ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/196

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συνιστάται παγία προκαταβολή για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση από τη φύση τους δεν δέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία στο Γραφείο Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ραμπάτ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/27.11.1995 (ΦΕΚ 247 τ.Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997). γ. Του Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50/8.3.1995) «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996).
  • Την αριθμ. 34001/9.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 937/Β/14.10.1996).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 922Β/7.10.1996).
  • Την εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου με αριθμ. 846/6.3.1997.
  • Το γεγονός ότι από τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Γραφείου Ραμπάτ προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιορισθεί.
  • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθ. 239/1997 ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/34001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/34001 1996
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία