ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/198

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 93/16.3.95 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (ΕΚΕΒΕ Α. ΦΛΕΜΙΓΚ).» ΦΕΚ 57/Α/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αριθμ. 362/5.9.95 όμοιο ΦΕΚ 193/Α/14.9.95.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούμε το Π.Δ. 93/16.3.95 ΦΕΚ 57/Α/20.3.95 και αντικαθιστούμε τα άρθρα 15 και 17 αυτού ως εξής:.
Άρθρο 15
1.  
  Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:
 1. Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του
 2. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
 3. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
 4. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του
 5. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων
 6. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων, που παράγει το Κέντρο αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και από τυχόν συμμετοχή του σε επιχειρήσεις του άρθρου 3παρ. 5του Ν. 1514/85.
 7. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Κέντρου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας, που διακινείται από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου. Ειδικά τα έσοδα που προέρχονται από τις ετήσιες επιχορηγήσεις του Κέντρου κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό τράπεζας. Μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό και το Δ.Σ. του Κέντρου μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους αυτού. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Κέντρο.
Άρθρο 17 "Διάλυση"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Κέντρου, τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, ο οποίος θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η αναγκαία εκκαθάριση ενεργείται από επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του φορέα. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των περιπτ. β και δ της παρ. 1 άρθρου 25 του Ν. 1514/85 «ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» ΦΕΚ/13/Α/85. β) Των άρθρων 24, 27 και 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» ΦΕΚ 137/Α/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ 154/Α/92. γ) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» ΦΕΚ 19/Α/1.2.96.
 • Την από 12.7.96 σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.1996 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932 Β).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν των 200.000.000 δρχ., που έχουν προβλεφθεί με το Π.Δ. 93/1995 ΦΕΚ 57/Α/95.
 • Την αριθμ. 74/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
(1 ) Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοΐατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (Ε.Κ.Ε.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»). 1995/93 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία