ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/168

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί παραχωρήσεως μεταλλείου Αστρίου του Νομού Θεσσαλονίκης στην Α.Ε. ΜΕΒΙΟΡ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε στην «Α.Ε. ΜΕΒΙΟΡ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» που εδρεύει στην Άσσηρο Νομού Θεσσαλονίκης κατόπιν της υπ αριθ. Δ.Β 8665/ 22.11.93 προκήρυξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, δικαίωμα μετελλειοκτησίας, ήτοι αναζητήσεως, έρευνας και εκμεταλλεύσεως αστρίων και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών, πλην μεταλλευτικών ορυκτών για τα οποία δικαίωμα αναζητήσεως έρευνας και εκμεταλλεύσεως έχει μόνο το Δημόσιο, σε χώρο που βρίσκεται στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Καρτερών και Λευκοχωρίου του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικής εκτάσεως8,110 τετραγωνικών χιλιομέτρων με τα εξής όρια: 1.ΤΣΑ Χ=+10.000 Ψ=+16.500 από εκεί στο σημείο 2.ΤΣΒ Χ=+ 8.700 Ψ=+17.200 από εκεί στο σημείο 3.ΤΣΓ Χ=+ 8.600 Ψ=+17.700 από εκεί στο σημείο 4.ΤΣΔ Χ=+ 8.400 Ψ=+19.900 από εκεί στο σημείο 5.ΤΣΕ Χ=+10.300 Ψ=+21.200 από εκεί στο σημείο 6.ΤΣΖ Χ=+11.900 Ψ=+19.200 από εκεί στο σημείο 7.ΤΣΗ Χ=+ 9.700 Ψ=+18.500 από εκεί στο σημείο 8.ΤΣΘ Χ=+10.300 Ψ=+17.000 από εκεί στο αρχικό σημείο Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. Θεσσαλονίκηςκλίμακας 1: 100.000 και με στοιχεία (L=40045 Μ=02045) 2.Η μεταλλειοκτησία που συνιστάται με το παρόν διάταγμα τελεί υπό τον κάτωθι όρο: Η παραχώρηση συτή ισχύει για μια πεντηκονταετία, που άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δυναμένη να ανανεωθεί για δύο εικοσιπενταετίες ακόμη, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 274/76. 3.Η δικαιούχος της εν λόγω μεταλλειοκτησίας θα υπόκειται σε απώλεια των δικαιωμάτων της σε περίπτωση παραβάσεως των κειμένων διατάξεων περί Μεταλλείων ή παραβάσεων των όρων, οι οποίοι έχουν τεθεί κατά τη χορήγηση της ως άνω αναφερομένης αδείας μεταλλευτικών ερευνών, ή σε περίπτωση παραβάσεως του όρου της παρ. 2 του παρόντος. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 180/74 (ΦΕΚ 347/Α/ 20.11.1974 και του Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/6.3.1976).
  • Την υπ αριθ. Δ.Β. 2965/19.4.90 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην «Α.Ε. ΜΕΒΙΟΡ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 291/Β/27.4.90.
  • Την υπ αριθ. Δ.Β. 8665/22.11.93 προκήρυξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης «περί παραχωρήσεως του χώρου της ως άνω αδείας», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 932/Β/24.12.93) και στον ημερήσιο τύπο.
  • Την υπ αριθ. Δ15/Φ19/27595/30.11.90 (ΦΕΚ 760/ Α/30.11.90) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990).
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/ 1.2.1996). Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Δ15/Φ19/27595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Δ15_Φ19_27595 1990
ΝΟΜΟΣ 1976/274 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/274 1976
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/180 1974
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία