Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1 "Γενικές Διατάξεις"
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.).
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εισηγείται τη χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή
 2. Μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή
 3. Ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 επ. του παρόντος.
3.  
  Η βασική διάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος
Άρθρο 2 "Βασική Διάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή"
1.  
  Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα β. Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή γ. Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή δ. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.
2.  
  Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, διαρθρώνονται σε τμήματα που ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 7
Άρθρο 3
1.  
  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του και ιδίως στη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωσή του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, στην επιμέλεια για την αλληλογραφία του και γενικότερα στην οργάνωση της επικοινωνίας του με το κοινό
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή"
1.  
  Η Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή, αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Πολιτικής Καταναλωτή β. Τμήμα Ενημέρωσης Καταναλωτή.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Καταναλωτή, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
 1. Τμήμα Πολιτικής Καταναλωτή.
 2. Το τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Εισηγείται τη λήψη μέτρων και τη χάραξη πολιτικής για τη προστασία του καταναλωτή. - Συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την πολιτική καταναλωτή. -Διεξάγει έρευνες ή αναθέτει τη διεξαγωγή ερευνών και συντάσσει ή αναθέτει τη σύνταξη μελετών πάνω σε θέματα προστασίας του καταναλωτή. - Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους διεθνείς οργανισμούς. - Παρακολουθεί και μελετά την νομοθεσία στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε θέματα σχετικά με τον καταναλωτή. - Προβαίνει στην εμαρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή. - Προωθεί, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων υπουργείων, νομοθετικές προτάσεις για την επίλυση θεμάτων προστασίας καταναλωτή. - Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων υπουργείων ρυθμίσεις που αφορούν στην κυκλοφορία, τη διάθεση και επισήμανση των προϊόντων, καθώς και την έκδοση αγορανομικών διατάξεων. - Προβαίνει στην κωδικοποίηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή , εντοπίζει κενά στα δικαιώματα αυτά και προτείνει λύσεις για την πλήρωση αυτών των κενών. - Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας καταναλωτή. - Παρακολουθεί τη διεθνή πολιτική στα ζητήματα προστασίας καταναλωτή και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες. - Παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά και το δείκτη τιμών καταναλωτή και προβαίνει σε ενημέρωση σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών άλλων Υπουργείων. - Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 4. Τμήμα Ενημέρωσης Καταναλωτή.
 5. Το τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 6. - Φροντίζει για την εκπαίδευση των καταναλωτών στη σχολική ηλικία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με άλλους αρμόδιους φορείς. - Ενημερώνει τους καταναλωτές για κάθε θέμα που αφορά τον καταναλωτή είτε με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, είτε με τη σύνταξη και την έκδοση και διανομή εντύπων και φυλλαδίων, είτε με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκπομπών, είτε τέλος με την αποστολή σχετικών μηνυμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ.
 7. Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των γραφείων καταναλωτή στους δήμους και τις νομαρχίες.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή"
1.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα καταναλωτικών αγαθών. β. Τμήμα υπηρεσιών. γ. Τμήμα υποστήριξης.
2.  
  Τα τμήματα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών ασκούν για τα συγκεκριμένα αγαθά και τους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας που υπάγονται σ αυτά τις εξής αρμοδιότητες: - Δέχονται καταγγελίες, αναφορές και παράπονα καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παραβίαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του καταναλωτή από καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες ιδίως σε σχέση με την ποιότητά τους, την ποσότητά τους, την τιμή τους, τις συνθήκες πώλησης τους ή παροχής τους, τα συστατικά τους ή τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τη συμμόρφωση τους προς τις υπάρχουσες προδιαγραφές, όρους κυκλοφορίας και όρους ασφαλείας, τις χρησιμοποιούμενες στην αγορά πρακτικές προώθησης τους, ιδιαίτερα προσφορές, εκπτώσεις, παροχή δώρων, με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση (έντυπη, κινηματογραφική, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική) και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών μετά την πώληση ή την παροχή της υπηρεσίας, την ύπαρξη ή μη οδηγιών χρήσεως, την ονομασία τους, το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού, του εισαγωγέα και του παρασκευαστή και κάθε άλλο συναφές στοιχείο. - Διερευνούν, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης ή και των άλλων υπουργείων τη βασιμότητα των παραπάνω καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων. - Ελέγχουν και αυτεπαγγέλτως την παραβίαση των παραπάνω κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του καταναλωτή από καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. - Ελέγχουν και αυτεπαγγέλτως ιδίως τις χρησιμοποιούμενες στην αγορά πρακτικές προώθησης των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και ιδιαίτερα την παραπλανητική διαφήμιση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Μπορούν να ζητούν από συναρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στον απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και να τους διαβιβάζουν το πόρισμα ελέγχου τους. - Αναθέτουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου ή σε αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών και πιστοποίησης του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα. - Επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις στους παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή ή παραπέμπουν το ζήτημα στις αρμόδιες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες για την επιβολή των κυρώσεων. Παρέχουν στους καταναλωτές συμβουλές και βοήθεια, όταν υφίστανται βλάβη ή ζημία από αγαθά ή υπηρεσίες και μεριμνούν για την επίλυση προβλημάτων των καταναλωτών σε ζητήματα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων. - Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για κενά της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και προτείνει ρυθμίσεις. - Συνεργάζονται με τα περιφερειακά γραφεία καταναλωτή, διερευνούν τη βασιμότητα των καταγγελιών που γίνονται σ αυτά και παρέχουν οδηγίες για την επιτόπου επίλυση των ανακυπτόντων προβλημάτων. - Συλλέγουν, κωδικοποιούν, αναλύουν και επεξεργάζονται τις καταγγελίες, τις αναφορές και τα λοιπά μηνύματα τα σχετικά με τους καταναλωτές και αποστέλλουν τα συμπεράσματά τους στη Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή.
3.  
  Τα παραπάνω τμήματα καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών ασκούν τις παραπάνω αρμοδιότητες για τα παρακάτω αγαθά και τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας που υπάγονται σε αυτά:
 1. Τμήμα καταναλωτικών αγαθών.
 2. Στο τμήμα αυτό υπάγονται τα κάθε είδους καταναλωτικά αγαθά και ιδίως τα εξής:
 3. - τα κάθε είδους τρόφιμα και άλλα φυσικά προϊόντα, συσκευασμένα και μη. -τα κάθε είδους φάρμακα και καλλυντικά και - τα κάθε είδους βιομηχανικά προϊόντα, όπως ιδίως μηχανήματα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα και ποδήλατα, παιχνίδια, ρούχα, υφάσματα, υποδήματα κ.λπ.
 4. Τμήμα υπηρεσιών:
 5. Στο Τμήμα αυτό υπάγεται η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και ιδίως η παροχή:
 6. -τουριστικών υπηρεσιών υπηρεσιών από δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και από άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. - χρηματοδοτικών υπηρεσιών και ιδίως τραπεζικών υπηρεσιών - ασφαλιστικών υπηρεσιών - υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης - οικοδομικών υπηρεσιών - ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών - εκπαιδευτικών υπηρεσιών - κάθε είδους μισθώσεων.
4.  
  Τμήμα Υποστήριξης. Το τμήμα υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: Επιβλέπει τη νομική αρτιότητα των εκδιδομένων από τις αρμόδιες καθ ύλη υπηρεσίες της ΓΓΚ αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων. - Καθοδηγεί τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. - Συνεργάζεται στην κατάρτιση των νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων που αφορούν θέματα της ΓΓΚ.
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου"
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα καθορισμού και ελέγχου όρων κυκλοφορίας προϊόντων. β. Τμήμα Εργαστηρίων.
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
 1. Τμήμα καθορισμού και ελέγχου όρων κυκλοφορίας προϊόντων.
 2. Το τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Μελετά τεχνικά θέματα που τίθενται από τις υπηρεσίες της ΓΓΚ ή από άλλες κρατικές υπηρεσίες ή από τις εμποροβιομηχανικές τάξεις. - Εισηγείται την κανονιστική ρύθμιση θεμάτων που είναι σχετικά με τους όρους διάθεσης των καταναλωτικών αγαθών στην αγορά, ιδίως σ ό,τι αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα, την συσκευασία, την επισήμανση και την καταστολή νοθειών.
 4. Εισηγείται στο Γενικό Χημείο του Κράτους την συμπλήρωση ή τη βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. -Διενεργεί ελέγχους, επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες σε διανομαρχιακό επίπεδο. - Μέριμνα για τον εφοδιασμό με αναγκαίο δειγματοληπτικό υλικό των νομαρχιακών υπηρεσιών και για την αποστολή των δειγμάτων στα αρμόδια εργαστήρια.
 5. Εποπτεύει τους ελέγχους, επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες που διενεργούνται από τις νομαρχιακές υπηρεσίες και παρέχει σχετικές κατευθύνσεις και οδηγίες.
 6. Τηρεί στατιστικά στοιχεία αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών και των επιθεωρήσεων, μελετά και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά και παρέχει σχετικές κατευθύνσεις ελέγχου βάσει αυτών των στοιχείων.
 7. Τμήμα Εργαστηρίων.
 8. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 9. - Προβαίνει σε εργαστηριακή έρευνα και μελέτη καταναλωτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΚ και των λοιπών υπουργείων. - Διερευνά για την ανεύρεση νέων μεθόδων αναλύσεων για τον περιορισμό και την καταπολέμηση νοθείας.
 10. Παρακολουθεί και μελετά τις τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανική παραγωγή ειδών διατροφής και ειδών βιοτικής ανάγκης. - Συμμετέχει σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων και των εργαστηρίων. - Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες. - Συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα για τη μελέτη και εφαρμογή νέων μεθόδων αναλύσεων με σκοπό την προστασία του καταναλωτή από τη νοθεία και την κυκλοφορία στην αγορά καλύτερου ποιοτικά προϊόντος. - Συμμετέχει στα όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα εμπορευματολογικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους αναλύσεων διαφόρων ειδών τροφίμων και ειδών βιοτικής ανάγκης. - Εκπονεί μελέτες για τα φυσικοχημικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των παραπάνω παραγομένων προϊόντων και γενικά για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση αυτών προς ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων.
Άρθρο 7
1.  
  Τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υποστηρίζουν στο έργο της οι ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν:
 1. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 3. Το Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου
2.  
  Οι δαπάνες του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
3.  
  Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση και το προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 10
1.  
  Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστώνται: Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 Ν. 1558/1985.
Άρθρο 11
1.  
  Των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας
2.  
  Στις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικών - Εμπορικών, ΠΕ Τεχνικών, Π Ε Τεχνικών Ειδικοτήτων και ΠΕ Θετικών Επιστημών
3.  
  Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π Ε Διοικητικών - Εμπορικών, Π Ε Τεχνικών, ΠΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων και ΠΕ Θετικών Επιστημών
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το άρθρο 10 Π.Δ. 397/1988 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 Π.Δ. 228/1990 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 περ. Α υποπερίπτωση η του Π.Δ. 59/1996.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο8 "Προϊστάμενος Γραμματείας"
1.  
  Συνιστάται μια (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, με βαθμό 1 ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Άρθρο 9 Μόνιμο προσωπικό Τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στελεχώνουν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 26 παραγρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2026/92, 27 παραγρ. 3, εδ. α και β, όπως αυτό ισχύει κατά το άρθρο 6 παραγρ. 6γ του Ν. 2026/92, 30 παραγρ. 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και του άρθρου 29Α του ίδιου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154). β) Του άρθρου 8 παραγρ. 2 Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43). γ) Του άρθρου 22 παραγρ. 1 Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195).
 • Την υπ αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (Β922) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44-1/2/1566/10.10.96 (Β 932) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη δρχ. 35.000.000 μέχρι 31.12.97 και δρχ. 50.000.000 ετησίως για τα επόμενα 4 έτη, η οποία σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2ατου Ν. 2469/97 (Α38), θα καλυφθεί για μεν το έτος 1997 από τις εγγεγραμμένες ήδη πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΚΑΕ 0211, κ.λπ.), για δε τα επόμενα 4 έτη, από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΚΑΕ 0211, κλ.π.).
 • Την υπ αριθμ. 263/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και της Υπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-07-30 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/156
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44-1/2/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44-1_2_1566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/228 1990
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996