Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για πενήντα χρόνια από την σύσταση της, παρατεινόμενη για άλλα πενήντα χρόνια σε περίπτωση που δεν καταγγελθεί έξι (6). μήνες πριν από τη λήξη της από το νόμιμο εκπρόσωπο του μετόχου.
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. είναι η με κάθε πρόσφορο τρόπο προαγωγή, προώθηση και στήριξη ανάπτυξης των Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της Οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας μέσα στα πλαίσια της ασκούμενης Κυβερνητικής Πολιτικής.
2.  
  Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε.:.
 1. Καταρτίζει ειδικάπρογράμματα πουαφορούν αμέσωςή εμμέσως στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων των ως άνωεπιχειρήσεων στην Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση των επιχειρηματιών, των στελεχών και παραγόντων τους εν γένει και παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών
 2. Μεριμνά για την προώθηση του θεσμού των Συνεταιρισμών Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Κοινοπραξιών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως και του θεσμού των υπεργολαβιών
 3. Συντονίζει την παραγωγή διαφόρων ομοιοπαραγωγών μονάδων προς εκτέλεση κοινών παραγγελιών και υπεργολαβιών και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών
 4. Παρεμβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο κρίνεται αναγκαίο, στη διαδικασία της διάθεσης των προϊόντων των Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων εντός και εκτός της Χώρας
 5. Οργανώνει γενικές και κλαδικές εκθέσεις, επιδείξεις και διαφημίσεις, μετέχει σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή
 6. Ιδρύει μονάδες παραγωγής ημικατεργασμένων προϊόντων, ως και πρώτων υλών, για τον εφοδιασμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών, καθώς και εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σχετικών μετρήσεων, ελέγχου μεθόδων κλπ. των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων.
 7. Μελετά με δικά του στελέχη ή με ανάθεση σε τρίτους κάθε σχετικό θέμα που ανάγεται στην τεχνολογία, οικονομία, εμπόριο, έρευνα της αγοράς γενικώς και αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τη Χειροτεχνία, όπως και κλάδους αυτών και συμμετέχει σε κοινές τεχνικές έρευνες
 8. Μεριμνά για τη διάσωση και διάδοση των ποικίλων μορφών της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως αυτές εκφράζονται με το αντικείμενο της εγχώριας, Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας γενικά
 9. Μεριμνά για τη δημιουργία νέων μορφών, νέων σχεδίων και νέων μεθόδων στη Χειροτεχνία, Καλλιτεχνική Βιοτεχνία και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις γενικά.
 10. Ο Υποβοηθά τα αρμόδια όργανα χρηματοδότησης στην άσκηση της Βιοτεχνικής Πίστης μέσα στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής.
 11. 1.
 12. Χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις προς τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις, τη Χειροτεχνία και την Καλλιτεχνική Βιοτεχνία.
 13. Το ύψος και γενικά οι όροι και προϋποθέσεις της χορήγησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Παρέχει εγγύηση σε τράπεζες ή πιστωτικούς γενικά οργανισμούς της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής υπέρ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παραγωγικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών τους. Η εγγύηση αυτή παρέχεται για την ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδίδει κάθε μορφής εγγυητικές επιστολές υπέρ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παραγωγικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών τους, προς το Ελληνικό Δημόσιο και οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές νόμιμα μπορούν να κατατεθούν και στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το συνολικό ύψος και οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. για τις κάθε μορφής εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές που παρέχει ο Οργανισμός, καθώς και το ύψος της προμήθειας που εισπράττει ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών και η διαδικασία είσπραξης. (άρθρο 1 παρ.3 του ν.1472/84).
 1. Εκπονεί οικονομοτεχνικές, οικονομικές, εμπορικές, τεχνικές και οργανωτικές μελέτες για λογαριασμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας προς τις οποίες παρέχει και την απαραίτητη τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή τους, κατόπιν αιτήσεώςτους,με όρους, προϋποθέσεις και αμοιβή που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Ιδρύει Σχολές Κατάρτισης και διαρκούς Επιμόρφωσης επιχειρηματιών, στελεχών και παραγόντων εν γένει των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας
 3. Καθιερώνει και απονέμει σήμα ποιότητος και με βάση κριτήρια επιδιώξεως σεβασμού των παραδοσιακών προτύπων και εμπνεύσεων από αυτά, νέων δημιουργιών, σύμφωνα με τη σύγχρονη αισθητική αντίληψη και τις σύγχρονες παραδοχές, όπως και ποιότητος κατασκευής σε Ελληνικά Προϊόντα της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας και Χειροτεχνίας με απόφαση του Δ.Σ, εφ όσον τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν την τυποποίηση, πιστοποίηση, διαπίστευση, καθώς επίσης και την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων.
 4. Αναλαμβάνει, διαχειρίζεται και υλοποιεί μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς Κοινοτικά Προγράμματα για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 5. Μεριμνά με κάθε μέσο που θα εκρίνετο αναγκαίο και πρόσφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο προς επίτευξη των σκοπών του
Άρθρο 4
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. θα προκύψει μετά την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση, σε ισολογισμό που θα συνταχθεί, των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:.
 1. Όλων των ακινήτων και κινητών πραγμάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στον ΕΟΜΜΕΧ, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετατρέπεται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρεία
 2. Όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που είχαν δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία και χάριν των αναγκών του ΕΟΜΜΕΧ
2.  
  Όλα τα δικαιώματα επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων εκχωρούνται και μεταβιβάζονται προς την εταιρεία ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., η οποία ταυτοχρόνως αναδέχεται όλες τις σχετικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνει την εκπλήρωση τους.
3.  
  Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα διενεργηθεί η απογραφή, η αποτίμηση και η εκτίμηση των στοιχείων της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου καθώς και η σύνταξη του ισολογισμού. Η καθαρή θέση που θα προκύψει, σύμφωνα και με το Π.Δ. 1123/80, θα ορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4.  
  Η απογραφή, η αποτίμηση και η εκτίμηση των στοιχείων, καθώς .και η σύνταξη του ισολογισμού διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών ( ΣΟΛ) με βάση τις τρέχουσεςαξίες, όπωςαυτές προσδιορίζονταιαπό τηνπροσφορότερη και πλέον δόκιμη μέθοδο της Λογιστικής.
5.  
  Οι Ορκωτοί Λογισταί της παρ. 4 του παρόντος, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, υποβάλλουν έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και της προκύπτουσας καθαρής θέσης του ΕΟΜΜΕΧ, βάσει των συντεταγμένων οικονομικών καταστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή, βεβαιώνει με ειδική απόφαση του το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τις αναπροσαρμοσμένες από την έκθεση εκτιμήσεως οικονομικές καταστάσεις. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιεί το παρόν καταστατικό ως προς το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 αυτού μετοχικό κεφάλαιο και δημοσιεύεται με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
6.  
  Το κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι της αυξήσεως
7.  
  Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, εκδιδομένου στο όνομα του ενός τίτλου αναπαλλοτρίωτου. Ο τίτλος αυτός καθίσταται μεταβιβάσιμος μόνο δια Νόμου.
8.  
  Σε περίπτωση αυξήσεως, του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδεται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ισοδύναμος αναπαλλοτρίωτος τίτλος μεταβιβάσιμος μόνο δια Νόμου
9.  
  Οι πόροι του ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε. προέρχονται από: την ετήσια Κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται υποχρεωτικά στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του. το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σ αυτόν Ειδικούς Προϋπολογισμούς τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών τις πάσης φύσεως προσόδους για παρεχόμενες προς τις επιχειρήσεις υπηρεσίες κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 5 "Γενική Συνέλευση-Σύνθεση"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. αποτελείται από τον μοναδικό μέτοχο που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε. είναι οι παρακάτω: α) Εγκρίνει τον ισολογισμό της Εταιρίας καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό. β) Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρίες. γ) Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ανώνυμες Εταιρίες ελεγκτές κάθε εταιρικής χρήσης, εγκρίνει τις εκθέσεις τους και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. δ) Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο σχετικό θέμα που παραπέμπτεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και εκφράζεται επί του απολογισμού του ΕΟΜΜΕΧ. ε) Συνιστά επιτροπές για την μελέτη ειδικών θεμάτων και εισηγείται τα πορίσματα της μελέτης αυτής, στον Υπουργό Ανάπτυξης δια μέσου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7 "Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού και έκτακτα για τα θέματα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. δ και κάθε φορά που το ζητήσει ο μέτοχος. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται και εκτός της έδρας της, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες από της οριζόμενης για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και περιλαμβάνει τον τόπο, τη χρονολογία την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται επίσης σε μια πολιτική και μια οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δεν υπολογίζονται.
3.  
  Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση γνωστοποιείται στη Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών
Άρθρο 8 "Διαδικασία Συνεδριάσεως Γενικής Συνέλευσης 1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν περίστανται σ αυτήν ο εκπρόσωπος του μετόχου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του"
2.  
  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του. Δύναται να περιέχει και προτάσεις του Δημοσίου ή των ελεγκτών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται.
3.  
  Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις σε περίληψη, καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσα σε 20 ημέρες στην Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Εμπορίου
4.  
  Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
5.  
  Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜΜΕΧ, υπάλληλος αυτού
Άρθρο 9 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Όργανα Διοίκησης του ΕΟΜΜΕΧ είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης
Άρθρο 10 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Δ.Σ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΕΟΜΜΕΧ και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης του, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις εξουσίες διαχείρισης και διοίκησης του Οργανισμού. Το Δ.Σ συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων πουπεριέχει όλατα οικονομικάστοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους, η οποία υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικώνκαι Ανάπτυξης καικατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους των εξουσιών του στον Δ/ντα Σύμβουλο αυτού, το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές ή και υπαλλήλους του ΕΟΜΜΕΧ. Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του ΕΟΜΜΕΧ, συνέρχεται κάθεφορά πουτο απαιτείτο συμφέροντου, τουλάχιστον δεμία φορά το μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, στην οποία ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ διευθύνει τις συνεδριάσεις του και εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με αποφάσεις του,ο Πρόεδροςτου Δ.Σ/ΕΟΜΜΕΧδύναται να αναθέτει την εκπροσώπηση του Οργανισμού σε άλλο μέλος του Δ.Σ., σεανώτατο ΔιευθυντικόΣτέλεχος, σεΔιευθυντή ή σε Δικηγόρο τουΕΟΜΜΕΧ ΤονΠρόεδρο απόντα,κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
2.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
3.  
  Η αποζημίωση του Προέδρου των μελών και του Γραμματέα του .Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜΜΕΧ αποτελείται από 11 μέλη και απαρτίζεται από: Τον κατά το άρθρο 11 του παρόντος Κατασταστικού Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων του ΕΟΜΜΕΧ που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) Εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και οι λοιποί εκπρόσωποι του Δημοσίου, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την αυτή απόφαση ορίζονται και οι πιο πάνω εκπρόσωποι (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Εκπρόσωπος Ο.Κ.Ε.). Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον ΕΟΜΜΕΧ και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφ ότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει .και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια του διμήνου μέχρι του ορισμού τους σε περίπτωση προώρου παύσεως των μελών του το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. Η αναπλήρωση εκλειπόντος μέλους του Δ.Σ. γίνεται με τον ίδιο τρόπο ορισμού του εκλειπόντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του, χωρίς να θίγεται η νόμιμος συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. μέχρι της αναπληρώσεως. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας έχει ταχθεί ο Πρόεδρος. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από όλα τα ¦ παρόντα μέλη κατά την συνεδρίαση. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Δ/ντής, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος.
Άρθρο 11 "Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΜΜΕΧ και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου τουΔ.Σ.Η θητείατουΔιευθύνοντοςΣυμβούλου είναιπενταετής. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης του Διευθύνοντα Συμβούλου, είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα.Η πρόσληψη του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετηναπόφασηαυτή καθορίζεταιη διαδικασίατης επιλογής,εξειδικεύοντας τα αναγκαία προσόντα,τα οποία μπορεί να είναι περισσότερα των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο του ιδίου άρθρου του Καταστατικού αυτού.
Άρθρο 12 "Συμβούλιο Διεύθυνσης Στον ΕΟΜΜΕΧ λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης , τον τρόπο λειτουργία του οποίου καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας του, την [...]"
1.  
  Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος ως Πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής ή οι Γενικοί Διευθυνταί, εφ όσον συσταθούν ανάλογες θέσεις και τα στελέχη της ανώτατης διευθυντικής βαθμίδος που προβλέπεται από τον εκάστοτε Κανονισμό Οργάνωσης των Υπηρεσιών του ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε.
2.  
  Τα της λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζονται με Κανονισμό Λειτουργίας του που εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου .3. Ο Γενικός Διευθυντής σε περίπτωση σύστασης της θέσης είναι ανώτατο στέλεχος του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. εκτός οργανικών θέσεων. Για τη σύσταση της θέσης του Γενικού Διευθυντή αποφασίζει το Δ.Σ. του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., το οποίο ορίζει και τις αρμοδιότητές του.
Άρθρο 13 "Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ο ΕΟΜΜΕΧ υποχρεούται σύμφωνα με τον Ν. 2414/96 και τις προβλεπόμενες στο άρθρο 11 του παραπάνω νόμου εξουσιοδοτήσεις να καταρτίζει:"
1.  
  Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει το πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του και την πραγματοποίηση τους.
2.  
  Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) μ: διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Ε.Σ. εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για κάθε ένα από τα έτη της διάρκειας του. Κάθε Ε.Σ. περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου Ε.Σ. και ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του. Το Σ.Σ. και Ε.Σ. υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜΜΕΧ στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της βουλής Επιτροπή. Το Ε.Σ. μπορεί να αναθεωρείται με τον τρόπο που καταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διοίκηση του ΕΟΜΜΕΧ αν κρίνει αναγκαίο, για την βελτίωση του αποτελέσματος της επιχείρησης μπορεί να προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσης των Επιχειρησιακών Σχεδίων με δική τους ευθύνη. Στο τέλος της χρήσης το Δ.Σ. του ΕΟΜΜΕΧ μαζί με την έκθεση πεπραγμένων θα υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών, που θα αποδεικνύει την ανάγκη επιβολής τους. Η υποχρέωση υποβολής του Σ.Σ. και του Ε. Σ σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές διατάξεις.
3.  
  Συμβόλαιο Διαχείρισης Μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και του Δ/ντος Συμβούλου του ΕΟΜΜΕΧ αφ ενός και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης αφ ετέρου, συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.2414/96.
Άρθρο 14 "Θέματα Προσωπικού"
1.  
  Τα της οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε., όπως και τα των προσόντων, της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού του, καθορίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς, που εγκρίνονται από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., καθώς και με Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τα θέματα τα αφορώντα τη διαδικασία πρόσληψης του Προσωπικού του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., ρυθμίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., που αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις του με το προσωπικό, επιδέχεται αλλαγή μόνο μετά σύμφωνη γνώμη των δυο μερών (Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ-εργαζόμενοι) κατά τη διαδικασία της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Άρθρο 15
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στον ΕΟΜΜΕΧ εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε. με σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και έμμισθης εντολής, εφαρμοζομένης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
2.  
  Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού του ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε. καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη, επιτρεπομένης της χορήγησης στο προσωπικό επιπλέον αμοιβών, στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών, ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητος είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών, είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητος, όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί. Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.
Άρθρο 16 "Τακτικός έλεγχος"
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ισολογισμού του ΕΟΜΜΕΧ ως τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από ένα Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος εκλέγεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση,σύμφωνα μετις εκάστοτεισχύουσες διατάξειςπερί υποχρεωτικών ελέγχων. Για την πρώτη εταιρική χρήση οι ελεγκτές ορίζονται με απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.
Άρθρο 17 "Εποπτεία του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε."
1.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρίσταται ο ίδιος, ή δια ειδικού αντιπροσώπου του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο διαχειριστικός έλεγχος του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Άρθρο 18 "Εταιρική χρήση - Ισολογισμός"
1.  
  Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια 12 μηνών, άρχεται την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους
2.  
  Στο τέλος κάθε χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού, όπως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από πιστοποιητικό των ελεγκτών. 3 Ο ισολογισμός και το συνοδεύον αυτό πιστοποιητικό του ελεγκτού, δημοσιεύονται είκοσι(20) ήμερεςτουλάχιστον προτης ΓενικήςΣυνέλευσης, σύμφωναμεταεις το άρθρο.
4.  
  Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμού, πρέπει ο ισολογισμός να ελεγχθεί από τον Ελεγκτή της Εταιρίας και να έχει ειδικά θεωρηθεί από:
 1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 3. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
 4. τον Προϊστάμενο της Δ/νσης στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο της Εταιρίας, υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση, τις αντιρρήσεις τους εγγράφως
43.  
  παρ.10 του Κωδ. Νομού 2190/1920 οριζόμενα.
Άρθρο 19 "Λόγοι λύσεως της Εταιρίας"
1.  
  Ο ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. λύεται: Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτού, εκτός αν παραταθεί η διάρκεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Καταστατικού αυτού.
Άρθρο 20 "Εκκαθάριση"
1.  
  Την λύση του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ακολουθεί η εκκαθάριση αυτού οριζομένων από την Γενική Συνέλευση τριών (3) εκκαθαριστών, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές τυχόν έχουν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
2.  
  Οι σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζόμενοι εκκαθαριστές, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, τον Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο ΑνάπτυξηςΤην ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5.  
  Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη
6.  
  Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μαζί με έκθεση, για τα αίτια που παρακώλυσαν την περαίωση της εκκαθαρίσεως
Άρθρο 21 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Συμβολαίου Διαχείρισης
Άρθρο Άρθρο22 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Μέχρι το διορισμό του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος Δ.Σ. του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του το Δ Σ του μετατρεπόμενου Οργανισμού Στην Υπουργό Ανάπτυξηςαναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το Ν. 2414/1996 (Α 135) «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ αριθ. 169/8.4.1997 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 • Τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 εδ. β του Π.Δ. 437/19.9.85 «Περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, περί Α.Ε. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.
 • Τις διατάξεις του Ν. 707/77 «περί ενοποιήσεως του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ) και του Κέντρου Βιοτεχνικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Β.Α.)».
 • Τις διατάξεις του Ν. 1472/84 «περί συμπληρώσεως τροποποιήσεως και κατάργησης διατάξεως του ιδρυτικού νομού του ΕΟΜΜΕΧ και άλλες διατάξεις».
 • Τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 1479/84 «περί τροποποιήσεων του Ν. 1100/1980 και άλλες διατάξεις».
 • Τη διάταξη του άρθρου 49 του Ν. 2000/91 «περί της αποκρατικοποίησης, απλούστευσης των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ αριθμ. 1/73Θ/24.10.1996 απόφαση Δ.Σ./ ΕΟΜΜΕΧ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΕΟΜΜΕΧ (άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1977 - Α 38).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1977/2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2469 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/707 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1472 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1472 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1479 1984
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1123 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία