ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/167

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου νατριούχων αστρίων του Νομού Έβρου στον Κωνσταντίνο Δημητριάδη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στον Κωνσταντίνο Δημητριάδη του Αργυρίου, Ελληνικής ιθαγένειας, κατοίκου Αλεξανδρουπόλεως, οδός Πάτμου 12, κατόπιν της υπ αριθ. 1768/ ΔΒΕ/Φ24.2/146/23.11.1990 αδείας μεταλλευτικών ερευνών και της υπ αριθ. 131/ΔΒΕ/Φ24.2/187/13.2.1995 προκηρύξεως του Νομάρχη Έβρου δικαίωμα μετελλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως νατριούχων αστρίων και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην μεταλλευτικών ορυκτών για τα οποία δικαίωμα αναζητήσεως ερεύνης και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιφέρεια της Κοινότητας Μαυροκκλησίου, Επαρχίας Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου, εκτάσεως 8,9898 τετραγωνικών χιλιομέτρων με τα εξής όρια: Από όριο που έχει αζιμουθιακές συντεταγμένες 1.Χ=-20.500 Ψ=+13.150 στο όριο 2.Χ=-16.650 Ψ=+12.650 από εκεί στο όριο 3.Χ=-16.700 Ψ=+10.280 από εκεί στο όριο 4.Χ=-20.730 Ψ=+11.000 από εκεί στο αρχικό όριο 1.Χ=-20.500 Ψ=+13.150 Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο φύλλο Επιτελικού Χάρτη «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» κλίμακας 1: 100.000 L=41015 Μ=+2045 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν διάταγμα τελεί υπό τον κάτωθι όρο: Η παραχώρηση συτή ισχύει για μια πεντηκονταετία, που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 274/76. 3.Ο δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκειται σε απώλεια των δικαιωμάτων του σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεων των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά τη χορήγηση της ως άνω αναφερομένης αδείας μεταλλευτικών ερευνών. 4.Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/Α/ 20.11.1974 και του Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/6.3.1976).
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/ 1.2.1996). Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
  • Την υπ αριθ. 1768/ΔΒΕ/Φ24.2/156/23.11.1990 απόφαση του Νομάρχη Έβρου με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στον Κωνσταντίνο Δημητριάδη που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 800/Β/24.12.1990.
  • Την υπ αριθ. Δ8/Δ/Φ7.14/16394/8.11.1993 απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της ανωτέρω αδείας μεταλλευτικών ερευνών για ένα έτος.
  • Την υπ αριθ. 131/ΔΒΕ/Φ24.2/187/13.2.1995 προκήρυξη του Νομάρχη Έβρου «Περί παραχωρήσεως του χώρου της ανωτέρω αδείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 215/Β/2.4.1996) και στον ημερήσιο τύπο.
  • Την υπ αριθ. Δ15/Φ19/27595/30.11.90 (ΦΕΚ 760/ Α/30.11.90) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Δ15/Φ19/27595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Δ15_Φ19_27595 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Δ8/Δ/Φ7.14/16394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Δ8_Δ_Φ7_14_16394 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία