Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση των υπηρεσιών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 1 "Διάρθρωση της Γραμματείας."
1.  
  Η Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται:.
 1. από τις Διευθύνσεις:
 2. 1) Διοικητικού και Οικονομικού.
 3. 2) Προσλήψεων.
 4. 3) Μηχανοργανώσεως και.
 5. το Γραφείο Γραμματείας του Α Τμήματος (Θεσσαλονίκη)
2.  
  Της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. προίσταται γενικός διευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 1 (εδάφιο πρώτο) του άρθρου 7 του Ν. 2190/1994.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Διοικητικού και Οικονομικού."
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού αποτελείται από τα Τμήματα:
 1. Διοικητικού,
 2. Οικονομικού,
 3. Προμηθειών και Μέριμνας
2.  
  Το Τμήμα Διοικητικού έχει αρμοδιότητα για το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και υπηρεσιακής κατάστασης γενικώς των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα έχει την ευθύνη ιδίως για: - Τήρηση πρωτοκόλου αλληλογραφίας - Παραλαβή, πρωτοκόλληση και διανομή εισερχόμενης αλληλογραφίας. - Δακτυλογράφηση των εγγράφων, αποφάσεων ή άλλων κειμένων. - Διεκπεραίωση εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Πρόσληψη προσωπικού. - Τήρηση ατομικών φακέλλων των μελών και προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. - Μεταβολές προσωπικού. - Χορήγηση αδειών. - Εκθέσεις αξιολογήσης ουσιαστικών προσόντων. - Πειθαρχική διαδικασία. - Λύση υπαλληλικής σχέσης και τα συναφή με τη συνταξιοδότηση ζητήματα. - Έκδοση γενικών εγκυκλίων ή ειδικών οδηγιών διοίκησης προσωπικού. - Γραμματειακή στήριξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ολομελειών και υπηρεσιακού συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Π. - Καθαρογραφή των αποφάσεων των Ολομελειών και των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου. - Έκδοση και θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας. - Βεβαίωση της ακριβείας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών. - Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής οποιουδήποτε. - Τήρηση του γενικού αρχείου της Υπηρεσίας.
3.  
  Το τμήμα του Οικονομικού έχει αρμοδιότητα για την εν γένει οργάνωση και λειτουργία του λογιστικού συστήματος και διαχείριση των πάσης φύσεως δαπανών. Ειδικότερα έχει την ευθύνη ιδίως για: - Κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. - Εντολή και εκκαθάριση αποδοχών, λοιπών απολαβών και αποζημιώσεων γενικώς των μελών και του προσωπικού. - Εντολή και εκκαθάριση αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών των κεντρικών και τοπικών επιτροπών και όσων μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων (άρθρα 15-19 Ν. 2190/1994). - Μέριμνα για την καταβολή αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών στα μέλη τοπικών επιτροπών και στους υπαλλήλους περιφεριεακών υπηρεσιών ή νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων. - Εντολή και εκκαθάριση κάθε άλλη δαπάνης. - Χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου. - Εκπόνηση κανονισμού για θέματα εφοδιασμού και διαχείρισης υλικού. - Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη προμήθεια υλικών πασης φύσεως, εισήγηση κατακυρωτικών αποφάσεων και συμβάσεων. - Εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών.
4.  
  Το Τμήμα Προμηθειών και Μέριμνας έχει αρμοδιότητα για την εξασφάλιση επάρκειας των απαιτούμενων πάσης φύσεως υλικών για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Ειδικότερα έχει την ευθύνη ιδίως για: - Εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπό υλικό και έγκαιρη διατύπωση προς το Τμήμα Οικονομικού αιτημάτων για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. - Εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών. - Διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώριση, αποθήκευση, διανομή). - Συντήρηση και επισκευή του κτιριακού και μηχανικού ή άλλου εξοπλισμού. - Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. - Καθαριότητα και εμφάνιση γραφείων και λοιπών χώρων. - Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. - Μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων ή προσώπων. - Ανάθεση εργασιών και παρακολούθηση εκτελέσεώς τους. - Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Προσλήψεων."
1.  
  Η Διεύθυνση Προσλήψεων αποτελείται από τα Τμήματα:
 1. Προδικασίας,
 2. Ελέγχου,
 3. Εκτάκτου και Εποχιακού Προσωπικού
2.  
  Το Τμήμα Προδικασίας έχει αρμοδιότητα για την προετοιμασία των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων και την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών έως και την ανάρτηση των πινάκων διοριστέων. Ειδικότερα έχει την ευθύνη ιδίως για: - Συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία, από άποψη πληρότητας, των αιτημάτων δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για πλήρωση θέσεων. - Σύνταξη των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων και δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και αποστολή περίληψης στα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Μέριμνα για τον εφοδιασμό με τον απαιτούμενο αριθμό προκηρύξεων των υπευθύνων των νομαρχιών. - Ανακοίνωση με έκδοση δελτίου τύπου για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. - Μέριμνα για τον ορισμό κεντρικής ή και τοπικών επιτροπών, υπευθύνων παραλαβής αιτήσεων επιτροπών εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων, βαθμολογητών και λοιπών προσώπων που απαιτούνται για τις σχετικές διαδικασίες και τον εφοδιασμό τους με τα απαιτούμενα υλικά. - Μέριμνα για τη συγκέντρωση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους στις νομαρχίες, την ταξινόμηση και προώθησή τους στις ομάδες ελέγχου. - Μέριμνα για την μετά τον έλεγχο προώθηση των αιτήσεων στη μηχανογραφική υπηρεσία για την εισαγωγή των στοιχείων στους Η/Υ και την κατάρτιση των οικείων κατά περίπτωση πινάκων. - Οπτική παραβολή των μηχανογραφημένων πινάκων και αποστολή τους στις οικείες νομαρχίες για ανάρτηση. - Τήρηση του σχετικού αρχείου. - Κάθε αλληλογραφία και ενέργεια σχετική με τα ανωτέρω θέματα.
3.  
  Το Τμήμα Ελέγχου έχει αρμοδιότητα για την εκτέλεση όλων των απαιτουμένων ενεργειών ή εργασιών και την έκδοση των αναγκαίων πράξεων από του σταδίου υποβολής των ενστάσεων έως και την ολοκλήρωση των διαδικασίων πλήρωσης θέσεων κατά τα άρθρα 15-19 του Ν. 2190/1994. ΕΙδικότερα έχει την ευθύνη ιδίως για: - Συγκέντρωση των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 15-19 του Ν. 2190-/1994, ταξινόμησή τους κατά νομαρχίες και κατηγορίες προσωπικού και προώθησή τους στις ομάδες ελέγχου για προεισήγηση και ακολούθως στον Πρόεδρο της Ελάσσονος Ολομέλειας για ορισμό εισηγητών Συμβούλων. - Παραλαβή των τελικών πινάκων διοριστέων, έλεγχος και αποστολή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. - Αποστολή των οικείων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στους αρμόδιους για το διορισμό φορείς. - Ενημέρωση με δελτίο τύπου των υποψηφίων για τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων και την αποστολή τους στους οικείους φορείς. - Χορήγηση αποσπασμάτων των αποφάσεων της Ελάσσονος Ολομέλειας στους ενδιαφερόμενους για γνώση. - Τήρηση του σχετικού αρχείου. - Κάθε άλλη αλληλογραφία σχετική με τα ανωτέρω θέματα.
4.  
  Το Τμήμα Εκτάκτου και Εποχιακού Προσωπικού έχει αρμοδιότητα για τις διαδικασίες ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. κατά την εφαρμογή από τους οικείους φορείς των άρθρων 20 και 21 του Ν. 2190/1994. Ειδικότερα έχει την ευθύνης ιδίως για: - Συγκεντρώση των ανακοινώσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και των τυχόν ενστάσεων κατ αυτών, ταξινόμηση και διανομή τους για έλεγχο. - Συγκέντρωση των πινάκων επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και των τυχόν ενστάσεων κατ αυτών, ταξινόμηση και διανομή τους για έλεγχο. - Γραμματειακή στήριξη των Συμβούλων στα ανωτέρω θέματα και του Γραφείου Επιθεώρησης του Α.Σ.Ε.Π. - Κάθε αλληλογραφία σχετική με τα ανωτέρω θέματα.
5.  
  Το προσωπικό των Τμημάτων Προδικασίας και Ελέγχου, λόγω του αλληλένδετου έργους τους, θα χρησιμοποιείται ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας , είτε στο ένα Τμήμα είτε στο άλλο με προφορικές εντολές του αρμόδιου διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή
6.  
  Οι ομάδες ελέγχου των αιτημάτων των φορέων , των αιτήσεων των υποψηφίων ή των ενστάσεων κατά τις διαδικασίες των άρθρων 15-19 του Ν. 2190/1994 μπορούν να συγκροτούνται από όλους τους υπαλλήλους της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., ανεξαρτήτως της Διεύθύνσεως που υπηρετούν.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση και αρμοδιότητας της Διευθύνσεως Μηχανοργανώσεως"
1.  
  Η Διεύθυνση Μηχανοργανώσεως αποτελείται από τα Τμήματα:
 1. Ανάλυσης και Προγραμματισμού,
 2. Λειτουργίας και Υποστήριξης
2.  
  Το Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών. Ειδικότερα έχει την ευθύνη ιδίως για: - Πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των μονάδων του Α.Σ.Ε.Π. από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και εφαρμογών. - Σύνταξη σχετικών ειδικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. - Μέριμνα για τη συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών.
3.  
  Το Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για την καλή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, τη συντήρηση του εξοπλισμού και την εν γένει στήριξη του όλου ηλεκτρονικού συστήματος. Ειδικότερα έχει την ευθύνης ιδίως για: - Μέριμνα για την εφαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων, την καλή λειτουργία και πλήρη αξιοποίηση του εξοπλισμού. - Προετοιμασία των δεδομένων, έλεγχος εισόδου - εξόδου και ασφάλειας του ηλεκτρονικού συστήματος. - Εισαγωγή και ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων. - Συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού. - Υποστήριξη των ηλεκτρονικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών και σε εξιδικευμένους τομείς (βάσεις πληροφοριών, επικοινωνίες, υλικό, λογισμικό κ.λ.π.).
Άρθρο 5 "Γραφείο Γραμματείας Α Τμήματος Θεσαλονίκης"
1.  
  Το Γραφείο Γραμματείας του Α Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (Θεσσαλονίκη) έχει την ευθύνη της γραμματειακής στήριξης των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. στο ανωτέρω Τμήμα και της επιμέλειας για τη συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού των γραφείων και την επάρκεια των απαιτουμένων υλικών μέσων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προσωπικό
Άρθρο 6 "Προσωπικό της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π."
1.  
  Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις τακτικού προσωπικού κατανεμόμενες κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
 1. Τριάντα οκτώ (38) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμούς Δ - Α
 2. Πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμούς Δ - Α
 3. Εννέα (9) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμούς Δ - Α
 4. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμούς Δ.- Α.
 5. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ με βαθμούς Δ - Α
 6. Έξι (6) θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμούς Δ - Α
 7. Πέντε (5) Δακτυλογράφων - Επεξεργασίας Κειμένου με βαθμούς Δ - Α
 8. Τρείς (3) θέσεις κλάδων ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμούς Ε - Β
 9. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμούς Ε - Β
2.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις της παρ. 1 ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 194/1988 (Φ.Ε.Κ. 84/Α), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορεί να ορίζεται αριθμός θέσεων που καλύπτονται με υποψηφίους ειδικότητας μηχανικού (Η/Υ) (Ηardware).
Άρθρο 7 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Της Γενικής Διευθύνσεως της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. προίσταται υπάλληλος είτε του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού είτε του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
2.  
  Της Διευθύνσεως Διοικητικού και Οικονομικού και της Διευθύνσεως Προσλήψεων προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Της Διευθύνσεως Μηχανογραφήσεως προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
3.  
  Των Τμημάτων Διοικητικού και Οικονομικού της Διευθύνσεως Διοικητικού και Οικονομικού και των Τμημάτων Προδικασίας, Ελέγχου και Εκτάκτου και Εποχιακού Προσωπικού της Διευθύνσεως Προσλήψεων προίστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικου ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Του Τμήματος Ανάλυσης και Προγραμματισμού και του Τμήματος Λειτουργίας και Υποστήριξης της Διευθύνσεως Μηχανοργανώσεως προίστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Του Τμήματος Προμηθειών και Μέριμνας της Διευθύνσεως Διοικητικού και Οικονομικού προίσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού.
4.  
  Του γραφείου Γραμματείας του Α Τμήματος Θεσσαλονίκης προίσταται κατά σειρά υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές και καταργητικές διατάξεις
Άρθρο 8
1.  
  Οι κενές θέσεις της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. που συνιστώνται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καλύπτονται εξ ολοκλήρου με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2190/1994.
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα αριθμ. 187/1994 (Φ.Ε.Κ. 124/Α) και 179/1995 (Φ.Ε.Κ. 95/Α). Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/Α).
 • Την 43/3.10.1996 πρόταση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού διότι οι συνιστώμενες νέες θέσεις τακτικού προσωπικού της Γραμματείας του ΑΣΕΠ προβλέπεται να καλυφθούν εξ ολοκλήρου με μετατάξεις προσωπικού από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • Την αρ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 922/ Β/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουρ-γού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Τη γνωμοδότηση 170/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-07-08 Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/187 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία