Τροποποίηση π.δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ ΕΟΚ (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1 "Σκοπός-Αντικείμενο"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/30/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 1995 (Ε.Ε. L155/41/ 6-7-1995) Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τροποποίηση π.δ. 186/95
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ. 186/95 μετά το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο (δ) ως εξής: δ. Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας: Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή οι Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και οι Διευθύνσεις απασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Τμήματα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ).
Άρθρο 3 "Το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στον κατάλογο Α. ΒΑΚΤΗΡΙΑ και παρόμοιοι μικροοργανισμοί προστίθεται και ταξινομείται στην ομάδα 2 ο παράγοντας streptοcοccus suis.
2.  
  Στον κατάλογο Β. ΙΟΙ η ομάδα Retrονiridae τροποποιείται ως εξής:.
 1. Οι παράγοντες:
 2. - Ιοί του συνδρόμου της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS), - Ανθρώπινοι λεμφοτρόποι ιοί κυττάρων Τ (ΗΤL V) τύπων 1 και 2 μεταφέρονται από την ομάδα 3 στην ομάδα 3(**)
 3. Προστίθεται και ταξινομείται στην ομάδα 3(**) ο ιός ανοσολογικής ανεπάρκειας του πιθήκου (SΙV)
 4. Η παραπομπή (θ) μετά τον όρο Retrονiridae μεταφέρεται μετά τους όρους Ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του πιθήκου (SΙV)
3.  
  Το κείμενο της υποσημείωσης (θ) μετά τον κατάλογο Β. ΙΟΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Δεν υπάρχει σήμερα καμία απόδειξη για μόλυνση του ανθρώπου από τους άλλους ρετροϊούς που προέρχονται από τον πίθηκο. Για λόγους πρόνοιας συνιστάται περιορισμός επιπέδου 3 για τις εργασίες που συνεπάγονται έκθεση των εργαζομένων σε αυτούς τους ρετροϊούς.
4.  
  Στον κατάλογο Γ. ΠΑΡΑΣΙΤΑ.
 1. Οι παρακάτω παράγοντες μεταφέρονται από την ομάδα 3 στην ομάδα 3(**):
 2. Εchinοcοccus granulοsus, Εchinοcοccus multilοcularis, Εchinοcοccus νοgeli, Leishmania brasiliensis, Leishmania dοnονani, Ρlasmοdium falciparum, Τaenia sοlium, Τrypanοsοma brucei rhοdesiense
 3. Προστίθεται και ταξινομείται στην ομάδα 2 ο παράγοντας Cyclοspοra cayetanensis
 4. Στο τέλος του καταλόγου προστίθεται η ακόλουθη ένδειξη:
 5. (**) βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 8.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή στις Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και στις Διευθύνσεις απασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Για τις επιχειρήσεις των μεταλλείων, λατομείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης..
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) και 3 του ν. 1338/83 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του ν. 1440/84 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (70/Α) και με το άρθρο 65 του ν. 1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (101 /Α) και β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (136/Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (177/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/Α) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (112/Α)
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ4.4.1/21566 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.(ΦΕΚ 932/10-10-1996 τ.Β).
 • Την αριθμ. 9/2-10-95 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (137/Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ. (154/Α).
 • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.
 • Την αριθμ. 106/13-3-1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 1995/186 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία