ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/193

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 372/92 διαγράφεται η φράση «καθώς και σε δύο, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής δημόσια καταστήματα».
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής:«
4.  
  Οι εκλογές μπορούν να διενεργούνται και σε άλλο χώρο, εκτός του καταστήματος του Επιμελητηρίου, ή και εκτός της έδρας του, μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τα λοιπά επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής 1 έναν πρωτοδίκη της έδρας του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο. 2 Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη και 3 Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αντίστοιχα. 2 Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής «Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του επιμελητηρίου .
3.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης η εκλογική επιτροπή υποχρεούται κατά την πρώτη συνεδρίαση της να αποφασίσει την ανάρτηση σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου καταλόγου των εγγεγραμμένων μελών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων Η ανάρτηση αυτή πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την επομένη της ως άνω συνεδρίασης της εκλογικής επιτροπής
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών από πενταμελείς εφορευτικές επιτροπές οι οποίες διορίζονται από τις ίδιες αρχές όπως η εκλογική επιτροπή και η σύνθεση και η λειτουργία των οποίων είναι η ίδια με την σύνθεση και τη λειτουργία της εκλογικής επιτροπής Η εκλογική επιτροπή επικουρείται στο έργο της από βοηθητικό προσωπικό, ο αριθμός του οποίου προτείνεται από την ίδια Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) που ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων για τα Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Διοίκησης που ορίζονται με απόφαση του Γεν Γραμματέα Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια και από υπαλλήλους του Επιμελητηρίου που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη, αυτά συμπεριλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο Αν πρόκειται για ΕΠΕ που έχουν έως δύο διαχειριστές, αυτοί συμπεριλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο Αν στην ΕΠΕ υπάρχουν μόνο δύο εταίροι εκ των οποίων ο ένας είναι διαχειριστής, συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στον εκλογικό κατάλογο Τέλος αν πρόκειται για συνεταιρισμούς στον εκλογικό κατάλογο συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας αυτών, εφόσον είναι καταχωρημένοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου με την ιδιότητα αυτή
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο προς τα Επιμελητήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/92 Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 2 μήνες πριν από τις εκλογές .
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την δημοσίευση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, τα νομικά πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92, οφείλουν να ορίσουν εκπροσώπους τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος το αργότερο 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ο τύπος και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισμό από τις εταιρείες των εκπροσώπων που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ορίζονται με απόφαση της εκλογικής επιτροπής, εκτός από εκείνα που προβλέπει ο νόμος
4.  
  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι συνταχθέντες σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή ένα μήνα πριν από τις εκλογές Σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής, περί της κύρωσης και της επικείμενης έκθεσης των εκλογικών καταλόγων, δημοσιεύεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκθεση τους, σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Επιμελητηρίου Στην περίπτωση που στην έδρα του Επιμελητηρίου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα εφαρμόζονται αναλόγως το οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος Στη συνέχεια οι εν λόγω κατάλογοι εκτίθενται επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου
5.  
  Στην δεύτερη και τέταρτη παράγραφο του άρθρου 4 του Π.Δ. 372/92 η λέξη και ο αριθμός πέντε (5) αντικαθίσταται από την λέξη και τον αριθμό τρία (3).
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον εκπρόσωπο του στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών Στις αιτήσεις επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία θεωρούνται απαράδεκτες Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, τον συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του εκπροσώπου με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων .
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 372/92 οι λέξεις «Την μεθεπόμενη της λήξης . .» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήξη .
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης Η εκλογή επιτροπή, οφείλει μέσα σε 2 ημέρες από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας να αποφασίσει οριστικά για τις ενστάσεις και να συντάξει τον οριστικό κατάλογο τον οποίο αναρτά σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου
Άρθρο 6 "Τύπος του ψηφοδελτίου"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η παρακολούθηση και η εποπτεία των εκλογών, η διαλογή των ψηφοδελτίων, η καταμέτρηση των ψήφων και σταυρών προτίμησης γίνεται από την εκλογική επιτροπή και τις εφορευτικές επιτροπές, όπου υπάρχουν Η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται από την εκλογική επιτροπή αφού υποβληθούν σαυτήν όλα τα επί μέρους στοιχεία των εφορευτικών επιτροπών
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της εκλογικής επιτροπής ή των εφορευτικών επιτροπών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι εκλογές διεξάγονται την Ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, έστω και με ελλιπή απαρτία της εκλογικής επιτροπής ή των εφορευτικών επιτροπών με τη παρουσία όμως τουλάχιστον τριών (3) μελών της
Άρθρο 7
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 372/92 μετά τις λέξεις «εκλογική επιτροπή» προστίθεται η φράση «και οι εφορευτικές επιτροπές».
2.  
  Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 372/92 μετά τις λέξεις «εκλογική επιτροπή» προστίθεται η φράση «και τις εφορευτικές επιτροπές».
3.  
  Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: Οι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους Προκειμένου για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, ή τα Επαγγελματικά τμήματα των Επιμελητηρίων, απαιτείται και το ασφαλιστικό βιβλιάριο ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ προκειμένου για φυσικά πρόσωπα καθώς και ομόρρυθμα μέλη Η επιτροπή αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, τους επιτρέπει τη ψηφοφορία. 4 Στο ένατο εδάφιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 372/92 οι λέξεις «ένα σταυρό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι τρεις σταυρούς .
5.  
  Στο άρθρο 10 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται παρ. 2 που έχει ως εξής: 2 Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού
6.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 372/92 προστίθεται παρ. 9 που έχει ως εξής: 9 Σε κάθε τμήμα εκλέγεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο αριθμός αναπληρωματικών μελών μέχρι 50% των εδρών του τμήματος
7.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 του Π.Δ. 372/92 μετά τη λέξη «επιτυχόντων» προστίθενται οι λέξεις «και των επιλαχόντων».
8.  
  Στον πέμπτο στίχο του άρθρου 15 του Π.Δ. 372/92 μετά τις λέξεις «εκλογικής επιτροπής» προστίθενται οι λέξεις «και των εφορευτικών επιτροπών».
9.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 του Π.Δ. 372/92 αντικαθίσταται ως εξής: Το ύψος των ως άνω αποζημιώσεων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 8
1.  
  Τα άρθρα 16 έως και 24 και η παρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 372/92 καταργούνται.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2081 1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 157/Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Την υπ αριθ. 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (ΦΕΚ 924/Β).
 • Την 349/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1992/372 1992