Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποστολή
Άρθρο 1 "Αποστολή Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ως αποστολή της την υποστήριξη από μετεωρολογικής απόψεως της εθνικής άμυνας, της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου
2.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να επιτελέσει την αποστολή της:
 1. Εξετάζει, μελετά και ερευνά επιστημονικά τις ατμοσφαιρικές παραμέτρους και τα φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα
 2. Μελετά, αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους και συστήματα για τη βελτίωση της πρόγνωσης του καιρού και της έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
 3. Εκδίδει και ανακοινώνει τα πάσης φύσεως δελτία προγνώσεων καιρού
 4. Εκδίδει πιστοποιητικά ή εκπονεί μελέτες καιρού για δικαστική ή άλλη χρήση
 5. Ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για τις δυνατότητες βελτίωσης της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης και εισηγείται σχεδιασμό υλοποίησης
 6. Σχεδιάζει τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στο οποίο εντάσσονται οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, συντονίζει τη λειτουργία των Μετεωρολογικών Σταθμών ειδικών δικτύων άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών της χώρας για τυποποίηση και εκμετάλλευση των δεδομένων
 7. Διατηρεί και διαχειρίζεται τα αρχεία των μετεωρολογικών παρατηρήσεων του Εθνικού Δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών, μετεωρολογικών δεδομένων και παραμέτρων
 8. Επεξεργάζεται και δημοσιεύει μετεωρολογικά δεδομένα και παραμέτρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 9. Σχεδιάζει εισηγείται προς έγκριση και εφαρμόζει την πολιτική χορήγησης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 10. Συνεργάζεται με Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς, στους οποίους εκπροσωπεί τη χώρα, με άλλες Μετεωρολογικές και Υδρολογικές Υπηρεσίες που είναι μέλη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και με Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν και μετεωρολογική δραστηριότητα
 11. Συνεργάζεται με Υπηρεσίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμούς και Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα Εσωτερικού και Εξωτερικού
 12. Παρέχει μετεωρολογική υποστήριξη στους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και ερευνά επιστημονικά θέματα κλιματολογικών μεταβολών σε συνεργασία με άλλους φορείς
3.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ίδιο προϋπολογισμό που ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του ΥΕΘΑ
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ρυθμίζονται, στα πλαίσια των διατάξεων των νόμων περί δημοσίου λογιστικού, λεπτομέρειες που αφορούν την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 2 "Στρατηγικό Σχέδιο - Επιχειρησιακό Σχέδιο Έκθεση Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης"
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καταρτίζει:
 1. Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση της αποστολής της και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους καθώς και τις αντίστοιχες ανάγκες σε προσωπικό.
 2. Για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που προβάλλονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι μακροχρόνιοι σχεδιασμοί του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων Καιρού, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων, καθώς και οι απαιτήσεις των Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
 3. Το Στρατηγικό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται κάθε δύο (2) χρόνια.
 4. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) διάρκειας δύο (2) ετών, που εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.
 5. Κάθε έτος του Επιχειρησιακού Σχεδίου ονομάζεται διαχειριστική περίοδος.
 6. Την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης (Ε.Π.Α.).
2.  
  Κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες πραγματοποίησης κάθε Διεύθυνσης, Τμήματος, Ειδικών Οργανικών Μονάδων και των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για κάθε διαχειριστική περίοδο (ένα έτος) και συνολικά για όλη τη διάρκεια του, σε θέματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων, καθώς και τις ανάγκες σε ειδικούς συνεργάτες και τις απαιτήσεις σε εκπαίδευση προσωπικού. Ειδικότερα σε κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο:.
 1. Εξειδικεύονται και περιγράφονται οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου για δύο διαχειριστικές περιόδους
 2. προσδιορίζεται ο χρόνος για την πραγματοποίηση των στόχων
 3. προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που αφορούν τους στόχους
 4. αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών
 5. καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών
3.  
  Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης (Ε.Π.Α.) περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την πραγματοποίηση των στόχων μιας διαχειριστικής περιόδου του Επιχειρησιακού Σχεδίου καθώς και δικαιολόγηση τυχόν αποκλίσεων.
4.  
  Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους επικυρώνεται η Έκθεση Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εγκρίνεται δε κατά περίπτωση το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που θα έχουν έναρξη ισχύος την επόμενη διαχειριστική περίοδο. Ειδικότερα ο Διοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το μεν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για έγκριση μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε θέματα αρμοδιότητας του, την δε ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης για ενημέρωση και επικύρωση μετά το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου και αφού προηγουμένως η έκθεση αυτή έχει επικυρωθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 3 "Εθνικό Μετεωρολογικό Συμβούλιο"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να συγκροτείται κατά περίπτωση συμβουλευτικό όργανο σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με την ονομασία “Εθνικό Μετεωρολογικό Συμβούλιο” και να καθορίζονται τα μέλη και ο χρόνος θητείας τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διάρθρωση-Αρμοδιότητες
Άρθρο 4 "Διάρθρωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 1. Διοικητής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 2. Υποδιοικητής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 3. Γραφείο Διοικητή
 4. Τμήμα Επιθεώρησης
 5. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. στ.Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών.
 6. Κεντρική Γραμματεία
 7. Διεύθυνση Α “Επιχειρησιακή Υποστήριξη - Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις”
 8. Διεύθυνση Β “Πρόγνωση - Έρευνα”
 9. Διεύθυνση Γ “Κλιματολογία - Εφαρμογές”
 10. Διεύθυνση Δ “Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική”
 11. Διεύθυνση Ε “Παροχή Υπηρεσιών”
 12. Διεύθυνση ΣΤ “Υποστήριξη”
 13. Ειδικές Οργανικές Μονάδες. (1).
 14. Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο. (2).
 15. Ναυτικό Μετεωρολογικό Κέντρο. (3).
 16. Μετεωρολογική Σχολή. (4).
 17. Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας.
2.  
  Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια
 1. Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κέντρα
 2. Μετεωρολογικά Γραφεία Αεροδρομίων, Αερολιμένων και Λιμένων
 3. Μετεωρολογικοί Σταθμοί
 4. Σταθμοί Μετεωρολογικών RΑDΑRS
Άρθρο 5 "Διοικητής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Ο Διοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:
 1. Είναι ανώτατος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ειδικότητας μετεωρολόγου με ικανοποιητική ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, με ικανότητα εκπροσώπησης της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 2. Έως ότου υπάρξει ανώτατος Αξιωματικός ειδικότητας μετεωρολόγου, δύναται να διορίζεται ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ειδικότητας ιπταμένου ή μηχανικού με ανάλογα προσόντα.
 3. Ο Διοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για χρονική περίοδο δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για άλλο ένα έτος.
 4. Έχει την ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων και ασκεί έλεγχο σε ό,τι αφορά τη ποιότητα των παρεχόμενων μετεωρολογικών υπηρεσιών
 5. Ασκεί διοίκηση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπαγόμενων στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων
 6. Έχει την ευθύνη για την υποβολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης.
 7. Είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία, τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις
 8. Είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία, τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στα Υπουργεία καθώς και στις Υπηρεσίες και Οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, στους ιδιωτικούς φορείς και στο κοινωνικό σύνολο
 9. Έχει την ευθύνη για τη συνεργασία και την αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας μας στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WΜΟ), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων Καιρού (ΕCΜWF), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ) και των άλλων διεθνών Οργανισμών που συμμετέχει η χώρα εκπροσωπούμενη από την ΕΜΥ
 10. Έχει την ευθύνη της επιστημονικής κατεύθυνσης των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κέντρων και των Μετεωρολογικών Γραφείων Αεροδρομίων στα γενικά θέματα της Μετεωρολογίας και στα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην μετεωρολογική υποστήριξη της Αεροναυτιλίας και της έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
 11. Έχει την ευθύνη του καθορισμού του τρόπου συνεργασίας των Μετεωρολογικών Γραφείων Αεροδρομίων με τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κέντρα και με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο
 12. Έχει επίσης κάθε άλλη αρμοδιότητα που προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία
2.  
  Ο Διοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας των ακόλουθων ειδικών εκθέσεων:
 1. Ειδική εισηγητική έκθεση για την τοποθέτηση Στρατιωτικού προσωπικού στις Διευθύνσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής για τελική έγκριση από το Α.Α.Σ.
 2. Ειδική εισηγητική έκθεση για τις τοποθετήσεις του στρατιωτικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 3. Ειδική εισηγητική έκθεση εκπαίδευσης προσωπικού, όπου θα περιέχονται αιτιολογημένες προτάσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο εξωτερικό και για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να φοιτήσουν σε Μεταπτυχιακά Τμήματα των ΑΕΙ της χώρας ή για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, ώστε να υποστηριχθεί το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 4. Ειδική εισηγητική έκθεση αναγκών σε στρατιωτικό και πολιτικό μετεωρολογικό προσωπικό σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο
3.  
  Ο Διοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχει πειθαρχική δικαιοδοσία για μεν το στρατιωτικό προσωπικό αντίστοιχη με Διοικητή Πτέρυγας της Πολεμικής Αεροπορίας, για δε το πολιτικό προσωπικό, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 6 "Υποδιοικητής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Ο Υποδιοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 1. Είναι Πολιτικός Υπάλληλος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ειδικότητας ΠΕ Μετεωρολόγων με βαθμό Α, με ικανοποιητική ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, με ικανότητα εκπροσώπησης της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 2. Ο Υποδιοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για χρονική περίοδο τριών ετών.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υποδιοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν ορισθεί για επόμενη τριετία, καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και, αν δεν υπάρχει θέση, την πρώτη τέτοια θέση που θα κενωθεί, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση.
 4. Μέχρι τότε θεωρείται προϊστάμενος Διεύθυνσης και τα καθήκοντα του προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 5. Είναι άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Διοικητή
 6. Έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 7. Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους Διευθυντές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το εισηγείται στο Διοικητή. στ.Συντονίζει το Επιτελείο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται στα άρθρα 14,15,16,17 και 18 του παρόντος Διατάγματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου του Επιτελείου με ανάλογη κατεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο των οργάνων του.
 8. Αναπληρώνει το Διοικητή απόντα ή κωλυόμενο
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητή Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Το Γραφείο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αποτελεί υπηρεσιακό όργανο του Διοικητή για τη διεκπεραίωση θεμάτων επιτελικής φύσεως, χωρίς να υποκαθιστά επιτελικούς φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
2.  
  Διεκπεραιώνει τις εντολές του Διοικητή σε συνεργασία με τους επιτελικούς φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
3.  
  Μεριμνά για την ομαλή και ταχεία προώθηση της αλληλογραφίας από και προς τη Διοίκηση
4.  
  Προετοιμάζει και συντονίζει τις επισκέψεις της Διοίκησης
5.  
  Παρακολουθεί και ενημερώνει το Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επί θεμάτων για τα οποία απαιτείται ή εκκρεμεί επιτελική επεξεργασία σύμφωνα με τις εντολές του
Άρθρο 8 "Τμήμα Επιθεώρησης"
1.  
  Υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εισηγείται την καθιέρωση των γενικών αρχών, των κριτηρίων και των μεθόδων των επιθεωρήσεων των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και μεριμνά για την εκπόνηση του οδηγού επιθεωρήσεων.
2.  
  Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων και εισηγείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α τη διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων, όταν συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
3.  
  Συντονίζει τους φορείς που σχετίζονται για την επίλυση των διαπιστούμενων προβλημάτων και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του
4.  
  Συντονίζει κατά τη φάση προετοιμασίας της αποστολής επιθεώρησης τους σχετιζόμενους φορείς για την εξέταση των υφιστάμενων προβλημάτων και φροντίζει για την παροχή κατάλληλων οδηγιών, σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν
5.  
  Καταρτίζει το σχέδιο ασφάλειας εδάφους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ελέγχει την υλοποίηση του
6.  
  Παρέχει συνδρομή εφ’όσον του ζητηθεί σε περιπτώσεις αεροπορικών και ναυτικών ατυχημάτων στους τομείς ευθύνης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τους αρμόδιους φορείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
7.  
  Συνεργάζεται με τη Γενική Επιθεώρηση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στα θέματα που αφορούν τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια, που λειτουργούν στις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και μεριμνά για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών
8.  
  Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως που άπτονται της αρμοδιότητας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και εκδηλώνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από τις προγραμματισμένες και έκτακτες επιθεωρήσεις
Άρθρο 9 "Γραφείο Νομικού Συμβούλου"
1.  
  Υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είναι συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τα νομικά θέματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
2.  
  Επεξεργάζεται νομοτεχνικά τα σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων κανονιστικού χαρακτήρα, Αποφάσεων ΥΕΘΑ και Κανονισμών που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα υπαγόμενα σε αυτή Μετεωρολογικά Κλιμάκια. Προωθεί αυτά αρμοδίως και τα παρακολουθεί μέχρι την έγκριση, ψήφιση και δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Παρακολουθεί και τηρεί αρχείο της νομολογίας των Δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων της Νομικής Διεύθυνσης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί νομικών θεμάτων και ερμηνείας της νομοθεσίας που αφορά την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Άρθρο 10 "Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών"
1.  
  Υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χειρίζεται θέματα διεθνών σχέσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με άλλες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, καθώς και με Υπηρεσίες και Οργανισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.
2.  
  Επιμελείται των επισκέψεων στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκπροσώπων των ανωτέρω Υπηρεσιών και Οργανισμών
3.  
  Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων / συμφωνιών στην υλοποίηση των οποίων εμπλέκεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
4.  
  Συντονίζει θέματα Διεθνών Οργανισμών στα οποία εμπλέκονται και άλλοι επιτελικοί φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
5.  
  Είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των αποστολών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για συμμετοχή στο Κογκρέσο, στον Περιοχικό Σύνδεσμο Ευρώπης και στα άλλα καταστατικά όργανα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
6.  
  Παρακολουθεί τον καθημερινό τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και προετοιμάζει τις αναγκαίες ανακοινώσεις ή έγγραφες απαντήσεις
7.  
  Προβαίνει σε ανακοινώσεις ή αποστέλλει στο τύπο απαντήσεις για θέματα αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μετά από συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
8.  
  Μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιτελικούς φορείς για τη διανομή των απαραίτητων βοηθημάτων σχετικών με τη συμμετοχή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε Διεθνείς Μετεωρολογικούς Οργανισμούς στα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια
Άρθρο 11 "Κεντρική Γραμματεία"
1.  
  Υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη εθνική αλληλογραφία και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διαταγές βιβλία, έντυπα και διαδικασίες.
2.  
  Διεκπεραιώνει επίσης την αλληλογραφία των Διεθνών Οργανισμών
3.  
  Τηρεί το αρχείο των πρωτότυπων σχεδίων εγγράφων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και διαταγές που ισχύουν
4.  
  Ευθύνεται για την εκτέλεση των φωτοαντιγραφικών εργασιών αρμοδιότητας Κεντρικής Γραμματείας
Άρθρο 12 "Διευθυντές Διευθύνσεων"
1.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, της οποίας προίσταται και ενεργεί μέσα στα πλαίσια των γενικών και επιχειρησιακών κατευθύνσεων της Διοίκησης
2.  
  Εκδίδει διαταγές για το προσωπικό της Διεύθυνσης του κατανέμοντας τα καθήκοντα
3.  
  Μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης του καθώς και για την ανάπτυξη στους επιτελείς και το προσωπικό της Διεύθυνσης του πνεύματος συνεργασίας, οικονομίας και ενδιαφέροντος προς το εκτελούμενο έργο
4.  
  Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τμηματάρχη της Διεύθυνσης που ορίζεται με ημερήσια διαταγή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 13 "Προϊστάμενοι Τμημάτων"
1.  
  Κάθε Τμηματάρχης προίσταται του Τμήματος του και έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του έναντι του Διευθυντή της Διεύθυνσης
2.  
  Ασκεί τα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες των προϊσταμένων του
3.  
  Μεριμνά για την έγκαιρη και άρτια εκτέλεση της εργασίας του Τμήματός του. Παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τη συμπεριφορά και απόδοση του προσωπικού του Τμήματός του και λαμβάνει μέτρα για την τάξη - ασφάλεια του υλικού, των εγγράφων και αρχείων του Τμήματος.
Άρθρο 14 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Α Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Επιχειρήσεων - Πληροφοριών - Σχεδίων
 2. Τμήμα 2 Αεροναυτικής Μετεωρολογίας
 3. Τμήμα 3 Ναυτικής Μετεωρολογίας
 4. Τμήμα 4 Μετεωρολογικών Σταθμών
 5. Τμήμα 5 Ποιοτικού Ελέγχου - Μεθόδων Παρατήρησης
 6. Τμήμα 6 Μετεωρολογικών Δορυφόρων - RΑDΑR
 7. Τμήμα 7 Οργάνωσης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Α Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Επιχειρήσεων - Πληροφοριών - Σχεδίων:
 2. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και στις Συμμαχικές Ένοπλες Δυνάμεις από την Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα Περιφερειακά Κλιμάκια σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των σχεδίων μετεωρολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωσή της.
 4. Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρήσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΚΕ/ΕΜΥ) που αποτελεί δραστηριότητα του Τμήματος.
 5. Χειρίζεται θέματα ασφάλειας του προσωπικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και εκπονεί τα απαιτούμενα σχέδια και οδηγίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα σχέδια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και μεριμνά για την υλοποίησή τους.
 6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν το σχέδιο μετεωρολογικής υποστήριξης φορέων και κοινού σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 7. Χειρίζεται θέματα ΝΑΤΟ που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
 8. Παρακολουθεί το έργο των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κέντρων και των Μετεωρολογικών Γραφείων των Αεροδρομίων και εισηγείται, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών τους.
 9. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Β για τη παρακολούθηση του έργου του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου.
 10. Τμήμα 2 Αεροναυτικής Μετεωρολογίας:
 11. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στην Αεροναυτιλία σε συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς και τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 12. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των σχεδίων μετεωρολογικής υποστήριξης στην Αεροναυτιλία, μελετά το σχεδιασμό της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης προς την Αεροναυτιλία του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) και των Μετεωρολογικών Οργανισμών και εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του.
 13. Εισηγείται για το εθνικό νομικό - θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παροχή της μετεωρολογικής υποστήριξης στην Αεροναυτιλία.
 14. Τμήμα 3 Ναυτικής Μετεωρολογίας:
 15. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης στη Ναυτιλία σε συνεργασία με αρμόδιους εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς και τα σχετιζόμενα τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 16. Παρακολουθεί την εφαρμογή των σχεδίων μετεωρολογικής υποστήριξης της Ναυτιλίας, μελετά το σχεδιασμό της παρεχόμενης μετεωρολογικής υποστήριξης προς την Ναυτιλία των Μετεωρολογικών Οργανισμών και εισηγείται μεθόδους για τη συνεχή βελτίωσή του.
 17. Σχεδιάζει και εισηγείται για την οργάνωση και λειτουργία των Μετεωρολογικών Σταθμών σε πλοία, των κινητών και αγκυροβολημένων Μετεωρολογικών Σταθμών θάλασσας.
 18. Σε συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται έχει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των παρατηρήσεων, της τελικής αρχειοθέτησης στη τράπεζα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των αριθμητικών προϊόντων του κυματικού μοντέλου.
 19. Τμήμα 4 Μετεωρολογικών Σταθμών:
 20. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών (ΜΣ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την έγκριση και αναθεώρησή του, όταν απαιτείται.
 21. Προσδιορίζει τα κριτήρια τοποθέτησης των Μετεωρολογικών Σταθμών σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
 22. Εκπονεί, σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το σχέδιο λειτουργίας και υποχρεώσεων των Μετεωρολογικών Σταθμών, το σχέδιο του τηρούμενου αρχείου στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς και ελέγχει την εφαρμογή τους καθώς και τα απολογιστικά προγράμματα εργασίας των Μετεωρολογικών Σταθμών.
 23. Ενημερώνεται για τις μεθόδους παρατήρησης όπως προσδιορίζονται σε σχετικά εγχειρίδια του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και για τις ειδικές οδηγίες που περιέχονται στο παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης καιρού καθώς και για τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αυτοματοποίησης των μετεωρολογικών παρατηρήσεων και εισηγείται μεθόδους για τη συνεχή βελτίωσή του δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών (ΜΣ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 24. Προγραμματίζει το έργο, αξιολογεί τα αποτελέσματα του RΤC δικτύου των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών και μεριμνά για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου.
 25. Μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριών του δικτύου των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών και συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση για την εισαγωγή των παρατηρήσεων στη βάση δεδομένων.
 26. Τμήμα 5 Ποιοτικού Ελέγχου - Μεθόδων Παρατήρησης Έχει την ευθύνη εκπόνησης - τροποποίησης οδηγιών που αναφέρονται στις μεθόδους εκτέλεσης των μετεωρολογικών παρατηρήσεων και συνεργάζεται με τους φορείς που σχετίζονται για την εφαρμογή των μετεωρολογικών κωδίκων παρατήρησης.
 27. Μελετά το σχεδιασμό των διεθνών Οργανισμών σχετικά με μεθόδους παρατήρησης, ποιοτικού ελέγχου, τυποποίησης των μετεωρολογικών παρατηρήσεων και εισηγείται κατά περίπτωση.
 28. Τηρεί στατιστικά στοιχεία της ποιοτικής στάθμης των μετεωρολογικών παρατηρήσεων κάθε Μετεωρολογικού Σταθμού.
 29. Ελέγχει σε καθημερινή βάση τα μηχανογραφημένα αποτελέσματα του προγράμματος RΤC και εισηγείται τη λήψη μέτρων.
 30. Τμήμα 6 Μετεωρολογικών Δορυφόρων - RΑDΑRS:
 31. Έχει την ευθύνη χειρισμού θεμάτων της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ), Διεθνών Οργανισμών και Εθνικών Φορέων σε ό,τι έχει σχέση με μετεωρολογικούς δορυφόρους και Radars.
 32. Σχεδιάζει το δίκτυο των μετεωρολογικών RΑDΑRS της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 33. Μελετά και εκπονεί οδηγίες και μεθόδους για την πλήρη εκμετάλλευση των δεδομένων και προϊόντων των μετεωρολογικών δορυφόρων και των RΑDΑRS από τους χρήστες.
 34. Μελετά τις εξελίξεις της μετεωρολογικής τηλεανίχνευσης και αναπτύσσει ανάλογες εφαρμογές με τη χρήση δεδομένων μετεωρολογικών δορυφόρων και Radars.
 35. Κάνει εισηγήσεις σε θέματα εκσυγχρονισμού των επίγειων σταθμών λήψης σημάτων μετεωρολογικών δορυφόρων και των μετεωρολογικών RΑDΑRS.
 36. Είναι υπεύθυνο σε συνεργασία με το Τμήμα 4 της Διεύθυνσης Δ για την σε 24ωρη βάση υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος λήψης δορυφορικών μετεωρολογικών δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στελεχώνεται με ανάλογο προσωπικό χειριστών και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 37. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος λήψης δορυφορικών μετεωρολογικών δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και εκπονεί τις οδηγίες χειρισμού σε συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται.
 38. Τμήμα 7 Οργάνωσης:
 39. Μελετά και εισηγείται για θέματα οργάνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Κλιμακίων καθώς και για θέματα ροής προσωπικού και κάλυψης οργανικών θέσεων για τις ανάγκες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 40. Παρακολουθεί θέματα συνθέσεων προσωπικού.
 41. Επεξεργάζεται και καταρτίζει, σε συντονισμό με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχέδια νόμων και κανονισμών που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Κλιμάκια.
 42. Έχει την ευθύνη συντονισμού σχεδίων κανονισμών, που συντάσσουν οι καθ’ ύλη αρμόδιοι φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 43. Οργανώνει το σύστημα των διαταγών, οδηγιών, κανονισμών και εγχειριδίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 44. Χειρίζεται θέματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους επιμέρους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 45. Έχει την ευθύνη συντονισμού με τις Διευθύνσεις και τα αρμόδια τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη και προώθηση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων και Αιτιολόγησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο τέλος του έτους και έχει την ευθύνη ενημέρωσης του αρχείου ιστορικών στοιχείων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 15 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Β Προγνώσεων - Έρευνας"
1.  
  Τη Διεύθυνση Β Προγνώσεων - Έρευνας απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Ανάλυσης - Αριθμητικής Πρόγνωσης
 2. Τμήμα 2 Φυσικής των Μοντέλων
 3. Τμήμα 3 Αξιολόγησης - Μεθόδων Πρόγνωσης
 4. Τμήμα 4 Έρευνας - Βιβλιοθήκης
 5. Τμήμα 5 Εκπαίδευσης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Β Προγνώσεων - Έρευνας κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Ανάλυσης - Αριθμητικής Πρόγνωσης:
 2. Ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WΜΟ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων Καιρού (ΕCΜWF) και ερευνητικά ιδρύματα σε θέματα ανάλυσης δεδομένων και αριθμητικής πρόγνωσης και εφαρμόζει ανάλογες τεχνικές στα αριθμητικά μοντέλα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 3. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και βελτιώνει τα προγράμματα των Η/Υ που αφορούν την εισαγωγή δεδομένων στα αριθμητικά μοντέλα (ανάλυση) ως και την αριθμητική επίλυση του συστήματος των αδιαβατικών εξισώσεων που διέπουν τη ροή της ατμόσφαιρας.
 4. Σχεδιάζει σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το λογισμικό αρχειοθέτησης των πεδίων του μοντέλου.
 5. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τα αριθμητικά μοντέλα θαλασσών και ρευματοτροχιών.
 6. Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της διαχείρισης του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος όπου γίνεται η προσομοίωση της πραγματικής ατμόσφαιρας με αριθμητικά πρότυπα καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για την πραγματοποίηση του σχεδιασμού συνεργάζεται με το Τμήμα Δ4.
 7. Τμήμα 2 Φυσικής των Μοντέλων:
 8. Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και βελτίωση του λογισμικού προσομοίωσης και παραμετροποίησης των φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας, δηλαδή των οριζόντιων και κατακόρυφων μεταβολών ενέργειας, της δυναμικής και φυσικής του οριακού στρώματος, της ορογραφίας, της χρήση γης, των φάσεων νερού, της ακτινοβολίας και γενικά κάθε αδιαβατικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται από τα πάσης φύσεως αριθμητικά μοντέλα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 9. Ενημερώνεται και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WΜΟ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων Καιρού (ΕCΜWF) και ερευνητικά ιδρύματα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
 10. Τμήμα 3 Αξιολόγησης - Μεθόδων Πρόγνωσης:
 11. Παρακολουθεί το σχεδιασμό που αφορά το παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης καιρού του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
 12. Σχεδιάζει τις μεθόδους αξιολόγησης - επαλήθευσης των προγνώσεων του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου.
 13. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και φροντίζει για την εφαρμογή τους στην έκταση που απαιτείται από τα Μετεωρολογικά Κέντρα και Μετεωρολογικά Γραφεία.
 14. Καθορίζει σε συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται το έργο του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και παρακολουθεί την υλοποίηση του.
 15. Μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του αρχείου των συνοπτικών χαρτών, των διαγραμμάτων και δελτίων προγνώσεων.
 16. Εκδίδει πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 17. Σχεδιάζει τις μεθόδους αξιολό- γησης - επαλήθευσης των προϊόντων αριθμητικής πρόγνωσης και ελέγχει την αξιοπιστία των προϊόντων αριθμητικής πρόγνωσης, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και εισηγείται τρόπους βελτίωσής τους.
 18. Τμήμα 4 Έρευνας - Βιβλιοθήκης:
 19. Έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τα αρμόδια τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκπόνησης μελετών καθώς και του σχεδίου ελέγχου και έγκρισης αυτών.
 20. Έχει την ευθύνη εκπόνησης μελετών, σε συνεργασία με σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που θα υποστηρίζουν την πρόγνωση του καιρού συσχετίζοντας αποτελέσματα ατμοσφαιρικών μοντέλων με τοπικές κλιματολογικές παραμέτρους.
 21. Τηρεί πλήρες αρχείο των μελετών μετεωρολογικού περιεχομένου.
 22. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε ερευνητικά προγράμματα αρμοδιότητας του.
 23. Καταρτίζει το σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίησή του.
 24. Ευθύνεται για τον εκσυγχρονισμό της βιβλιοθήκης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 25. Μεριμνά, σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιτελικούς φορείς, για την εξασφάλιση των απαραίτητων βοηθημάτων επιστημονικού περιεχομένου στα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια.
 26. Τμήμα 5 Εκπαίδευσης:
 27. Σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό και μεριμνά για την έγκριση και υλοποίησή του.
 28. Χειρίζεται θέματα φοίτησης προσωπικού στη Μετεωρολογική Σχολή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 29. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα εκπαίδευσης.
 30. Μεριμνά για την έγκριση και την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την κατάρτιση και αναθεώρηση των προγραμμάτων των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα Μετεωρολογίας.
 31. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται σ’ αυτή.
 32. Συνεργάζεται με τους σχετιζόμενους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού, που μπορεί να λειτουργήσουν εκτός της Μετεωρολογικής Σχολής.
 33. Μεριμνά για την έγκριση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και παρέχει τη συνδρομή του σε θέματα εκπαιδευτικών βοηθημάτων στο τομέα της μετεωρολογίας της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και άλλων Σχολών του ΥΕΘΑ.
 34. Διατυπώνει εισηγήσεις, μελετά τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και εισηγείται τις αναγκαίες τροποποιήσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία της Μετεωρολογικής Σχολής.
 35. Μεριμνά, σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιτελικούς φορείς, για την εξασφάλιση των απαραίτητων εκπαιδευτικών βοηθημάτων στα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια.
Άρθρο 16 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κλιματολογίας- Εφαρμογών"
1.  
  Τη Διεύθυνση Γ Κλιματολογίας- Εφαρμογών απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Ελέγχου - Επεξεργασίας - Αρχείου Κλιματολογικών Στοιχείων
 2. Τμήμα 2 Μελέτης - Εφαρμογών Κλίματος
 3. Τμήμα 3 Δημοσιεύσεων - Έκδοσης Κλιματολογικών Πληροφοριών
 4. Τμήμα 4 Μετεωρολογίας Περιβάλλοντος
 5. Τμήμα 5 Εφαρμογών Υδρομετεωρολογίας
 6. Τμήμα 6 Εφαρμογών Αγρομετεωρολογίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Β Κλιματολογίας - Εφαρμογών κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Ελέγχου - Επεξεργασίας - Αρχείου Κλιματολογικών Στοιχείων:
 2. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των κλιματολογικών ΜΣ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του RΤC.
 3. Ελέγχει την ορθότητα και την ακρίβεια των παρατηρήσεων των ΜΣ, που είναι καταχωρημένες στα έντυπα, δελτία, ταινίες αυτογραφικών οργάνων κλπ. διορθώνει τα λάθη παρατηρήσεων, συμπ- ληρώνει τα κενά, ελέγχει την ομοιογένεια των τιμών με δόκιμες στατιστικές μεθόδους και ενημερώνει για τα αποτελέσματα τη Διεύθυνση Α για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 4. Η ολοκλήρωση της προηγούμενης εργασίας στον τομέα των αγρομετεωρολογικών και υδρομετεωρολογικών στοιχείων γίνεται σε συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται και με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 5. Μεριμνά για τη διακίνηση στη Διεύθυνση Δ των ελεγχθέντων μετεωρολογικών παρατηρήσεων, προκειμένου να αποθηκευθούν στη βάση δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και διενεργεί τη στατιστική επεξεργασία όλων των κλιματολογικών στοιχείων.
 6. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ, εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας κλιματολογικών στοιχείων.
 7. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και την ασφάλεια του αρχείου κλιματολογικών στοιχείων (έντυπα, ταινίες αυτογραφικών οργάνων, κλπ) όλων των ΜΣ και των επεξεργασμένων κλιματολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 8. Μεριμνά για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αεροναυτιλίας με κλιματολογικά στοιχεία.
 9. Τμήμα 2 Μελέτης - Εφαρμογών Κλίματος:
 10. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 11. Τηρεί και μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό της βιβλιοθήκης με κλιματολογικές μελέτες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις κλπ.
 12. Τηρεί αρχείο των συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μεταβολή του κλίματος.
 13. Σχεδιάζει και εκπονεί κλιματολογικές μελέτες και εισηγείται τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εκπόνηση κλιματολογικών μελετών, όταν απαιτείται η συμβολή και άλλου επιστημονικού προσωπικού.
 14. Χειρίζεται θέματα Μικροκλιματολογίας.
 15. Σε θέματα Μικροκλιματολογίας συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις κλιματολογικές παρατηρήσεις των πόλεων, εκπονεί μελέτες για το κλίμα πόλεων και το μικροκλίμα αγροτικών περιοχών και συνεργάζεται με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.
 16. Σε θέματα Βιομετεωρολογίας μελετά και επεξεργάζεται, σε συνεργασία και με ειδικούς επιστήμονες, τα στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και ευεξία του ανθρώπου και την εμφάνιση και ανάπτυξη ασθενειών και επιδημιών.
 17. Μελετά παραμέτρους Βιομετεωρολογίας (δείκτες δυσφορίας, καύσωνα κ.λπ.) και εκπονεί σχετικούς πίνακες.
 18. Επεξεργάζεται τα στοιχεία της ηλιακής ακτινοβολίας και του ανέμου, συντάσσει ηλιακούς και αιολικούς χάρτες και πίνακες και εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες.
 19. Συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς σε θέματα αιολικής και ηλιακής ενέργειας και παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αυτών που συντελείται στους Διεθνείς Οργανισμούς.
 20. Τμήμα 3 Δημοσιεύσεων-Έκδοσης Κλιματολογικών Πληροφοριών:
 21. Εκπονεί το Μηνιαίο Κλιματολογικό Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις λοιπές εκδόσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έχουν εγκριθεί αρμοδίως.
 22. Εκπονεί όλους τους ειδικούς κλιματολογικούς πίνακες που απαιτούνται για καταχωρήσεις σε εθνικές και διεθνείς εκδόσεις.
 23. Τηρεί αρχείο αποδεκτών των δημοσιεύσεων και φροντίζει για την τακτική αποστολή τους.
 24. Συγκεντρώνει τις εκπονούμενες από τη Διεύθυνση κλιματολογικές μελέτες και εισηγείται την εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας ελέγχου και δημοσίευσης αυτών.
 25. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των επεξεργασμένων κλιματολογικών δεδομένων και δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 26. Εκδίδει τις ζητούμενες κλιματολογικές πληροφορίες και συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Δ και Ε για τη χορήγηση τούτων στους ενδιαφερόμενους.
 27. Τμήμα 4 Μετεωρολογίας Περιβάλλοντος:
 28. Συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς σε θέματα περιβάλλοντος και παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αυτών που συντελείται σε Διεθνείς Οργανισμούς.
 29. Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων που αφορούν το περιβάλλον.
 30. Σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων που αναφέρονται στο περιβάλλον στα οποία εμπλέκεται και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
 31. Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς σε θέματα ρύπανσης και εκδηλώνει τις απαιτούμενες ενέργειες στο χώρο ευθύνης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 32. Χειρίζεται θέματα φυσικής και χημικής σύνθεσης των νεφών και των εφαρμογών τους στην μετεωρολογική επιστήμη.
 33. Χειρίζεται θέματα τροποποίησης του καιρού, πλην του προγράμματος αντιχαλαζικής προστασίας του ΕΛΓΑ, για το οποίο είναι αρμόδια η Διεύθυνση Γ.
 34. Τμήμα 5 Εφαρμογών Υδρομετεωρολογίας:
 35. Παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των υδρομετεωρολογικών εφαρμογών και εισηγείται την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
 36. Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς και διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 37. Ενημερώνεται για τις εξελίξεις των μεθόδων τηλεανίχνευσης και εισηγείται την εφαρμογή τους για σκοπούς Υδρομετεωρολογίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α, Β και Δ. Μετά από επεξεργασία των σχετικών μετεωρολογικών παραμέτρων και σε συνεργασία με τα Τμήματα 1 και 2 της Διεύθυνσης μεριμνά για την εκπόνηση μελετών σε τοπική κλίμακα.
 38. Χειρίζεται θέματα προγράμματος αντιχαλαζικής προστασίας σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 39. Αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ λογισμικό εξειδικευμένων εφαρμογών.
 40. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 41. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ορθότητας και της ακρίβειας των υδρομετεωρολογικών στοιχείων όλων των ΜΣ, που είναι καταχωρημένα στα έντυπα, δελτία, ταινίες κ.λπ. διορθώνει τα λάθη παρατηρήσεων, συμπληρώνει τα κενά και ελέγχει την ομοιογένεια των τιμών με δόκιμες στατιστικές μεθόδους.
 42. Προσδιορίζει τις ανάγκες σε υδρομετεωρολογικές μελέτες και εκδόσεις αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εκπονεί όσες είναι στις δυνατότητες του Τμήματος και εισηγείται τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για όσες απαιτείται η συμβολή και άλλου επιστημονικού προσωπικού.
 43. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των επεξεργασμένων υδρομετεωρολογικών δεδομένων και των δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 44. Εκδίδει τις ζητούμενες υδρομετεωρολογικές πληροφορίες και συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Δ και Ε για την χορήγηση τους στους ενδιαφερόμενους. στ.Τμήμα 6 Εφαρμογών Αγρομετεωρολογίας:
 45. Παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα των αγρομετεωρολογικών εφαρμογών και εισηγείται την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
 46. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 47. Ενημερώνεται για τις εξελίξεις των μεθόδων τηλεανίχνευσης και εισηγείται την εφαρμογή τους για σκοπούς Αγρομετεωρολογίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α, Β και Δ. Μετά από επεξεργασία των σχετικών μετεωρολογικών παραμέτρων και σε συνεργασία με τα Τμήματα 1 και 2 της Διεύθυνσης μεριμνά για την εκπόνηση μελετών σε τοπική κλίμακα.
 48. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση του Άτλαντα αγρομετεωρολογικού περιεχομένου.
 49. Αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ λογισμικό εξειδικευμένων εφαρμογών.
 50. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Α για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γεωργικών Μετεωρολογικών Σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 51. Συνεργάζεται με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του.
 52. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Α για τα αποτελέσματα του RΤC και τη Διεύθυνση Δ για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 53. Προβαίνει στον ποιοτικό έλεγχο των αγρομετεωρολογικών στοιχείων των παρατηρήσεων των Μετεωρολογικών Σταθμών και επεξεργάζεται αυτές σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και ενημερώνει τη Διεύθυνση Α για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 54. Προσδιορίζει τις ανάγκες σε αγρομετεωρολογικές μελέτες και εκδόσεις αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εκπονεί όσες είναι στις δυνατότητες του Τμήματος και εισηγείται τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για όσες απαιτείται η συμβολή και άλλου επιστημονικού προσωπικού.
 55. Είναι αρμόδιο για την έγκαιρη εκπόνηση των εκδόσεων αγρομετεωρολογικών στοιχείων.
 56. Τηρεί αρχείο αποδεκτών δημοσιεύσεων και φροντίζει για την τακτική αποστολή τους.
 57. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια όλων των επεξεργασμένων αγρομετεωρολογικών δεδομένων και δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 58. Συγκεντρώνει αγρομετεωρολογικά δελτία και συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Δ και Ε για την χορήγηση τους στους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 17 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δ Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής"
1.  
  Τη Διεύθυνση Δ Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Διακίνησης Μετεωρολογικών Πληροφοριών
 2. Τμήμα 2 Βάσης Δεδομένων
 3. Τμήμα 3 Εφαρμογών Μετεωρολογικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα 4 Επιχειρησιακής Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων
 5. Τμήμα 5 Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών Διακίνησης Μετεωρολογικών Πληροφοριών:
 2. Σχεδιάζει και αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το λογισμικό του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την αποτελεσματική διακίνηση όλων των διατιθέμενων μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων.
 3. Αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α το λογισμικό του ποιοτικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο Real Τime Cοntrοl (RΤC) των μετεωρολογικών παρατηρήσεων.
 4. Φροντίζει για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων οδηγιών παρακολούθησης της επιχειρησιακής λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το Τμήμα 4 της Διεύθυνσης.
 5. Σε συνεργασία με τα Τμήματα που σχετίζονται εκπονεί οδηγίες για την εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών μέσων από το Τμήμα 5 της Διεύθυνσης Δ και μεριμνά για τη βελτίωση αυτής.
 6. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και εισηγείται τρόπους αναβάθμισής του.
 7. Χειρίζεται θέματα Διεθνών Οργανισμών που έχουν σχέση με τηλεπικοινωνίες και συνεργάζεται με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.
 8. Σχεδιάζει και οργανώνει σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τη διάρθρωση και τη λειτουργία των τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συνδέσεων της υπηρεσίας και παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία τους.
 9. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Α για την επιχειρησιακή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συνδέσεων, που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια.
 10. Εκπονεί, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς, το σχέδιο ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των υπολογιστικών συστημάτων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 11. Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες από τη μίσθωση γραμμών του ΟΤΕ και συσκευών και χειρίζεται θέματα συχνοτήτων αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 12. Τμήμα 2 Βάσης Δεδομένων:
 13. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς, την αρχιτεκτονική της βάσης όλων των πρωτογενών δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.
 14. Αναπτύσσει το λογισμικό της βάσης δεδομένων και το εξελίσσει, ώστε να καλύπτονται και οι εκάστοτε νέες απαιτήσεις των Διευθύνσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, των Μετεωρολογικών Κέντρων και των Μετεωρολογικών Γραφείων.
 15. Αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης και τις Διευθύνσεις Α, Β και Γ, το λογισμικό ελέγχου των παρατηρήσεων πριν την τελική αρχειοθέτησή τους στη βάση δεδομένων.
 16. Γίνεται εισαγωγή των τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων από τα μηνιαία τετράδια παρατήρησης στη βάση δεδομένων, προκειμένου να γίνει ο ποιοτικός έλεγχος και προωθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στη Διεύθυνση Γ για διόρθωση λαθών.
 17. Μεριμνά για την εισαγωγή των τελικά διορθωμένων μετεωρολογικών παρατηρήσεων στη βάση πρωτογενών δεδομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 18. Χειρίζεται θέματα Διεθνών Οργανισμών που έχουν σχέση με τις βάσεις μετεωρολογικών δεδομένων και συνεργάζεται με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.
 19. Φροντίζει για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων οδηγιών παρακολούθησης της επιχειρησιακής λειτουργίας της βάσης δεδομένων από το Τμήμα 4 της Διεύθυνσης.
 20. Αναπτύσσει οδηγίες αξιοποίησης του λογισμικού της βάσης δεδομένων και συντονίζει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση αναφυόμενων προβλημάτων.
 21. Αναπτύσσει το σχέδιο ασφάλειας των μετεωρολογικών δεδομένων που αρχειοθετούνται στη βάση δεδομένων και εισηγείται τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων για την πιστή τήρησή του.
 22. Τμήμα 3 Εφαρμογών Μετεωρολογικής Υποστήριξης:
 23. Σχεδιάζει την αρχιτεκτονική του υπολογιστικού συστήματος μετεωρολογικής υποστήριξης, αναπτύσσει το απαραίτητο λογισμικό επεξεργασίας των διατιθέμενων μετεωρολογικών δεδομένων και παράγει μετεωρολογικά προϊόντα σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Κλιμακίων.
 24. Συνεργάζεται με το Τμήμα 1 της Διεύθυνσης για την ανάπτυξη του λογισμικού διακίνησης των μετεωρολογικών προϊόντων.
 25. Φροντίζει για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων οδηγιών παρακολούθησης της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος μετεωρολογικής υποστήριξης από το Τμήμα 4 της Διεύθυνσης.
 26. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος μετεωρολογικής υποστήριξης και εισηγείται τρόπους αναβάθμισής του.
 27. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α και τμήμα 1 της Διεύθυνσης, για την κάλυψη των νέων επιχειρησιακών απαιτήσεων σε μετεωρολογικά προϊόντα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Κλιμακίων.
 28. Χειρίζεται θέματα Διεθνών Οργανισμών που έχουν σχέση με συστήματα γραφικών εφαρμογών μετεωρολογικής υποστήριξης και συνεργάζεται με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.
 29. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ε για τη διάθεση μετεωρολογικών προϊόντων αρμοδιότητάς του προς τρίτους.
 30. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Α για τη λήψη δεδομένων Μετεωρολογικών Δορυφόρων, RΑDΑRS και προϊόντων εφαρμοσμένης τηλεανίχνευσης, με τη Διεύθυνση Β για τη λήψη προϊόντων ατμοσφαιρικών μοντέλων και αναπτύσσει σε συνεργασία με σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας το λογισμικό του συστήματος πρόγνωσης πραγματικού χρόνου (Νοwcasting).
 31. Φροντίζει για την εκπόνηση οδηγιών επιχειρησιακής χρησιμοποίησης του συστήματος πρόγνωσης πραγματικού χρόνου από τα Μετεωρολογικά Κέντρα και τα Μετεωρολογικά Γραφεία.
 32. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος πρόγνωσης πραγματικού χρόνου και εισηγείται τρόπους αναβάθμισής του.
 33. Τμήμα 4 Επιχειρησιακής Λειτουργίας Υπολογιστικών Συστημάτων:
 34. Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μή εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ώρη βάση για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 35. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης και τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, το απαραίτητο λογισμικό υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 36. Φροντίζει, σε συνεργασία με τους φορείς που σχετίζονται, για την κατάλληλη στελέχωση των φυλακών υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε 24ωρη βάση.
 37. Τηρεί ημερολόγια λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών των Η/Υ και εργασίας προσωπικού.
 38. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σχεδίου παρακολούθησης της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και εισηγείται τη βελτίωση του.
 39. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων.
 40. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση ΣΤ για την εκτέλεση των σχετικών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμβάσεων.
 41. Συνεργάζεται με τα σχετιζόμενα Τμήματα και τη Διεύθυνση ΣΤ για τη σύνταξη σχεδίων νέων συμβάσεων Η/Υ ή την ανανέωση παλαιών που λήγουν.
 42. Συγκεντρώνει τις απαιτήσεις των Διευθύνσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε υλικά και μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και εισηγείται αρμοδίως.
 43. Συνεργάζεται με τα Τεχνικά Εργαστήρια για θέματα συντήρησης των υλικών της Διεύθυνσης και εκπονεί τις οδηγίες χειρισμού και παρακολούθησης της επιχειρησιακής λειτουργίας του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα τμήματα Β1 και Δ1.
 44. Τμήμα 5.
 45. Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιών:
 46. Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ώρη βάση για την εκμετάλλευση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Δ, προκειμένου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να ανταποκριθεί στις εθνικές και διεθνείς της υποχρεώσεις.
 47. Τηρεί τα προβλεπόμενα έντυπα και βιβλία και υποβάλλει τις προβλεπόμενες αναφορές.
 48. Μεριμνά για την άμεση αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
 49. Είναι υπεύθυνο για την 24ωρη εκμετάλλευση των λοιπών τηλεπι- κοινωνιακών μέσων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ( FΑΧ, RΑDΙΟFΑΧ, ΤΕLΕFΑΧ, Τ/Π κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Δ, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
 50. Τηρεί τα προβλεπόμενα έντυπα και βιβλία και υποβάλλει τις προβλεπόμενες αναφορές.
 51. Ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα του Real Τime Cοntrοl (RΤC) των μετεωρολογικών παρατηρήσεων και προβαίνει στη διόρθωση τους.
 52. Μεριμνά για την άμεση αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των μέσων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
Άρθρο 18 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ε Παροχής Υπηρεσιών"
1.  
  Τη Διεύθυνση Ε Παροχής Υπηρεσιών την απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών σε Κρατικούς και Ιδιωτικούς φορείς
 2. Τμήμα 2 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 3. Τμήμα 3 Έρευνας Αγοράς
 4. Τμήμα 4 Οικονομικών Υπηρεσιών Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών σε Κρατικούς και Ιδιωτικούς φορείς:
 2. Έχει την ευθύνη για την σύνταξη, επικύρωση και υπογραφή των συμβάσεων παροχής δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 3. Χειρίζεται θέματα αιτήσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για παροχή δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, μετάδοσης δελτίων καιρού και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, σε συνεργασία με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Συντάσσει καταλόγους στοιχείων και προϊόντων που διαθέτει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς επίσης και τη μορφή (έντυπα, μαγνητικά μέσα κ.λπ.) που είναι δυνατό να διατεθούν αυτά στους πελάτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που σχετίζονται.
 5. Χορηγεί τα πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών, αντίγραφα προγνώσεων, χαρτών και διαγραμμάτων, καθώς επίσης τις κλιματολογικές, αγρομετεωρολογικές και υδρομετεωρολογικές πληροφορίες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Εισηγείται τη πολιτική παροχής δεδομένων, προϊόντων ή υπηρεσιών σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 7. Φροντίζει για τη συλλογή των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων, για τα οποία διατέθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μετεωρολογικά στοιχεία ή προϊόντα.
 8. Τμήμα 2 Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης:
 9. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, επικύρωση και υπογραφή των συμβάσεων παροχής δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 10. Χειρίζεται θέματα αιτήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για παροχή δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που σχετίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 11. Εισηγείται την αναθεώρηση, όταν απαιτείται, του σχετικού νομικού πλαισίου και των κανονιστικών διατάξεων περί Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών.
 12. Συνεργάζεται με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την προετοιμασία των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μετεωρολογικών στοιχείων ή προϊόντων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 13. Ελέγχει τη τήρηση της διαδικασίας των προγραμμάτων εκπομπής των στοιχείων ή προϊόντων προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 14. Τμήμα 3 Έρευνας Αγοράς:
 15. Ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο, που αναφέρονται στο νομικό και οικονομικό πλαίσιο, που διέπει το καθεστώς παροχής μετεωρολογικών πληροφοριών και υπηρεσιών και εισηγείται αρμοδίως.
 16. Συνεργάζεται με τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκπόνηση σχεδίου παροχής των μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε τρίτους, οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου ή οικονομικού αντιτίμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 17. Ερευνά τη ζήτηση στην αγορά για τα μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα και τη δυνατή μετεωρολογική εξυπηρέτηση, καταρτίζει τους σχετικούς καταλόγους και μεριμνά για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων πελατών.
 18. Διερευνά, σε συνεργασία με τα σχετιζόμενα Τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τη δυνατότητα ολικής ή μερικής κατασκευής τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από την ελληνική βιομηχανία.
 19. Έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την έρευνα αγοράς του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
 20. Τμήμα 4 Οικονομικών Υπηρεσιών Παροχής Μετεωρολογικών Πληροφοριών:
 21. Σχεδιάζει, παρακολουθεί και συντονίζει θέματα οικονομικής φύσεως που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
 22. Παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων τρίτων, καθώς και των υποχρεώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις διατάξεις.
 23. Κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη ρύθμιση οφειλών προς την Υπηρεσία από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
Άρθρο 19 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης ΣΤ Υποστήριξης"
1.  
  Τη Διεύθυνση ΣΤ Υποστήριξης την απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Στρατιωτικού Προσωπικού
 2. Τμήμα 2 Πολιτικού Προσωπικού
 3. Τμήμα 3 Προγραμματισμού - Εφοδιασμού
 4. Τμήμα 4 Οικονομικού
 5. Τμήμα 5 Συντήρησης
 6. Τμήμα 6 Εγκαταστάσεων
 7. Τμήμα 7 Τεχνικής Υποστήριξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΣΤ Υποστήριξης κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Στρατιωτικού Προσωπικού:
 2. Διατυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για θέματα στρατιωτικού προσωπικού επιπέδου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
 3. Διατυπώνει εισηγήσεις σχετικές με εσωτερικές τοποθετήσεις στρατιωτικού προσωπικού που εργάζεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μετά από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 4. Χειρίζεται θέματα τάξεως και πειθαρχίας, ηθικών αμοιβών και ατομικών εγγράφων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 5. Εξετάζει τις αναφορές του στρατιωτικού προσωπικού και διαμορφώνει τις προτάσεις σε συντονισμό με τους σχετιζόμενους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 6. Χειρίζεται θέματα δικαστικά, θρησκευτικά, υγειονομικά, εκλογικά και υπηρεσιακών ταυτοτήτων και δελτίων του στρατιωτικού προσωπικού.
 7. Χειρίζεται τα λοιπά θέματα στρατιωτικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 8. Τμήμα 2 Πολιτικού Προσωπικού:
 9. Διατυπώνει τις σχετικές εισηγήσεις προς τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για θέματα πολιτικού προσωπικού αρμοδιότητας ιεραρχίας ή Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο οποίο υπάγεται το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει την Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια.
 10. Διατυπώνει εισηγήσεις σχετικές με εσωτερικές τοποθετήσεις πολιτικού προσωπικού αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μετά από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 11. Χειρίζεται θέματα τάξεως, πειθαρχίας, ηθικών αμοιβών και ατομικών εγγράφων του πολιτικού προσωπικού.
 12. Εξετάζει τις αναφορές του πολιτικού προσωπικού και διαμορφώνει τις προτάσεις του, σε συντονισμό με τους σχετιζόμενους φορείς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 13. Χειρίζεται θέματα δικαστικά, υγειονομικά, εκλογικά και υπηρεσιακών ταυτοτήτων και δελτίων του πολιτικού προσωπικού.
 14. Χειρίζεται τα λοιπά θέματα πολιτικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 15. Τμήμα 3 Προγραμματισμού - Εφοδιασμού:
 16. Καταρτίζει το ετήσιο εφοδιαστικό και επισκευαστικό πρόγραμμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με βάση τις προτάσεις των φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 17. Χειρίζεται, ως συντονιστικό όργανο, θέματα που αφορούν προγράμματα με τα οποία επιδιώκεται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και χρηματοδοτούνται από εθνικές ή άλλες πηγές.
 18. Τηρεί το γενικό αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και συντονίζει την εκπόνηση και αναθεώρησή τους από τις οριζόμενες επιτροπές.
 19. Εκπονεί, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις που σχετίζονται, τις συνθέσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας σε μετεωρολογικά όργανα, συσκευές και μέσα.
 20. Εισηγείται, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς, την κατανομή των νέων μετεωρολογικών οργάνων, επίπλων και ευκολιών προσωπικού.
 21. Σχεδιάζει το πρόγραμμα εκτυπωτικών εργασιών της Υπηρεσίας.
 22. Μεριμνά για την εφοδιαστική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 23. Μεριμνά για τη σύγκλιση της ΜΕΑΙΕΑΠ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών.
 24. Τμήμα 4 Οικονομικού:
 25. Καταρτίζει τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εκδηλώνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη απορρόφηση των πιστώσεων.
 26. Μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.
 27. Μεριμνά για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 28. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την κατάρτιση και προβολή των οικονομικών απαιτήσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο ΕURΟCΟΝΤRΟL μέσω της ΥΠΑ.
 29. Εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση.
 30. Μεριμνά για την υλοποίηση των πάσης φύσεως προμηθειών και παρακολουθεί την έγκαιρη ανάλωση των πιστώσεων που διατίθενται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
 31. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και χειρίζεται χρηματικά εντάλματα πληρωμής (ΧΕΠ) που αφορούν διάφορες προμήθειες.
 32. Μεριμνά για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (ΠΓΕΠ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και για τη σύγκλιση αυτής, όταν απαιτείται, για την εξέταση διαφόρων θεμάτων προμηθειών.
 33. Προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί διαγωνισμών και προμηθειών και τηρεί αρχείο των πάσης φύσεως συμβάσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που έχουν οικονομικές επιπτώσεις για την Υπηρεσία.
 34. Εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στις προμήθειες και τις συμβάσεις.
 35. Παρέχει οικονομική μέριμνα στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια αρμοδιότητάς της.
 36. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία των Διαχειρίσεων Οικονομικού και ελέγχει τους υπόλογους που διαχειρίζονται χρήματα του δημοσίου.
 37. Ευθύνεται για τη διαχείριση των εκτός του προϋπολογισμού εσωτερικών πόρων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 38. Τμήμα 5 Συντήρησης:
 39. Εισηγείται την πολιτική εγκατάστασης και συντήρησης, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς, του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την υλοποίηση της.
 40. Προτείνει στο τμήμα Επιθεώρησης το ετήσιο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και παρακολουθεί την εφαρμογή του.
 41. Εισηγείται, όταν απαιτηθεί από Τμήματα που σχετίζονται, τη συμμετοχή τεχνικού προσωπικού στις επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 42. Εισηγείται, σε συνεργασία με τους σχετιζόμενους φορείς, τις προτεραιότητες μετακινήσεων του τεχνικού προσωπικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επιτόπια επισκευή του τεχνολογικού εξοπλισμού των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων.
 43. Ευθύνεται για την εκπόνηση των διαδικασιών συντήρησης και επισκευής του τεχνολογικού εξοπλισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 44. Χειρίζεται θέματα συντήρησης και επισκευής Αυτομάτων Μετεωρολογικών Σταθμών.
 45. Προγραμματίζει και προβάλλει σε ετήσια βάση τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών του τεχνολογικού εξοπλισμού.
 46. Τμήμα 6 Εγκαταστάσεων:
 47. Μεριμνά για την επιθεώρηση και την καταγραφή των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε έργα συντήρησης.
 48. Προγραμματίζει τη συντήρηση των κτιρίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την έγκριση των σχετικών δαπανών.
 49. Παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική εκτέλεση των έργων συντήρησης των κτιρίων.
 50. Παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική τήρηση των σχετικών μητρώων κτιρίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 51. Παρακολουθεί και ελέγχει την κανονική κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.
 52. Προβάλλει τις απαιτήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.
 53. Ευθύνεται για τη σύνταξη των σχετικών μελετών των νέων κτιρίων και των έργων συντήρησης και μεριμνά για την έγκρισή τους.
 54. Μεριμνά για τη συγκρότηση των προβλεπόμενων Επιτροπών.
 55. Παρακολουθεί την πορεία των σχετικών πιστώσεων των έργων.
 56. Εκπονεί το σχέδιο Πυρασφαλείας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής.
 57. Τμήμα 7 Τεχνικής Υποστήριξης:
 58. Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ωρη βάση για την παροχή της απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας.
 59. Εκτελεί εργασίες συντήρησης και επισκευής των συμβατικών μετεωρολογικών οργάνων και μεριμνά για τη διακρίβωση τους, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
 60. Συμπληρώνει τα προβλεπόμενα έντυπα και βιβλία, τηρεί τα αναγκαία τεχνικά εγχειρίδια και διατυπώνει σχετικές προτάσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής των συμβατικών μετεωρολογικών οργάνων.
 61. Προβάλλει τις απαιτήσεις σε ανταλλακτικά των οργάνων αυτών.
 62. Εκτελεί εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρονικών μετεωρο- λογικών οργάνων και των λοιπών μέσων της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διακρίβωσή τους, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
 63. Προβαίνει στην εγκατάσταση αυτών των οργάνων και μέσων, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Υπηρεσίας.
 64. Συμπληρώνει τα προβλεπόμενα έντυπα και βιβλία, τηρεί τα αναγκαία τεχνικά εγχειρίδια και διατυπώνει σχετικές προτάσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδικασιών συντή- ρησης και επισκευής των ηλεκτρονικών μετεωρολογικών οργάνων και των λοιπών μέσων της Υπηρεσίας.
 65. Προβάλλει τις απαιτήσεις σε ανταλλακτικά των οργάνων και μέσων αρμοδιότητας του.
 66. Εκτελεί εργασίες συντήρησης και επισκευής των τηλεπικοινωνιακών μέσων και Η/Υ της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
 67. Συμπληρώνει τα προβλεπόμενα έντυπα και βιβλία, τηρεί τα αναγκαία τεχνικά εγχειρίδια και διατυπώνει σχετικές προ- τάσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής των μέσων αυτών και των Η/Υ. Προβάλλει τις απαιτήσεις σε ανταλλακτικά των τηλεπικοινωνιακών μέσων και Η/Υ στον τομέα ευθύνης του.
 68. Καταρτίζει το πρόγραμμα των φυλακών των Τεχνικών Εργαστηρίων και μεριμνά για την κανονική τους στελέχωση.
Άρθρο 20 "Αποστολή - Διάρθρωση Αρμοδιότητες Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου (ΕΜΚ)"
1.  
  Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (ΕΜΚ) υπάγεται στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ως αποστολή έχει την σε 24ωρη βάση συνεχή παρακολούθηση του καιρού και την έκδοση και ανακοίνωση των πάσης φύσεως δελτίων προγνώσεων καιρού για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο το απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:.
 1. Τμήμα 1 Επιχειρησιακής Υποστήριξης
 2. Τμήμα 2 Προγνώσεων - Επαγρύπνησης
 3. Τμήμα 3 Ποιοτικού Ελέγχου
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου κατανέμονται κατά Τμήμα ως ακολούθως:
 1. Τμήμα 1 Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
 2. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που σχεδιάζουν τη μετεωρολογική υποστήριξη του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου με μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα.
 3. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του και γενικά για την ύπαρξη της απαιτούμενης υποδομής.
 4. Ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν την πρόγνωση του καιρού και σε συνεργασία με αρμόδια Τμήματα της υπηρεσίας εισηγείται τρόπους βελτίωσης των μεθόδων πρόγνωσης.
 5. Εκπονεί τις σχετικές οδηγίες - μνημόνια εργασίας των φυλακών και το πρόγραμμα έκδοσης των πάσης φύσεως προγνώσεων.
 6. Τμήμα 2 Προγνώσεων - Επαγρύπνησης:
 7. Λειτουργεί και στελεχώνεται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 24ωρη βάση με προσωπικό φυλακών και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος έκδοσης των πάσης φύσεως προγνώσεων, δελτίων και του σχεδίου ενημέρωσης των χρηστών της μετεωρολογικής πληροφορίας, που έχουν εγκριθεί αρμοδίως.
 8. Παρακολουθεί το σχεδιασμό που αφορά το παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης καιρού του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
 9. Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, σε καθημερινή βάση, των προβλεπόμενων χαρτών, εντύπων και διαγραμμάτων με τα διατιθέμενα μέσα.
 10. Καταρτίζει το πρόγραμμα των φυλακών του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και μεριμνά για την κανονική του στελέχωση.
 11. Τμήμα 3 Ποιοτικού Ελέγχου:
 12. Είναι υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο των πάσης φύσεως εκδιδόμενων από το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο προγνώσεων, δελτίων κ.λπ. σύμφωνα με τις μεθόδους αξιολόγησης που εκπονούνται από το τμήμα Β3 και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προς τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα 1 και 2 του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου.
 13. Σε συνεργασία με τα Τμήματα 1 και 2 του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου παρακολουθεί το έργο των φυλακών του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και εισηγείται στο Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου σε ό,τι αφορά τη βελτίωσή του.
3.  
  Το προσωπικό των φυλακών του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου εντάσσεται στο Τμήμα 2 του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και προγραμματίζεται σε 24ωρη βάση για την εκπλήρωση της αποστολής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για θέματα υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκρίνεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Στον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η εσωτερική οργάνωση καθώς και ειδικά λεπτομερειακά ή τεχνικά θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή λειτουργία, τις ευθύνες, τον τρόπο συνεργασίας του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου με τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κέντρα, τον τρόπο υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων για τη κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, τον τρόπο έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τον τρόπο υποστήριξης του κοινού, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της Αεροναυτιλίας.
Άρθρο 21 "Αποστολή - Διάρθρωση Αρμοδιότητες Ναυτικού Μετεωρολογικού Κέντρου Αθηνών"
1.  
  Το Ναυτικό Μετεωρολογικό Κέντρο Αθηνών υπάγεται στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ως αποστολή έχει την σε 24ωρη βάση συνεχή παρακολούθηση του καιρού και την έκδοση και ανακοίνωση των πάσης φύσεως δελτίων προγνώσεων καιρού για την κάλυψη των αναγκών της ναυτιλίας. Το Ναυτικό Μετεωρολογικό Κέντρο Αθηνών απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:.
 1. Τμήμα 1 Επιχειρησιακής Υποστήριξης
 2. Τμήμα 2 Προγνώσεων - Επαγρύπνησης
 3. Τμήμα 3 Ποιοτικού Ελέγχου
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Ναυτικού Μετεωρολογικού Κέντρου εντάσσονται στο έργο του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρού και καλύπτονται από αυτό σύμφωνα με τη ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του παρόντος Διατάγματος. Καθήκοντα Διευθυντή και Τμηματαρχών ασκούν ο Διευθυντής και οι αντίστοιχοι Τμηματάρχες του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και το επιχειρησιακό έργο του Ναυτικού Μετεωρολογικού Κέντρου καλύπτεται από το προσωπικό των φυλακών του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου.
Άρθρο 22 "Μετεωρολογική Σχολή"
1.  
  Στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λειτουργεί Μετεωρολογική Σχολή
2.  
  Αποστολή της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι η παροχή βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδικεύσεων στη Μετεωρολογία στους εισαγόμενους για φοίτηση στα οικεία εκπαιδευτικά τμήματα αυτής, καθώς και η παροχή περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης με προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού
3.  
  Στη Μετεωρολογική Σχολή μπορεί να φοιτά και στρατιωτικό προσωπικό των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών, μετά από πρόταση της προϊσταμένης τους αρχής και έγκρισή της αρμοδίως
4.  
  Η Μετεωρολογική Σχολή μπορεί να παρέχει εκπαίδευση και σε προσωπικό Μετεωρολογικών Υπηρεσιών και Οργανισμών άλλων κρατών με χρέωση ή χωρίς χρέωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εγκρίνεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στον οποίο καθορίζονται το ειδικότερο έργο των οργανικών τμημάτων της Μετεωρολογικής Σχολής, η οργάνωση και η λειτουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού, η φοίτηση των σπουδαστών και η διάρκειά της, τα απονεμόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, τα θέματα των εξετάσεων και του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
6.  
  Η αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ρυθμίζεται με την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρου 41 του Ν.Δ. 721/1970.
Άρθρο 23 "Διάρθρωση Μετεωρολογικής Σχολής"
1.  
  Η Μετεωρολογική Σχολή υπάγεται στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα 2 Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων
 3. Τμήμα 3 Αξιολόγησης και Τυποποίησης
2.  
  Η οργάνωση και η λειτουργία της Μετεωρολο-γικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-σίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 24 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Μοίρας Διοικητικής Μέριμνας"
1.  
  Η Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας υπάγεται στον Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την απαρτίζουν οι εξής φορείς:
 1. Γραφείο 1 Στρατεύσιμου Προσωπικού
 2. Γραφείο 2 Εκτυπώσεων
 3. Γραφείο 3 Γενικής Υποστήριξης
 4. Εφοδιασμός
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Μοίρας Διοικητικής Μέριμνας κατανέμονται κατά Γραφείο ως ακολούθως:
 1. Γραφείο 1 Στρατεύσιμου Προσωπικού:
 2. Επιλαμβάνεται θεμάτων διοικητικής μέριμνας και στρατολογικής παρακολούθησης του στρατεύσιμου προσωπικού.
 3. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους επιτελικούς φορείς της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την κατανομή των στρατεύσιμων.
 4. Επιλαμβάνεται θεμάτων φρούρησης των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 5. Γραφείο 2 Εκτυπώσεων:
 6. Εκτελεί τις εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις που έχουν εγκριθεί αρμόδια.
 7. Μεριμνά για τη λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού.
 8. Συνεργάζεται με άλλους φορείς για τη βελτίωση του έργου των εκτυπώσεων και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής της Υπηρεσίας.
 9. Γραφείο 3 Γενικής Υποστήριξης:
 10. Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων Αερολιμένα Αθηνών σε μεταφορικά μέσα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, χρωστικές, ξυλουργικές, ηλεκτρολογικές εργασίες και λοιπές εργασίες αναβάθμισης της ευταξίας των χώρων
 11. Εφοδιασμός:
 12. Μεριμνά για την εφοδιαστική υποστήριξη των φορέων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με παντοειδή υλικά και μέσα, καθώς και των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων που είναι ενταγμένα στις Μονάδες με μετεωρολογικά υλικά και μέσα.
 13. Ευθύνεται για τη, σε συνεργασία με άλλους φορείς, πρόβλεψη, εκτίμηση και προβολή των απαιτήσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με παντοειδή υλικά και μέσα και την απόκτηση, αποθήκευση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο αυτών.
 14. Παρακολουθεί και συντονίζει τις επιμέρους δραστηριότητες του λογιστηρίου, των γενικών αποθηκών και των διαχειρίσεων, για την εξασφάλιση ικανοποιητικής και έγκαιρης εφοδιαστικής υποστήριξης των φορέων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων.
 15. Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του Εγχειριδίου Εφοδιασμού Αεροπορίας και του Γενικού Κανονισμού Ανεφοδιασμού και Διαχείρισης Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 25 "Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κέντρα"
1.  
  Τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κέντρα είναι τα εξής:
 1. Το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΠΜΚ/ΑΤΑ)
 2. Το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας (ΠΜΚΜ)
2.  
  Το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο του Αρχηείου Τακτικής Αεροπορίας (ΠΜΚ/ΑΤΑ) απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Επιχειρήσεων
 2. Τμήμα 2 Προγνώσεων - Επαγρύπνησης
 3. Τμήμα 3 Μετεωρολογικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα 4 Τηλεπικοινωνιών
3.  
  Το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας (ΠΜΚΜ) απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα 1 Επιχειρήσεων
 2. Τμήμα 2 Προγνώσεων - Επαγρύπνησης
 3. Τμήμα 3 Μετεωρολογικής Υποστήριξης
4.  
  Η αποστολή των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κέντρων είναι:
 1. Η μετεωρολογική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους απαιτήσεων
 2. Η μετεωρολογική υποστήριξη της Αεροναυτιλίας
 3. Η μετεωρολογική υποστήριξη για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, των ευρύτερων αναγκών του κοινού και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
5.  
  Στο Διευθυντή του Περιφερειακού μετεωρολογικού Κέντρου Μακεδονίας (ΠΜΚΜ) υπάγεται και ο Μετεωρολογικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Σταθμός Μετεωρολογικού RΑDΑR Μακεδονίας
6.  
  Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Κέντρου του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΠΜΚ/ΑΤΑ) και του Περιφερειακού Μετεωρολογικού Κέντρου Μακεδονίας (ΠΜΚΜ) εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας σε ό,τι αφορά την μετεωρολογική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η εσωτερική οργάνωση, η στελέχωση, η λειτουργία, το έργο, η περιοχή ευθύνης και ο τρόπος συνεργασίας των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κέντρων με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, ο τρόπος υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, ο τρόπος έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ο τρόπος υποστήριξης των αναγκών του κοινού, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της Αεροναυτιλίας καθώς και το ειδικότερο έργο των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κέντρων.
Άρθρο 26 "Αποστολή - Υπαγωγή - Μετεωρολογικών Γραφείων Αεροδρομίων"
1.  
  Τα Μετεωρολογικά Γραφεία (ΜΓ) Αεροδρομίων λειτουργούν στις Μονάδες 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117 ΠΜ, 120 ΠΕΑ, 123 ΠΤΕ, 126, 130, 131, 134, 135 ΣΜ, ΑΑ Χρυσούπολης και υπάγονται διοικητικά στις Μονάδες τους. Η μετεωρολογική υποστήριξη της 113 ΠΜ παρέχεται από το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας.
2.  
  Η αποστολή των Μετεωρολογικών Γραφείων Αεροδρομίων είναι η υποστήριξη των μετεωρολογικών απαιτήσεων των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, η μετεωρολογική υποστήριξη της Αεροναυτιλίας και η μετεωρολογική υποστήριξη για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
3.  
  Με απόφαση του Διοικητού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μετά από συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας από την Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κέντρα, καθώς και η έκταση της παρεχόμενης εφοδιαστικής και τεχνικής υποστήριξης από την Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 27 "Αποστολή - Υπαγωγή Μετεωρολογικών Γραφείων (ΜΓ) Αερολιμένων και Λιμένων"
1.  
  Τα Μετεωρολογικά Γραφεία Αερολιμένων και Λιμένων, που υπάγονται στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι τα Μετεωρολογικά Γραφεία Αερολιμένων Αθηνών, Ιωάννη Καποδίστρια, Διαγόρα, Κω, Δημόκριτου, Κεφαλληνίας, Μυτιλήνης, Σάμου, Μυκόνου, Ζακύνθου, Σκιάθου και Μαραθώνα και το ΜΓ Λιμένα Πειραιά καθώς και οποιοδήποτε άλλο ήθελε ιδρυθεί για τις ανάγκες της πολιτικής αεροναυτιλίας
2.  
  Η αποστολή των Μετεωρολογικών Γραφείων Αερολιμένων είναι η μετεωρολογική υποστήριξη της Αεροναυτιλίας και των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων
3.  
  Η αποστολή του Μετεωρολογικού Γραφείου Λιμένα Πειραιά είναι η μετεωρολογική υποστήριξη της Ναυτιλίας
4.  
  Με αποφάσεις του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ρυθμίζεται η λειτουργία και ο τρόπος υποστήριξης των Μετεωρολογικών Γραφείων Αερολιμένων και Λιμένων
5.  
  Οι Προϊστάμενοι των Μετεωρολογικών Γραφείων των Αερολιμένων Ιωάννη Καποδίστρια, Διαγόρα, Κω, Δημόκριτου, Κεφαλληνίας, Μυτιλήνης, Σάμου, Μυκόνου, Ζακύνθου, Σκιάθου, Μαραθώνα και Λιμένα Πειραιά είναι και Προϊστάμενοι των Μετεωρολογικών Σταθμών Κερκύρας, Ρόδου, Κω, Αλεξανδρούπολης, Κεφαλληνίας, Μυτιλήνης, Σάμου, Μυκόνου, Ζακύνθου, Σκιάθου, Μαραθώνα και Πειραιά αντίστοιχα
Άρθρο 28 "Δίκτυα Μετεωρολογικών Σταθμών"
1.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της οργάνωσης και λειτουργίας των Μετεωρολογικών Σταθμών του δικτύου της, που αποτελούν το Εθνικό Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών της χώρας
2.  
  Με αποφάσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:
 1. Καθορίζεται η θέση, ο χαρακτηριστικός αριθμός και η κατηγορία των Μετεωρολογικών Σταθμών
 2. Τίθεται σε προσωρινή λειτουργία ένας νέος Μετεωρολογικός Σταθμός για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών ή διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία Μετεωρολογικού Σταθμού του δικτύου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
3.  
  Στο δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εντάσσονται και οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί που εγκαθίστανται στα εμπορικά πλοία, τους οποίους η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
4.  
  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία παρέχει την επιστημονική κατεύθυνση στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη λειτουργία των Μετεωρολογικών Σταθμών των ειδικών δικτύων, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και έχει την ευθύνη συντονισμού για την συνεκμετάλλευση των παρατηρήσεων
Άρθρο 29 "Αποστολή - Υπαγωγή Μετεωρολογικών Σταθμών"
1.  
  Το δίκτυο των Μετεωρολογικών Σταθμών (ΜΣ), που στελεχώνεται με προσωπικό, περιλαμβάνει τους ΜΣ Αγρινίου, Αθηνών, Αιγίου, Αίγινας, Αιδηψού, Ακτίου, Αλεξανδρούπολης, Αλιάρτου, Ανδραβίδας, Ανωγείων, Αράξου, Αράχωβας, Αργούς, Άρτας, Άστρους, Αστυπάλαιας, Βάμου, Βέλου Κορινθίας, Γορτύνου, Γυθείου, Δεκέλειας, Δεσφίνας, Διαβολιτσίου, Δράμας, Δομοκού, Έδεσσας, Ελευσίνας, Ζάρου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Θήρας, Ιεράπετρας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καλαμάτας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Καρπάθου, Καρύστου, Κάσου, Καστελίου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κόνιτσας, Κυθήρων, Κω, Λαμίας, Λάρισας, Λέρου, Λευκάδας, Λεωνιδίου, Λήμνου, Λιδωρικίου, Μαραθώνα, Μεθώνης, Μεσολογγίου, Μήλου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Νάξου, Ν. Αγχιάλου, Ν. Φιλαδέλφειας, Ναυπάκτου, Ξάνθης, Παλαιοχώρας, Πάρου, Πατρών, Πειραιά, Πτολεμαίδας, Πύργου, Ρόδου, Ρεθύμνου, Σάμου, Σερρών, Σητείας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σκύρου, Σούδας, Σουφλίου, Σπάρτης, Σπάτων, Σπετσών, Στεφανίου, Σύρου, Τανάγρας, Τρικάλων Ημαθίας, Τρικάλων Θεσσαλίας, Τρίπολης, Τυμπακίου, Φλώρινας, Φουρνής, Χαλκίδας, Χίου και Χρυσούπολης.
2.  
  Οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υπάγονται στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πλην των Μετεωρολογικών Σταθμών Αγρινίου, Ακτίου, Ανδραβίδας, Αράξου, Δεκέλειας, Ελευσίνας, Θήρας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καστελίου, Κοζάνης, Λάρισας, Λήμνου, Ν. Αγχιάλου, Σκύρου, Σούδας, Τανάγρας, Τρίπολης, Τυμπακίου, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Καρπάθου, Ρόδου και Χρυσούπολης που υπάγονται διοικητικά στις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.
3.  
  Η αποστολή των Μετεωρολογικών Σταθμών είναι να εκτελούν και να διαβιβάζουν μετεωρολογικές παρατηρήσεις επιφανείας και ανώτερης ατμοσφαίρας, ανάλογα με τη κατηγορία του Μετεωρολογικού Σταθμού, να συντάσσουν και να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δελτία και έντυπα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με αποφάσεις του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας και το έργο των Μετεωρολογικών Σταθμών.
4.  
  Οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί που υπάγονται στις Διοικήσεις των Μονάδων τους καλύπτουν και τις ειδικότερες επιχειρησιακές τους απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τις Μονάδες και το Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας
5.  
  Το δίκτυο των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών και η λειτουργία του καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μετά από πρόταση των αρμοδίων Διευθυντών και έγκριση από το Μετεωρολογικό Συμβούλιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 30 "Αποστολή - Υπαγωγή Σταθμών Μετεωρολογικών RΑDΑRS"
1.  
  Το δίκτυο των Σταθμών Μετεωρολογικών RΑDΑRS της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
2.  
  Η διοικητική υπαγωγή, η οργάνωση, η λειτουργία των Σταθμών Μετεωρολογικών RΑDΑRS καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, που εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 31 "Ωράριο Εργασίας Προσωπικού"
1.  
  Οι οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Μετεωρολογικών Γραφείων Αεροδρομίων καθώς και των Μετεωρολογικών Γραφείων Αερολιμένων λειτουργούν σε 24ωρη βάση και στελεχώνονται ανελλιπώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
2.  
  Οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί που λειτουργούν σε 24ωρη βάση στελεχώνονται συνεχώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος.
3.  
  Το πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εναλλάσσεται σε 24ωρες φυλακές υποχρεούται στην παροχή επ’αμοιβή εργασίας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στελέχωση
Άρθρο 32 "Στελέχωση Κεντρικής Υπηρεσίας - Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων"
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια στελεχώνονται με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό
2.  
  Το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτό
Άρθρο 33 "Προκήρυξη Θέσεων Διευθυντών και Τμηματαρχών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Οι Διευθυντές και Τμηματάρχες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι οποίοι προέρχονται από το Πολιτικό Προσωπικό επιλέγονται για θητεία τριών χρονών
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν επανεπιλέγεται ως προϊστάμενος Διεύθυνσης, η τοποθέτηση του αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας
Άρθρο 34 "Κριτήρια Κατάληψης Θέσεων Διευθυντών και Τμηματαρχών Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Διευθυντών Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κέντρων"
1.  
  Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία συνεκτιμώνται από τα αρμόδια όργανα:
 1. Να έχουν ικανοποιητική ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
 2. Να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία που άπτονται του έργου της Διεύθυνσης, που τεκμηριώνονται από ανάλογες μελέτες και εργασίες που έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί από την Υπηρεσία ή έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια του εσωτερικού ή και του εξωτερικού ή δημοσιευθεί σε έγκυρα περιοδικά
 3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα Διεθνών Μετεωρολογικών Οργανισμών που συμμετέχει η χώρα μας εκπροσωπούμενη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και χειρίζεται η Διεύθυνση
 4. Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
3.  
  Για την τοποθέτηση των Τμηματαρχών των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Ικανοποιητική ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
 2. Εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο του Τμήματος, που τεκμηριώνονται από ανάλογες εκπαιδεύσεις και από προτάσεις, μελέτες και εργασίες που έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί από την Υπηρεσία ή έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια του εσωτερικού ή και του εξωτερικού ή δημοσιευθεί σε έγκυρα περιοδικά
 3. Εμπειρία σε θέματα των Διεθνών Μετεωρολογικών Οργανισμών που χειρίζεται το Τμήμα τους
 4. Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 35 "Κατηγορίες και Κλάδοι Πολιτικού Προσωπικού"
1.  
  Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι οι εξής: α. Κλάδος ΠΕ Μετεωρολόγων. β. Κλάδος ΤΕ Μετεωρολόγων. γ. Κλάδος ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών. δ. Κλάδος ΔΕ Μετεωρολόγων. ε. Προσωρινός Κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων. Περιλαμβάνει τις προσωρινές θέσεις που έχουν δημιουργηθεί σε εκτέλεση του Ν. 1476/1984 και οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση του υπαλλήλου.
Άρθρο 36 "Κλάδος ΠΕ Μετεωρολόγων"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ Μετεωρολόγων περιλαμβάνει 60 θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων ορίζονται πτυχίο Μαθηματικού ή Φυσικού Τμήματος ή Γεωπονικής Σχολής ή πτυχίο Μετεωρολόγου ή Μεταπτυχιακός τίτλος στη Μετεωρολογία ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και γνώση μίας των ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής . Οι επιτυγχάνοντες σε διαγωνισμό προσλήψεως, πλην όσων κατέχουν πτυχίο Μετεωρολόγου ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Μετεωρολογία, μετά το διορισμό τους εισάγονται υποχρεωτικά για φοίτηση στο Τμήμα Μετεωρολόγων Α Τάξης της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η παρακολούθηση και η επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα αυτό της Μετεωρολογικής Σχολής θεωρείται τυπικό προσόν για τη μονιμοποίηση. Οι μη έχοντες το προσόν αυτό απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ΠΔ 611/77).
Άρθρο 37 "Κλάδος ΤΕ Μετεωρολόγων"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Μετεωρολόγων περιλαμβάνει 30 θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ Μετεωρολόγων ορίζονται δίπλωμα Τμήματος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ και γνώση μίας των ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής. Οι επιτυγχάνοντες σε διαγωνισμό προσλήψεως, μετά το διορισμό τους εισάγονται υποχρεωτικά για φοίτηση στο Τμήμα Μετεωρολόγων Β Τάξης της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η παρακολούθηση και η επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα αυτό της Μετεωρολογικής Σχολής θεωρείται τυπικό προσόν για τη μονιμοποίηση. Οι μη έχοντες το προσόν αυτό απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ΠΔ 611/77).
Άρθρο 38 "Κλάδος ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών περιλαμβάνει 47 θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών ορίζεται πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ
Άρθρο 39 "Κλάδος ΔΕ Μετεωρολόγων"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ Μετεωρολόγων περιλαμβάνει 200 θέσεις
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ Μετεωρολόγων, πέραν των προβλεπόμενων από το άρθρο 15 παράγραφο 1γ του Ν 2190/94, ορίζεται και γνώση μίας των ξένων γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής. Οι επιτυγχάνοντες σε διαγωνισμό προσλήψεως, μετά το διορισμό τους εισάγονται υποχρεωτικά για φοίτηση στο Τμήμα Μετεωρολόγων Γ Τάξης της Μετεωρολογικής Σχολής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η παρακολούθηση και η επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα αυτό της Μετεωρολογικής Σχολής θεωρείται τυπικό προσόν για τη μονιμοποίηση. Οι μη έχοντες το προσόν αυτό απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ΠΔ 611/77).
Άρθρο 40 "Επιμίσθιοι Παρατηρητές"
1.  
  Για τη λειτουργία του δικτύου των Μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται Επιμίσθιοι Παρατηρητές
2.  
  Ο αριθμός των επιμίσθιων Παρατηρητών δεν υπερβαίνει τους ογδόντα (80) και η αμοιβή τους καθορίζεται με βάση τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Τα καθήκοντα των Επιμίσθιων Παρατηρητών καθορίζονται με διαταγές του Διοικητού της ΕΜΥ
4.  
  Οι Επιμίσθιοι Παρατηρητές παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την έννοια της μισθώσεως έργου και δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα
5.  
  Οι Επιμίσθιοι Παρατηρητές έχουν την ευθύνη Δημοσίου Υπαλλήλου όσον αφορά τη διατήρηση και συντήρηση των μετεωρολογικών οργάνων, επίπλων, σκευών καθώς και του αρχείου του Σταθμού
Άρθρο 41 "Στελέχωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με προσωπικό Λοιπών Κλάδων και Ειδικοτήτων"
1.  
  Οι ανάγκες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε πολιτικό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα 36 έως και 39 του παρόντος Διατάγματος, καλύπτονται με πολιτικό προσωπικό Κλάδων και Ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατανομή Θέσεων
Άρθρο 42 "Κατανομή Θέσεων μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων"
1.  
  Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού των άρθρων 32 έως και 36 κατανέμονται στην Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) και στα Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια (ΠΜΚ) ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΚΥ ΠΜΚ ΣΥΝΟΛΟ
 1. Κλάδος ΠΕ Μετεωρολόγων 54 6 60
 2. Κλάδος ΤΕ Μετεωρολόγων 10 20 30
 3. Κλάδος ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών 42 5 47
 4. Κλάδος ΔΕ Μετεωρολόγων. 30 170 200.
 5. Προσωρινός Κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ― 6 6
2.  
  Η κατανομή των θέσεων του στρατιωτικού προσωπικού μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Μετεωρολογικών Κλιμακίων θα γίνει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Διατάγματος και μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 43 "Προϊστάμενοι Διευθύνσεων"
1.  
  Στις παρακάτω Διευθύνσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές οργανικές μονάδες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, προίστανται στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι ως εξής:
 1. Κεντρική Υπηρεσία Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:
 2. (1).
 3. Διεύθυνση Α ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (2).
 4. Διεύθυνση Β πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων με Α βαθμό. (3).
 5. Διεύθυνση Γ πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων με Α βαθμό. (4).
 6. Διεύθυνση Δ ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (5).
 7. Διεύθυνση Ε πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων με Α βαθμό. (6).
 8. Διεύθυνση ΣΤ ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου.
 9. Ειδικές Οργανικές Μονάδες Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. (1).
 10. Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων με Α βαθμό. (2).
 11. Μετεωρολογική Σχολή πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων με Α βαθμό.
 12. Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια:
 13. (1).
 14. Στο Μετεωρολογικό Γραφείο Αερολιμένα Αθηνών πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Μετεωρολόγων με Α βαθμό. (2).
 15. Στο Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΠΜΚ/ΑΤΑ) και στο Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο Μακεδονίας ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου.
Άρθρο 44 "Προϊστάμενοι Τμημάτων"
1.  
  Στα παρακάτω Τμήματα και στις εξομοιούμενες προς αυτά οργανικές μονάδες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, προίστανται στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι ως εξής:
 1. Κεντρική Υπηρεσία Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:
 2. (1).
 3. Τμήμα Επιθεώρησης ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (2).
 4. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (3).
 5. Κεντρική Γραμματεία Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού. (4).
 6. Διεύθυνση ΑΤμήμα 1 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (5).
 7. Διεύθυνση Α Τμήμα 2 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (6).
 8. Διεύθυνση Α Τμήμα 3 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (7).
 9. Διεύθυνση Α Τμήμα 4 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (8).
 10. Διεύθυνση Α Τμήμα 5 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Μετεωρολόγων. (9).
 11. Διεύθυνση Α Τμήμα 6 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (10).
 12. Διεύθυνση Α Τμήμα 7 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (11).
 13. Διεύθυνση Β Τμήμα 1 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (12).
 14. Διεύθυνση Β Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (13).
 15. Διεύθυνση Β Τμήμα 3 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (14).
 16. Διεύθυνση Β Τμήμα 4 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (15).
 17. Διεύθυνση Β Τμήμα 5 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (16).
 18. Διεύθυνση Γ Τμήμα 1 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων.
 19. (17) Διεύθυνση Γ Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (18).
 20. Διεύθυνση Γ Τμήμα 3 αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (19).
 21. Διεύθυνση Γ Τμήμα 4 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων.
 22. (20) Διεύθυνση Γ Τμήμα 5 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων.
 23. (21) Διεύθυνση Γ Τμήμα 6 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (22).
 24. Διεύθυνση Δ Τμήμα 1 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (23).
 25. Διεύθυνση Δ Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (24).
 26. Διεύθυνση Δ Τμήμα 3 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (25).
 27. Διεύθυνση Δ Τμήμα 4 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (26).
 28. Διεύθυνση Δ Τμήμα 5 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών. (27).
 29. Διεύθυνση Ε Τμήμα 1 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (28).
 30. Διεύθυνση Ε Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (29).
 31. Διεύθυνση Ε Τμήμα 3 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (30).
 32. Διεύθυνση Ε Τμήμα 4 κατώτερος αξιωματικός της ΠΑ Σώματος Οικονομικού. (31).
 33. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 1 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Διοικητικού. (32).
 34. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (33).
 35. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 3 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Εφοδιασμού. (34).
 36. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 4 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ Σώματος Οικονομικού. (35).
 37. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 5 αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (ΤΑΤ). (36).
 38. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 6 αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μηχανικού Εγκαταστάσεων (ΤΑΕ). (37).
 39. Διεύθυνση ΣΤ Τμήμα 7πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικών).
 40. (38) Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο Τμήμα 1 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων.
 41. (39) Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (40).
 42. Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο Τμήμα 3 ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (41).
 43. Μετεωρολογική Σχολή Τμήμα 1 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (42).
 44. Μετεωρολογική Σχολή Τμήμα 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων. (43).
 45. Μετεωρολογική Σχολή Τμήμα 3 αξιωματικός ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου.
 46. (44) Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ.
 47. Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια:
 48. (1).
 49. Στα Μετεωρολογικά Γραφεία Αεροδρομίων που λειτουργούν στις Μονάδες 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117 ΠΜ, 120 ΠΕΑ, 123 ΠΤΕ, 126, 130, 131, 134, 135 ΣΜ, ΑΑ Χρυσούπολης αξιωματικοί της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (2).
 50. ΜΓ Αερολιμένα Διαγόρα κατώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (3).
 51. ΜΓ Αερολιμένα Ιωάννη Καποδίστρια, Κω και Λιμένος Πειραιά πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Μετεωρολόγων. (4).
 52. ΜΓ Αερολιμένων Δημόκριτου, Κεφαλληνίας, Μαραθώνα, Μυτιλήνης, Σάμου, Μυκόνου, Ζακύνθου και Σκιάθου πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μετεωρολόγων. (5).
 53. ΜΣ Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καρπάθου, Καστοριάς, Κυθήρων, Λαμίας, Μεθώνης, Μήλου, Νάξου, Τρίπολης και Χίου πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Μετεωρολόγων.
2.  
  Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επίπεδου Τμήματος, που εντάσσονται διοικητικά στις Μονάδες της ΠΑ και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι αξιωματικοί της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου
Άρθρο 45 "Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων"
1.  
  Στα παρακάτω αυτοτελή Γραφεία και τις εξομοιούμενες προς αυτά οργανικές μονάδες, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, προίστανται στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι ως εξής:
 1. Κεντρική Υπηρεσία Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:
 2. (1).
 3. Γραφείο Διοικητή Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου. (2).
 4. Γραφείο Νομικού Συμβούλου Στρατιωτικός Δικαστής (3).
 5. Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο1 κατώτερος αξιωματικός της ΠΑ. (4).
 6. Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο 2 πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας. (5).
 7. Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο 3 κατώτερος αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας ΤΥΣ. (6).
 8. Μοίρα Διοικητικής Μέριμνας Εφοδιασμός αξιωματικός της ΠΑ ειδικότητας Εφοδιαστού.
 9. Περιφερειακά Μετεωρολογικά Κλιμάκια:
 10. Στους Μετεωρολογικούς Σταθμούς Αιγίου, Αίγινας, Αιδηψού, Αλιάρτου, Ανωγείων, Αράχωβας, Άργους, Άρτας, Άστρους, Αστυπάλαιας, Βάμου, Βέλου Κορινθίας, Γορτύνου, Γυθείου, Δεσφίνας, Διαβολιτσίου, Δομοκού, Δράμας, Έδεσσας, Ζαρού, Θάσου, Ιεράπετρας, Ικαρίας, Καλαβρύτων, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Καρύστου, Κάσου, Καστελόριζου, Κομοτηνής, Κόνιτσας, Λευκάδας, Λέρου, Λεωνιδίου, Λιδωρικίου, Μεσολογγίου, Ν. Φιλαδέλφειας, Ναυπάκτου, Ξάνθης, Παλαιοχώρας, Πάρου, Πάτρας, Πύργου, Πτολεμαίδας, Ρεθύμνου, Σερρών, Σητείας, Σκοπέλου, Σουφλίου, Σπάρτης, Σπάτων, Σπετσών, Στεφανίου, Σύρου, Τρικάλων Ημαθίας, Τρικάλων Θεσσαλίας, Φλώρινας, Φουρνής και Χαλκίδας πολιτικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Μετεωρολόγων ή επιμίσθιοι παρατηρητές.
2.  
  Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επίπεδου Γραφείων που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος θα είναι στρατιωτικοί ειδικότητας μετεωρολόγου ή πολιτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Μετεωρολόγων και θα καθορίζονται εντός της υφιστάμενης οροφής που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις της ΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συλλογικά Όργανα
Άρθρο 46 "Μετεωρολογικό Συμβούλιο Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Το Μετεωρολογικό Συμβούλιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αποτελεί όργανο συγκροτούμενο με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
2.  
  Το Μετεωρολογικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής:
 1. Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
 2. Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως Αντιπρόεδρο
 3. Τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως μέλη
3.  
  Το Μετεωρολογικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
4.  
  Το Μετεωρολογικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την πραγματοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και για άλλα τρέχοντα και ουσιώδη θέματα της Υπηρεσίας
5.  
  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίστανται χωρίς ψήφο ο καθ’ ύλη αρμόδιος για το υπό συζήτηση θέμα στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος
6.  
  Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου και ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος
7.  
  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων
8.  
  Χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου ανατίθενται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε αξιωματικό ή πολιτικό υπάλληλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
9.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις αυτού οποιοδήποτε πρόσωπο για παροχή πληροφοριών, που έχει σχέση με το υπό συζήτηση θέμα
Άρθρο 47 "Μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ)"
1.  
  Για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας συγκροτείται Μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ). Αυτή αποτελείται από:.
 1. Τον Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από τον Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 2. Τους Διευθυντές Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
2.  
  Η Επιτροπή συγκαλείται με διαταγή του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τακτικά δύο φορές το χρόνο - Μάρτιο και Σεπτέμβριο ή και έκτακτα ανάλογα με τα θέματα που υπάρχουν προς συζήτηση
3.  
  Τα θέματα στα οποία γνωμοδοτεί η ΜΕΑΙΕΑΠ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η λειτουργία της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 48 "Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή"
1.  
  Συγκροτείται Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή (Ε.Τ.Ε), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης σε ότι αφορά το μακροχρόνιο σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και καταρτίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.
2.  
  Η θητεία της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής ορίζεται τριετής με επαναπροκήρυξη των θέσεων τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας
3.  
  Η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αποτελείται από:
 1. Τον Πρόεδρο
 2. Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας ειδικότητας μετεωρολόγου, ως μέλος
 3. Πολιτικό Υπάλληλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κλάδου ΠΕ μετεωρολόγων, ως μέλος
4.  
  Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής είναι δυνατό να είναι είτε Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ειδικότητας μετεωρολόγου είτε Πολιτικός Υπάλληλος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κλάδου ΠΕ μετεωρολόγων και αρχαιότερος από το στρατιωτικό μέλος, εάν ο πρόεδρος είναι στρατιωτικός και από τον πολιτικό υπάλληλο, εάν ο πρόεδρος είναι πολιτικός υπάλληλος
5.  
  Η επιλογή των μελών της επιτροπής γίνεται ως ακολούθως:
 1. Με ευθύνη του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ενημερώνεται το προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας που συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα
 2. Ο Υποδιοικητής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εισηγείται για τις υποψηφιότητες του Προέδρου και των μελών στο Μετεωρολογικό Συμβούλιο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο εκλέγει τα μέλη της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής.
 3. Στην περίπτωση που στις υποψηφιότητες περιλαμβάνονται μέλη του Μετεωρολογικού Συμβουλίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τότε οι υποψήφιοι δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής.
6.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής επιλέγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Να έχουν ικανοποιητική ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
 2. Να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία σε ότι αφορά στην εξέλιξη της μετεωρολογικής επιστήμης και της τεχνολογίας που υποστηρίζει την εξέλιξη της επιστήμης, που τεκμηριώνονται από ανάλογες μελέτες και εργασίες που έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί από την Υπηρεσία ή έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια του εσωτερικού ή και του εξωτερικού ή δημοσιευθεί σε έγκυρα περιοδικά
 3. Να γνωρίζουν τους μακροχρόνιους σχεδιασμούς των Μετεωρολογικών Οργανισμών σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των συστημάτων παρατήρησης της ατμόσφαιρας και των συστημάτων επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων
 4. Να έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε θεματικό πεδίο του ενδιαφέροντος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
 5. Για την επιλογή του Προέδρου της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής προτιμώνται οι κάτοχοι Διδακτορικών τίτλων σπουδών σε θεματικά πεδία ενδιαφέροντος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
7.  
  Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής εισηγείται το Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 49 "Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΠΓΕΠ)"
1.  
  Η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΠΓΕΠ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπεται από το άρθρο 18 του ΠΔ 284/1989 και αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από το Διευθυντή της Διεύθυνσης ΣΤ, ως Πρόεδρο και από δύο ανώτερους Αξιωματικούς και δύο πολιτικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ με βαθμό Α’ με δικαίωμα ψήφου
2.  
  Η ΠΓΕΠ συγκροτείται με διαταγή του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
3.  
  Χρέη εισηγητή εκτελεί ο αρμόδιος, ανάλογα με την περίπτωση, για την πραγματοποίηση των προμηθειών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και καθήκοντα γραμματέα κατώτερος Αξιωματικός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
4.  
  Η ΠΓΕΠ θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρίστανται τρία τουλάχιστον μέλη
5.  
  Η αρμοδιότητα της ΠΓΕΠ/ΕΜΥ περιορίζεται εντός του πλαισίου της οικονομικής εξουσίας του Διοικητού ΕΜΥ
6.  
  Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 284/1989
Άρθρο 50 "Δημόσια Έργα Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας"
1.  
  Προϊστάμενη Αρχή για τα έργα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ορίζεται το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
2.  
  Τα δημόσια έργα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τα συναφή με αυτά θέματα διέπονται από τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 51 "Επιτροπές - Ομάδες Εργασίας"
1.  
  Για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων μετεωρολογικής ή τεχνολογικής υφής αρμοδιότητας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δύνανται να συγκροτούνται Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας με διαταγή του Διοικητού της από προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταβατικές - Ειδικές και Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 52 "Κατάταξη Προσωπικού"
1.  
  Οι τακτικοί υπάλληλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κλάδων ΠΕ -18 Μετεωρολόγων Α’ Τάξης, ΤΕ-13 Μετεωρολόγων, ΤΕ-14 Ραδιοτηλεγραφητών και ΔΕ-11 Μετεωρολόγων Γ’ Τάξης καθώς και του προσωρινού κλάδου ΔΕ λοιπών ειδικοτήτων (ΝΔ 192/73), που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που έχουν σε θέσεις των Κλάδων που δημιουργούνται με τον Οργανισμό αυτό ως εξής:
 1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ -18 Μετεωρολόγων Α’ Τάξης στον Κλάδο ΠΕ Μετεωρολόγων
 2. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ-13 Μετεωρολόγων στον Κλάδο ΤΕ Μετεωρολόγων
 3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ-14 Ραδιοτηλεγραφητών στον Κλάδο ΤΕ Τηλεπικοινωνιακών
 4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ-11 Μετεωρολόγων Γ’ Τάξης στον Κλάδο ΔΕ Μετεωρολόγων
 5. Οι υπάλληλοι του προσωρινού Κλάδου ΔΕ λοιπών ειδικοτήτων (ΝΔ 192/73), που αναφέρονται στη Φ. 471.11/ΑΔ 569759/Σ. 2842/28-12-94/Απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΕΘΑ, στον Προσωρινό Κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων.
Άρθρο 53 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Οι Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας συντάσσονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Άρθρο 54 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.8 Ν 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α* 35/15-2-95).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν 1558/85 (ΦΕΚ Α*137/26-7-85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α* 154/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α* 38/14-3-97).
 • Τις αποφάσεις 92, 93 του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου που διατυπώθηκαν κατά την συνεδρίαση της 26-6-95.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 221/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/192 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/284 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία