμφερόντων της Εταιρίας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται χωρίς αναβολή στο Δ.Σ. για έγκριση.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για την πρόσληψη μόνιμου ή εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ή έμμισθης σχέσης για τις ανάγκες της Εταιρίας
6.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει να εκπληρώσει μετά του Διευθύνοντος Συμβούλου τους στόχους που έχουν καθοριστεί με το υπογραφόμενο κατά το άρθρο 4 του Ν. 2414/1996 Συμβόλαιο Διαχείρισης όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8 "Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νομίμως εάν υπάρχουν διορισμένα τα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα επτά (7) μέλη του
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία (1) φορά τουλάχιστον τον μήνα στην έδρα της Εταιρίας
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου σε τόπο και χρόνο που ορίζεται απ αυτόν. Η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται, με απόδειξη, από υπάλληλο της Εταιρίας σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες κατά την εκτίμηση του προέδρου, περιπτώσεις, η πρόσκληση στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίας.
5.  
  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών επικρατούσης σε περίπτωση ισοψηφίας της ψήφου του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες οι ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.
6.  
  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου διατυπώνονται σε πρακτικά τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά από τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση καθώς και το Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων μελών, γίνεται ρητή μνεία για την απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους και για τη συμμετοχή του αναπληρωματικού καταχωρίζεται δε σ αυτά και η γνώμη των μειοψηφούντων μελών.
Άρθρο 9 "Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικοί Διευθυντές Αρμοδιότητες αυτών"
1.  
  Συνιστάται μία (1.) θέση Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία πληρούται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 2414/1996.
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.
3.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο όργανο διαχείρισης, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Θ. Α.Ε., διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της Επιχείρησης και των αποφάσεων του Δ.Σ. για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με το Συμβόλαιο Διαχείρισης. Στο πλαίσιο που καθορίζεταιστο προηγούμενο εδάφιο ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και ιδίως μεριμνά για: α) Την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, β.) Την κατάρτιση και υποβολή στο Δ.Σ. για έγκριση του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
 1. Τη σύνταξηδύο τουλάχιστονμήνες πριναπότηνέναρξη τουοικονομικού έτους του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων.
 2. δ) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναθεωρήσεων ή αναμορφώσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, ε) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού του Οργανισμού εντός των τριών μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους. στ ι Τηνκατάρτιση τουσυστήματος ΔεικτώνΕξυπηρέτησης καιαποτελεσματικότητας.
4.  
  Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει όλη την καθημερινή εργασία του Οργανισμού και εποπτεύει τις διεξαγόμενες εργασίες κάθε υπηρεσίας έχων την διεύθυνση του προσωπικού αυτής, εισηγείται δε προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακολούθων θεμάτων:
 1. Εκπόνησης μελετών,κατασκευής έργωνκαιανάθεσηςπρομηθειών κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 2. 6) Εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρία γ) Σύναψης δανείων.
5.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτηση θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού
6.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για: α.) την εκτέλεση συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δε υπερβαίνει τα 20.000.000 δρχ. επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Δ.Σ. 6) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες άπω τον Κανονισμό του Οργανισμού θέσεις, καθώς και τη χορήγηση αδειών σαυτό.
7.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτού στους Γενικούς Δ/ντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας
8.  
  Το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο οριζόμενος απ αυτόν Γενικός Διευθυντής και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού ο οριζόμενος απ αυτόν Διευθυντής
9.  
  Το Διευθύνοντα Σύμβουλο επικουρούν στο έργο του οι Γενικοί Δ/ντές, οι οποίοι είναι ανώτατα στελέχη του Οργανισμού εκτός οργανικών θέσεων προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης του και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία ορίζονται και αρμοδιότητες ενός εκάστου.
10.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές των οποίων ο αριθμός δεν δύναται να υπερβαίνει τουςδύο (2)εκλέγονται απόεξειδικευμένα στελέχηδιοίκησης από το προσωπικό του Ο.Α.Θ. ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. 11. Η αναγκαιότητα διορισμού των Γενικών Δ/ντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ. το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους.
Άρθρο 10 "Συμβούλιο Διεύθυνσης"
1.  
  Στο Συμβούλιο Δ/νσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και οι Γενικοί Δ/ντές ή αν υπάρχει μόνο ένας Γενικός Δ/ντής αυτός και οι Διευθυντές ή σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Διευθυντές
2.  
  Κύρια αποστολή του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας του Οργανισμού, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθεια ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί του Δ.Σ.
3.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.
Άρθρο 11 "Διατήρηση ισχύος διατάξεων"
1.  
  Εξακολουθούν να ισχύουν εφ όσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 και του Ν. 2190/1920: α) Οι διατάξεις του Ν.Δ./τος 737/1970 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αποχετεύσεως περιοχής Θεσ/νίκης» όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το Νόμο 59/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 787/1970 «Περί συστάσεως ΟργανισμούΑποχετεύσεως περιοχής Θεσ/νίκης>>.β) Οι διατάξεις του Π.Δ. 348/1976 «Περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής Θεσ/νίκης» (ΦΕΚ Α126). γ) Οι διατάξεις του ΠΔ./τος 532/1976 «Περί οργανώσεως του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης» και κάθε άλλη διάταξη Νόμου. Διατάγματος ή Υπουργικής Απόφασης αφορώσα τον Οργανισμό Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης και το προσωπικό του.
Άρθρο 12 "Υποκατάσταση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος οποιουδήποτε αναφέρεται Οργανισμός Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης νοείται εφεξής ο Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσ/νίκης Α.Ε. που καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτού.
2.  
  Ο Ο.Α.Θ. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα εμπράγματα, ενοχικά και Δημοσίου Δικαίου δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Α.Θ. και η υποκατάσταση αυτή εξομοιούται με καθολική διαδοχή. Στα βιβλία των μεταγραφών σημειούται ατελώς, προκειμένου περί ακινήτων, η επερχομένη με το παρόν καθολική διαδοχή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.
3.  
  Οι εκκρεμείς δίκες του Ο.Α.Θ. δεν διακόπτονται βίαια λόγω της διαδοχής αυτής, αλλά συνεχίζονται από τον Ο.Α.Θ. Α.Ε. και κατά του Ο.Α.Θ. Α.Ε, ο οποίος νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά προς τούτο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
Άρθρο 13 "Κανονισμός Λειτουργίας και Προσωπικού"
1.  
  Με κανονισμό που συντάσσεται εντός εξαμήνου από της δημοσίευσης του παρόντος από το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά γνώμη της αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των εργαζομένων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται: α.) Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Α.Θ. Α.Ε. καιο τρόπος λειτουργίας του. β) Τα θέματα της λειτουργίας της διαχείρισης του Οργανισμού με βάση τις γενικά παραδεδεγμένες λογιστικές αρχές, γ) Ηπρόσληψη καιτο αρμόδιο για τοσκοπό αυτόόργανο, τα προσόντα, η εξέλιξη, οπειθαρχικός έλεγχος,ηαπόλυση,η αποχώρηση και η υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα, δ) Ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής υπηρεσίας του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού με την επιφύλαξη της αρχής να μη καθίσταται χειρότερη η θέση του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος πάσης φύσης προσωπικού.
2.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γι αυτές διατάξεις
3.  
  Μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω κανονισμού και την υπογραφή της πρώτης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπογράφεται από την αντιπροσωπευτική οργάνωση εργαζομένων του Οργανισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται ο υφιστάμενος κατά τη δημοσίευση του παρόντος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και οι ισχύουσες διατάξεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Άρθρο 14 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό του Ο.Α.Θ. Α.Ε. συνδέεται μ αυτόν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
2.  
  Το κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν μόνιμο προσωπικό του Ο.Α.Θ. εντάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου κανονισμό, διεπόμενο ως προς όλες τις υπηρεσιακές του μεταβολές και δικαιώματα.
3.  
  Το λοιπό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στον Ο.Α.Θ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή εμμίσθου εντολής, εντάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που θα συσταθούν με τον κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου κανονισμό, ανάλογα με τα απαιτούμενα απ αυτόν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υποκείμενο σε όλες τις απορρέουσες από αυτόν υποχρεώσεις. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον ΥπουργόΕθνικής Οικονομίαςαναθέτουμε τηδημοσίευση καιεκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις:
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε στη με αρ. 225/1996 απόφασή του.
 • Το Ν. 1558/85 άρθρο 29Α, το Ν. 2081/92 άρθρο 27 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» και το γεγονός ότι δεν προκαλείται εκ των διατάξεων του διατάγματος δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αρ. 254/1997 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΝΟΜΟΣ 1975/59 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/59 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/737 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/787 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/787 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/348 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/532 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/848 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία