ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/185

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στον «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ» να χρησιμοποιεί στον τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την από 11.12.96 αίτηση του «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ».
  • Την αριθ. 2987/96 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του ανωτέρω σωματείου.
  • Το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ/γμα 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
  • Την κοινή απόφαση αριθμ. 114/96 (ΦΕΚ 924/Β) Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.
  • Την αριθ. 244/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-07-25 Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/153
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία