Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Π.Δ. 14/ 10.1.84, ΦΕΚ 17/Α/16.1.84) διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων. β. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού. γ. Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματο [...]"
1.  
  - Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τη Βιοτεχνία και τα Επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Χώρας, καθώς και στη βιομηχανία της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου που μπορεί να εκδίδει. - Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και τη βιομηχανία. - Η μελέτη, η αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράμματος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων και της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας. - Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα στα Επιμελητήρια για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνεργασία εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε εμπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. -Καταγραφή των επιτόπιων εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων - Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συνεταιρισμών κ.λπ. - Η επιμέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου Δελτίου του Επιμελητηρίου. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τη δημιουργία επενδύσεων στους κλάδους τουρισμός, μεταφορές και εισηγήσεις προς την Διοίκηση για παραπέρα ενέργειες. - Η παρακολούθηση των προκυπτόντων θεμάτων για το δασμολόγιο και τελωνειακές αμφισβητήσεις. - Η συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών και μελέτη θεμάτων που αφορούν τουριστικά θέματα και θέματα μεταφορών, το νομοθετικό πλαίσιο που τα αφορά, ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και προτάσεις προς την πολιτεία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό και τις μεταφορές. - Η επεξεργασία και παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το γνωμοδοτικό έργο του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη του Τουρισμού και των μεταφορών. - Η μελέτη και εκπόνηση κλαδικών μελετών, επιχειρήσεων της Περιφέρειας και της Κρήτης γενικότερα σε σχέση με τους κλάδους σε Πανελλήνια κλίμακα. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, ανήκουν: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. - Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φοράς σχετικής νομοθεσίας. - Η μέριμνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Η μέριμνα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. - Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαρισμό της Υπηρεσίας. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. - Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. - Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. - Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κ.λ.π.). - Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η μέριμνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανήκουν: Η τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς και τήρηση Ειδικιού Μητρώου αυτών. Η έκδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρμογή του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων. - Έρευνα και μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια του Νομού. Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και επίλυσης εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η θεώρηση του ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου. Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Τμημάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας.
Άρθρο 3 "Κατάταξη θέσεων σε Κλάδους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ"
1.  
  Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις δύο (2) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ Θέσεις δύο (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Θέση μία (1)
Άρθρο 4
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - Μία (1) θέση Οικονομολόγου, ειδικού σε θέματα βιομηχανίας ή εμπορίου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ερευνών αγοράς. Ως προσόντα πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 1943/1991.
Άρθρο 5 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Ως προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 172/92 (ΦΕΚ 81 /Α/92) και 368/92 (ΦΕΚ 186/Α/92).
Άρθρο 6
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Κατηγορίας ΠΕ και εν ελλείψει του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Των Τμημάτων του εν λόγω Επιμελητηρίου, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονονομικού και εν ελλείψει του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Άρθρο 7 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά την δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους και κατηγορίες, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Από την δημοσίευση του παρόντος, καταργείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 78590/17414/18.12.72 (ΦΕΚ 960/Β/10.11.72). «Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνης» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από το παρόν διάταγμα. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α/87).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 92), όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2α του αρθρ. 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου ύψους 7.000.000 δρχ., η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης. Το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να καλύπτει για την επόμενη πενταετία, τις δαπάνες μισθοδοσίας, που προκαλούνται από τη σύσταση νέων θέσεων.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 35 παραγρ. 1 και 36 παραγρ. 15 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/94).
 • Το Π.Δ. 27/29.1.96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) και το Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α 201).
 • Την αριθμ. 114/4.10.96 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοϊδη» (ΦΕΚ 924/Β/8.10.1996).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.96 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β).
 • Την απόφαση αριθμ. 1/6/13.3.96 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
 • Τις 411/96 και 230/97 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-07-10 Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/148
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/78590/17414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/78590_17414 1972
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/14 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία