ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/191

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 132 του Π.Δ. 16/1989, αντικαθίσταται ως εξής:«"
3.  
    Κατ εξαίρεση η πληρωμή σε αντιπρόσωπο γίνεται και χωρίς συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με απλή εξουσιοδότηση του δικαιούχου, στην οποία πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του, σύμφωνα με όσα ισχύουν, αν το πληρωτέο ποσό κατά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής είναι δυνατό να γίνει από αστυνομική, διοικητική δημοτική ή κοινοτική Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. Στην περίπτωση, που οι προς εξόφληση τίτλοι πληρωμής είναι περισσότεροι του ενός για τον ίδιο δικαιούχο, το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά για κάθε τίτλο και προσκομίζεται διαφορετική εξουσιοδότηση για κάθε έναν από αυτούς. Ειδικά για τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που εκδίδονται στο όνομα Δημοσίων υπολόγων διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων για επείγοντα ταξίδια στο εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν υπηρεσιακά και εθνικά θέματα, η εξόφληση τους, όταν δεν προσέρχονται οι ίδιοι, γίνεται με εξουσιοδότηση σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που υπηρετούν, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο αυτής, ανεξαρτήτως ποσού». Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 1591 /1986 «ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία κ.λ.π.» (Α/50). β) του άρθρου 67 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α/247).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α/137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α/38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 280/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού των Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία