ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωλογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μόνο Επαγγελματική κατοχύρωση Πτυχιούχων Γεωλόγων 1.Ο πτυχιούχος των Τμημάτων Γεωλογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών, ο οποίος ορίζεται ως «Πτυχιούχος Γεωλόγος», έχει ως κύρια δραστηριότητα του την χερσαία, παράκτια και υποθαλάσσια γεωλογική, γεωδυναμική, τεχνικογεωλογική, υδρογεωλογική, γεωφυσική, σεισμολογική, ορυκτολογική, πετρογραφική, κοιτασματολογική, γεωχημική, γεωθερμική, πετρελαιογεωλογική, μελέτη και έρευνα καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της εκτέλεσης έργων στα πιο πάνω αντικείμενα, της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της διάθεσης στο έδαφος και το υπέδαφος στερεών και υγρών αποβλήτων και της εμφάνισης γεωλογικών καταστροφικών φαινομένων. 2.Ο πτυχιούχος Γεωλόγος έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής επίγειες, υπόγειες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες: 1)Σύνταξη γεωλογικών μελετών και εκτέλεση - επίβλεψη έργων γεωλογικής διερεύνησης για τον εντοπισμό, εκτίμηση αποθεμάτων και αξιοποίηση ορυκτών, πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, υδρογονανθράκων, υπογείων και επιφανειακών υδάτων και γεωθερμικών ρευστών με γεωλογικές χαρτογραφήσεις, γεωτρήσεις και κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, υδρογεωλογικές, πετρελαιογεωλογικές, τεκτονικές, παλαιοντολογικές, ιζηματολογικές, γεωμορφολογικές, τηλεανιχνευτικές και φωτογεωλογικές μεθόδους και τεχνικές. 2)Σύνταξη τεχνικογεωλογικών μελετών και εκτέλεση -επίβλεψη έργων τεχνικογεωλογικής διερεύνησης για την κατασκευή οδών, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, υπόγειων ταμιευτήρων, συράγγων, στοών και εν γένει εκσκαφών και θεμελιώσεων στο έδαφος και υπέδαφος με εκτέλεση τεχνικογεωλογικών, υπόγειων και επίγειων, χαρτογραφήσεων και εργαστηριακών δοκιμών και γεωφυσικών διασκοπήσεων. 3)Σύνταξη τεχνικογεωλογικών μελετών και εκτέλεση έργων τεχνικογεωλογικής διερεύνησης για την αντιμετώπιση γεωλογικών καταστροφικών φαινομένων, ως οι σεισμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ηφαιστειότητα, υπερβολική ανύψωση της στάθμης των υπόγειων και επιφανειακών νερών. 4)Σύνταξη μελετών επιπτώσεων στο γεωλογικό περιβάλλον από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια καθώς και των επιπτώσεων στο γεωλογικό περιβάλλον από την επιφανειακή και υπόγεια διάθεση στερεών, υγρών αποβλήτων και αστικών απορριμμάτων. 3.Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α 173) και του άρθρου 1, παρ. 22 του Ν. 2327/ 1995 (Α 156). β) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • α) Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας (συνεδρίαση 3.4.95) και της Συγκλήτου (συνεδρίαση 1.6.1995) του Παν/μίου Αθηνών και β) της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης )συνεδρίαση αρ. 180/14.4.1995).
  • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε η Σύγκλητος των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Πατρών και το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. Β1/549/26.10.1995 έγγραφο και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
  • Την 400/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία