Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διεύθυνση ΠΣΕΑ"
1.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 17/1974, εντάσσεται διαρθρωτικά στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος με τον υπεύθυνο συντονιστή ελέγχει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ, των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου και των Οργανισμών που εποπτεύονται από αυτό, για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Διεύθυνσης ΠΣΕΑ Στην αρμοδιότητα της κατά το άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Διεύθυνσης ΠΣΕΑ υπάγονται:"
1.  
  Ο συντονισμός, εν καιρώ ειρήνης, όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης
2.  
  Όλες οι ενέργειες στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 και τις κείμενες διατάξεις για:.
 1. Χορήγηση αναστολής κατάταξης σε εφέδρους που επιστρατεύονται
 2. Δεσμεύσεις και επιτάξεις
 3. Αντιμετώπιση εν καιρώ ειρήνης των εκτάκτων αναγκών της χώρας και οι αρμοδιότητες και ενέργειες που επιβάλλονται από τα Σχέδια Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έχει σχέση με θέματα τα οποία αφορούν άμεσα ή εμμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας
3.  
  Ο συντονισμός στα θέματα της Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του ΝΑΤΟ και των Επιτροπών αυτής αρμοδιότητας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Άρθρο 3 "Διάρθρωση - Οργάνωση Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης διαρθρώνεται κατά Τμήματα και Γραφεία ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης
2.  
  Τμήμα Πολιτικής Άμυνας
3.  
  Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης και Αρχείου
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου"
1.  
  Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης: Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει:
 1. Η κατάρτιση, αναμόρφωση και προσαρμογή σχεδίου προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εν καιρώ πολέμου ή έκτακτης ανάγκης εν καιρώ ειρήνης
 2. Η αποστολή των παραπάνω σχεδίων στις Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομαρχιακά Διαμερίσματα και η παροχή οδηγιών σε αυτές, για να καταρτίσουν, με βάση αυτά, αντίστοιχα τοπικά σχέδια ΠΣΕΑ
 3. Η παρακολούθηση, σχολιασμός, συμπλήρωση και αναθεώρηση των σχεδίων αυτών
 4. Ο σχολιασμός σχεδίων άλλων Υπουργείων στα οποία το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εμπλέκεται ως συνεργαζόμενο
 5. Η μέριμνα για τη συγκρότηση Μικτών Επιτελικών Επιτροπών ή ομάδων εργασίας από υπαλλήλους των αρμοδίων Υπουργείων, που υποδεικνύονται από αυτά, για τη μελέτη, εισήγηση και σχεδίαση των επί μέρους θεμάτων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, των οποίων η επίλυση έχει ανάγκη της συνδρομής περισσοτέρων Υπουργείων
 6. Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για υποστήριξη των σχεδίων του Υπουργείου
 7. Η παρακολούθηση και έλεγχος της ετοιμότητας των σχεδίων ΠΣΕΑ και μέτρων συναγερμού
 8. Η διαδικασία πολιτικής επιστράτευσης του προσωπικού τομέα δράσης του Υπουργείου, δέσμευσης και επίταξης υλικών και μέσων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των σχεδίων ΠΣΕΑ του Υπουργείου
 9. Η συμμετοχή του Υπουργείου στις ασκήσεις Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
 10. Η εφαρμογή των σχεδίων σε καιρό πολέμου ή έκτακτης ανάγκης
 11. Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος γενικού ή ειδικού που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη σχεδίαση
2.  
  Τμήμα Πολιτικής Άμυνας. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει:.
 1. Η μέριμνα για την οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του υπουργείου
 2. Η μέριμνα για την προστασία των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του υπουργείου από εχθρικές προσβολές
 3. Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων κατά δολιοφθορών που αποσκοπούν στον επηρεασμό του ηθικού των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου
 4. Η μέριμνα για τη διαφώτιση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του υπουργείου για τη φύση και την έκταση των κινδύνων που διατρέχουν σ’ έναν μελλοντικό πόλεμο, τις μεθόδους και τα μέσα προστασίας τους και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ’ αυτούς ως ατόμων για την προστασία του συνόλου
 5. Η συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού που ελέγχεται από το υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Ο χειρισμός των θεμάτων που προβλέπονται από τον κανονισμό Ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού εθνικού και ΝΑΤΟ
 7. Η μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των πολιτικών δυνάμεων που υπάγονται στη δύναμή του σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
 8. Η οργάνωση και παρακολούθηση των ανεξάρτητων ιδρυμάτων (ΑΙ) και των Ανεξάρτητων Δημοσίων Ιδρυμάτων (Δ.Α.Ι.) που υπάγονται στο Υπουργείο που επιστρατεύονται και ανήκουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων που εποπτευόνται από αυτό.
 9. Ο χειρισμός και συντονισμός θεμάτων Ανωτέρας Επιτροπής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και των επιτροπών αυτής, αρμοδιότητος του Υπουργείου
 10. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητος που ανάγεται σε θέματα Εθνικής Άμυνας
3.  
  Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου
 1. Η τήρηση του Αρχείου της ΠΣΕΑ
 2. Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης
 3. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης
Άρθρο 5 "Ειδικά Προσόντα Προσωπικού"
1.  
  Ως ειδικά προσόντα του προσωπικού που τοποθετείται στη Διεύθυνση ΠΣΕΑ ορίζονται:
 1. Για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, πτυχίο Σχολής Εθνικής Αμύνης ή Σχολής ΠΣΕΑ ή τριετή τουλάχιστον πείρα σε θέματα ΠΣΕΑ
 2. Για τους προϊσταμένους Τμημάτων, διετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα ΠΣΕΑ, ή ειδική μετεκπαίδευση σε θέματα ΠΣΕΑ
 3. Για το λοιπό προσωπικό, μετεκπαίδευση σε θέματα ΠΣΕΑ και σχετική εμπειρία σε θέματα ΠΣΕΑ
Άρθρο 6
1.  
  Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 17/1974, για την στελέχωση των υπηρεσιών της διεύθυνσης ΠΣΕΑ στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνιστώνται: α) Τρεις (3) θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ2 Τύπου ή ΠΕ1 Διοικητικός. β) Μία (1) θέση προσωπικού κατηγορίας ΔΕ2 Δακτυλογράφων - Στενοδακτυλογράφων. γ) Μία (1) θέση προσωπικού κατηγορίας ΔΕ15 Οδηγών Αυτοκινήυτων. δ) Μία (1) θέση προσωπικού κατηγορίας ΥΕ Επιμελητών. Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, και 6 του άρθρου 15 του Ν.Δ. 17/1974 «περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης».
 • Την αριθμ. 284/1996 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας,
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) «Περί συγχώνευσης των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/1994 (ΦΕΚ 116/Α/7.7.1994) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. και συγκεκριμένα από τις διατάξεις που αναφέρονται στην σύστασι έξι (6) οργανικών θέσεων για το 1997 δημιουργείται δαπάνη δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) δραχμών, η οποία για το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά ισόποσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 5115 του Ειδ. Φ. 47-110 στον ΚΑΕ της ομάδας 0200 του ιδίου φορέα. Η ανωτέρω δαπάνη για τα επόμενα πέντε έτη θα αντιμετωπισθεί με αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το άρθρο 1 παράγραφος 14 της αριθμ. 29261/ 7.10.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 933/10.10.1996).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/29261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/29261 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/17 1974
Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1994/181 1994
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 2001/375 2001