ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/200

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών, συνιστάται Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, η οποία λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθ. 1 Π.Δ. 284/88 και άρθ. 22 Π.Δ. 79/90).
2.  
  Η συνιστωμένη Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όσον αφορά τις δαπάνες των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Επίσης τηρεί το Μητρώο Προσωπικού των εν λόγω Υπηρεσιών.
3.  
  Της ανωτέρω Υπηρεσίας προίσταται υπάλληλος των κλάδων Δημοσιονομικών του Υπουργείου Οικονομικών, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας ή των αντιστοίχων προσωρινών κλάδων
4.  
  Για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, συνιστώνται οι κατωτέρω θέσεις, κατά κλάδο, οι οποίες προστίθενται στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών
 1. Κλάδος ΠΕ - Δημοσιονομικών :
 2. Τρεις (3) θέσεις
 3. Κλάδος ΤΕ Δημοσιονομικών:
 4. Μία (1) θέση και
 5. Κλάδος ΔΕ - Δημοσιονομικών:
 6. Μία (1) θέση
Άρθρο 2 "Το άρθρο 50 του Π.Δ. 284/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 448/95 (Α’263), αντικαθίσταται ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Δ.Ε.) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"
1.  
  Η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Α’ Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού
 2. Τμήμα Β’ Εκκαθάρισης Δαπανών Νοσηλείας Εξωτερικού
 3. Τμήμα Γ’ Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Ειδικών Λογαριασμών και Λογιστικό
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής ανήκουν τα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: Α) Τμήμα Α’ Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ, ε, στ, θ, και ιγ, όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
 1. Τμήμα Β’ Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ και ε, όσον αφορά τις δαπάνες νοσηλείας των ασφαλισμένων του δημοσίου στο εξωτερικό.
 2. Τμήμα Γ’ Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ και ε, όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
 3. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ, ε και ιγ, όσον αφορά τις δαπάνες των λογαριασμών Αποκατάστασης Αστών Προσφύγων και Λαϊκής Στέγης.
 4. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43 με στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ια, ιβ και ιδ.
 5. Τήρηση του Μητρώου Προσωπικού και των Λογιστικών Βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 3
1.  
  Η Υ.Δ.Ε. Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλι-σμένων του Δημοσίου διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Α’ Εκκαθάρισης Δαπανών Ιατρικής Περίθαλψης
 2. Παροχή ποληροφοριών, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα, προς τις λοιπές Υ.Δ.Ε. σχετικά με την τιμολόγηση διαφόρων ιατρικών πράξεων και θεραπειών και γενικά παροχή των απαραίτητων οδηγιών, προς υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου.
 3. Τμήμα Β’ Εκκαθάρισης Δαπανών Οίκοι Νοσηλείας
 4. Τμήμα Γ’ Εκκαθάρισης Δαπανών Οδοντιατρικής Περίθαλψης και Λογιστικό.
 5. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 551/88 με στοιχεία α, ζ, η και ια.
 6. Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Δ.Ε.) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
2.  
  Η διάρθρωση και οι αρμοδιοτητες των συνιστωμένων με τις διατάξεις του παρόντος, Υ.Δ.Ε. καθορίζονται ως εξής: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Δ.Ε.) ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-ΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
 1. Τμήμα Α’ Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 551/88 με στοιχεία δ και στ, όσον αφορά τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου σε ιδιωτικές κλινικές, που εδρεύουν στην περιφέρεια του Κεντρικού Τομέα Αθήνας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, τα επιδόματα φυσιολογικού τοκετού και τις δαπάνες για την απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων των ασφαλισμένων αυτών, κατοίκων της ανωτέρω περιφέρειας.
 2. Τμήμα Β’ Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Α’ Τμήματος, όσον αφορά τις δαπάνες «οίκοι νοσηλείας» και τις λοιπές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που δεν εμπίπτουν στις αναφερόμενες ειδικά αρμοδιότητες των άλλων Τμημάτων της Δ/νσης αυτής και της Υ.Δ.Ε. Ιατρ/κής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, κατοίκων του ανωτέρω Νομαρχιακού Τομέα.
 3. Παροχή πληροφοριών, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα, προς τις λοιπές Υ.Δ.Ε. σχετικά με την τιμολόγηση διαφόρων ιατρικών πράξεων και θεραπειών και γενικά παροχή των απαραιτήτων οδηγιών, προς υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου.
 4. Τμήμα Γ’ Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Α’ Τμήματος, όσον αφορά τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου σε νοσοκομεία που εδρεύουν στον Κεντρικό Τομέα Αθήνας, του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών.
 5. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 551/88 με στοιχεία α, ζ, η και ια.
 6. Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Για τη στελέχωση των συνιστωμένων με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Υπηρεσιών μεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες σαράντα τρεις (43) θέσεις προσωπικού που κατανέμονται κατά Υπηρεσία και κλάδο ως εξής:.
 1. Υ.Δ.Ε. Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλι-σμένων του Δημοσίου 1) Κλάδος ΠΕ - Δημοσιονομικών, θέσεις:
 2. εννέα (9) 2) Κλάδος ΤΕ - Δημοσιονομικών, θέσεις:
 3. (12) 3) Κλάδος ΔΕ - Δημοσιονομικών, θέσεις:
 4. (2) β.Υ.Δ.Ε. Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου 1) Κλάδος ΠΕ - Δημοσιονομικών, θέσεις:
 5. εννέα (9) 2) Κλάδος ΤΕ - Δημοσιονομικών, θέσεις:
 6. εννέα (9) 3) Κλάδος ΔΕ - Δημοσιονομικών, θέσεις:
 7. δύο (2).
4.  
  Το άρθρο 51 του Π.Δ. 284/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 18 του Π.Δ. 79/90 (Α’37) και το άρθρο 19 του Π.Δ. 79/90 καταργούνται. Επίσης καταργούνται οι περιπτώσεις Ζ και Η της παρ. 1 του άρθ. 42 του Π.Δ. 284/88, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 6 του Π.Δ. 448/95 (Α’263).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107). β) Των άρθρων 23, 25, 26 και 112 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’247). γ) Του άρθρου36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28). δ) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2240/94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’153). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α’38). στ) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2085/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α’170). ζ) Του άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 86/96 «Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου» (Α’ 70).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’932).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23/110, ΚΑΕ 0211, 0221, 0223, 0224, 0225, 0229 και 0237) και δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (16.500.000) δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την 279/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερι-κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/79 1990
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α.128)». 1995/448 1995
Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. 1996/86 1996