ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/199

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη πηλού και νερού του οικισμού Κρηνίδων Καβάλας ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανακηρύσσονται ο πηλός και το νερό του οικισμού Κρηνίδων Καβάλας ως Ιαματικά και κατατάσσονται αυτά στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2188/1920 «περί Ιαματικών Πηγών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαΐου 1923 «περί αδείας ανοίγματος και εκμεταλλεύσεως καταστημάτων Ιαματικών Πηγών, υδροθεραπείας φυσικής και παραπλήσιας θεραπείας».
 • Τη με αριθ. 274/97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Α.Ν. 1813/51, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4086/60 (Α 112).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/93).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/13.11.93 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»(ΦΕΚ 193/Α/93).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97).
 • Τη με αριθ. 3/30.5.96 Απόφαση της 123ης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Τη με αριθ. 39/3/21.2.97 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., ύστερα από τη με αριθ. 9/20.1.97 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1813 1951
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/23ΑΠΡ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/23ΑΠΡ_ 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία