ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/189

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 284/1989 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 133), όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου άρθρου αφορούν γενικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εφαρμόζονται ενιαία από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και από τις υπαγόμενες - εξαρτημένες Υπηρεσίες και Μονάδες του, ανεξάρτητα από την αποστολή και τη δραστηριότητα τους.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η υλοποίηση των προμηθειών κατανέμεται στα αρμόδια από το νόμο όργανα οικονομικής μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι το επίπεδο της Μονάδας τους, ενώ τηρείται η διάκριση των εξουσιών της διεύθυνσης, της εκτέλεσης και του ελέγχου των προμηθειών.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Για τις ανάγκες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών.
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 284/89 προστίθεται πρόταση μετά το δεύτερο εδάφιο ως εξής: Με αποφάσεις του ΥΕΘΑ, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, κατόπιν προηγούμενης γνώμης των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες διάκρισης του υλικού σε κύριο και υπόλοιπο με κριτήριο τη σπουδαιότητά του.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 7 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ανάλογα με τα χρηματικά όρια κάθε δαπάνης, κατ είδος ή ομοειδή κατηγορία ειδών, που έχουν τον ίδιο προμηθευτή, οι προμήθειες ενεργούνται α. Χωρίς διαγωνισμό με βάση έγγραφη προσφορά των προμηθευτών ή απλή βεβαίωση της Επιτροπής μέχρι του ποσού των 1.500.000 δραχμών. β. Με διαγωνισμό με βάση προφορικές προσφορές που αναγράφονται στο πρακτικό, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 δραχμών και μέχρι του ποσού των 4.000.000 δραχμών. γ. Με δημόσιο διαγωνισμό, με βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, εφόσον η συνολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000 δραχμών. δ. Στα ως άνω όρια συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση β’ του άρθρου 8 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: β. Από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι προμήθειες πραγματοποιούνται, ή από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών ή από τα Γενικά Επιτελεία, ή και από τα κλιμάκια Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγονται σ αυτά, με τα αρμόδια από τον νόμο όργανα για τις προμήθειες, σε συνάρτηση με την οικονομική εξουσία που μεταβιβάζεται κάθε φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 6
1.  
  Ο τίτλος και το άρθρο 10 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίστανται ως εξής: Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (ΓΔΕ) 1 Η ΓΔΕ υλοποιεί προμήθειες για τα εξοπλιστικά προγράμματα κυρίου υλικού και συντονίζει τις προμήθειες του υπόλοιπου υλικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2 Μεριμνά για τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων Εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι οποίες αφορούν προμήθειες κυρίου υλικού ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης για θέματα αρμοδιότητας της. 3 Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη και κανονική ανάλωση των πιστώσεων προμηθειών αρμοδιότητας της και συγκεντρώνει και από τα Γενικά Επιτελεία τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία προμηθειών .
Άρθρο 7
1.  
  Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Ασκεί τη διοίκηση, εποπτεία και τον έλεγχο στις προμήθειες υπολοίπου υλικού αρμοδιότητας του Κλάδου και εκδίδει τις αναγκαίες γι αυτό οδηγίες και εντολές. 2 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαμορφώνει τις πενταετείς και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, τα οποία διαβιβάζει στο Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, φροντίζει δε για την έγκαιρη έγκριση τους.
2.  
  Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Κατανέμει το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών για υλοποίηση, εκτός του προγράμματος αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, μεταξύ των αρμοδίων γι αυτό υπηρεσιών, του Κλάδου και των κατωτέρω κλιμακίων διοικήσεως του Γενικού Επιτελείου, μέσα στα όρια των πιστώσεων του σχετικού προϋπολογισμού και ανάλογα με την οικονομική δικαιοδοσία που παρέχεται κάθε φορά σ αυτές τις Υπηρεσίες ή τα κλιμάκια».« 2 Μεριμνά για τη σύναψη ειδικών συμβάσεων ή συμφωνιών μεταξύ Κρατών, Οίκων Εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισμών ή Συμμαχικών Ανεφοδιαστικών Οργανισμών, οι οποίες αφορούν προμήθειες υπολοίπων υλικών ή εφοδίων ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης της αρμοδιότητάς του σε συντονισμό με τη ΓΔΕ.
Άρθρο 8
1.  
  1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι υπηρεσίες Ακολούθων ή Προμηθειών ή Ενοποιημένων Γραφείων Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, που λειτουργούν στο εξωτερικό, εκτελούν τις εντολές προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, των Γενικών Επιτελείων ή των κατωτέρων από αυτά Κλιμακίων Διοικήσεως και πραγματοποιούν τις λειτουργικές τους δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στις Υπηρεσίες αυτές.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΓΔΕ και των Αρχηγών των Κλάδων αντίστοιχα, συγκροτείται Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΚΓΕΠ), που αποτελείται από τέσσερα τουλάχιστον μέλη, ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους ΠΕ, τα οποία δεν απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα καθήκοντα τους Στη ΚΓΕΠ/ΓΔΕ για προμήθεια κυρίου υλικού συμμετέχει και εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου ή των Γενικών Επιτελείων επί διακλαδικής προμήθειας, ανάλογα με το είδος του προς προμήθεια υλικού Στην παραπάνω Επιτροπή των Γενικών Επιτελείων συμμετέχει επιπλέον και εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΓΔΕ, ενώ η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών των Κλάδων υπάγεται στον Υπαρχηγό του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου και τα μέλη των Επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών ή παραλαβής των προμηθειών που κρίνονται.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Π Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Χρέη εισηγητή εκτελεί ο αρμόδιος κάθε φορά φορέας υλοποίησης των προμηθειών, ενώ καθήκοντα γραμματέα κατώτερος οικονομικός αξιωματικός
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 284/89, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών συνεδριάζει όπως ορίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και κάθε Γενικό Επιτελείο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν υπάρχει σχετική πλειοψηφία και είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη της.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών έχει την αρμοδιότητα να κρίνει και να γνωματεύει εγγράφως για τις παρακάτω περιπτώσεις προμηθειών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και των Γενικών Επιτελείων και των οποίων το συνολικό ύψος κάθε δαπάνης υπερβαίνει το χρηματικό όριο των διαγωνισμών που γίνονται με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές
Άρθρο 10
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Συγκροτούνται σε επίπεδα Κλιμακίων Διοικήσεως Ενόπλων Δυνάμεων, κατωτέρων από τα Γενικά Επιτελεία, με διαταγή του αρμόδιου Διοικητή, Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών, από τρεις έως πέντε Αξιωματικούς ή Υπαλλήλους Π.Ε., που έχουν ειδικότητα ανάλογη με τη φύση της προμήθειας που πρόκειται να εξετασθεί Στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών δύναται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών.
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι Επιτροπές ελέγχου και παραλαβής των προμηθειών από το εμπόριο υπάγονται στο Διοικητή της αρμόδιας για κάθε περίπτωση Διοίκησης, Μονάδας ή Υπηρεσίας κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Γ.Δ.Ε. και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες .
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Ο τύπος υπολογισμού των συνεκτιμωμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό της οικονομικότερης προσφοράς, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών
Άρθρο 12
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και σε κάθε Γενικό Επιτελείο των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε κατώτερα κλιμάκια Διοίκησης που πραγματοποιούν προμήθειες, σύμφωνα με τη μεταβιβαζόμενη κάθε φορά οικονομική εξουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, συγκροτούνται, κατά περίπτωση, Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων από Αξιωματικούς ή Υπαλλήλους.
Άρθρο 13
1.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Περιορίζονται στην παραλαβή των υλικών μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών εγχώριας κατασκευής, όταν ο έλεγχος για την εξασφάλιση ποιότητας, κόστους και Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας των υλικών αυτών έχει διενεργηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχετικά πρωτόκολλα ή πιστοποιητικά της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ή των Επιτροπών της, που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Για την εποπτεία και επίβλεψη του έργου των επιτροπών ελέγχου και παραλαβών προμηθειών μπορεί να συγκροτείται Υπηρεσία Ελέγχου των αναφερομένων Επιτροπών σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και Γενικού Επιτελείου κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε άλλα κλιμάκια διοικήσεως.
Άρθρο 14
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κάθε φύσεως υλικά και εφόδια συντάσσεται από κάθε Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, το Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο, μετά την έγκριση του και την ένταξη του στον Ειδικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποτελεί τη βάση πραγματοποίησης των προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι φορείς της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, μετά από οδηγίες του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, συγκεντρώνουν έγκαιρα τις απαιτήσεις για κάθε είδους προμήθειες για το πρόγραμμα του επόμενου οικονομικού έτους που σχεδιάζεται και τις διατυπώνουν στη μορφή με την οποία καταρτίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Όλες οι απαιτήσεις εξετάζονται με προσοχή και διαδοχικά από τα αρμόδια όργανα των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και διαμορφώνονται τελικά σε αναλυτικούς πίνακες, που περιλαμβάνουν βασικά τα παρακάτω
Άρθρο 15
1.  
  Το άρθρο 23 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: Το ετήσιο τακτικό ή έκτακτο Πρόγραμμα Προμηθειών, μετά την έγκριση του από τον αρμόδιο φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 22, διαβιβάζεται στο Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με εισηγητική έκθεση για την τελική ένταξη του στον ειδικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι προμήθειες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν υπάγονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στην αρμοδιότητα ενιαίου Κρατικού φορέα ή αυτές που ανατίθενται στους Κλάδους με εξουσιοδότηση του φορέα αυτού, πραγματοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία και από τα κατώτερα από τα Γενικά Επιτελεία Κλιμάκια Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν οικονομική δικαιοδοσία σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο παρόν.
Άρθρο 17
1.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: ε. Με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, εκτός από διακηρύξεις που αφορούν προμήθειες τροφοδοσίας.
Άρθρο 18
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στους διαγωνισμούς προμηθειών από το εσωτερικό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον δεν αποκλείσθηκαν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 62
Άρθρο 19
1.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 30 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 10 Για προμήθειες υλικών από το εξωτερικό ή υλικών που η αξία του εισαγόμενου μέρους τους υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από τις διαταγές του ΥΕΘΑ κάθε φορά, κατατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών επιπλέον και προσφορά Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Η αξιολόγηση και διαπραγμάτευση των προσφορών καθώς και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης για Αντισταθμιστικά Ωφελήματα γίνεται από τη ΓΔΕ/Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων.
Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Για προϊόντα εγχώριας παραγωγής, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση της ΓΔΕ.
Άρθρο 21
1.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Σε περίπτωση άρνησης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από οίκο εξωτερικού και εφόσον πρόκειται για προμήθεια κρίσιμων υλικών ή αυτών που καθορίζονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 73, ή χωρίς αυτήν προμήθεια, μετά από υπογραφή σύμβασης ή και χωρίς αυτήν, των υλικών που χρειάζονται, που είναι αποφασιστικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά από έγκριση εκείνου που έχει το δικαίωμα έγκρισης της αντίστοιχης δαπάνης με προηγούμενη γνωμάτευση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών ή μετά από ανάλογη εισήγηση της ΓΔΕ ή των αρμόδιων οργάνων που προβλέπονται από την οργάνωση κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 22
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι ποσότητες πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν με ατέλεια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή αμυντικού υλικού στην Ελλάδα, εγκρίνονται και ελέγχονται κατά περίπτωση στα Τελωνεία από τη ΓΔΕ, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 23
1.  
  Το εδάφιο β της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: Το είδος του ποιοτικού ελέγχου και ο διεθνής οργανισμός ή γραφείο, που θα τον πραγματοποιήσει καθορίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών.
Άρθρο 24
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ΓΔΕ ή ο φορέας κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που πραγματοποιεί την προμήθεια μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παράδοση και επιβάλλει, στην περίπτωση αυτή, για τις ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης, τα πρόστιμα που έχουν συμφωνηθεί στους όρους της σχετικής σύμβασης, τα οποία υπολογίζονται επί της αξίας ολόκληρης της εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της, καθώς επίσης και επί της αξίας του υλικού, το οποίο, αν και παραδόθηκε, δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί λόγω της καθυστέρησης του μέρους Το ύψος τους καθορίζεται μετά από εισήγηση της ΓΔΕ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ισχύει για τη ΓΔΕ και για όλους τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών σε οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού χωρίς ποινικές ρήτρες, σε περιπτώσεις προμηθειών εξαιρετικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις περιπτώσεις α και β του άρθρου 73, εφόσον ο όρος αυτός δεν γίνεται δεκτός από τον προμηθευτή, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είτε μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής της ΓΔΕ ή του Κλάδου που εκτελεί την προμήθεια είτε μετά από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων της ΓΔΕ ή του Κλάδου.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Ο χαρακτηρισμός προμήθειας ως εξαιρετικής σημασίας, αιτιολογείται πλήρως σε κάθε περίπτωση από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών ή από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί την προμήθεια και εισηγούνται αναλόγως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Άρθρο 25
1.  
  Η περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του Κλάδου για λογαριασμό του οποίου υλοποιείται η προμήθεια ή του Κλάδου που ενεργεί την προμήθεια.
Άρθρο 26
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Παρέχεται επίσης η ευχέρεια σύναψης ανοικτών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, με βάση τιμοκαταλόγους που κατατίθενται στη ΓΔΕ ή στο ενδιαφερόμενο Γενικό Επιτελείο των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι τιμές των οποίων, αμετάβλητες στη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ισχύουν για τοποθέτηση συγκεκριμένων παραγγελιών, μέσα στο καθοριζόμενο ετησίως συνολικό χρηματικό ύψος.
Άρθρο 27
1.  
  Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: στ Ο Εμπορικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποχρεούται να αποδείξει τη νόμιμη αντιπροσώπευση του Οίκου του εξωτερικού, όποτε απαιτηθεί από τη ΓΔΕ ή το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο.
Άρθρο 28 "1.Ο τίτλος και η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: Ανάθεση συγκεντρωτικών προμηθειών υπολοίπου υλικού. 2Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών αναθέτει σε ένα Γενικό Επιτελείο την υλοποίηση προμηθειών υπολοίπου ομοειδούς υλικο [...]"
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Παρεκκλίσεις από όσα ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις αναγκών που επείγουν, μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Κλάδου προς τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών.
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του Π.Δ. 284/89 καταργείται, οι δε επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου αριθμούνται από τον αριθμό 4 έως 7.
Άρθρο 29
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με απόφαση του Γενικού Διευθυντού της ΓΔΕ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Εξοπλισμών ή της αρμόδιας Υπηρεσίας των Γενικών Επιτελείων είναι δυνατό να αποκλεισθούν προσωρινά ή μόνιμα από τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων όσοι προμηθευτές δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και έχουν αποδεδειγμένα κακή πίστη.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 62 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Κατά της παραπάνω απόφασης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, μπορεί να υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, έγγραφη ένσταση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση σ’ αυτόν της απόφασης για τον αποκλεισμό του, μέσω της Υπηρεσίας από την οποία την παρέλαβε.
Άρθρο 30
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών παρακολουθείται σε όλα τα στάδια της από όργανα της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών και, όπου απαιτείται, από όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών.
Άρθρο 31
1.  
  Στο άρθρο 69 του Π.Δ. 284/89 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 8 Τυχόν έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους ή άλλες δαπάνες, που προκαλούνται στα πλαίσια της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, βαρύνουν το συμβαλλόμενο που αιτείται την παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
Άρθρο 32
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεις ια της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: Στην παρούσα περίπτωση η απόφαση για το χαρακτηρισμό του είδους, της υψηλής τεχνολογίας και απαραίτητου ανήκει στον ΥΕΘΑ, μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του ενδιαφερόμενου φορέα ή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών.
Άρθρο 33
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 75 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Η αρμοδιότητα χειρισμού τους σε επίπεδο ΓΔΕ ή Γενικού Επιτελείου ανήκει στους αρμόδιους σε κάθε περίπτωση φορείς οικονομικής μέριμνας, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό και παρέχουν λεπτομερέστερες οδηγίες στα όργανα υλοποίησης τους που εμπλέκονται για τα παρακάτω αντικείμενα
Άρθρο 34
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ο χαρακτηρισμός αυτών των προμηθειών ως απόρρητων γίνεται με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της ΓΔΕ και των αρμόδιων Υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που υποβάλλονται ιεραρχικά
Άρθρο 35
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Π.Δ. 284/89 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που προκαλείται από το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η αποζημίωση που καταβάλλεται στους Πρόεδρο, μέλη, εισηγητές, εμπειρογνώμονες και γραμματείς των παρακάτω Επιτροπών για τις προμήθειες κάθε φύσης των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.Δ. 721/70, δηλαδή .
Άρθρο 36
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστιτικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 251), που επαναφέρθηκε σε ισχύ με τον Ν. 370/1976 (ΦΕΚ Α 164).
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 922).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 393/95 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α 218).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 438/95 «Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α 254).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθμ. 240/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1976/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/370 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/284 1989
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 1995/393 1995
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1995/438 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία